U bent hier

De heer De Loor heeft het woord.

Minister, de federale overheid schrapte eind vorig jaar via de programmawet de uitzondering op de vennootschapsbelasting waar de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of intercommunales van konden genieten. Die beslissing deed heel wat stof opwaaien. De meerderheid vond het toen niet nodig om over dit thema een belangenconflict in te leiden.

Tijdens de paasvakantie bleek dat de netbeheerders Eandis en Infrax de kosten van deze belasting zullen doorrekenen aan de consument. Een van de argumenten om dit te doen, aldus de netbeheerders, is het feit dat anders de gemeentelijke dividenden het kind van de rekening zouden worden. In tijden waarin de gemeentelijke financiën al zwaar onder druk staan, is dit niet wenselijk.

Het klopt dat de gemeenten financieel zware tijden beleven. Maar het klopt evenzeer dat heel veel gezinnen het heel moeilijk hebben. En dus blijven we bij ons standpunt dat deze federale belasting een kwalijke zaak is, die het best met alle mogelijke middelen wordt bestreden. We stellen overigens vast dat we niet de enigen zijn die hier zo over denken. Niet minder dan tien intercommunales voor streekontwikkeling, zoals Haviland, Leiedal, Interwaas, SOLVA en Interleuven, en veertien intercommunales voor afvalbeheer zoals Limburg Net en IVM Milieubeheer, trekken naar het Grondwettelijk Hof om de bepaling uit de programmawet te laten vernietigen.

Ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) overweegt juridische stappen. De raad van bestuur van de VVSG besliste op 6 mei jongstleden om in rechte op te treden en de wijziging van de wetgeving aan te vechten voor het Grondwettelijk Hof. Enkel als de Federale Regering uiterlijk op vrijdag 22 mei – vorige vrijdag – een beslissing neemt om de programmawet op dit punt fundamenteel bij te schaven, zal de VVSG niet overgaan tot het mede-indienen van een verzoekschrift tot vernietiging van de betrokken wetswijziging.

Minister, onze motie over het belangenconflict van 17 december 2014 haalde een aantal argumenten aan waarom de bepaling uit de programmawet ernstige nadelen opleverde voor Vlaanderen. Deze argumenten blijven tot vandaag overeind. De huidige Vlaamse meerderheid kan haar vergissing om niet te ageren tegen deze bepaling uit de programmawet, nog altijd rechtzetten. Meer bepaald kunt u de 24 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van Vlaamse steden en gemeenten een hart onder de riem steken door als tussenkomende partij op te treden in de procedure bij het Grondwettelijk Hof.

Minister, zult u de Vlaamse Regering voorstellen om op te treden als tussenkomende partij in de procedure bij het Grondwettelijk Hof?

Minister Homans heeft het woord.

Mijnheer De Loor, we hebben allebei vastgesteld dat de federale overheid met betrekking tot fiscale regimes van intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden eind vorig jaar beslissingen heeft genomen via de programmawet 2015. Wat niet klopt, is dat ik toen niet heb gereageerd. U of een collega heeft een soortgelijke vraag gesteld, en ik heb onmiddellijk de bezorgdheden van de Vlaamse Regering aan de Federale Regering overgemaakt. Een aantal spelers – misschien ook de VVSG, maar dat is nog altijd onduidelijk hoewel niet helemaal relevant – hebben beslist op basis van de beslissing van de federale overheid om naar het Grondwettelijk Hof te stappen, wat hun goed recht is. Ik zal vanuit de Vlaamse Regering niet hetzelfde doen.

De heer De Loor heeft het woord.

Minister, dank voor uw duidelijk, maar heel kort antwoord. U slaat de bal mis door daar niet op in te gaan. Het is een belangenconflict avant la lettre. U zegt dat u uw bezorgdheid hebt geuit bij de Federale Regering, maar een veel sterkere boodschap zou wel nodig zijn. De impact van die maatregel op intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, gemeenten en hun inwoners is aanzienlijk. Dat wordt in een antwoord van ocharme vijf lijntjes van tafel geveegd.

Vorige week zijn er een aantal kleine bijsturingen gebeurd. Daar hebt u niet naar verwezen. Ook die bijsturingen zijn totaal ontoereikend om de nefaste gevolgen van deze federale beslissing ongedaan te maken. Het is jammer dat dat moet gebeuren, maar ik begrijp perfect de beweegredenen van die intercommunales om naar het Grondwettelijk Hof te stappen om die bepaling uit de programmawet te halen.

Minister, u als belangenbehartiger van de lokale besturen, laat de gemeenten voor de zoveelste keer in de kou staan. Dat is onbegrijpelijk. De netbeheerders hebben aangekondigd dat ze de vennootschapsbelasting die ze voor gas en elektriciteit krijgen opgelegd, zullen doorrekenen in de nettarieven. Dat zal leiden tot een verhoging van de energiekosten.

Ik vind het dubbel spijtig. De Vlaamse Regering heeft beslist om de 100 kilowattuur gratis elektriciteit af te schaffen. Bovendien blijft u bij deze verhoging van de energiekosten opnieuw aan de kant staan. Als minister van Armoedebestrijding kan ook dat tellen, dat u daar niets mee doet. Zowel in uw rol als belangenbehartiger van de lokale besturen maar ook in uw functie als minister van Armoedebestrijding schiet u zwaar tekort. Ik ben echt zwaar ontgoocheld. (Opmerkingen van de heer Marius Meremans en mevrouw Ingrid Lieten)

Minister Homans heeft het woord.

Mevrouw Lieten, ik vind dit ook niet om te lachen. Ik heb gezegd dat we onze bezorgdheden hebben overgemaakt aan de Federale Regering.

Collega’s, ik wil nog eens duidelijk stellen – en dat zal u wellicht ook teleurstellen, mijnheer De Loor, het zij zo – dat vennootschapsbelasting vooralsnog geen Vlaamse bevoegdheid is. Daarover zijn we het eens. U werpt op dat er nog bijsturingen zijn gebeurd. Ik heb dat ook vernomen. Maar ik stel voor dat u dan vraagt aan uw collega’s in de Kamer om daar vragen te stellen daarover. Dat is niet mijn bevoegdheid.

Als er bepaalde intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of bepaalde spelers naar het Grondwettelijk Hof stappen, is dat hun volste recht. Daar heb ik verder geen oordeel over te vellen.

De heer De Loor heeft het woord.

Minister, sta me toe te zeggen dat uw partij de weg van de belangenconflicten maar al te goed kent, maar blijkbaar is dit niet zwaar genoeg om dat hiervoor aan te wenden, wat me bijzonder verwondert. U laat niet enkel de Vlaming in de steek, u laat ook de gemeenten en lokale besturen in de steek. Bovenal laat u de mensen die het minder gemakkelijk hebben, de mensen in armoede in de steek. Want inhoudelijke argumenten heb ik echt niet gehoord.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.