U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Idrissi heeft het woord.

Mevrouw Yamila Idrissi (sp·a)

Minister, in uw beleidsnota Cultuur hebt u, in overeenstemming met het Vlaamse regeerakkoord, enkele maatregelen aangekondigd waarmee u het provinciale niveau verder wilt afslanken. De provincies moeten focussen op grondgebonden bevoegdheden en verliezen hun persoonsgebonden bevoegdheden. Die persoonsgebonden bevoegdheden – bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, onderwijs en welzijn – zullen worden ondergebracht bij de lokale besturen of bij de Vlaams Regering, volgens het subsidiariteitsprincipe. Uw streefdoel voor de overdracht van de persoonsgebonden bevoegdheden is 1 januari 2017.

In uw beleidsnota stelt u: “De overheveling van deze taken en bevoegdheden gebeurt steeds met bijhorende budgettaire middelen, patrimonium, personeelsleden en rechten en verplichtingen. (…) In een eerste fase zal ik een inventarisatie maken van de over te hevelen bevoegdheden en taken. Bij de discussie over de overheveling staan nauwgezet maatwerk en trilateraal overleg tussen de Vlaamse overheid, de provincies en de steden en gemeenten voorop. Ook de culturele sector zal nauw betrokken worden bij de overheveling.”

Minister, hebt u al een inventarisatie gemaakt van de bevoegdheden en taken die overgeheveld moeten worden op het gebied van cultuur? Op welke manieren betrekt u de culturele sector bij de overheveling? Hoe plant u de overheveling van personeelsleden aan te pakken? Op welke manier zult u de knowhow van de mensen op het provinciale niveau bewaren? Waar zullen zij ondergebracht worden? Hoe ziet u de overheveling van collecties die soms aan de provincies toebehoren?

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Ik heb tot op heden van vier provincies de inventarisatie van hun taken en bevoegdheden ontvangen. Mijn kabinet en administratie zullen in overleg met de provincies – zowel de gedeputeerden als de administratie – eind april 2015 per provincie gesprekken voeren over die provinciale inventarisaties.

Na die gesprekken zal ik meer duidelijkheid hebben over alle taken, bevoegdheden en hun instellingen. Dan zullen ook de zogenaamde grijze zones, als ze al niet duidelijk zijn, toch goed zichtbaar worden. Daarna zal ik in overleg met minister Homans, net als met alle andere ministers inzake over te dragen gemeenschapsbevoegdheden, afspraken maken over de grijze zones en naar welke overheid die taken, bevoegdheden en instellingen zullen worden overgeheveld. Bij vorige toelichtingen inzake Cultuur en Jeugd heb ik al gezegd dat ik nog altijd mik op de zomer om duidelijkheid te kunnen schetsen voor het werkveld.

Vanuit de sector zijn er over deze persoonsgebonden provinciale taken en bevoegdheden inderdaad al veel vragen en voorstellen tot mij gekomen. Ik begrijp de bezorgdheid goed. Mijn kabinetsmedewerkers en ikzelf hebben de afgelopen maanden al heel wat organisaties, steunpunten en instellingen ontvangen om over de provinciale afslanking te overleggen en te luisteren naar mogelijke oplossingen om die taken en bevoegdheden vlekkeloos, of toch zo vlekkeloos mogelijk, te kunnen overnemen in 2017. De bedoeling is dus nog steeds om vanaf de zomer duidelijkheid te hebben en vanaf dan de transitietrajecten uit te tekenen voor het najaar en 2016.

De overheveling van personeelsleden zal uiteraard meegenomen worden in het transitieplan dat zal worden opgemaakt nadat duidelijk is welke overheid de ontvangende overheid zal zijn.

Het beheer van collecties is culturele materie en wordt meegenomen in het transitieplan.

De voorzitter

Mevrouw Idrissi heeft het woord.

Mevrouw Yamila Idrissi (sp·a)

Minister, bedankt voor uw antwoord. U hebt een tijdspad en werkplan uiteengezet. U hoopt tegen de zomer meer duidelijkheid te hebben. U zei ook dat u met heel veel instanties gesproken hebt over mogelijke oplossingen voor problemen die zich zouden voordoen. Kunt u dat wat meer toelichten? Wat zouden die mogelijke problemen zijn? En wat zouden dan de eventuele oplossingen zijn?

Minister Sven Gatz

De wensen en inzichten van de betrokken partners en instellingen zijn natuurlijk zeer divers. Soms zeggen ze tegenover ons ook zeer duidelijk dat ze willen blijven waar ze zitten. Daar heb ik wel begrip voor, maar dat is nu niet echt aan de orde. Waar zij mogelijk terecht zouden komen – bij een lokale overheid, dan wel bij de Vlaamse overheid – is dan een vrij fundamentele vraag. Het gaat om een tussenniveau, dat nu door de provincies wordt ingevuld en dat soms intergemeentelijk of regionaal is. Die vragen worden allemaal bekeken met die instellingen.

Daarom is het krijgen van de inventaris van de provincies maar één zaak. Daarna moet je individueel, initiatief per initiatief, in de diepte gaan bespreken wat de voorgeschiedenis van dat initiatief is, hoe we dat verder zien evolueren, welk bereik het heeft. Dat is complexer dan alleen de A-naar-B-vraag.

Wij proberen die bezorgdheden van het veld correct in te schatten, maar finaal zullen wij in een gemeenschappelijk afwegingskader binnen de Vlaamse Regering, onder de coördinatie van minister Homans, bekijken hoe we een aantal lijnen trekken die voor iedereen herkenbaar en gelijk zijn. Ik kan daar niet op vooruitlopen, omdat ik eerst nog de diepte van een aantal inventarissen wil kennen. Ik wil ook zien of de inventarissen compleet zijn. Het is een interessante oefening, zullen we maar zeggen.

Wat voor mij belangrijk is, is dat de ongerustheid op het terrein kan worden weggenomen, om dan een duidelijk toekomstperspectief te creëren.

Mevrouw Yamila Idrissi (sp·a)

Dat zal in elk geval een moeilijke oefening zijn. U liever dan ik. Zijn er bepaalde principes of richtsnoeren die u daarbij hanteert? Zegt u bijvoorbeeld dat een bepaald type van organisaties veeleer naar de Vlaamse Gemeenschap gaat?

Minister Sven Gatz

Daar is het nu echt te vroeg voor. Daarvoor wens ik een breder dieptezicht te krijgen over de provinciale inventarissen heen. Sommige provincies zullen het immers misschien meer zo bekijken, en andere provincies weer anders. En dan spreek ik alleen nog maar over het beleidsdomein Cultuur. We moeten dan ook nog met de andere beleidsdomeinen zien dat we daar een aantal werkbare lijnen in kunnen trekken. Het is dus nog te vroeg om op uw vraag te antwoorden.

Mevrouw Yamila Idrissi (sp·a)

In elk geval bedankt, minister. En dan mag u na de zomer ook nog een opvolgingsvraag verwachten.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.