U bent hier

De heer Vandaele heeft het woord.

De Federale Regering besliste al in 2009 om 77 militaire domeinen niet langer te gebruiken. Het gaat hier heel vaak over ‘witte zones’ op de gewestplannen, zodat een herbestemming nodig is. De vorige minister van Ruimtelijke Ordening legde een plan van aanpak voor aan de Vlaamse Regering waarbij uitgegaan werd van drie categorieën: categorie 1: domeinen waarvoor al een herbestemming werd doorgevoerd en die al in orde zijn; categorie 2: domeinen waarvoor al een concrete beleidsoptie tot bestemmingswijziging werd vastgelegd; categorie 3: domeinen waarvan men nog niet goed wist waar men naartoe wou.

Op 30 maart 2012 keurde de Vlaamse Regering de nota ‘Vrijgekomen militaire domeinen: stand van zaken en vervolgstappen inzake ruimtelijke ordening en vastgoedbeleid’ goed. Deze nota bevatte verschillende initiatieven op maat van de opportuniteiten die zich op het terrein aandienen, al dan niet met het oog op een planologisch initiatief. Tegelijk werd het departement Ruimte Vlaanderen gevraagd een globale monitoring op te zetten over het geheel van de initiatieven en halfjaarlijks te rapporteren aan de Vlaamse Regering.

Een eerste voortgangsrapportage aan de Vlaamse Regering gebeurde op 25 januari 2013. De tweede rapportage gebeurde op 6 december 2013. Sindsdien is er geen rapportage meer gebeurd. Er werden wel nog schriftelijke vragen gesteld, maar daar bleef het bij.

Minister, wanneer zult u een volgende voortgangsrapportage voorleggen aan de Vlaamse Regering?

Wat is de stand van zaken van de herbestemming van de militaire domeinen onder categorie 2 en 3? Ondertussen zijn we enkele jaren verder, ik veronderstel dat er toch iets gebeurd is.

Wat is concreet de stand van zaken van de terreinen die door het Vlaamse Gewest zullen worden herbestemd? Laat de federale overheid dit gewoon liggen? Of doet ze zelf suggesties?

Welke timing en methodiek hebt u hier voor ogen?

– Rob Beenders treedt als voorzitter op.

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mijnheer Vandaele, u ondervraagt me eigenlijk over de vorige minister van Ruimtelijke Ordening. U vraagt waarom hij die rapportage niet om de zes maanden heeft gedaan zoals hij beloofd had aan de Vlaamse Regering. Daar zal ik natuurlijk niet op ingaan, dat begrijpt u. Ik ken de reden ook niet. Ik kan u wel zeggen dat we in 2015 met een rapportage naar de Vlaamse Regering zullen gaan.

U vraagt een volledige stand van zaken van alle terreinen in categorie 2. Dat is meer stof voor een schriftelijke vraag, tenzij u wilt dat ik nog vijf bladzijden aflees. Alles is opgelijst, geen nood. Ik veronderstel dat ik dit mag overhandigen aan het secretariaat.

We hebben geen voorstellen ontvangen van de federale overheid rond bijkomende domeinen. Daar kan ik dus weinig over zeggen.

Ik zal de uitvoerige lijst met alle militaire domeinen en hun stand van zaken overhandigen aan het secretariaat.

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Dat is een kort antwoord, minister, waarvan akte. Ik neem aan dat ik alles op papier zal krijgen. Ik ben zeer benieuwd, ik volg dit dossier al geruime tijd.

De vorige minister heeft dit laten liggen. Hij heeft twee keer gerapporteerd waarvan de laatste keer in december 2013. Zes maanden later hadden we al verkiezingen. Ik denk niet dat de vorige minister nog veel had kunnen rapporteren in dezen. Het doet er mij niet toe wie er rapporteert, het gaat om de Vlaamse Regering. Als dit afgesproken werd destijds, moet er gewoon gerapporteerd worden. Deze nieuwe regering is intussen al een jaar aan de slag. Er hadden al twee rapportages kunnen zijn. Als u het op die manier wilt spelen, kan ik de bal op dezelfde manier terugkaatsen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Joke Schauvliege
1963 (2014-2015)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.