U bent hier

De heer Beenders heeft het woord.

De heer Rob Beenders (sp·a)

Minister, in januari kregen we een rapport van het Rekenhof over de watertekorten in Vlaanderen. Tijdens de bespreking stelde u dat de Vlaamse overheid aan een plan werkt met concrete maatregelen om deze problematiek in de toekomst aan te pakken. Ik citeer uw reactie: “We doen dat ook op maat van bepaalde regio’s, omdat er in sommige regio’s wel nog voldoende grondwater is,” – daarmee verwijzend naar West-Vlaanderen – “terwijl dat in andere regio’s beperkt is. En zo gaan we daar de milieuvergunningen aan aanpassen.”

Op 4 maart hebben we in de plenaire vergadering een vraag gesteld over de wateroverschotten in Limburg waarbij u aangaf dat u dit dossier opnieuw zou bespreken binnen het Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW). Graag stel ik u volgende vragen.

Wat is de stand van zaken rond het aangekondigde plan met concrete maatregelen om de dreigende watertekorten aan te pakken?

Hebt u het dossier van de wateroverschotten in bepaalde regio’s, waaronder Limburg, reeds besproken met het CIW? Zo ja, wat was de conclusie? Zo nee, wanneer staat deze vergadering gepland?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mijnheer Beenders, de opmerkingen die werden gemaakt in het openbaar onderzoek voor onze stroomgebiedbeheerplannen worden verwerkt door het CIW. Ze zullen dan opnieuw aan mij en aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd op de vergadering van 2 juli. We kunnen dit jaar de plannen goedkeuren. Daarin zitten natuurlijk ook de maatregelen die we moeten nemen om de grondwaterlichamen in kwantitatief goede toestand te krijgen.

Uw actuele vraag van 4 maart ging over het dreigende grondwatertekort en het feit dat er grondwater wordt weggepompt om misschien op een andere plaats nuttig te worden gebruikt. Ik heb u toen geantwoord dat ik het CIW de opdracht zou geven om dat uit te zoeken en na te gaan wat de mogelijkheden zijn. Dat is gebeurd.

Naar aanleiding daarvan heeft het Bekkensecretariaat Maasbekken een stappenplan gemaakt. Alle partners van het CIW zijn in april geïnformeerd. In maart 2015 zijn de eerste contacten gelegd met de diverse actoren. In april en mei worden de gegevens opgevraagd en wordt gestart met bilaterale gespreksrondes. Dat zal afgerond zijn in juni. Ze willen alle informatie verfijnen en dan tot concrete pistes komen. Wij wachten op die resultaten. We hopen snel duidelijkheid te hebben.

De opdracht is onmiddellijk gegeven en men is daarmee bezig.

De heer Beenders heeft het woord.

De heer Rob Beenders (sp·a)

Ik dank u voor de duidelijke timing, minister. Ik zal nu geen verdere vragen stellen, maar het dossier opvolgen in functie van de timing die u zonet gegeven hebt.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.