U bent hier

Commissievergadering

donderdag 26 februari 2015, 10.00u

Voorzitter
van Caroline Bastiaens aan minister Sven Gatz
1123 (2014-2015)
De voorzitter

Mevrouw Bastiaens heeft het woord.

Mevrouw Caroline Bastiaens (CD&V)

Voorzitter, ik denk dat het vorige debat nog eens heeft aangetoond dat de vragen aan de VRT zeer talrijk zijn. Mijn ouders hebben mij altijd geleerd: “Vragen staat vrij, maar je kunt af en toe ook wel eens een neen krijgen.” Ik hoop dat dat in deze aangelegenheid niet het geval zal zijn.

We hebben in deze commissie al een aantal keren gedebatteerd over het diverse muziekaanbod dat wij verwachten van de VRT. Minister, een belangrijk element daarin kan de ondersteuning door de VRT van concerten en muziekfestivals zijn, zoals dat gebruikelijk is via ruilovereenkomsten. Ik heb u daar al eens eerder een schriftelijke vraag over gesteld. Ik heb een zeer uitvoerig antwoord gekregen over het verleden. Maar u weet net zo goed als ik dat er gezien de besparingen – vandaar mijn inleiding – er ongerustheid is in de sector van de concert- en festivalorganisatoren. Kunt u erin slagen om die ongerustheid enigszins weg te nemen? Uiteindelijk moeten er toch wel engagementen worden genomen, die door die organisatoren niet op het laatste moment kunnen worden vastgelegd. Hoe kijkt u naar de toekomst wat betreft de ondersteuning vanuit de VRT voor concert- en festivalorganisatoren?

Ik heb twee concrete vragen voor u. Wanneer zal er meer duidelijkheid komen? Maakt de VRT een lijst bekend? Hoe en wanneer worden de organisatoren geïnformeerd? In uw antwoord op mijn schriftelijke vraag zei u dat de VRT mogelijke nieuwe partners wil exploreren. Dat heeft natuurlijk mijn nieuwsgierigheid gewekt en aangewakkerd. Vandaar mijn vraag: kunt u daar wat meer over zeggen?

De voorzitter

Mevrouw Soete heeft het woord.

Mevrouw Ann Soete (N-VA)

De muzieksector heeft er inderdaad alleen maar baat bij wanneer er duidelijkheid bestaat over de captatie en de uitzending van concerten, evenementen en festivals. De openbare omroep heeft ook overeenkomsten met concertzalen en festivals. Sommige van die festivals en concertreeksen worden zelfs in een coproductie met de VRT georganiseerd. Het is net door die samenwerking dat de gewone, de modale Vlaming, iedereen dus, kan en mag meegenieten van een livemuziekaanbod dat nog diverser is en een andere sfeer brengt dan de muziek die door middel van cd’s of welke media dan ook kunnen worden beluisterd.

Tegelijkertijd is deze captatie van concerten een hefboom die kansen kan geven aan opkomende Vlaamse talenten en jonge muzikanten in alle genres. Dat is heel belangrijk, want daardoor krijgen zij een forum aangeboden om zich aan het brede publiek te presenteren buiten het fysieke podium. Iedereen kan hen beluisteren via de radio. Ze krijgen een extra podium aangeboden om hun talenten te etaleren.

Ik kan mij alleen maar aansluiten bij de vraag van mevrouw Bastiaens. Hoe komt het dat de VRT dit jaar langer dan andere jaren wacht om haar lijst bekend te maken? Zijn daar redenen voor? Zij hebben structurele jaarcontracten met bepaalde festivals of zalen.

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Mevrouw Bastiaens, ik wil eerst een klein misverstandje ophelderen. Ik meende uw schriftelijke vraag van enkele weken geleden wel al te hebben beantwoord in mijn antwoord op een actuele vraag. Maar ik was toen, in de hitte van de strijd, van oordeel dat het ging over 2014, terwijl uw vraag over 2015 gaat. Dat laat mij nu toe om er nu wel op te antwoorden.

Als antwoord op uw schriftelijke vraag stelde ik: “Een overzicht van de concerten die de VRT in 2015 zal ondersteunen is op dit moment niet beschikbaar. Veel van deze engagementen worden immers pas later gemaakt dan begin januari 2015. De VRT wil wel samenwerken met dezelfde festivals en exploreert mogelijke nieuwe partners.” De VRT is zich met andere woorden zeker bewust van de rol die zij speelt ten aanzien van tal van concerten, evenementen en festivals in Vlaanderen. Zij doet hiervoor ook veel inspanningen. Het is echter niet mogelijk om al in het begin van een jaar alle engagementen te maken met de culturele organistoren van deze evenementen. Dat was, mevrouw Soete, de voorbije jaren blijkbaar ook niet het geval. Er is dus geen bijzondere situatie, tot bewijs van het tegendeel. Er is helemaal niets speciaals aan de hand.

Het afsluiten van sponsorovereenkomsten met festivalorganisatoren gebeurt verspreid doorheen het jaar. Doorgaans worden de sponsordossiers drie tot vier maanden op voorhand ingediend. Zo lopen rond deze tijd bij de VRT de sponsoraanvragen binnen voor de festivals die deze lente plaatsvinden. Men is altijd met twee om een overeenkomst af te sluiten. U kunt vragen waarom de VRT de lijst nog niet heeft. Er zijn festivals die wat later zijn, maar daar is op zich geen probleem mee.

Een totaaloverzicht van 2015 is dan ook pas in het najaar beschikbaar. In de loop van de maand mei zal ik waarschijnlijk wat concretere input kunnen geven met betrekking tot de afspraken en overeenkomsten voor 2015.

Voor alle duidelijkheid: de publieke omroep zelf geeft geen ondersteuning in cash of specifieke financiële ondersteuning aan concerten en festivals. De VRT ondersteunt de festivals met radio- en onlinecampagnes, de zogenaamde ruilovereenkomsten, met redactionele aandacht en met uitzendingen ter plaatse.

Eén uitzondering is Jazz Middelheim, maar dat is een gevolg van de voorgeschiedenis van dit festival dat zijn oorsprong vindt in de VRT zelf.

Een volledig overzicht geven van nieuwe festivals die de VRT ondersteunt, kan nog niet. Het is daarvoor te vroeg in het jaar, de sponsoraanvragen lopen nu pas binnen. Er worden wel degelijk ook overeenkomsten afgesloten met nieuwe festivals en partners.

Zo heeft bijvoorbeeld Studio Brussel voor dit jaar al verschillende nieuwe overeenkomsten afgesloten, onder andere met de organisator van Cantrock in Mortsel, met de organisator van Home Festival, een festival van elektronische muziek in Genk, met de organisator van het Horstfestival in Horst, met de organisator van het Eurorock-Festival in Neerpelt. Vorig jaar heeft Studio Brussel bijvoorbeeld volgende festivals voor het eerst ondersteund: Betong, Headquarterz, WECANDANCE, Legacy, Rock Olmen, Deep in the Woods, Puurs Live en Best Kept Secret.

Tot slot, de VRT is zich bewust van haar hefboomeffect in de Vlaamse sector van festivals en concerten. De publieke omroep zal deze rol ook dit jaar blijven spelen.

De voorzitter

Mevrouw Bastiaens heeft het woord.

Mevrouw Caroline Bastiaens (CD&V)

Voorzitter, minister, ik dank u voor het antwoord. Zoals u zelf aangaf, is het geen kwestie van rechtstreekse financiële steun. Het instrument van ruilovereenkomsten is een heel goede manier om concerten en festivals te organiseren. Net de communicatie en ondersteuning voor bekendmaking, zijn voor heel wat organisatoren niet evident. Het is dus belangrijk.

Ik kan volgen dat in het begin van het jaar nog niet alles duidelijk is, dat het een proces is, dat ook nieuwe organisaties kansen moeten krijgen. Ik ben ook heel blij om te vernemen dat Studio Brussel heel wat nieuwe engagementen aangaat.

Ik ben trouwens blij dat u net het voorbeeld van Studio Brussel aanhaalt. Ik hoor immers, ook vanuit de sector, velen vragen op basis waarvan keuzes worden gemaakt en wanneer ze worden gemaakt. U zegt dat aanvragen pas drie, vier maanden op voorhand worden gedaan. Dat klopt, maar ik hoor vanuit de sector dat er vaak weinig bereidheid en weinig openheid is bij Studio Brussel en ook dat de budgetten tegen het einde van het jaar al redelijk uitgeput zijn. Is er een verdeling, niet alleen bij Studio Brussel, maar ook bij de andere netten om tot een evenwichtige spreiding over de rest van het jaar te komen? Op welke manier worden keuzes gemaakt? Is er binnen één net een regionale spreiding? Zijn er andere argumenten of elementen die in de afweging worden meegenomen?

De voorzitter

Mevrouw Soete heeft het woord.

Mevrouw Ann Soete (N-VA)

Minister, ik dank u voor het antwoord. Ik vind het eigenlijk een beetje eigenaardig. Ik begrijp wel dat men nog geen volledige lijst kan geven, maar er zijn toch een aantal zaken die structureel zijn en jaarlijks terugkomen. Het lijkt me vreemd dat die lijst niet bij het begin van het jaar kan worden gegeven. Maar bon, ik leg me neer bij uw antwoord.

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Mevrouw Soete, u hoeft zich nooit neer te leggen bij mijn antwoord. Ik begrijp u, maar we zitten in een normale ‘ongoing concern’ waarbij de VRT haar rol, die we allemaal belangrijk vinden, moet spelen om het muzieklandschap op die manier te ondersteunen. En dat gebeurt zeker.

Het lijkt me nuttig om in te gaan op de vraag van mevrouw Bastiaens en op uw vraag over het vroeger vastleggen van een lijst van vaste evenementen. We kunnen navragen hoe en wanneer dat gebeurt en op basis van welke criteria.

De vraag over de afwegingscriteria, ook regionale en dergelijke, kan ik nu niet beantwoorden. We zullen er wat bijkomende uitleg over vragen. Aangezien de VRT dit in het licht van de algemene spreiding vrij goed doet, moet ze natuurlijk ook wel een zekere autonomie krijgen. Als ze daarvoor zelf bijkomende afwegingsinstrumenten gebruikt, zullen we er bijkomende informatie over vragen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

van Marnic De Meulemeester aan minister Sven Gatz
1144 (2014-2015)
van Caroline Bastiaens aan minister Sven Gatz
1141 (2014-2015)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.