U bent hier

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Mevrouw Sabine Vermeulen (N-VA)

Voorzitter, minister, Nederland, Duitsland en Denemarken zijn al langere tijd bekend als de voortrekkers op het vlak van dierenwelzijn. Die drie landen hebben in december 2014 een verdrag ondertekend om het dierenwelzijn in Europa te verbeteren.

Hiermee roepen ze de Europese Commissie op om dierenwelzijn hoger op de agenda te plaatsen. Naast een vereenvoudiging van het bestaand wettelijk kader, vraagt het verdrag dat de wetten ook strenger worden toegepast en dat enkele bestaande praktijken zoals snavelkappen en biggencastratie herbekeken worden. Daarnaast is de verlaging van de maximale transportduur van 24 naar 8 uur een belangrijke eis. Tot slot wordt ook nog naar een strategie gekeken om ervoor te zorgen dat Oost-Europese landen en zuidelijke lidstaten meer inspanningen gaan doen om het dierenwelzijn te bevorderen, en werd besproken welke huisdieren wel en niet mogen worden gehouden binnen Europa.

Minister, bent u op de hoogte van dit verdrag? Bestaat de mogelijkheid om dit verdrag mee te ondertekenen? Indien deze mogelijkheid wordt aangereikt, zult u als Vlaams minister van Dierenwelzijn dit verdrag mee ondertekenen? Neemt u hiervoor contact op met uw Brusselse en Waalse collega-ministers van Dierenwelzijn? Welke klemtonen wilt u dan leggen en verdedigen?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Voorzitter, het is me inderdaad bekend dat de genoemde landen een ‘position paper’ hebben opgesteld met als doelstelling de verbetering van de Europese regelgeving. Ze stellen de uitwerking van een gezamenlijke verklaring voorop. Mijn diensten hebben contact gehad met de werkgroep en gaan na op welke wijze we hieraan kunnen bijdragen. Een en ander moet echter nog worden geconcretiseerd. Als het concrete voorstel op tafel ligt, kunnen we oordelen of een effectieve ondertekening aan de orde is.

Er is wel al een bespreking geweest op het niveau van de Landbouwraad op expertniveau. Vlaanderen heeft de vraag gesteld om het initiatief minstens positief te bejegenen. Toeval wil dat Vlaanderen toen net de zetel innam van de Landbouwraad namens België. Op basis van contacten met Wallonië en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest was er wel enige uniformiteit in de mening dat we dit gezamenlijk zouden kunnen steunen. De inhoud en reikwijdte van alle concrete voorstellen moet eerst nog door de initiatiefnemers worden bekeken.

Ik deel natuurlijk het standpunt dat er moet worden gestreefd naar een zo uniform mogelijk Europees dierenwelzijnsbeleid met hoge normen, waarbij we erover waken dat de landbouwsector niet in een moeilijke concurrentiepositie wordt gebracht.

Zeker zo belangrijk is dat er in Europees verband blijvend op wordt toegekeken dat de uitgewerkte normen voor dierenwelzijn ook effectief en uniform worden toegepast. Ook op dat vlak is er marge voor verbetering. Net ter vrijwaring van de concurrentiepositie van de landbouw moet de uitvoering van de reglementering inzake dierenwelzijn uniform gebeuren binnen de Europese Unie.

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Mevrouw Sabine Vermeulen (N-VA)

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik hoor alvast dat de intentie er is om het verdrag mee te ondertekenen. Het verdrag is zeer ambitieus, maar dat is ons Vlaams dierenwelzijnsbeleid ook. De Duitse minister verkondigde zelfs dat dierenwelzijn integraal deel moet uitmaken van handelsovereenkomsten en dat dit ook door de Wereldhandelsorganisatie zou moeten worden beschouwd als een zorgpunt. Dat is een hoge ambitie, maar het kan het dierenwelzijn alleen maar ten goede komen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.