U bent hier

De heer Schiltz heeft het woord.

Minister, ik hoef u en de collega’s uiteraard niet in herinnering te brengen wat de Winwinlening is en welke evolutie hij heeft doorgemaakt. Dat skip ik dus.

Minister, in de vergadering van de commissie Economie van 8 januari 2015 gaf u aan dat met betrekking tot de ruimere toepassing van de Winwinlening, waarover onder andere in uw beleidsnota sprake is, nog overleg diende te worden opgestart tussen de betrokken agentschappen en de belanghebbende partijen. Het Agentschap Ondernemen (AO) en de NV Waarborgbeheer zouden een voorstel uitwerken.

Aan welke concrete voorwaarden dient de ruimere toepassing van de Winwinlening volgens u te voldoen? Werd er al overleg opgestart? En zo ja, welke actoren zijn hierbij betrokken? Wat is met andere woorden de stand van zaken met betrekking tot het overleg? Hebt u al een voorstel ontvangen van het AO en de NV Waarborgbeheer? Zo ja, wat zijn de pistes waarover wordt nagedacht? Welke timing voorziet u verder voor de uitwerking en de uiteindelijke inwerkingtreding van een nieuwe regeling?

In antwoord op mijn schriftelijke vraag van 16 februari 2015 gaf u aan dat geen cijfers beschikbaar zijn over het aantal Winwinleningen waarbij een gedeeltelijke of volledige wanbetaling optreedt. U verwijst als verklaring naar het feit dat de FOD Financiën deze cijfers niet overmaakt. Waarom maakt de FOD Financiën deze gegevens niet over? Zult u een initiatief nemen om deze gegevens, die toch niet onbelangrijk zijn, alsnog te pakken te krijgen, om de werking van de Winwinlening te evalueren?

De heer Gryffroy heeft het woord.

Ik dacht dat dit werd besproken in de commissievergadering van 8 januari 2015. We spraken toen van een eventuele koppeling met crowdfunding. Wat is daarbij de stand van zaken?

Minister Muyters heeft het woord.

Mijnheer Schiltz, het is belangrijk dat we bij een ruimere toepassing voldoende oog hebben voor een goed evenwicht. Enerzijds is er de bescherming van de investeerder, anderzijds de wil om meer geld op te halen. De ambitie van toegang tot financiering voor starters, maar zeker ook voor groeiende bedrijven, is een eerste pijler van het evenwicht. Maar als je de Winwinlening uitbreidt en beter afstemt op crowdfunding, is het ook van belang dat de investeerder weet met welk product hij juist bezig is.

Ik had recent nog met iemand een discussie over crowdfunding. We moeten goed beseffen wat dat wel of niet aan risico inhoudt, en of het meer een mecenaat is of crowdfunding, en wat het wel of niet is. Een voldoende kennis van zaken over het beleggen van geld is belangrijk om ongelukken te vermijden. De juiste balans vinden tussen toegang tot financiering en de bescherming van de investeerder zal voor mij een leidraad zijn voor de bijkomende initiatieven.

Er is effectief overleg opgestart tussen het AO en de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV). Het is de bedoeling om daar in een volgende fase andere stakeholders bij te betrekken. Dat is nu nog niet aan de gang. Het overleg loopt momenteel nog. Het sluit aan bij de bredere hervorming en rationalisering van het gehele instrumentarium. We zijn het er samen over eens dat dit moet gebeuren. Zoals eerder gecommuniceerd, hoop ik dat we tegen de zomer de eerste oplevering kunnen krijgen van de gedachtewisseling en het overleg tussen het AO en de PMV.

Op vraag van de NV Waarborgbeheer en de bevoegde ministers heeft het AO in het verleden al meermaals contact opgenomen met de FOD Financiën om de gegevens over te maken.

Zoals u weet, was dat zonder resultaat. Ik heb bij mijn agentschap en bij Waarborgbeheer navraag gedaan naar wat de redenen daarvoor konden zijn, maar men vindt geen redenen. Ik zal dus opnieuw het verzoek richten tot mijn collega-minister van Financiën, want ik ben het met u eens dat het interessant zou zijn om daar toch wat info over te krijgen.

De heer Schiltz heeft het woord.

Bedankt, minister. We zijn dus in blijde verwachting van een voorstel. Wij zijn net als u grote voorstander van dat instrument. Met een budget van 2,5 miljoen euro hebben we toch voor meer dan 50 miljoen euro kredieten kunnen vrijmaken, en dat in een segment dat anders moeilijk aan kredieten kan komen. Dat is dus zeer goed.

Collega Van Rompuy heeft toen in de vergadering gewag gemaakt van de koppeling crowdfunding-Winwinlening. U hebt nu een aantal stappen in die zin geformuleerd. Ik kijk daar dan ook naar uit. Het is uiteraard niet de bedoeling dat we bij de uitbreiding van de categorie het risico volledig wegwerken. Het zijn nog altijd mensen die een ondernemersrisico moeten nemen. Het is niet de bedoeling dat we een ‘free lunch’ organiseren. Maar daar lijkt u alvast dezelfde piste te bewandelen.

Ik had in mijn nota’s voor een eventuele repliek genoteerd dat u, als het misloopt met de FOD, toch eens met minister Van Overtveldt moet bellen. Ik ben blij dat u dat gaat doen.

In uw beleidsnota hamert u heel erg op toegankelijkheid, transparantie en vereenvoudiging van het arsenaal overheidsinstrumentarium. Daar volg ik u helemaal. Er is momenteel echter een klein probleem. Als je op Google ‘winwinlening’ intikt, kom je bij twee verschillende pistes uit. Je komt bij de PMV én bij het Agentschap Ondernemen terecht, en raar maar waar: op beide websites staat niet altijd hetzelfde over de Winwinlening. Dat kan dus wel voor wat verwarring zorgen. Misschien kan dat er in afwachting van de grote hervorming al uitgejast worden, zodat potentiële nieuwe kandidaten er niet door verward of ontmoedigd worden.

Voor de rest kijken wij uit naar de verdere stappen in dit dossier.

Minister Muyters heeft het woord.

Bedankt voor die laatste tip, collega Schiltz. Ik ben het daar helemaal mee eens. We moeten in de toekomst juist dat ene loket, die ene toegang kunnen realiseren, zodat de ondernemer één keer de juiste informatie krijgt. Maar in afwachting daarvan zal ik ervoor zorgen dat dat ene probleem opgelost wordt.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.