U bent hier

Commissievergadering

donderdag 23 april 2015, 13.59u

Voorzitter
van Rob Beenders aan minister Liesbeth Homans
1344 (2014-2015)

De heer Beenders heeft het woord.

De heer Rob Beenders (sp·a)

Minister, ondernemingen in de sociale economie kunnen in Vlaanderen een individuele adviespremie aanvragen. Dat gebeurt nog niet zoals bepaald in het Ondersteuningsdecreet van 17 februari 2012, maar nog volgens de oude regelgeving. In uw beleidsnota hebt u vooropgesteld te zullen afstemmen met het economische ondersteuningsinstrumentarium binnen het beleidsdomein Economie. In een antwoord op een schriftelijke vraag stelde u dat u dat aan het bekijken was met uw administratie. U kon toen echter nog geen timing meegeven.

Naast die adviespremies loopt er momenteel een ESF-tender (Europees Sociaal Fonds), gericht op de begeleiding en ondersteuning van maatwerkbedrijven. Uit een antwoord op een andere schriftelijke vraag leer ik dat de tender goed loopt en dat er een groot draagvlak bestaat bij de sociale en beschutte werkplaatsen. Ook op de inbreng van Deloitte zijn er heel wat positieve reacties.

Na het beëindigen van de ESF-tender zal de ondersteuning van Deloitte, maar ook eventueel van andere advies- en consultancybureaus, echter niet langer in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid. Vandaag zijn er maar een paar adviesbureaus die in aanmerking komen. De uitwerking van het Ondersteuningsdecreet van 2012 is daarom echt nodig.

Gelet op de implementatie op 1 april 2015 van de decreten Maatwerk en Lokale Diensteneconomie, alsook het einde van de ESF-tender, drie maanden na de inwerkingtreding van het decreet, zou het goed zijn om op korte termijn de nieuwe regelgeving rond managementondersteuning en adviespremies af te ronden.

Minister, kan de ESF-tender ‘begeleiding van sociale economiebedrijven’ verlengd worden om de ondernemingen ook na de inwerkingtreding van het Maatwerkdecreet te blijven ondersteunen? Is er al overleg geweest met de collega’s van het beleidsdomein Economie? Zo ja, wat was het resultaat daarvan? Zo neen, wanneer zal het overleg opgestart worden, zoals gesteld in de beleidsnota?

Wanneer zal het uitvoeringsbesluit managementondersteuning goedgekeurd worden? Indien er op korte termijn wel een nieuw uitvoeringsbesluit kan worden goedgekeurd, zullen er, gelet op de ervaring in de ESF-tender, in het kader van dat nieuwe besluit meerdere advies- en consultancybureaus in aanmerking komen voor ondersteuning?

Indien er op korte termijn geen nieuw besluit zal worden goedgekeurd, zal er dan in afwachting van het nieuwe besluit een nieuwe ondersteuningsopdracht, aansluitend op de huidige ESF-tender, uitbesteed worden voor de implementatie van de nieuwe decreten? Zal er naast maatwerk ook in ondersteuning voorzien worden voor de implementatie van het decreet Lokale Diensteneconomie?

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Mevrouw Sabine Vermeulen (N-VA)

Net als collega Beenders zou ik graag zien dat er werk wordt gemaakt van het nieuwe kader voor de adviespremies. Ik heb nog een korte aansluitende vraag, minister. Hebt u al signalen ontvangen uit de sector dat ze heel hard steunen op de algemene managementondersteuning en dat ze daar echt nood aan en baat bij hebben, en ook blijven hebben?

Mevrouw Claes heeft het woord.

Mevrouw Sonja Claes (CD&V)

Ik ben ervan overtuigd dat de managementondersteuning heel erg belangrijk geweest is en ook belangrijk blijft. Ik krijg heel veel vragen over de echte implementatie van het Maatwerkdecreet. Dat zal wellicht nog een tijdje duren. Er zijn niet alleen de hervormingen door het Maatwerkdecreet en het decreet Lokale Diensteneconomie, maar er zijn nu ook alle maatregelen die bij Werk genomen worden: artikel 60, gesco’s (gesubsidieerde contractuelen), het Plaatselijk Werkgelegenheidsagenschap (PWA). Al die zaken komen nu samen, waardoor er op dit moment heel wat zorgen zijn in alle bedrijven. Dat blijven ondersteunen, zodat die overgang goed gebeurt, daar heeft de sector, maar ook wij allemaal, belang bij. Ik wil dan ook een pleidooi houden om dat ook in de toekomst een mogelijkheid te geven.

Minister Homans heeft het woord.

Mijnheer Beenders, wat betreft het al dan niet verlengen van de ESF-tender, weet u net als ik dat dat nooit is opgevat als een permanent gegeven. Het was de bedoeling om de tender te gebruiken om de transitie naar het Maatwerkdecreet te vergemakkelijken en wat ondersteuning te bieden. Het loopt af op 31 augustus 2018. Ik kan u zeggen dat alle werkplaatsen in het kader van die tender bediend kunnen worden en dat ook alle werkplaatsen hebben ingetekend. Dat is toch een belangrijk signaal, waaruit blijkt dat elke werkplaats dit wel een nuttig instrument vond, afgezien van één werkplaats, die in vereffening is gegaan, de zogenaamde Swecom. We hebben daar bij het begin van de legislatuur al een debatje over gehad in deze commissie. We hebben er wel voor gezorgd dat de doelgroepmedewerkers allemaal herplaatst zijn, bijvoorbeeld naar Natuurpunt en andere organisaties.

Op uw vraag of de tender zal worden verlengd, is het antwoord negatief, temeer ook omdat de vorige ploeg op het einde van de legislatuur, in maart 2014, heeft beslist om die niet te verlengen.

Er is vooral beslist de ESF-middelen binnen de sociale economie veeleer te richten op de doorstroming en de transitie vanaf de implementatie van het Maatwerkdecreet. Dit decreet is van kracht sinds 1 april 2015, wat nog niet zo lang geleden is. Aangezien ik dit een goede keuze vind, zal ik dit zeker niet aanpassen. De implementatie loopt nog tot 31 augustus 2015. Ik ben ervan overtuigd dat de grootste problemen tegen die datum zullen worden opgelost.

Mijnheer Beenders, u hebt me gevraagd of ik al overleg met de minister van Economie heb gevoerd en wat desgevallend het resultaat van dat overleg is. Ik kan die vraag samen beantwoorden met uw vraag wanneer het uitvoeringsbesluit betreffende de managementondersteuning zal worden goedgekeurd.

In verband met het maatwerk is natuurlijk op regelmatige basis overleg met de minister van Werk en Economie gevoerd. Er is nog geen specifiek overleg over de managementondersteuning geweest.

Momenteel kunnen drie consultancybureaus hier aanspraak op maken. We zijn van plan dit naar meerdere bureaus open te trekken. Het zal niet enkel en alleen op die drie bureaus gericht zijn. Dit is voor het najaar gepland. Om dit allemaal te kunnen bewerkstellingen, zullen we hierover nog ruim overleg met minister Muyters voeren.

Gezien onze ervaringen met de ESF-tender zullen, indien op korte termijn een nieuw uitvoeringsbesluit kan worden goedgekeurd, meerdere advies- en consultancybureaus voor de ondersteuning in aanmerking komen. Ik hoop dat u dit positief nieuws vindt. Het gaat niet langer om drie bureaus. We zullen dat uitbreiden.

U hebt me tevens gevaagd of ik, indien op korte termijn geen nieuw besluit kan worden goedgekeurd, in afwachting een nieuwe ondersteuningsopdracht voor de implementatie van de nieuwe decreten wil uitbesteden. Deze opdracht zou aansluiten bij de huidige ESF-tender.

De huidige ESF-tender zal niet worden verlengd. De verlieslatende werkplaatsen zijn verplicht. De anderen kunnen vrijwillig managementondersteuning vragen. In dat geval gaat het veeleer om een adviespremie. Dat komt een beetje op hetzelfde neer. De adviespremie is bedoeld voor diegenen die niet verplicht zijn. De managementondersteuning is er voor diegenen die wel verplicht zijn.

De bedrijven in de lokale diensteneconomie zullen in de toekomst ook gebruik kunnen maken van de adviespremie voor de vrijwillige managementondersteuning die we aanbieden.

We bevinden ons in een budgettair krappe situatie. Het is dan ook een goede zaak dat voor het begrotingsjaar 2015 in een budget van 370.000 euro voor de adviespremie en de managementondersteuning is voorzien. In 2014 ging het slechts om 361.000 euro. Dit relatief kleine budget is met meer dan 100.000 euro verhoogd. Dit is een goede zaak.

Mijnheer Beenders, ik kan u ook nog meedelen dat de coaching door de administratie en de mogelijkheid tot collectieve ondersteuning door in-C meer op samenwerkingsverbanden, coöperaties en dergelijke zal worden toegespitst. We willen dit absoluut blijven opvolgen. De samenwerkingsverbanden tussen de verschillende maatwerkbedrijven kunnen een meerwaarde bieden.

De heer Beenders heeft het woord.

De heer Rob Beenders (sp·a)

Minister, ik dank u voor het antwoord, dat u in recordtempo hebt gegeven. Ik heb geprobeerd heel goed te volgen. Het antwoord was duidelijk. Ik heb dan ook maar een enkele korte bijkomende vraag.

We vragen zeker niet om een nieuwe tender. Bestaat de mogelijkheid om een verlenging toe te kennen indien de uren van de bestaande tender niet zijn opgebruikt? Kan de looptijd in dat geval worden verlengd? Op alle andere vragen hebt u een duidelijk antwoord gegeven.

Mevrouw Claes heeft het woord.

Mevrouw Sonja Claes (CD&V)

Minister, ik heb nog een andere bijkomende vraag. Ik weet niet of u er nu op kunt antwoorden. Ik heb tijdens uw uiteenzetting gemerkt dat u geen rol voor de koepels ziet. Ik wil dit even verduidelijken. De versterking van het management in deze sector kan ook een rol zijn die de koepels kunnen vervullen. Bent u van mening dat de koepels een andere rol hebben? Wilt u de koepels hier niet bij betrekken? U kunt beslissen hier vandaag nog niet op te antwoorden. In deze sector hebben de koepels echter altijd een gedeelte van die rol vervuld.

Minister Homans heeft het woord.

Mijnheer Beenders, ik heb mijn antwoorden blijkbaar een beetje snel uitgesproken, maar u vindt ze toch verhelderend en duidelijk. Ik dank u hiervoor. Ik heb duidelijk verklaard dat op het einde van de vorige legislatuur zeer bewust de keuze is gemaakt de ESF-middelen op de doorstroming en niet zozeer op de transitie van het maatwerk in te zetten. Er komt geen nieuwe gelijkaardige oefening.

Wat uw concrete vraag over de uren betreft, moet ik opmerken dat die uren budgettair en contractueel zijn vastgelegd. Die uren blijven, voor alle duidelijkheid, dan ook gewoon dezelfde uren.

Mevrouw Claes, ik vind de ondersteuning door de koepels en de maatwerkbedrijven uiteraard ook zeer belangrijk. Deze ESF-tender heeft natuurlijk een welbepaald doel, namelijk de transitie mogelijk maken. Er waren bij de implementatie en de inwerkingtreding van het Maatwerkdecreet op 1 april 2015 enkele overgangsmoeilijkheden. Dit is allemaal zeer recent. Het gebeurt allemaal op basis van externe consultancy. Ik heb in mijn antwoord toegelicht dat dit in het verleden tot drie bureaus beperkt bleef. We zullen dat uitbreiden.

Indien we de koepels nog meer kunnen ondersteunen, wil ik dat zeker doen. De ESF-middelen zullen in eerste instantie op de doorstroming worden toegespitst. Het gaat om een beleidskeuze uit het verleden waar ik absoluut achtersta.

De heer Beenders heeft het woord.

De heer Rob Beenders (sp·a)

Minister, eigenlijk was dat niet echt mijn vraag. Indien blijkt dat de contractueel vastgelegde en budgettair ingeschreven uren op de datum waarop de tender afloopt nog niet zijn opgebruikt, is het dan mogelijk om in een verlenging van, bijvoorbeeld, drie of vier maanden te voorzien? Het is zeker niet de bedoeling dat er een nieuwe tender komt. Het gaat me enkel om wat er gebeurt als de tender afloopt en de uren niet zijn opgebruikt. Kan de termijn in dat geval in 2018 nog worden overschreden? (Opmerkingen van minister Liesbeth Homans)

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.