U bent hier

De heer Poschet heeft het woord.

De heer Joris Poschet (CD&V)

Minister, we meet again. Jaja, het is een hoogdag voor ons beiden. (Gelach)

Na jaren van maatschappelijk en politiek debat werd de sector van de sociale economie gereorganiseerd door middel van het Maatwerkdecreet. Dat decreet zorgt ervoor dat beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en invoegbedrijven in één decretaal kader ondergebracht worden.

Voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, dat institutioneel net iets complexer is, zijn er echter nog wat onduidelijkheden. Het decreet regelt namelijk zowel gewest- als gemeenschapsaangelegenheden. De Raad van State boog zich al meerdere malen over de vraag wie bevoegd is. De Raad van State is van oordeel dat zowel de gemeenschaps- als de gewestbevoegdheden intern vervlochten en moeilijk uit elkaar te halen zijn. De begeleiding van werkzoekenden is een bevoegdheid van het gewest, de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in een beschutte werkplaats is een gemeenschapsbevoegdheid. De Raad van State ziet dan ook de vroegere sociale werkplaatsen als een gewestbevoegdheid, en de beschutte werkplaatsen als een gemeenschapsmaterie.

Vanuit de sector hebben we vragen gekregen over wat er zal gebeuren met Brusselaars die nu al in Vlaamse beschutte en sociale werkplaatsen werken. Daarbovenop heb ik vernomen dat Brusselaars momenteel geweigerd zouden worden in sommige Vlaamse beschutte werkplaatsen wegens het Maatwerkdecreet. Daarnaast is er nog een tweede grote uitdaging: de ICF-screenings (International Classification of Functioning, Disability and Health) die moeten worden uitgevoerd door GTB-consulenten (gespecialiseerde trajectbepaling en begeleiding), die hiervoor een opleiding moeten hebben gevolgd. Ook dit heeft – een ongetwijfeld ongewild – pervers effect op de Brusselaars. De Brusselse vzw de Werklijn die zorgt voor trajectbegeleiding voor personen met een arbeidshandicap kan namelijk geen opleiding volgen om de ICF-screening uit te voeren omdat deze vzw een externe partner van de VDAB is.

Minister, klopt het effectief dat Brusselaars geen plaats meer krijgen in Vlaamse beschutte en sociale werkplaatsen? Hoe wordt hier een voorrang bepaald? Is er een mogelijkheid om vzw de Werklijn de mogelijkheid te geven om Brusselse werkzoekenden zelf naar een maatwerkbedrijf toe te leiden via een ICF-screening? Wordt er in een opleiding tot ICF-screening voorzien voor de Brusselse instellingen die instaan voor de begeleiding van mensen met een arbeidshandicap, zodat ze kunnen instaan voor een dergelijke classificatie? Dat zou de sollicitatie van Brusselaars vergemakkelijken. Welke criteria worden opgelegd om een dergelijke ICF-screening te kunnen uitvoeren? Wat zult u ondernemen om de uitvoering van het Maatwerkdecreet in Brussel zo vlot mogelijk te laten verlopen zodat zoveel mogelijk Nederlandstalige Brusselaars in de sociale economie kunnen worden tewerkgesteld en hun aantal dus nog zal stijgen? Hebt u deze problematiek al besproken met uw Brusselse collega-minister van Werk Didier Gosuin, om een overeenkomst of een samenwerkingsverband uit te werken, zodat de uitstroom van Nederlandstalige Brusselaars naar alle maatwerkbedrijven kan worden gegarandeerd?

De heer Bajart heeft het woord.

De heer Lionel Bajart (Open Vld)

Minister, deze voormiddag nog stelde u in antwoord op een andere vraag van collega Poschet, in de commissie Wonen, dat Brussel een complex geval is. Dat blijkt helaas opnieuw bij de implementatie van het Maatwerkdecreet. Ik kan dan ook de derde vraag van collega Poschet onderschrijven, waarin hij er impliciet op aandringt om de uitvoering van het Maatwerkdecreet in Brussel vlotter te laten verlopen. Het kan inderdaad niet de bedoeling zijn dat de Nederlandstalige Brusselaars geconfronteerd zouden worden met een onduidelijkheid, die in het slechtste geval leidt tot verminderde tewerkstellingskansen in de sociale economie. Ik kijk uit naar uw antwoord.

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Mevrouw Sabine Vermeulen (N-VA)

Ik wil inpikken op de tweede vraag van de heer Poschet, over de mogelijkheid om vzw De Werklijn de mogelijkheid te geven om Brusselse werkzoekenden naar een maatwerkbedrijf toe te leiden via ICF-screening. Die vraag van vzw De Werklijn is niet nieuw, want ook in Vlaanderen zijn er een aantal organisaties die vragende partij zijn om die mogelijkheid te krijgen.

Mij lijkt de meest objectieve screening dat alle werkzoekenden dezelfde weg moeten afleggen, dus allemaal via hetzelfde systeem en via dezelfde uitvoerder, namelijk de VDAB. Anders krijgen we misschien problemen met wachtlijsten of een strengere of soepelere indicering. Volgens mijn info staat nu het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest in voor de toekenning van de indicering van de Nederlandstalige werkzoekenden, dus ook voor de ICF-indicering.

Minister Homans heeft het woord.

Collega’s, het is inderdaad een heel complexe situatie in Brussel. Het lijkt mij goed om vooraf nog eens te zeggen hoe het in Brussel zit. Tewerkstelling is een gewestbevoegdheid. Ik moet dan even opnieuw het onderscheid maken tussen sociale en beschutte werkplaatsen. Tewerkstelling gaat over sociale werkplaatsen. De tewerkstelling van personen met een handicap, dus de vroegere beschutte werkplaatsen, is een gemeenschapsbevoegdheid.

In Brussel gaat het concreet over één beschutte werkplaats, namelijk TWI Kanunnik Triest, die gesubsidieerd werd en blijft door de Vlaamse Gemeenschap. Sociale werkplaatsen zijn een gewestbevoegdheid. Daar is Brussel voor bevoegd. Daar heb ik dus niets over te zeggen.

Op uw vraag of het klopt dat Brusselaars geen plaats meer krijgen in Vlaamse beschutte en sociale werkplaatsen, is het antwoord dus dat er geen Vlaamse sociale werkplaatsen zijn in Brussel. Het klopt dus absoluut niet. Natuurlijk staat het elke Brusselaar vrij om om het even waar in Vlaanderen aanspraak te maken op tewerkstelling in een van de maatwerkbedrijven, dus in een voormalige sociale werkplaats of een voormalige beschutte werkplaats.

Ik heb er ook totaal geen weet van dat aanvragen van die aard ooit al geweigerd zijn. Het probleem dat u aankaart, is mij totaal onbekend. Natuurlijk heeft Brussel wel sociale werkplaatsen, maar die vallen totaal niet onder mijn bevoegdheid. Misschien kunt u een collega van u in het Brusselse parlement een soortgelijke vraag laten stellen. In ieder geval: de enige beschutte werkplaats op het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest die door Vlaanderen wordt gesubsidieerd, is TWI Kanunnik Triest.

Wat uw vraag over vzw De Werklijn betreft, ben ik het nogal eens met de opmerking van mevrouw Vermeulen. Het is inderdaad goed dat één enkele organisatie dat doet, namelijk de VDAB. De VDAB zal moeten beslissen over de toeleiding naar de beschutte werkplaats in Brussel en de rechten toekennen voor een werkondersteuningspakket. Ik twijfel voor alle duidelijkheid niet aan de capaciteiten van vzw De Werklijn, maar ik denk wel dat het goed is dat dat uniform en overal op dezelfde manier gebeurt.

Waar de vzw De Werklijn wel een behoorlijke meerwaarde kan betekenen, is bijvoorbeeld in het geven van adviezen. Het staat de vzw vrij om een advies te geven aan de VDAB, om bijvoorbeeld kandidaten voor te stellen, die dan via een gepersonaliseerde trajectbegeleiding een indicering kunnen aanvragen aan de VDAB, en de procedure mogelijk te maken om toegeleid te worden naar de VDAB. Dat zou een zeer belangrijke meerwaarde zijn voor de vzw De Werklijn, maar de vzw zelf de indiceringen laten doen, lijkt mij geen goed idee, gewoon om de uniformiteit niet in het gedrang te brengen.

Uw laatste vraag heb ik eigenlijk al enigszins beantwoord in mijn inleiding. Gelet op het feit dat ik eigenlijk maar voor één concrete beschutte werkplaats bevoegd ben op het grondgebied Brussel, en die samenwerking heel goed verloopt en de implementatie van het Maatwerkdecreet per 1 april 2015 ook zeer goed is verlopen, kan ik op uw vraag enkel antwoorden dat er geen probleem is. Mochten er problemen zijn, mag u mij die altijd melden, maar mij is gezegd dat alles daar vlotjes verloopt en dat de samenwerking tussen de Vlaamse overheid en die ene beschutte werkplaats zeer goed loopt.

De heer Poschet heeft het woord.

De heer Joris Poschet (CD&V)

Bedankt, minister, maar ik zal de vraag toch nog even verduidelijken. Het gaat niet over een probleem van Brusselaars binnen sociale werkplaatsen binnen Brussel, want eigenlijk zijn die er niet. Dat is net het grote probleem. Bij mijn weten is het concept arbeidszorg en dergelijke in Franstalig België nog niet zo ver gevorderd. Het gaat over signalen die wij opvingen van Brusselaars die in de Rand geweigerd werden. Als u zegt dat dat niet het geval is, stelt mij dat gerust.

Ik heb wel nog een vraag over de voorrangsbepaling daar. Als er aanmelding is van iemand uit pakweg Jette in Vilvoorde en er is een aanmelding van een kandidaat-werknemer uit Zaventem, op basis waarvan wordt er dan voorrang verleend? Het klopt dat er bij TWI Kanunnik Triest geen probleem is. Het is wel zo dat er nog een uitdaging is rond de screenings. Ik zou u willen oproepen om er bij de VDAB op aan te dringen om een akkoord te maken met De Werklijn en voldoende te overleggen met Actiris, dat dan blijkbaar de screenings in Brussel doet, om dit probleem uit de wereld te helpen, want die vraag is niet uit de lucht komen vallen.

Minister Homans heeft het woord.

Ik herhaal nogmaals dat ik geen weet heb van een probleem. De mensen melden zich aan bij de VDAB, en de VDAB bepaalt dan via de indicering wie het meest geschikt is voor een vacature. Als u andere aanwijzingen hebt, mijnheer Poschet, mag u die zeker aan mij of mijn kabinet laten weten, maar mij is het probleem totaal onbekend.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.