U bent hier

De heer Beenders heeft het woord.

De heer Rob Beenders (sp·a)

Minister, deze vraag had ik gesteld in de commissie voor het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) tijdens een gedachtewisseling met de minister-president. Het was de bedoeling om alle vragen over SALK daar te stellen, dat hebben we gedaan, maar er werd afgesproken dat de vraag naar de commissie moest van de bevoegde vakminister. Daarom staat ze vandaag op de agenda. Het is een vraag om verduidelijking.

We hadden van het provinciale niveau signalen gekregen dat er problemen waren met de uitbetalingen van de beloofde middelen, namelijk 1.750.000 euro die in het SALK-uitvoeringsplan werd toegekend aan het luik sociale economie. De bedoeling was om dat vooral te investeren in het onderhoud van het fietsroutenetwerk en de parkrangers. Er waren acties voor bepaalde doelgroepwerknemers: de acties gericht op personen met een arbeidshandicap binnen de beschutte werkplaats BEWEL en de acties gericht op de tewerkstelling binnen de lopende dossiers groenbeheer en onderhoud van de toeristische en recreatieve infrastructuur.

Er werden afspraken gemaakt over betalingen, van 2013 tot 2018. Er zouden problemen zijn voor de uitbetaling van de middelen van 2014 en onduidelijkheid over de middelen van 2015. Er werd gesteld in de bespreking van de begroting van 2015 voor Sociale Economie dat in de middelen voorzien was voor 2014, maar nog niet voor 2015. Dit zou binnen de Vlaamse Regering nog worden besproken.

Zijn er al gesprekken geweest? Kunnen de betrokken partijen een antwoord krijgen of de middelen zijn gereserveerd tot en met 2018? Zijn alle problemen met betalingen uit het verleden opgelost, zodat we dit dossier kunnen afsluiten?

Minister Homans heeft het woord.

Mijnheer Beenders, alle SALK-acties voor 2013 en 2014 werden uitgevoerd zoals gepland. Met betrekking tot deze acties voor de sociale economie werden de middelen voor 2013 en 2014 gereserveerd en ook uitbetaald. U verwijst in uw vraag naar problemen met de uitbetalingen van 2014, maar dat is niet zo. Al die uitbetalingen zijn gebeurd aan de betrokken organisaties. En de in het SALK afgesproken acties voor de lokale diensteneconomie werden overlegd met onder andere Kind en Gezin, en via de toekenning van een bijkomend groeipad eveneens in uitvoering gebracht.

Wat er wel verkeerd is gelopen – en dat weet de persoon die naast u zit –, is dat wij voor zulke acties altijd een beroep doen op het Europees Sociaal Fonds (ESF). Er was concreet een oproep voor de helft van het bedrag, zijnde 750.000 euro van de 1,5 miljoen euro. U weet ook dat het ESF voorwaarden stelt: het moet over nieuwe tewerkstelling en nieuwe projecten gaan.

Het project dat door de vorige minister van Sociale Economie – voor alle duidelijkheid, niet door mij dus, maar door iemand van uw partij – is ingediend, voldeed totaal niet aan die voorwaarden. Zij hebben eigenlijk geprobeerd om bestaande projecten te financieren via ESF-middelen. Dat is nu een patstelling, omdat we niet op de volledige financiering van het ESF kunnen rekenen. Maar sta me toe, mijnheer Beenders, te zeggen dat het niet mijn verantwoordelijkheid was, maar wel die van iemand van uw eigen partij.

De heer Beenders heeft het woord.

De heer Rob Beenders (sp·a)

Waarvan akte, minister. Het is gemakkelijk om te verwijzen naar de betreffende vakminister van de vorige regering. We zullen ons daarover bevragen. Wij kenden ook de uitslag van het dossier niet, daar moet ik eerlijk over zijn. Als u nu zegt dat het niet aan de voorwaarden voldoet, vermoed ik dat er in de regering naar een oplossing zal worden gezocht. Of betekent dit dat het dossier van tafel is en dat die middelen niet worden toegekend? Of zijn er andere afspraken gemaakt? Het is belangrijk om dat te weten, zodat het verdere groeipad na 2015 kan worden afgesproken en vastgelegd.

Voor zover ik weet, is er op dit moment geen enkel signaal gegeven dat die afspraken teniet zouden worden gedaan, of dat er middelen minder worden uitgereikt. Op dit moment lijkt het dus alsof alles gewoon zal worden uitgevoerd zoals het is afgesproken.

Mevrouw Claes heeft het woord.

Mevrouw Sonja Claes (CD&V)

Ik schrik hier wel erg van. Als ik het goed begrepen heb, betekent dit dat de afrekening voor 2014 niet oké is, en dat er voor de toekomst ook geen garanties zijn. Heb ik dat juist begrepen?

Minister Homans heeft het woord.

Mijnheer Beenders, u weet dat ik niet de gewoonte heb om mijn goede collega Freya Van den Bossche af te vallen, maar als er een oproep wordt gedaan vanuit het ESF, en je weet aan welke criteria je moet beantwoorden om een goedgekeurd dossier te hebben, is het niet zo verstandig om gewoon bestaande initiatieven te laten subsidiëren. En dat is net wat er gebeurd is.

We hadden een bedrag van anderhalf miljoen euro. Voor 750.000 euro daarvan rekenden we op het ESF. Maar doordat het vorige kabinet een dossier heeft ingediend, waarvan het ESF zegt – en ze hebben eigenlijk gelijk – dat het niet beantwoordt aan de criteria, zitten we wel met een probleem. Ik ben bereid om dat probleem op te lossen, maar we zitten natuurlijk wel binnen de marges die ik heb. Ik zal het bij de begrotingscontrole op tafel leggen, maar sta me toe om te zeggen dat dit niet mijn verantwoordelijkheid is.

Ik zal nu, als huidig minister, strijden om nog zoveel mogelijk middelen binnen te halen, maar het was net iets gemakkelijker geweest als de vorige minister zich wel had gehouden aan de criteria om in aanmerking te komen voor ESF-subsidies. Ik denk dus niet dat ik daar zelf enige verantwoordelijkheid in heb. Ik vind het zeer jammer dat dat project is ingediend, terwijl er op het kabinet van voormalig minister Van den Bossche zeer competente medewerkers waren, die zeer goed wisten wat de criteria waren, maar die, denk ik, een redelijke inschattingsfout hebben gemaakt.

Mevrouw Claes, 2014 is wél in orde, voor alle duidelijkheid. De uitbetalingen zijn ook in orde. 2015 is wel een probleem, en de volgende jaren misschien ook. Maar dat hangt er natuurlijk van af hoe correct wij zelf, als nieuwe meerderheid, ESF-dossiers gaan indienen en ons houden aan de geldende criteria. Dat is een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor die subsidies.

De heer Beenders heeft het woord.

De heer Rob Beenders (sp·a)

Ik wil collega Van den Bossche ook zeker niet afvallen. Ik herinner mij wel hoe de adviezen in die periode geformuleerd zijn, zeker omdat het over het SALK ging en een aantal Limburgers dat mee opgevolgd hebben. Er zijn toen vanuit het kabinet adviezen geformuleerd dat het niet slim zou zijn om dat aan het ESF toe te voegen. De regering heeft toen unaniem de beslissing genomen. (Opmerkingen van minister Liesbeth Homans)

Als hier de naam Freya Van den Bossche valt als enige schuldige, wil ik daaraan toevoegen dat het de regering is geweest die unaniem beslist heeft om het wel te doen. Daar waren alle regeringspartijen bij. Ze waren dus allemaal verantwoordelijk. Vooral omdat hier gezegd werd dat één persoon schuldig was, vind ik het belangrijk om te stellen dat het een beslissing van de regering was. Het verhaal van het SALK en de beslissing om het aan te vragen binnen het ESF-dossier, is een beslissing van de voltallige regering geweest. Er zijn effectief opmerkingen gemaakt over de kansen in dit verhaal. Ik vind het dan ook intellectueel eerlijk om te stellen dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is geweest, en niet alleen die van collega Van den Bossche.

U hebt gelijk, er werkten op het kabinet inderdaad zeer competente mensen, die met de juiste adviezen de minister geadviseerd hebben. Maar als de voltallige regering dan een ander signaal uitstraalt, is het niet meer aan die competente mensen op het kabinet om dat te veranderen. Laat ons daarmee afsluiten.

Ik hoop alleszins dat dit dossier bij de volgende begrotingsbesprekingen opnieuw op tafel komt, want dit is inderdaad zeer vervelend nieuws.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.