U bent hier

Commissievergadering

woensdag 1 april 2015, 9.30u

Voorzitter
van Karl Vanlouwe aan minister Sven Gatz
1688 (2014-2015)

De heer Vanlouwe heeft het woord.

Voorzitter, minister, tijdens de eerste weken van juli viert Vlaanderen feest. Het laatste weekend van juni wordt traditioneel het startschot gegeven van het elfdaagse feest, met op 11 juli de viering van de Vlaamse feestdag. De slogan van deze elfdaagse is, zoals ieder jaar, ‘Vlaanderen feest!’.

Naast allerlei activiteiten in heel Vlaanderen zijn er op 11 juli in de hoofdstad traditioneel ook meerdere officiële initiatieven. Zoals u weet, is er in de voormiddag de traditionele academische zitting op het stadhuis, met een receptie en toespraak van de voorzitter van het Vlaams Parlement. Anderzijds is er ook opnieuw een middag- en avondprogramma gepland, met allerlei culturele activiteiten en festiviteiten op verschillende plaatsen in Brussel. De academische zitting wordt georganiseerd door het Vlaams Parlement. De middag- en avondactiviteiten zijn een initiatief van u als Vlaams minister voor Brussel. Tot enkele jaren geleden gebeurde de concrete uitwerking van deze festiviteiten door de Ancienne Belgique, maar sinds enige tijd neemt Muntpunt deze taak op zich.

De jongste jaren moeten we vaststellen dat de middag- en avondactiviteiten op 11 juli meer en meer worden losgekoppeld van de Vlaamse feestdag. Initiatieven kregen hierbij benamingen als ‘Brussel danst’. De link met de Vlaamse Gemeenschap werd hierbij nog amper gelegd. Sommige activiteiten kregen ook nagenoeg een privékarakter. Zo werd een Braziliaanse avond georganiseerd in de Gotische Zaal van het stadhuis met ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschap. Daarbij werd men bovendien enkel op uitnodiging toegelaten.

Zowel in het Vlaams regeerakkoord als in uw beleidsnota is er sprake van een 11 juliviering. In uw beleidsnota heeft u het over een “uitnodigend, open en breed gedragen hedendaags feest waarop iedereen welkom moet zijn” en over een feest waarbij de focus ligt op de viering van de Vlaamse feestdag. In de bespreking van uw beleidsnota haalde u aan dat de 11 juliviering nood heeft aan duidelijke herkenbaarheid. Er moet “een middenweg gevonden worden tussen de klassieke 11 juliviering lang geleden en een zeer postmoderne viering, waarbij iedereen zich afvraagt wat men aan het vieren is”.

Minister, hoe ver staat de voorbereiding van deze feestdag in Brussel? Hoe zult u proberen het open karakter waarbij iedereen welkom is – en dus geen privé-initiatieven – in de activiteiten te vertalen? In hoeverre zullen de festiviteiten op onze feestdag een link hebben met de Vlaamse Gemeenschap en met de Vlaamse feestdag?

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Mijnheer Vanlouwe, ook dit jaar zal het Feest van de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli worden gevierd in Brussel. Dat is evident. U citeert terecht mijn beleidsnota, waar die stelt dat het feest open, breed gedragen, uitnodigend en hedendaags moet zijn. Dit is – niet in de laatste plaats voor de organisator Muntpunt – geen gemakkelijke opdracht omdat het welslagen voornamelijk zal worden bepaald door appreciatie. En of het feest voldoende open, uitnodigend en voldoende Vlaams is, zullen wij allemaal op het moment zelf en achteraf evalueren. ‘De gustibus et coloribus non est disputandum’. Iedereen zal het eens zijn met de zin die u uit mijn beleidsnota citeert, maar over hoe dat concreet moet worden ingevuld, zullen we natuurlijk wel allemaal onze eigen individuele kleuring hebben.

Net door die gevoeligheid probeer ik het Feest van de Vlaamse Gemeenschap van nabij op te volgen. Ik heb hierover zelf al een constructief overleg gehad met de organisatoren van Muntpunt. Mijn kabinet volgt dit uiteraard ook nauw op. Het programma is volop in de maak. Om promotionele redenen zal hierover te gepasten tijde ook een eigen communicatiestrategie met een eigen persconferentie worden afgesproken.

Ik zal in wat volgt dan ook een algemene stand van zaken geven en nog niet te veel met concrete namen zwaaien. De onderhandelingen met een aantal artiesten zijn namelijk nog niet allemaal afgerond. Dat is zoals elk jaar rond deze periode, in aanloop naar 11 juli, het geval in de zin dat er ook concurrentie is met andere steden in Vlaanderen die ook een 11 juliviering organiseren.

Hoe ver staat het met de voorbereiding? Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het inhoudelijke aspect van het programma. Qua locaties wordt de keuze van de voorbije jaren aangehouden. Het zwaartepunt ligt op de Grote Markt. Daarnaast zijn er ook het Muntplein en het parcours tussen deze twee locaties. Er komen ook nog een aantal kleinere programmaties, onder meer op het Europakruispunt en in de Spiegelzaal van het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement.

Uit de evaluatie van de editie 2014 kwam naar voren dat de activiteiten die toen op de Grote Markt plaatsvonden, aanzien werden als te veel versnipperd, zonder een duidelijke link met de Vlaamse feestdag en helaas ook zonder grote aantrekkingskracht naar een Vlaams en/of Nederlandstalig publiek. Daarom is voor dit jaar geopteerd voor een grotendeels Vlaamse/Nederlandstalige programmatie, waarbij enkele grote namen het programma van realisator Radio Modern mee zullen ondersteunen, met de bedoeling een ruim publiek aan te trekken.

Dit programma zal bestaan uit een combinatie van livemuziek, dj-acts en dansinitiaties. Er zal hierbij speciale aandacht gaan naar het Nederlandstalige repertoire. Wat betreft de programmatie op het Muntplein, dat kan worden omschreven al een urban dansfeest, wordt er voortgewerkt op de weg die vorig jaar al was ingeslagen. Dat werd vorig jaar immers zeer gesmaakt door de jeugd en zorgde tijdens heel de programmatie voor veel aanwezigen. Ook het parcours in de stad, met straattheater, sketches, mime en dergelijke meer, wordt verder uitgewerkt op basis van het programma van 2014, aangezien ook dit voor heel wat sfeer en gezelligheid zorgde in de stad.

Momenteel voert Muntpunt ook gesprekken met de VRT om genoeg media-aandacht te koppelen aan het Feest van de Vlaamse Gemeenschap.

Hoe zullen we proberen het open karakter waarbij iedereen welkom is te vertalen? In 2014 vonden mijn voorganger Pascal Smet en ook verschillende politieke en andere beleidsactoren dat het tijd was voor een nieuwe formule, waaraan meer partners, maar vooral ook meer gewone burgers, zouden participeren. Het was de ambitie om met de 11 juliviering Brussel weer op de kaart zetten als de hoofdstad van Vlaanderen en om Vlamingen ertoe aan te zetten op deze feestdag naar hun hoofdstad te komen. In functie daarvan werd toen gekozen voor het thema dans. Deze keuze werd toen aan de Vlaamse parlementsleden voorgesteld tijdens een lunchgesprek.

Het uitgangspunt was dat dans een universele taal is, die mensen bij elkaar brengt ongeacht hun afkomst of achtergrond. Dans is ook taalonafhankelijk en kan mensen verbinden in deze veeltalige stad. Ook dit jaar blijven we uitgaan van dat thema. Ik wou bij mijn aantreden het roer niet meteen omgooien en de vooropgestelde planning en de reeds gedane voorbereidingen zomaar overhoop halen. We kunnen na de editie 2015, die gedeeltelijk een overgangseditie zal blijken te zijn, bekijken wat onze opstelling voor de editie 2016 en volgende zal zijn.

Het opzet moet in elk geval zijn en blijven om een zo divers mogelijk publiek te laten deelnemen aan het Feest van de Vlaamse Gemeenschap, ongeacht of het gaat om Vlamingen, Nederlandstalige Vlaamse Brusselaars, Brusselse Vlamingen of anderstaligen. Daarom zal er, net als vorig jaar, drietalig gecommuniceerd worden en zullen alle activiteiten gratis zijn. Die gastvrijheid willen wij bewust in het feest blijven inbrengen. Om het draagvlak van het evenement te verbreden, zal er dit jaar nog meer ingezet worden op concrete samenwerking met Vlaamse partners uit Brussel. Ik verwijs bijvoorbeeld naar Zinnema, naar de gemeenschapscentra van de VGC, in het bijzonder Pianofabriek en De Markten, naar Daarkom enzovoort.

Ieder jaar wordt ter gelegenheid van de festiviteiten op de Grote Markt een receptie aangeboden in het stadhuis voor de politieke vertegenwoordigers en voor de vertegenwoordigers van de deelnemende partners en het middenveld. Dat is een oude traditie. Het was vorig jaar een bewuste keuze om het thema van de Grote Markt door te trekken naar de receptie op het stadhuis. In plaats van een traditionele receptie werd geopteerd voor een themareceptie met aangepaste catering. U hebt daar het woord ‘Braziliaans’ op geplakt. Ik was er niet bij en dus kan ik het niet checken. Ik kan niet inschatten of uw bewoording ‘privékarakter’ terecht is. In elk geval deel ik uw mening dat het nodig is dat ik samen met Muntpunt de samenstelling van de gastenlijst voor die avond en de uitnodigingen opvolg. Laat ons duidelijk zijn: dit is een randgegeven in wat – zoals we hopen – het welslagen kan worden van de viering op de Grote Markt zelf.

De link met de Vlaamse feestdag en met de Vlaamse Gemeenschap wordt op twee manieren gelegd: enerzijds door middel van de overwegend Vlaamse-Nederlandstalige programmatie op de Grote Markt, en anderzijds door middel van duidelijke communicatielijnen. De Vlaamse Gemeenschap zal in elke communicatie een prominente plaats innemen, en dit zowel in woord als in beeld. De centrale boodschap luidt dat Brussel danst, dat het om het feest van de Vlaamse Gemeenschap gaat en dat iedereen welkom is.

Bovendien zal op 11 juli ook bij de signalisatie van het evenement extra aandacht worden besteed aan de Vlaamse Gemeenschap. Zo zal er op het Europakruispunt aan het Centraal Station en/of op de Grote Markt een infostand bemand worden om bezoekers en toevallige passanten een woordje uitleg te verschaffen over het Feest van de Vlaamse Gemeenschap en om aan te geven dat de Vlaamse Gemeenschap iedereen welkom heet op haar feestdag.

Er wordt ook nagedacht over de visualisering van de Vlaamse feestdag bij de aankleding en de opmaak van het podium op de Grote Markt. Uiteraard zullen, zoals het hoort op een feestdag, de leeuwenvlaggen wapperen op de Grote Markt en op het Muntplein, en zal bij het begin van de programmatie de Vlaamse hymne gespeeld worden.

Dat is waar wij op dit ogenblik staan. Ik ben zeker bereid om te proberen verdere vragen daarover te beantwoorden.

De heer Vanlouwe heeft het woord.

Minister, dank u voor uw antwoord. Ik noteer dat de concrete invulling, de programmatie en afspraken die moeten worden gemaakt met groepen, pas later zal gebeuren. Ik begrijp dat uiteraard. Ik ben blij dat u al een algemeen programma hebt kunnen toelichten.

Minister, ik besef dat we niet kunnen terugkeren naar een klassieke, traditionele 11 juliviering. Maar ik meen mij toch te herinneren dat u al hebt gezegd dat de slinger een beetje naar de andere kant was overgeslagen. Een feestdag is natuurlijk iets speciaals. In alle landen ter wereld viert men feest op zijn feestdag. Dat heeft te maken met identiteit en symboliek. Maar wanneer men iets wil vieren en men stelt zich vragen bij hoe men dat in een hoofdstad moet doen omdat die inderdaad meertalig en multicultureel is, zoals bijna alle steden in Vlaanderen – Brussel is uiteraard nog kosmopolitischer dan andere steden –, mag ons dat niet beletten om onze feestdag in de hoofdstad te willen en te durven vieren. Wanneer men iets organiseert met een privékarakter, kan men zich toch de vraag stellen of dat in het verleden voldoende open en toegankelijk is geweest voor een breed publiek.

Wij denken dat een dansfeest hier zeker thuishoort. De mensen voelen zich daar thuis. Het is niet alleen voor de Brusselse Vlamingen. Iedereen die samen met de Brusselse Vlamingen feest wil vieren op die feestdag, is daar uiteraard welkom. Maar de herkenbaarheid moet er zijn en blijven.

Ik stel vast dat de VRT in het verleden altijd uitzendingen bracht rond ‘Vlaanderen Muziekland’. Ik suggereer u dan ook om het initiatief te nemen om ‘Vlaanderen Muziekland’ ook naar Brussel te brengen. Dit zeer geslaagde programma heeft al in bijna alle grote steden en centrumsteden plaatsgevonden. Ik vraag mij af waarom dit niet in Brussel zou kunnen gebeuren.

Minister, ik kijk alvast uit naar de verdere concrete invulling. We zullen zien of we dan nog vervolgvragen zullen stellen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.