U bent hier

Commissievergadering

woensdag 1 april 2015, 9.30u

Voorzitter
van Yamila Idrissi aan minister Sven Gatz
1435 (2014-2015)

Mevrouw Idrissi heeft het woord.

Mevrouw Yamila Idrissi (sp·a)

Minister, in een interview met Gui Polspoel zei u enkele weken geleden dat u het een goed idee vindt dat het zendbereik van tvbrussel zou worden opengetrokken naar Vlaams-Brabant. Twintig jaar geleden gold de afspraak dat regionale zenders niet buiten de regio mochten uitzenden via de kabel. U merkte terecht op dat deze grenzen in de rest van Vlaanderen aan het vervagen zijn. Samenwerking en uitbreiding zijn noodzakelijk.

Onderzoek wijst uit dat in Vlaams-Brabant zeker de interesse bestaat om via de kabel naar tvbrussel te kijken. Dat is niet verwonderlijk. Meer dan 350.000 mensen pendelen immers naar Brussel. Daarenboven wonen velen onder hen in de omgeving van Brussel. Een zender voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zou passen in de logica van een metropolitane gebied dat van Mechelen over Leuven en Aalst tot aan Nijvel en Waver in het zuiden loopt.

Minister, in het interview hebt u verklaard dat dit gebied “niet alleen socio-economisch, maar ook in de hoofden van een aantal mensen” bestaat. Ik vond uw uitspraken dan ook enthousiasmerend. Aan het einde van het item hebt u echter de voet op de rem gezet: “Jamais par choc, toujours par ondulation”.

Minister, zijn er concrete plannen om het zendbereik van tvbrussel te vergroten? Welke knelpunten ziet u in verband met dit scenario? Kunt u aan dit project een timing verbinden? Zult u met de betrokken partijen overleggen? Ik ben zeer benieuwd naar uw antwoorden.

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Voorzitter, dit is een zeer interessante vraag. Als Vlaams-Brabander uit Leuven heb ik echter een aantal bedenkingen. Op zich heb ik er geen probleem mee dat we de Nederlandstalige Brusselse media subsidiëren. In verhouding tot het huidig bereik krijgt tvbrussel momenteel echter al een redelijk hoge subsidie. Ik zeg het zoals het is.

Minister, indien u in die zin stappen zou willen zetten, vraag ik meteen dat u ook wat voor de andere Vlaams-Brabantse regionale omroepen zou doen. Indien u dat niet zou doen, zou een marktverstoring dreigen. We weten allemaal hoe de media werken en wat de invloed van commerciële reclame is. Het geld kan ook maar één keer worden besteed. Indien u dit denkspoor verder zou willen volgen, kunt u de andere regionale omroepen in Vlaams-Brabant hier het best in opnemen. Op die manier zou u vermijden dat deze zenders nadeel ondervinden.

Mevrouw Maes heeft het woord.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA)

Voorzitter, mijn betoog volgt veeleer de lijn van de vragen van mevrouw Brouwers. Ik kom uit het andere zendgebied in Vlaams-Brabant. Ik wil even wat bijkomende informatie geven. Momenteel is de situatie van RINGtv ‘lean and mean’. De zender slaagt er met een redelijk klein budget in redelijk te draaien. Het budget wordt aangevuld met inkomsten ten gevolge van kijkersaantallen en met reclame-inkomsten. Een uitbreiding van het zendbereik van tvbrussel zou beide aspecten onder druk zetten.

Er is een tijdje sprake van een wederkerigheid geweest. In theorie is dit een optie. Volgens mij is er echter nog steeds een technisch mankement. Indien ik goed ben ingelicht, levert VOO in Brussel de kabel. RINGtv zit niet in dat aanbod.

Minister, dit neemt niet weg dat er altijd ruimte is om over samenwerking na te denken. Misschien kan op een of andere slimme manier worden samengewerkt. Dit is een voorzichtige kanttekening bij de vragen die net zijn gesteld. Ik vraag u dan ook hier rekening mee te houden.

De heer Poschet heeft het woord.

De heer Joris Poschet (CD&V)

Voorzitter, ik wil nog even mijn mening naar voren brengen. Volgens mij is een breder uitzendbereik voor tvbrussel en voor de Brusselse media in het algemeen een wens die door ongeveer alle Brusselse partijen of partijen in Brussel wordt gedragen. We weten dat Brussel een apart statuut heeft. Het is een aparte stad in ons land. Sociaal-economisch beschouwd, is Brussel veel groter dan de negentien gemeenten. Dit betekent absoluut niet dat we aan de grenzen van de negentien gemeenten moeten morrelen of dat we Brussel moeten uitbreiden.

Het is bizar dat mensen die op een steenworp van Brussel wonen, in Brussel werken en daar misschien ook een sociaal leven hebben, tvbrussel niet kunnen ontvangen. In mijn geboortedorp aan de Schelde heb ik net hetzelfde ervaren. Het was net alsof er aan de overkant van de Schelde een andere wereld lag. We wisten daar niets van af. (Opmerkingen)

Eigenlijk werd het oude keizerrijk Duitsland door de Schelde van het oude Frankrijk gescheiden.

Minister, ik zou u willen vragen om binnen de bestaande budgettaire kaders toch eens te onderzoeken of het mogelijk is tvbrussel een groter bereik te geven.

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Voorzitter, deze vraag om uitleg heeft betrekking op een uitbreiding van het zendgebied van tvbrussel naar het kabelaanbod in de Vlaamse Rand rond Brussel. Deze vraag om uitleg biedt me dan ook de gelegenheid duidelijkheid te scheppen.

Mevrouw Idrissi, u hebt me in de eerste plaats gevraagd of er concrete plannen zijn om het zendbereik van tvbrussel te vergroten. Die plannen zijn er niet. Ik nodig u uit goed naar het interview op tvbrussel te luisteren. Ik zal even een korte samenvatting geven.

De interviewer heeft tijdens dit overigens zeer aangenaam gesprek de wisselwerking tussen Brussel en de Vlaamse Rand aangekaart. Hij is daarbij ook ingegaan op “tvbrussel, dat nog altijd niet in de Rand mag uitgezonden worden”. Zoals u weet, ben ik ook minister van Media. Ik heb hierop dan ook geantwoord dat ik de problematiek naar alle regionale televisieomroepen wil opentrekken. Ik heb in dit verband verwezen naar de afspraken over de regionale televisie in Vlaanderen die twintig jaar geleden tot stand zijn gekomen. Er is een decretaal kader. Het is geen nieuws dat er met betrekking tot de regionale televisie veel beweegt in Vlaanderen. Dat is een goede zaak. Veel omroepen zoeken een schaalvergroting. Ik heb in het interview expliciet naar de andere provincies verwezen. Ik heb haast letterlijk verklaard dat we de zaak in deze optiek moeten bekijken en dat het niet aan mij of zeker niet alleen aan mij is dit allemaal te sturen. Met uitzondering van tvbrussel bestaat het regionale televisielandschap uit private en bijgevolg onafhankelijke omroepen. Afsluitend ben ik nog even ingegaan op de inleiding van de heer Polspoel. Ik heb het bestaan van het metropolitane gebied nogmaals bevestigd. Dat gebied bestaat wel degelijk en dat is ook niet nieuw. Ik heb dat zelf al meermaals verklaard.

Dat op basis van dit interview vervolgens de perceptie ontstaat dat ik een initiatief ga nemen om de bestaande regelgeving open te breken ten voordele van een breder zendbereik voor tvbrussel, is niet correct. Ik wil dit met dit antwoord dan ook formeel rechtzetten.

In het algemeen – en alle media zijn een beetje in datzelfde bedje ziek – wil men nieuws maken. Men neemt één zin uit een aangenaam gesprek, die dan nieuws wordt. Er was geen nieuws in dat gesprek. Soms kan een aangenaam gesprek de kijker hopelijk voldoende boeien zonder nieuwswaarde te moeten hebben. Dit keer was het tvbrussel die zich aan dit euvel bezondigde, soms zijn het anderen. Ik reageer daar ook niet op. Ik reageer niet op iets wat ik niet heb gezegd. Ik laat het gebeuren en passeren, en ik ben blij dat ik daar enige duidelijkheid over kan scheppen in dit parlementair debat, maar meer niet.

Ik heb er uiteraard geen probleem mee als tvbrussel, RINGtv en eventueel ook ROB-tv in de toekomst nauwer zouden gaan samenwerken. Dit was trouwens een advies van Podium Perception Management in een studie van mei 2013. De bal ligt op dit vlak in de eerste plaats in het kamp van de onafhankelijke televisiezenders. De gevoeligheid inschattend, wordt dat een delicate evenwichtsoefening. De dames Brouwers en Maes hebben terecht geschetst wat de zeer moeilijk te nemen hindernissen zijn, namelijk de samenwerking tussen een gesubsidieerde regionale zender en twee zenders die het met private middelen moeten rooien. Dat is allesbehalve evident. Het zal in eerste instantie van hen moeten komen om na te gaan wat de mogelijkheden zijn. Ik wil zeker niets opdringen.

De noodzaak om vanuit een metropolitane visie op Brussel een politieke doorbraak te forceren om tvbrussel ook op de kabel te krijgen in Vlaams-Brabant, dreigt ook ten gevolge van de digitalisering steeds meer zonder voorwerp te worden. Het nieuws van tvbrussel is nu ook al op elk moment online raadpleegbaar of valt te bekijken via Video On Demand.

Ik heb op dit moment geen scenario, geen project, geen timing. In het kader van het strategisch plan 2016-2020 heb ik samen met minister Smet aan een delegatie van de Vlaams-Brusselse Media dit element aangekaart. We concentreren ons nu eerder op de interne fusie en de realisering van een mediatieke en maatschappelijke meerwaarde door de integratie van de vier Vlaams-Brusselse media. Dit debat leunt daarbij aan, maar is zeker geen zwaartepunt.

Mevrouw Idrissi heeft het woord.

Mevrouw Yamila Idrissi (sp·a)

Minister, uw antwoord verbaast me. Ik citeer heel duidelijk: “Vlaams minister van Media en Brussel, Sven Gatz, Open Vld, vindt dat tvbrussel ook in Vlaams-Brabant moet kunnen worden bekeken. Een recente studie toonde nog dat Randbewoners daar vragende partij voor zijn. Gatz is deze zondag te gast in het interviewprogramma ‘Polspoel’ op tvbrussel. Op de vraag of de stadszender ook in Vlaams-Brabant moet kunnen worden bekeken, antwoordt Gatz dat hij wil bekijken hoe dat kan.”

U kondigt beleid aan op een televisieprogramma en ik stel daarover een vraag. Nu ontkennen dat u dat allemaal niet hebt bedoeld en dat ik met een vraag afkom die geen vraag waardig is, begrijp ik niet. Ik heb het gevoel dat u onder mooie woorden wilt maskeren dat u eigenlijk geen beleid voert. Ik kan dat alleen maar vaststellen. U antwoordt niet op mijn vraag. Het is een aankondigingetje dat er geen is. Dat stelt me teleur. Als ik dit lees, heb ik het gevoel en de indruk dat u de intentie hebt om daar iets mee te doen. Ik kan alleen maar citeren wat er staat. Als u zegt dat u verkeerd bent begrepen, dan klopt er iets fundamenteel niet.

Minister Sven Gatz

U moet zich niet opwinden. Ik heb me helemaal niet negatief uitgelaten ten aanzien van u of uw vraag. Ik vind het normaal dat u deze vraag stelt. Ik vind het wel merkwaardig, nu we onder vier ogen zijn, dat u meer aandacht schenkt aan een artikel over iets dat ik heb gezegd dan aan wat ikzelf zeg dat ik gezegd heb en niet gezegd heb en de context waarin ik het heb gezegd en/of niet heb gezegd. Dat vind ik erg vreemd. Als u uw leven in die mate door de media wilt laten bepalen, dan mag u dat doen.

U citeert het artikel op brusselnieuws, dat al een interpretatie is van hetgeen ik heb gezegd. We gaan hier toch niet zoals in een rechtbank met bewijsmateriaal moeten werken en het uittreksel bekijken. Ik heb u vriendelijk en beleefd gezegd wat ik te zeggen heb. De rest van de commissieleden heeft dat zeer goed begrepen. U mag die vraag stellen. Ik zou in uw plaats misschien hetzelfde doen, maar er is niets aan de hand. Men moet in de media en op parlementair vlak maar doen wat men denkt te moeten doen, maar ik laat me daardoor niet opjagen.

Mevrouw Yamila Idrissi (sp·a)

Er is niets aan de hand. Dus zal er niets zijn en zal er niets komen en was het van een minister in functie die de verantwoordelijkheid draagt over Brussel en Media een losse flodder. Dat mag ik concluderen. Er is eigenlijk helemaal niets van aan.

Mijnheer Poschet, u mag strikt genomen niets meer zeggen.

De heer Joris Poschet (CD&V)

Jawel, volgens het reglement, pagina 109, mag ik dat wel.

Ik heb een voorbeeld gekregen van voor de galerij spreken. Dat was interessant. Op korte termijn zou samenwerking met andere regionale zenders een oplossing kunnen zijn, maar het is een moeilijk model. Er is de spanning tussen private en publieke middelen. Op lange termijn zal deze discussie verdampen door de technologische vooruitgang. Ik hoop dat we dergelijke vragen niet vele jaren meer zullen moeten stellen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.