U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Commissievergadering

dinsdag 31 maart 2015, 14.00u

Voorzitter
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Joke Schauvliege
1602 (2014-2015)

De heer Sanctorum heeft het woord.

De heer Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Groen)

De aanleiding van mijn vraag is het Country Report Belgium 2015 van de Europese Commissie. Het is niet de eerste keer dat de Europese Commissie de link legt tussen economie en de strijd tegen klimaatverandering maar het is zeker opnieuw het vermelden waard dat in een economische analyse van ons land en van de regio’s een belangrijk hoofdstuk is opgenomen met de titel ‘Greening the Economy’. Er wordt een analyse gemaakt van de manier waarop wij omgaan met de klimaatinspanningen die Europa van ons land vraagt.

Minister, dat rapport doet me eerlijk gezegd een beetje denken aan interpellaties die hier in het verleden zijn gehouden. Daarbij wordt ongeveer dezelfde argumentatie gebruikt. Ik zal er een paar zaken uit citeren, weliswaar in het Engels, want het rapport is in het Engels opgemaakt: “It implies one of the largest remaining efforts among all member states.” Ons land zit dus achteraan in het peloton.

“The absence of a political agreement between the federal and regional entities”, het fameuze politieke akkoord dat maar uitblijft. Verder staat ook: “Several policies and measures to reduce emissions have been announced, but their implementation remains uncertain.” Minister, ik heb exact dezelfde boodschap gegeven tijdens het actualiteitsdebat in december maar u ontkende dat toen. Nu zijn we een aantal maanden verder en maakt de Europese Commissie dezelfde analyse.

“In Flanders a significant proportion of these funds will likely be earmarked for compensating energy-intensive industries for electricity price increases.” Hier gaat het over de fameuze compensatie ten aanzien van de energie-intensieve industrie waarbij het grootste deel van de klimaatmiddelen al verbruikt dreigt te worden.

In het rapport staat daarover: “It is therefore unclear how much will actually be available for climate protection and by when.” Dit is exact hetzelfde betoog als hier in het verleden meermaals is gehouden.

“There is also no clarity on how far flexible mechanisms will be used to meet the targets.” Het betreft hier de discussie over de flexibele mechanismen.

Mijnheer Vandaele, ik zie u glunderen. Ik weet dat u een groot liefhebber bent van Shakespeare. Mijn Engels is zeker niet van dat niveau.

 “The situation is particularly pressing for the residential sector and road transport.” En dat zijn dan nog wel Vlaamse bevoegdheden. De uitdaging bevindt zich dus vooral op regionaal niveau.

Minister, ik heb al verwezen naar vroegere interpellaties en naar het actualiteitsdebat. Ook toen hebben we gezegd dat Vlaanderen te weinig doet. U zegt dan als verantwoordelijke minister dat Vlaanderen wel genoeg doet, maar nu wijst Europa u eigenlijk terecht. Wat is uw reactie ten aanzien van de Europese Commissie?

Verder is er ook de discussie over de internationale solidariteit, die niet aan bod komt in deze economische analyse. Dit is hier ook al vaker besproken in het parlement. Het laatste feit waarvan ik op de hoogte ben, is de uitspraak van de minister-president dat Vlaanderen geen bedrag zal storten in het fameuze Green Climate Fund.

De bevoegde federale minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, mevrouw Marghem, zei in een interview met MO Magazine over het weigeren van het opnemen van de internationale verantwoordelijkheid: “Zo lijkt het, en dat zou echt ontgoochelend zijn. België is altijd pionier geweest in de klimaatonderhandelingen. Anderzijds, drie vierde van het land heeft wel positief gereageerd (federaal, Brussel en Wallonië), dat is toch niet slecht.”

Dit is een duidelijke terechtwijzing ten aanzien van Vlaanderen. Wat is uw reactie daarop?

De heer Vandaele heeft het woord.

Mijnheer Sanctorum, ik vind uw Engels bijzonder goed, het is bijna het niveau van het Engels van de heer Peumans, beter zelfs.

Ik deel een aantal van uw bezorgdheden. Minister, ik ben ook benieuwd of u de conclusies van dit rapport waaruit de heer Sanctorum zo welluidend citeert, deelt dan wel of u daar kanttekeningen bij maakt.

Wij blijven streven naar het behalen van de EU-doelstellingen die bindend zijn voor het aandeel in de CO2-reductie en voor het aandeel in hernieuwbare energie. Wij laten die niet los.

Er is ook sprake van een bijsturing van het Vlaams Klimaatbeleidsplan. Ik dacht dat u al tijdens de bespreking van de beleidsnota had gezegd dat dit tot de mogelijkheden behoort. Misschien kunt u daar nu al meer over zeggen.

Mijnheer Sanctorum, de verdeling van de lasten blijft een heikel punt. U kent de redeneringen die daarachter zitten. Minister, misschien hebt u een recente stand van zaken op dat gebied.

Minister Schauvliege heeft het woord.

We hebben dit debat al meermaals gevoerd en uiteraard zal mijn antwoord ook in de lijn liggen van wat ik al een aantal keren heb gezegd.

Uiteraard is het voor mij essentieel dat er een goed en evenwichtig akkoord wordt bereikt over de inspanningen die België moet leveren om minder broeikasgassen uit te stoten, en over de middelenverdeling. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Momenteel bestaat er nog geen akkoord over het feit dat de lasten en de lusten samen moeten vallen.

De voorzitter van de Nationale Klimaatcommissie is het Brusselse Gewest. Zij hebben die commissie samengeroepen op 30 januari, maar daar is geen akkoord uit gekomen.

Ik wil ook herhalen dat Vlaanderen de doelstellingen die in het verleden werden en in de toekomst worden opgelegd, altijd wil halen. We hebben al aangetoond dat we die ook effectief halen. Ik verwijs nogmaals naar de Kyotodoelstellingen, die wij ook ruimschoots hebben gehaald. De doelstellingen die voor de toekomst vastliggen, willen wij ook behalen.

Wij wachten niet op een intern Belgisch akkoord. We starten nu al met ons klimaatbeleidsplan. We gaan uit van de doelstellingen die worden opgelegd.

We hebben een inhaalbeweging gemaakt met veertien quick wins: elf daarvan zijn intussen aangevat. Het gaat niet alleen over die quick wins. Jaarlijks wordt in Vlaanderen ongeveer 1,2 miljard euro uitgegeven aan klimaatmaatregelen. Dat bedrag ligt wellicht nog hoger als men daar nog een aantal anderen maatregelen bij neemt. Dat is toch niet min.

Ik ga het Klimaatbeleidsplan nu niet bijsturen, maar we volgen het wel zeer goed op. We hebben een jaarlijkse rapportering waarop kan worden bijgestuurd. Binnenkort zijn er trouwens nieuwe prognoses die van belang zouden kunnen zijn.

Wat voor ons telt, is dat we die doelstellingen tegen 2020 halen. Dat geldt trouwens ook voor andere lidstaten. De afrekening gebeurt na die periode, maar wordt opgevolgd en gemonitord.

Wat de internationale klimaatfinanciering betreft, heeft België een bedrag toegezegd van 51,6 miljoen euro. De federale overheid heeft 50 miljoen euro uitgetrokken, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 600.000 euro, en het Waalse Gewest heeft beloofd om 1 miljoen euro vrij te maken op voorwaarde dat er gedurende het eerste semester van 2015 een akkoord zou worden gesloten over de lasten en de middelenverdeling.

Het klopt dat de Vlaamse Regering en de minister-president eind 2014 beslist hebben om niet snel snel middelen te gaan weghalen uit bestaande en lopende projecten en die dan in te zetten voor het Groen Klimaatfonds. Dat is federaal gebeurd. We hebben daar geen voorwaarden aan gekoppeld zoals andere gewesten wel hebben gedaan. Een van de voorwaarden aan dat Groen Klimaatfonds is dat de middelen nieuw en additioneel moeten zijn. Eigenlijk voldoen de federale middelen daar niet aan.

Het Vlaams regeerakkoord zegt wel dat wij vanuit onze bevoegdheden uiteraard wel participeren aan de internationale klimaatfinanciering. Als er afspraken zijn, zullen wij die moeten nakomen. Dit is eigenlijk een herhaling van wat ik al een aantal keren heb gezegd. Dat is logisch, niets wijst erop dat ik iets anders zou moeten zeggen. We pakken dit planmatig aan. Het klimaatbeleidsplan wordt breed gedragen en is door vier politieke partijen goedgekeurd. Ik veronderstel dat we verder die richting kunnen uitgaan.

De heer Sanctorum heeft het woord.

De heer Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Groen)

Ik overloop de vragen en antwoorden. Wat is de stand van zaken in verband met lasten- en middelenverdeling? U kunt daar niets over zeggen, er is nog altijd geen akkoord en er is geen uitzicht op een akkoord.

Welke klimaatmaatregelen zal de Vlaamse Regering nemen zodat Europa kan worden overtuigd? Wordt het Vlaams Klimaatbeleidsplan bijgestuurd of aangevuld? U wilt verder doen zoals u bezig bent. U vindt dat u goed bezig bent.

Voor de periode 2013-2014 zijn elf van die fameuze quickwins beslist of operationeel. Die zaken werken door tot 2020. U bent er niet in geslaagd om die allemaal op te starten en het is intussen 2015. We weten niet op welke manier we de reductiekloof gaan dichten voor de periode 2015-2020.

Het bedrag dat werd gestort in het Green Climate Fund is nul euro. Op de vraag waarom Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk volgens de Europese Commissie het beter doen dan van hen wordt gevraagd, gaat u niet in.

Minister, het klopt natuurlijk dat we hier in het verleden al meermaals over hebben gedebatteerd. Maar het mag nu wel iets meer worden dan een welles-nietesspelletje tussen ons. Zijn we goed bezig of zijn we nu niet goed bezig? Als de Europese Commissie u terechtwijst, kunt u toch niet doen alsof er niets is gebeurd. Dat is toch een heel scherp rapport van Europa? En u blijft gewoon koppig zeggen dat u wel goed bezig bent, dat alles in orde komt.

En dan verwijst u naar Kyoto. Maar dat halen we enkel door onze industrie. Dat heb ik u al gezegd en ik veronderstel dat u dat beseft, maar u probeert dat te negeren. (Opmerkingen van minister Joke Schauvliege)

Jawel, jawel. Dat staat in de rapporten van uw eigen administratie. Voor de non-ETS (Emmission Trading System) hebben we 7,9 miljoen ton CO2 te veel uitgestoten in de periode 2008-2012 en toch blijft u zeggen: alles is in orde, we zijn goed bezig. Ja, dat begint negationistische proporties aan te nemen. Dat is pure ontkenning van feiten. Meer kan ik daar niet over zeggen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.