U bent hier

De heer Doomst heeft het woord.

De heer Michel Doomst (CD&V)

Minister, in de commissievergadering van 1 april 2015 stelde u dat u bezig was met het integreren van wat bezig is rond het Strategisch Actieplan voor de Reconversie en Tewerkstelling in de Luchthavenregio (START) en het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB). Dat zei u langs uw neus weg, maar het is een interessant moment om te capteren. Vandaag zou ik graag meer uitleg krijgen over dat samengaan. Het is voor onze regio en de mensen die er wonen heel erg belangrijk.

Zowel in START als in het VSGB zitten heel waardevolle projecten voor de Vlaamse Rand. Het zijn twee instanties die serieus verankerd zijn in onze regio en dingen in beweging brengen. De taskforce is in 2005 opgericht onder voorzitterschap van de gouverneur, met als bedoeling een aantal knelpunten voor projecten te kunnen capteren en oplossen in onderling overleg. Het START-programma heeft al gunstige zaken gerealiseerd voor de luchthavenregio.

We hebben dat vanuit het parlement altijd enorm sterk opgevolgd. We krijgen heel wat partners rond de tafel, die proberen in de goede richting te duwen voor de Vlaamse Rand, om projecten op het spoor te krijgen. Gisteren ging het in de commissie Binnenlands Bestuur weer over Vilvoorde. Moet het een centrumstad zijn? Er zijn specifieke behoeften. Dat komt telkens weer aan bod. Hiermee geven we een antwoord op de specifieke behoeften, gelet op de uitdeinende functie die Brussel heeft en de gevolgen die we daarvan ervaren in de Vlaamse Rand.

In het Vlaams regeerakkoord is daaraan veel aandacht besteed. Er is gezegd dat het flankerend beleid wordt voortgezet. Het zal een nauwe opvolging zijn onder het voorzitterschap van de gouverneur, die één keer per jaar verslag komt uitbrengen over de evolutie aan de Vlaamse Regering. Het START-project wordt voortgezet. En we zullen dus het overleg in START bundelen met het overleg in het coördinatieplatform.

Minister, welke voorstellen of plannen hebt u besproken met de provinciegouverneur? Hoe staat de provincie ertegenover? Kunt u een stand van zaken geven van zowel het START-project als het VSGB? Kunnen er al conclusies aan worden verbonden? Zal de jaarlijkse evaluatie plaatsvinden en gaan we daarvan ook hier in het parlement wat te horen krijgen? Zal de eigenheid van het START-project gehandhaafd blijven? Zowel het overleg binnen het START-project als binnen het VSGB brengt veel actoren bij elkaar. Zullen die actoren ook in de toekomst betrokken blijven? Hoe zit het met de rol van de sociale partners? We moeten hun de hand reiken.

Mevrouw Maes heeft het woord.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA)

Minister, ook ik vind het goed dat het regeerakkoord aangeeft dat het overleg in het START-platform zal worden gebundeld met de overlegstructuur voor het VSGB. Dat kan alleen maar leiden tot een betere afstemming, een efficiëntere inzet van middelen en personeel en een meer coherent en geïntegreerd overleg en beleid. Het geeft bovendien één aanspreekpunt voor de lokale besturen, en dat kan alleen maar goed zijn.

Ik wil daar echter nog iets aan toevoegen. In functie van de relance van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen heeft minister Schauvliege het nodig gevonden om nog een extra project en projectstructuur op te zetten voor de regio, namelijk Zaventem en de zuidkant van de luchthaven. De relatie en interactie met het START-platform en het overlegplatform voor het VSGB is me eigenlijk niet helemaal duidelijk. Ik verwijs ook naar het initiatief in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen om te werken met één Territoriaal Ontwikkelingsprogramma (T.OP) voor de Noordrand, precies om te streven naar één structuur. Volgens de website van Ruimte Vlaanderen brengt een territoriaal ontwikkelingsprogramma alle relevante belanghebbenden samen om in een bepaald gebied vanuit gemeenschappelijke doelstellingen tot realisaties op korte en middellange termijn te komen. Dat is trouwens ook zo gebeurd met betrekking tot de versnipperde projecten en overlegplatforms voor de vallei van de Kleine Nete of de Demer. Dat lijkt me de beste manier van werken: één structuur oprichten, wat de afstemming alleen maar ten goede komt.

Minister, is er een afstemming tussen START en het VSGB enerzijds en het nieuwe project voor Zaventem en de zuidkant van de luchthaven dat minister Schauvliege heeft geïnitieerd anderzijds? Denkt u dat het raadzaam is om ook deze projectstructuur te integreren in de oefening, om dat samen onder te brengen in één territoriaal ontwikkelingsprogramma?

Ik sluit me aan bij de heer Doomst. We zijn allemaal nieuwsgierig naar de stand van zaken met betrekking tot de integratie van het START-overleg binnen het coördinatieplatform VSGB. Minister, hoe ver staat dit? Ik ben er absoluut voor dat dit gebeurt, maar ik wil ook aandringen op spoed. Het is belangrijk de regio economisch te versterken.

Minister Weyts heeft het woord.

Voorzitter, geachte leden, mijn excuses dat ik u een beetje op uw honger moet laten met betrekking tot uw vragen, door een heel praktische, banale omstandigheid. Op 1 april is dat ter sprake gekomen. Toen had ik een afspraak met de gouverneur op 7 april. Daar is echter een overlijden tussengekomen. Die voormiddag was er de begrafenis van een oud-collega van dit parlement, waarop ik aanwezig was, net als anderen in deze vergadering trouwens. Daarom heb ik dit verplaatst. Het toeval wil dat dit overleg met de gouverneur gepland staat voor deze namiddag om 17 uur, tenminste als de plenaire vergadering dat toelaat, want ik sta als een van de laatsten in de rotatie vandaag.

Zowel voor het VSGB als voor START werden in het verleden tal van fiches opgesteld heel specifiek voor rapportage aan de Vlaamse Regering. Die werden regelmatig aangevuld en aangepast om de stand van zaken per beleidsdomein concreet weer te geven. Alleen voor het coördinatieplatform VSGB hebben we nu al een vijftigtal van die fiches, die dus ook dienen als basis om te werken aan een integratie van de beide platformen. Aan de hand van elke fiche kunnen we enigszins de vooruitgang en de knelpunten illustreren. START en het coördinatieplatform VSGB hebben een coördinerende functie. Waar mogelijk wordt aanvullend en aansturend gewerkt. Het is natuurlijk niet de bedoeling om door een nieuw geïntegreerd overlegplatform de optimale werking van de bestaande projecten tegen te gaan of te verhinderen. Wel gaan we nu bekijken hoe de diverse projecten beter en toegankelijker op elkaar kunnen worden afgestemd. Uiteraard blijven de diverse actoren betrokken. Het is de bedoeling om meer te gaan realiseren, niet om minder overleg te hebben, of minder participatie door de diverse voorheen betrokken actoren. Het is de bedoeling om een meerwaarde te bieden, geen verarming.

Mevrouw Maes, sectoraal zijn er natuurlijk heel wat overlegstructuren. Ik ben niet thuis in alle terminologie. Wat u aanhaalt, is een voorbeeld van een duidelijk sectorale, beleidsmatige werking, wat niet altijd overeenstemt met flankerend en coördinerend beleid. Flankerende en coördinerende maatregelen zijn ook wel en vooral aanwezig in het kader van START en het VSGB. Het is eigenlijk vooral de bedoeling om via die Stand van de Rand eens in kaart brengen welke initiatieven er zoal lopen in die Rand en in welke mate we ter zake vooruitgang boeken, maar anderzijds ook hoe we mogelijkerwijze nog verdere synergieën en samenwerking kunnen realiseren.

De heer Doomst heeft het woord.

De heer Michel Doomst (CD&V)

Minister, mijn reactie is hongerig. Als ik het goed begrijp, moeten we de vraag nog eens hernemen. Ik weet niet of de volgende commissievergadering te vroeg zal komen ter zake. We zullen bekijken hoe ver het daarmee staat.

Ik hoop toch dat u straks om 17 uur met een aantal voorzetten naar de gouverneur zult gaan. We moeten op enkele zaken focussen. Het is zeker een goede zaak dat we VSGB en START met elkaar in verbinding brengen. Van VSGB zie ik te veel papier en documenten. We moeten echt focussen op prioriteiten: tewerkstelling en integratie. Bekijk de bevolkingsprognoses die we gisteren hebben vernomen: tienduizenden mensen die zich in de onmiddellijke rand van Brussel zullen komen vestigen. We zullen hen toch moeten integreren. Denk aan de mogelijkheden in de tewerkstelling. Ik lees dat er op de luchthaven van Zaventem nog altijd zeven- tot achthonderd jobs niet ingevuld raken. Dat is toch erg op een ogenblik dat we werken aan integratie. En dan is er de mobiliteit in al haar facetten. We moeten inzetten op deze prioriteiten. Naast het samenvoegen van de twee platforms, zult u straks een aantal prioriteiten naar voren moeten schuiven waarop wij werken.

Mevrouw Maes, ik heb mij de moeite getroost om, na een verre verplaatsing, het initiatief van minister Schauvliege in Oostende eens te gaan beluisteren. Dat zijn insteken om voor datgene wat in VSGB zit, onder meer met betrekking tot de ruimtelijke planning, in de bestaande systemen verbetering en versnelling aan te brengen. Het zijn dus eigenlijk brandversnellers waarbij we moeten bekijken hoe we ze kunnen benutten in het planningsproces. Dat is zeer tijdelijk. Het wordt normaal in juni afgerond. We moeten snel zijn, om te bekijken of we daarin eventueel hulpmiddelen kunnen vinden.

Minister, wanneer kunnen we de Stand van de Rand te weten komen in deze commissie? De timing zou daar wat duidelijker moeten zijn.

Mevrouw Maes heeft het woord.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA)

Minister, dank u voor uw antwoord. Ik ben blij dat de bedoelingen er zijn om meer te realiseren en om meer klaarheid te scheppen.

Mijnheer Doomst, dank u voor de bijkomende informatie. Ik had een schriftelijke vraag gesteld aan minister Schauvliege, maar het was mij nog niet helemaal duidelijk. Daarom kwam ik er hier nog eens op terug. Ik kan u misschien een beetje geruststellen. Er zijn op de luchthaven van Zaventem altijd veel jobs vrij. Maar het zijn gelukkig niet altijd dezelfde. Er zit rotatie op. Het is een dusdanig dynamische wereld dat er altijd wel jobs vrij zullen zijn.

Minister Weyts heeft het woord.

Ik zou niemand aanraden om meer verduidelijking te vragen aan mij inzake problemen met betrekking tot ruimtelijke ordening, want dan gaat u echt niet wijzer worden. Met betrekking tot de Stand van de Rand neem ik in het najaar een initiatief.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.