U bent hier

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Een maand geleden lanceerde minister De Croo een start-up plan, en als ik me niet vergis, is er sinds kort ook een ontwerp van koninklijk besluit. Het plan bevat een reeks interessante topics die op het ogenblik onderbelicht blijven. Het gaat om belangrijke belastingverminderingen voor investeringen in kapitaal voor micro-ondernemingen en start-ups. Zeker nu velen op zoek zijn naar meer rendement voor hun spaargeld, zullen misschien meer mensen naar de nieuwe maatregelen kijken dan men op het ogenblik denkt. Ik heb de concrete ontwerpteksten nog niet gelezen en misschien is het systeem meer gemoduleerd dan tot nog toe in de media werd vermeld, maar het zou gaan om een belastingvermindering van 45 procent voor aandelen voor micro-ondernemingen en 30 procent voor start-ups. Dat is toch zeer aantrekkelijk.

In het verleden werd steeds geprobeerd om systemen van gerichte belastingvermindering uit te werken in samenspraak met de gewesten, om ze bij hun economisch beleid te laten aansluiten. Hebt u, minister, over de uitvoering van deze plannen al contact gehad met uw federale collega De Croo? Zo nee, bent u van plan daarover contact te nemen? Misschien is het interessant de inspanningen te coördineren, want ik denk dat het plan meer impact kan hebben dan het tot nog toe aandacht kreeg.

Maatregelen in verband met crowdfunding, die ook in het start-up plan zitten, werden eigenlijk eerst gelanceerd door de Vlaamse Regering. Ze wilde deze aan de Winwinlening koppelen. Daar zijn al vragen over gesteld, maar plots komt het onderwerp federaal in een stroomversnelling terecht, omdat daar wordt voorzien in een vermindering in de personenbelasting voor investeringen via gereglementeerde platformen. Nu is het reglementeren van platformen een Vlaamse bevoegdheid, en zeker daarvoor is een samenwerking tussen Vlaamse en federale overheid belangrijk. Ik zeg dat niet omdat ik de zaken wil vertragen, al moet ik eerlijk toegeven dat ik altijd veel inspanningen heb gedaan om de plafonds voor crowdfunding te verhogen, maar er nooit zomaar een fiscale turbo op heb willen zetten. In dit dossier moeten we volgens mij zeer voorzichtig zijn bij het bepalen welke projecten in aanmerking komen voor fiscale vermindering en welke niet. Op relatief korte termijn zullen we namelijk geconfronteerd worden met een pak mislukkingen. Dat is nu eenmaal eigen aan dergelijke projecten. Op zich is dat geen probleem, alleen is de overheid via de belastingvermindering betrokken partij en gaat het bij crowdfunding vaak toch om zeer risicovol kapitaal. De reglementering van de platformen voor crowdfunding is dan ook van kapitaal belang voor de geloofwaardigheid van crowdfunding op lange termijn.

Wat denkt de minister daarover? Is er al overleg geweest? Komt er overleg?

De heer De Clercq heeft het woord.

De heer Mathias De Clercq (Open Vld)

Minister De Croo heeft inderdaad een aantal zeer interessante opportuniteiten geschapen zoals belastingkortingen voor start-ups. De signalen in de sector – ik kan spreken voor mijn eigen stad, die een sterke start-up-stad tout court is geworden – zijn wel zeer positief. Ook op het vlak van crowdfunding, lagere loonkosten en investeringsbevorderende maatregelen en dergelijke meer zit er heel wat in. Minister, het is belangrijk dat Vlaanderen die maatregelen inderdaad kracht bijzet. U beschikt over een aantal zeer interessante kanalen en aanspreekpunten voor onze ondernemers. Inderdaad, het Agentschap Ondernemen en de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen zijn toch belangrijke knooppunten voor onze ondernemers, groot of klein, in de sector. Daarom ben ik ervan overtuigd dat het goed is dat we die maatregelen inderdaad bekend maken door te informeren en via de mooie netwerken die we toch wel hebben op ons Vlaamse grondgebied, zodat de ondernemers er maximaal gebruik van kunnen maken.

Hoe denkt u het Vlaamse beleid op dit plan te laten aansluiten? Denkt u eraan die toch wel aanlokkelijke interessante fiscale federale maatregel te communiceren via de diverse kanalen waarover u en onze Vlaamse Regering beschikken, in het belang van de ondernemers? Daar doen we het immers voor. Wat het verhaal van crowdfunding betreft, zijn er heel wat mogelijkheden. Uit de studie KPMG Stibbe, waar we vorig jaar kennis van konden nemen, blijkt het potentieel, ook in vergelijking met de buurlanden als het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Hoe staat het momenteel met de uitrol van dit verhaal in ons Vlaamse Gewest? Hoe kijkt u ook op dat punt naar het federale initiatief? Wat zou u kunnen ondernemen om dat te kunnen ondersteunen en om in informatiedoorstroming te voorzien?

Mevrouw Turan heeft het woord.

Mevrouw Güler Turan (sp·a)

Ik zou een aanvulling willen doen los van de start-up die vandaag wordt besproken. Heel veel federale maatregelen zijn er eigenlijk ook ten behoeve van onze Vlaamse ondernemers. Zij kunnen er uiteraard ook gebruik van maken. De opmerking die vandaag wordt gegeven daaromtrent geldt ook voor zoveel andere maatregelen die worden genomen. We zien vandaag nog altijd dat onze ondernemers de weg naar de verschillende maatregelen niet altijd kunnen vinden, zowel op Vlaams als op federaal niveau. Ik denk heel simpelweg aan de wet op de continuïteit van de ondernemingen. Die wetgeving is aangepast, blijkt een succes te zijn, maar de kennis daarvan bij de ondernemers is nog te klein, waardoor de aanvragen om een tijdelijke betalingsstop te kunnen krijgen en die aan veel bedrijven in moeilijkheden ademruimte zouden kunnen geven, vandaag nog te weinig in de praktijk worden gebruikt. De vraag is in hoeverre daar in de toekomst een verbetering, een transparantie komt, ook mee ter ondersteuning van de bedrijven die wij toch zo belangrijk vinden.

Minister Muyters heeft het woord.

Ik zal me vooral focussen op de vragen over het start-up-plan. We informeren de bedrijven natuurlijk overal waar we kunnen. Ook vereenvoudigen van het instrumentarium is daarin een belangrijk aspect. U weet dat ik daarmee bezig ben en dat daar de eerste stappen worden gezet.

Eerst over het start-up-plan. Er is geen overleg geweest, ondanks de duidelijke raakpunten die er zijn met het Vlaams beleid, maar dat is op zich geen probleem. Dat is niet verplicht. Ook in het verleden is het vaak gebeurd dat er maatregelen werden genomen die in elkaars verlengde liggen. Het plan draagt zonder twijfel bij tot de doelstellingen inzake crowdfunding. Het stimuleert ook het ondernemerschap, in het algemeen, en op het vlak van investeringen met private middelen in pas opgerichte ondernemingen. Bovendien laat het de loonkosten dalen, waardoor het ondernemersklimaat verbetert en de competitiviteit van onze ondernemingen stijgt. Ik juich het plan om die redenen toe.

De Federale Regering richt zich met het start-up-plan uiteraard op een doelgroep, namelijk de innovatieve starters, waar ook in het Vlaamse landschap een uitgebreid ondersteuningsaanbod voor bestaat. Collega De Clercq, op dat punt is het wel nodig om de zaken naast elkaar goed duidelijk te maken aan de bedrijven. Ik zal daarover in een latere fase met collega De Croo contact opnemen om te zien of we daar samen iets rond kunnen doen, zodat het voor elk bedrijf duidelijk is welk instrument het best voor welk doel kan worden gebruikt.

De Federale Regering doet dat in dit geval vanuit haar eigen bevoegdheid inzake personenbelasting en bedrijfsvoorheffing. Er kan uiteraard gesteld worden dat de federale overheid heel dicht bij enkele maatregelen komt die we ook binnen de Vlaamse overheid hebben, of waarvoor we in het regeerakkoord ambities hebben uitgedrukt. Zoals u weet, ondersteunen wij vanuit de Vlaamse overheid onder andere de werking van de Business Angels met een werkingssubsidie voor BAN-Vlaanderen. Met de maatregelen lijkt de federale overheid nu in te spelen op die gecreëerde dynamiek vanuit de investerende Business Angel, of crowdfunder, en ook op dat vlak de nodige voordelen te bieden. Op die manier geven we nog meer incentives om nog meer private middelen te mobiliseren voor investeringen in bedrijven, wat ik een goede zaak vind. Ik blijf ook wel altijd onderstrepen dat we aan wie wil investeren, duidelijk moeten maken dat dit geen spaarboekje is. Risico’s verbonden aan de investering moeten blijvend bekend worden gemaakt.

Ik denk dat we hier op elkaar inspelen. Ik ga dan ook in op uw vraag om met mijn collega contact op te nemen en na te gaan hoe we dit samen kunnen uitrollen. Op die manier moet het voor een bedrijf duidelijk worden wat het waar moet vragen.

De taxshelter vertoont gelijkenissen met de Winwinlening en met de ambitie die we hebben uitgedrukt in het regeerakkoord om het toepassingsgebied van de Winwinlening te verruimen, bijvoorbeeld naar kapitaalparticipaties. Ik kijk nu vooral uit naar de concrete juridische uitwerking van de federale voorstellen zodat we de startende ondernemers een coherent geheel kunnen aanbieden.

Tijdens de vorige legislatuur heeft het Agentschap Ondernemen een studie laten opmaken over crowdfunding op basis waarvan de vorige Federale Regering de prospectusverplichting wijzigde. We zien nu dat er een fiscale incentive wordt gegeven.

Ik vind dit een goed plan. Het lijkt me nuttig en zinvol om zeker inzake communicatie na te gaan hoe we de bestaande Vlaamse maatregel en de nieuwe federale maatregel op elkaar kunnen laten aansluiten. Ik zal daarover contact opnemen met mijn federale collega.

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord.

Hier zit echt iets in. Op federaal vlak heeft men dit redelijk beperkt gebudgetteerd op 30 of 40 miljoen euro voor heel België. Dit zal veel meer worden gebruikt wanneer het wordt uitgevoerd zoals het aanvankelijk op papier stond, en al zeker wanneer daar een goede communicatie over gevoerd wordt. Als u daar met het Agentschap Ondernemen een goede communicatie over kunt voeren op het moment dat dit in werking treedt, dan zal dit echt door veel mensen worden bekeken. Een belastingvermindering van 30 tot 45 procent doet me denken aan bijvoorbeeld het pensioensparen. Zeker in tijden dat mensen vinden dat ze op het spaarboekje verliezen in plaats van verdienen, zullen ze dit minstens bekijken.

Ik deel uw mening dat het belangrijk is dat wie zijn geld daarin stopt, zich ten volle bewust is van de risico’s die hij neemt, zeker wat crowdfunding betreft. It’s all out there, alles is mogelijk, er zijn geen regels en businessplannen. Wanneer men na een jaar vaststelt dat een hoop mensen hun geld kwijt zijn omdat ze op platformen in allerlei zaken hebben geïnvesteerd die zijn geflopt – veel meer dan de helft zal floppen –, dan komt het verhaal van crowdfunding in een negatief daglicht te staan, wat ook niet de bedoeling kan zijn. Daarom is die communicatie ook dubbel belangrijk.

Wat de vraag betreft waar dat geld naartoe zal gaan, hoeft Vlaanderen daar dit keer niet bij betrokken te worden, in tegenstelling tot bij de volksleningen die toenmalig minister Vande Lanotte nog heeft gelanceerd en waarbij Vlaanderen mee heeft onderhandeld over het type van infrastructuurprojecten.

Wanneer dat plan er komt en van kracht wordt en wanneer daarover een goede communicatie kan worden gevoerd vanuit de Vlaamse instellingen, zal daar zeker iets van uitgaan.

De heer De Clercq heeft het woord.

De heer Mathias De Clercq (Open Vld)

Ik vind dit een heel goede intentie, dat was ook mijn insteek. Het is goed dat beide ministers in dialoog de diverse positieve maatregelen op elkaar afstemmen en versterken in het belang van het ondernemerschap. Daar is het ons om te doen.

De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.