U bent hier

Commissievergadering

donderdag 28 mei 2015, 14.00u

van Dirk de Kort aan minister Ben Weyts
2086 (2014-2015)

De heer de Kort heeft het woord.

De heer Dirk de Kort (CD&V)

Reeds meermaals kwamen in deze commissie de investeringen inzake verkeersveiligheid aan bod. Ik denk dan in het bijzonder aan de investeringen in verkeersveiligheidscampagnes. Wat dat betreft, vernamen we recent dat de geplande campagnes mogelijk niet uitgevoerd kunnen worden door vertragingen. Er werd verwezen naar de zomer-BOB-campagne. Die zou, zo staat vandaag in de pers te lezen, wél kunnen doorgaan. Naar verluidt waren er campagnes gepland rond alcohol, gordeldracht, overdreven snelheid enzovoort.

In deze commissie werden al tal van vragen gesteld over overheidsopdrachten, aanbestedingsrecht en de intellectuele eigendom van het merk ‘BOB’, maar dat zou de campagnes rond verkeersveiligheid niet in het gedrang mogen brengen, gezien het grote maatschappelijk belang ervan. Minister, u meldde recent ook dat u een akkoord zou hebben bereikt met het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) inzake het merk ‘BOB’. Ik begrijp dat uw akkoord losstaat van eventuele aanbestedingsprocedures.

Minister, wat zijn de gevolgen van de aanslepende aanbestedingsprocedure voor verkeersveiligheidscampagnes voor het voorziene aantal campagnes? Klopt het dat er al sowieso een campagne zal sneuvelen? Komt de grote zomercampagne in het gedrang? Waar loopt het dossier op vast en wat gaat u eraan doen? Wat zijn de kenmerken van uw ‘BOB’-akkoord met het BIVV? Gaat het over een louter gebruiksrecht of zal het BIVV betrokken worden bij de campagnes? Wat betekent dit akkoord voor de lopende aanbestedingen?

De heer Vandenbroucke heeft het woord.

De heer Joris Vandenbroucke (sp·a)

Minister, ik was verheugd te vernemen dat u met het BIVV een akkoord hebt bereikt over de BOB-campagne. Tegelijkertijd was ik toch ook wat verbaasd. Ik herinner mij dat wij tot tweemaal toe in dit parlement over de BOB-campagne hebben gediscussieerd: in de plenaire vergadering van 18 maart 2015 en hier in deze commissie op 2 april 2015. Ik heb u in de plenaire vergadering van 18 maart gewezen op het feit dat het BIVV op een hoorzitting van de Kamercommissie Infrastructuur begin dit jaar al kond had gedaan van het aanbod aan de verschillende gewesten om een nagenoeg kosteloze campagne te voeren, en dat samen met de Unie van de Belgische Bierbrouwers, die eigenaar is van het merk ‘BOB’. U zei toen dat u dat niet kon doen, dat dat in de aanbestedingsprocedure zat. Op 2 april stelde mevrouw Pira hierover een vraag. Ik vroeg u of u al gesprekken had opgestart of zou willen opstarten met het BIVV over het al dan niet overdragen van de eigendomsrechten op ‘BOB’. U antwoordde toen: “Ik weet zelfs niet of de wet op de overheidsopdrachten ruimte laat om in een lopende aanbestedingsprocedure gesprekken te starten met een van de partijen.” Nu lees ik in uw persbericht: “Los van de aanbestedingsprocedure startte Vlaams minister Weyts gesprekken met het BIVV over het gebruik van ‘BOB’.” U hebt dus wel degelijk, zo begrijp ik het toch, tijdens het lopen van de aanbestedingsprocedure gesprekken gestart met het BIVV. Begrijp ik het dan goed dat u met hen hebt gesproken over het aanbod dat het BIVV al enkele maanden geleden heeft gedaan aan de gewesten om nagenoeg gratis een campagne te voeren? Mij benieuwt het dan ook te weten wat dat akkoord precies inhoudt. Mogen wij het merk ‘BOB’ gebruiken? Voert het BIVV zelf die campagne? Ik sluit mij op dat vlak aan bij de vraag van de heer de Kort.

De heer Van Miert heeft het woord.

Minister, ik heb u eerder een gelijkaardige vraag gesteld. Ik schrok ervan dat de vraag terugkwam. U hebt toen een lijst gegeven van de geplande campagnes en u hebt ons gezegd hoe u die planning hebt opgemaakt. U had de accenten gelegd in overeenstemming met de accenten die de politie had gelegd.

Er is vertraging opgelopen in het hele BOB-gebeuren. Er is de verschuiving van het ene niveau naar het andere, maar er zijn ook nog een aantal zaken die gerespecteerd moeten worden, zoals een onderhandelingsprocedure. De antwoorden en de stand van zaken die we tot nu toe van u gekregen hebben, zijn toch wel bemoedigend te noemen.

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Het voorstel tot gunning en het gunningsverslag liggen al een tijdje bij onze diensten. Het begrotingsakkoord ligt voor. Het afsluiten van die procedures heeft mij ook de kans gegeven om bepaalde gesprekken te kunnen organiseren.

Er zijn voor alle duidelijkheid geen campagnes geschrapt. Ondertussen is er trouwens ook continuïteit geweest. In april heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een campagne tegen te snel rijden aan wegenwerken gevoerd. In mei is er de campagne ‘Blijf niet plakken op de middenstrook’, samen met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). In juni volgt de BOB-campagne. Ondertussen bereikte het departement ook een beginselakkoord met Medialaan om in augustus rond Zeppe en Zikki een campagne over gordeldracht te voeren.

Het is mijn bedoeling om na afronding van de gunningsprocedure, die momenteel voorligt bij Begroting, een opdrachtnemer aan te stellen, waarbij de gunning in overeenstemming blijft met de omschrijving in het bestek. Dat betekent een toewijzing voor vijf campagnegolven over vier thema’s. Momenteel ligt de ontwerpagenda als volgt voor. Oktober 2015: afleiding in het verkeer. Februari 2016: vermoeidheid. April 2016: snelheid. Augustus 2016: gordeldracht. Oktober 2016: afleiding in het verkeer.

In de maanden dat het departement niet communiceert, heb je altijd het Agentschap Wegen en Verkeer dat die taak invult. Bij het departement ligt de nadruk op de verkeersveiligheid, bij het agentschap meer op wegenwerken en informatie en veiligheid daaromtrent.

Voor de volledigheid geef ik u hierbij de campagnekalender van de afgelopen en de volgende maanden mee. Januari: het negeren van afgekruiste rijstroken. Februari: vermoeidheid. Maart: aankondiging grote werven. April: snelheid bij wegenwerken. Mei: middenstrookrijden. Juni: alcohol. Juli: zwerfvuil. AWV doet dat trouwens in samenwerking met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Augustus: focus op de gordeldracht. September: update grote werven. Oktober: afleiding en gsm’en in het verkeer. November: Viapass. December: alcohol.

Het klopt dat ik met het BIVV onderhandelde over het gebruik van BOB, maar u moet daarbij het onderscheid maken tussen twee zaken. Enerzijds heb je een principieel akkoord over een, wat ons betreft, kosteloze campagne en een voorstel dat goed is aangevuld, zodat we de Vlaamse belastingbetaler er ook een dienst mee bewijzen. We kunnen immers niet alleen het concept gebruiken, maar kunnen ook, op basis van die gesprekken, tot een kosteloze campagne komen, met het BIVV, maar ook in samenwerking met de Belgische brouwers en met Assuralia, die ook eigenaar zijn van het concept. Het BIVV concipieert en werkt de campagne uit, inclusief campagnebeelden, advertenties, radiospots, online-elementen, websites, banners, een viraal spotje en ook mediaruimte. Voor ons blijven dus enkel nog kosten als de print van affiches. Dat is het uiteindelijk geworden.

Het beginselakkoord voorziet in de samenwerking voor de zomer- en wintercampagne in 2015, maar daarnaast hebben we wel nog een onderhandeling met het BIVV, trouwens ook samen met de andere gewesten, over het gebruik van het BOB-concept buiten die campagnes, om er dus het hele jaar door zelf gebruik van te kunnen maken, en zo ja, onder welke voorwaarden. Op die manier zouden we dat meer continu kunnen gebruiken. We doen dat dus samen met de drie gewesten. Die gesprekken lopen nog.

Dit akkoord heeft geen grote gevolgen voor de offerte. Het is mijn bedoeling om na afronding van de gunningsprocedure een opdrachtnemer aan te stellen, waarbij de gunning in overeenstemming blijft met de omschrijving in het bestek. Dat wil zeggen: een toewijzing voor vijf campagnegolven over vier thema’s, waarbij alcohol dan zal worden vervangen door een ander thema.

De heer de Kort heeft het woord.

De heer Dirk de Kort (CD&V)

Bedankt, minister. Het is goed om vast te stellen dat continuïteit in de veiligheidscampagnes verzekerd kan worden en niet in het gedrang komt. Er moeten op dat vlak in Vlaanderen en België extra inspanningen worden gedaan, omdat we nog te veel verkeersslachtoffers hebben. Het is goed om vast te stellen dat het een kosteloze BOB-campagne is en dat we enkel nog de kost moeten dragen voor het printen van de affiches.

Het is mij echter nog niet helemaal duidelijk wat de inhoud is van het BOB-akkoord met het BIVV. Daar heb ik nog geen antwoord op gekregen. U hebt verwezen naar lopende besprekingen. Ik neem aan dat het akkoord er op dit ogenblik nog niet volledig is, en dat het nog verder wordt besproken.

De heer Vandenbroucke heeft het woord.

De heer Joris Vandenbroucke (sp·a)

Minister, ik ben blij dat u een oplossing hebt gevonden en dat blijkt dat daar meer creativiteit bij aan de dag kon worden gelegd dan u twee maanden geleden in de plenaire vergadering had laten uitschijnen. Collega Parys is dat hier anderhalve maand ook met heel veel misbaar in de commissie komen vertellen.

Als u met het BIVV en de andere eigenaars over het gebruiksrecht spreekt, neem ik aan dat dat gaat over gebruiksrecht door de overheid, en niet om dat nog eens te kunnen overdragen aan derden voor toekomstige aanbestedingen.

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ter verduidelijking, er is een akkoord met het BIVV over de BOB-campagne 2015 voor nu juni en december. Er is een akkoord over de betaling. Wij betalen enkel de print. Er is nog geen akkoord over de andere presterende periodes doorheen het jaar of het gebruik van het BOB-concept.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.