U bent hier

Commissievergadering

donderdag 29 januari 2015, 14.00u

De voorzitter

De heer Van den Heuvel heeft het woord.

Laat me ook beginnen met een zeer mooi gedicht. Het is van Geert Buelens, de broer van Els, medewerkster van onze fractie. Het was genomineerd voor de Herman de Coninckprijs, minister. U hebt de winnaar voorgelezen. Deze nominatie was toch ook verdiend.

Waar het hart is (ID)

Een kleine kras
in het hartweefsel

Verder niets
om te klagen
om het verband
door te zagen
waar knippen had volstaan

Je zou je zo graag een centrum
wanen zo graag
weten wat een honk inhoudt

Kleine dingen, zegt men
als van dons, teddy en
wat afgebiesd kan

Waarbij makkelijk wordt voorbijgegaan
aan stempels en papieren
bootjes die kapseizen

Jachtseizoen
het hele jaar door

Minister, ik heb vanmiddag gehoord dat mijn vraag om uitleg binnen twee weken wellicht uitgebreider aan bod zal komen, maar ik wil ze toch stellen. Het is een opvolging van een thema dat mijn fractie in de vorige legislatuur al ter sprake bracht. Het heeft de afgelopen jaren niet aan actualiteit ingeboet, namelijk de supportersparticipatie bij voetbalclubs. Het kwam de voorbije maanden voortdurend in de media.

We hebben de perikelen in Standard gezien, met de ruzie tussen de supporters en de voorzitter, de heer Duchâtelet. De supporters van Racing Genk hebben ook opmerkingen ten aanzien van hun bestuur gemaakt. Er is het initiatief van Act as One, de supporters van Antwerp, die een heel alternatief hebben uitgewerkt om de club weer wat in rustiger financieel vaarwater te brengen. Dit is actueel in het Belgisch voetbal. Gisteren waren er de financiële perikelen en misverstanden binnen de Koninklijke Belgische Voetbalbond zelf.

Volgens mij is iedereen ervan overtuigd dat we deze zaken moeten opvolgen en stimulansen moeten geven. De supportersparticipatie kan een uitweg zijn. Een voetbalclub heeft immers vier pijlers. De eerste pijler is het sportieve leven zelf. Het gaat om de ploeg, het trainersteam en hun omgeving. De tweede pijler betreft de sponsors en de zakelijke kant. De derde pijler is het beheer. Dan volgt natuurlijk de vierde pijler, die misschien wel het belangrijkst en alleszins het duurzaamst is: het supporterslegioen dat de club moet dragen.

Voor ons, christendemocraten, is het belangrijk dat een club een element in een gemeenschap is dat verbindt en dat cohesie uitstraalt. De mensen willen zich hier vrijwillig voor inzetten. De club geeft een identiteit. Volgens ons kan de vierde pijler worden versterkt en ernstiger worden genomen, ook in het beheer.

Dit klinkt misschien allemaal nogal voluntaristisch, maar in landen als Duitsland en Zweden zijn in dit verband concrete wettelijke initiatieven genomen. Ook in het Engeland zijn er topclubs met een duidelijke supportersparticipatie. Het is mogelijk dat topclubs hier ernstig mee omgaan.

Minister, naar aanleiding van deze situaties is een studie van start gegaan. Dat is ondertussen meer dan een jaar geleden. Toen is aangekondigd dat de resultaten in het midden van 2014 zouden worden bekendgemaakt. Ik heb deze vraag om uitleg een tiental dagen geleden ingediend. Ik zou eens willen horen hoever het met die studie staat. Ik wil onderstrepen dat CD&V dit een element vindt dat moet worden aangemoedigd. We geloven dat de supporters voor het medebeheer van de voetbalclubs kunnen instaan. Op die manier kan dit een duurzaam element zijn en sport terugbrengen naar waar ze hoort, ver van financiële perikelen en oligarchische belangen. Een club moet van en tussen de mensen zijn.

De voorzitter

De heer Annouri heeft het woord.

Voorzitter, ik zou me graag volmondig bij de vraag van de heer Van den Heuvel aansluiten. Als Antwerpenaar bevind ik me in een zeer moeilijke situatie. Aangezien we geen voetbalclubs in de eerste klasse hebben, ben ik als voetballiefhebber verplicht supporter van Standard te zijn, wat de laatste tijd ook al niet gemakkelijk is.

Ik heb het voorrecht gehad deze week met de heren van Act as One, de door de heer Van den Heuvel al aangehaalde supportersfederatie, te vergaderen. Veel voetbalploegen geven geen blijk van goed bestuur. Er zijn jammere zaken aan de gang. Een constante in het Belgisch en het Europees voetbal is echter de trouwe schare supporters die zich achter hun clubs blijven zetten.

Er is heel veel goodwill bij heel veel mensen. De supporters van Standard en van Racing Genk zijn al aangehaald. Ook met betrekking tot Racing Mechelen is een initiatief aan de gang. In Antwerpen bestaat dit ook. Ze baseren zich allemaal op het buitenland. Veel voetbalploegen in Groot-Brittannië, zoals United of Manchester, in Duitsland of in Spanje zijn voor een groot gedeelte, 51 procent of zelfs helemaal in handen van de supporters. Hierdoor kunnen ze een belangrijke rol spelen in de eigen buurt en in de wijk waarin ze zich bevinden. Het gaat om de sociaal-culturele componenten, maar ook om de buurtwerking en het onderwijs. Dat gaat heel breed.

Minister, hebben die supportersfederaties al contact met u opgenomen? Hebt u al met hen rond de tafel gezeten? Zijn er al contacten geweest? Zijn er afspraken gemaakt over de manier waarop u, de Vlaamse minister van Sport, hen kunt ondersteunen? Zijn er afspraken gemaakt over het onderzoeken van de manier waarop zij een rol kunnen spelen om hun geliefde ploegen weer gezond te maken en van de manier waarop ze binnen hun respectieve ploegen weer een belangrijke rol op zich kunnen nemen?

De voorzitter

De heer Bajart heeft het woord.

De heer Lionel Bajart (Open Vld)

Voorzitter, ik wil op mijn beurt een gedicht met de commissie delen. Ik heb gekozen voor een gedicht van Stef Bos. Ik weet hem meestal te appreciëren voor de muzikaliteit in zijn teksten. Bovendien raakt hij vaak de juiste snaar, maar blijft hij tegelijkertijd zeer bereikbaar en toegankelijk voor de meeste mensen. Het gaat over de liefde.

Nee
Aan de liefde
komt geen einde
Zij stijgt
boven ons uit
Daalt soms op ons neer
Raakt ons aan
voor even
En soms voor langer
dan wij leven
Maar gaat altijd verder
waar wij stil blijven staan
Al zal ook het licht
in onze ogen
verdwijnen
Aan de liefde
komt geen einde

Ik wil tegelijkertijd van de gelegenheid gebruik maken om een aantal zaken aan de vraag om uitleg van de heer Van den Heuvel toe te voegen. De heer Annouri heeft daarnet ook al een aantal zaken toegevoegd.

Het gaat om een debat dat in heel Europa leeft. In Groot-Brittannië zijn over de verdere verankering en uitbreiding van supportersparticipatie al hoorzittingen georganiseerd. Experts, federaties en supportersorganisaties zijn hierbij betrokken. In Italië is dat ook gebeurd.

Ik heb trouwens de studie over supportersparticipatie van Supporters Direct Europe gelezen. Het is een position paper die aan het Europees Parlement is overgemaakt. In die studie wordt geschermd met termen als een beter bestuur, de financiële stabiliteit op lange termijn, een verbetering van de sociale functie van de sport, een verbetering van het transferbeleid en de strijd tegen corruptie in het voetbal.

Gisteren is in De Standaard een artikel over de situatie van AFC Tubeke, een ploeg in de tweede klasse, verschenen. Ik citeer: “een ziekelijk business model, gecreëerd door de Voetbalbond en de Pro League, dat de deur wagenwijd openzet voor louche investeerders, buitenlandse overnemers en match fixing”. Dat is in de krant verschenen.

Naast Tubeke zitten nog een aantal andere ploegen in de problemen. Andere clubs kunnen misschien in de problemen terechtkomen. Ik denk aan FC Mechelen, aan WS Brussel, aan Eupen, aan Antwerp, aan Aalst, aan Mons en aan Seraing.

Als de supportersparticipatie in de voetbalclubs effectief een verschil kan maken, moeten we daar zo snel mogelijk werk van maken. We moeten dit concreet en precies afbakenen. Ik sluit me dan ook aan bij de vraag om uitleg van de heer Van den Heuvel.

Minister, kunt u met betrekking tot deze studie duidelijkheid scheppen? Over welke hefbomen beschikt de Vlaamse overheid? Bent u van plan hierover verder overleg te plegen?

De voorzitter

De heer Wynants heeft het woord.

De heer Herman Wynants (N-VA)

Voorzitter, ik moet eerst nog een klein gedichtje over vriendschap voorlezen. Ik heb het snel opgezocht. Het is een zeer eenvoudig gedicht. (Opmerkingen)

je hebt iemand nodig
stil en oprecht
die als het erop aan komt
voor je bidt of voor je vecht
pas als je iemand hebt
die met je lacht en met je grient
dan pas kun je zeggen:
‘k heb een vriend

(Opmerkingen. Gelach)

Inderdaad, Toon Hermans.

Ik vind deze vraag om uitleg een beetje voorbarig. Ik heb de agenda bekeken. Op 12 februari 2015 vindt een gedachtewisseling plaats over het rapport over de supportersbetrokkenheid bij de clubs. Nu wordt hier toch al over gediscussieerd. Ik vind dat voorbarig.

Ik vind het dan ook logisch dat de heer Wouters zijn impressies van Antwerp mag geven. Hij is de voorbije veertien dagen gecontacteerd. Ik zou hem graag het woord geven.

De voorzitter

De heer Wouters heeft het woord.

De heer Peter Wouters (N-VA)

Mijnheer Bajart, ik wil u een gouden raad geven. Als u nog als een vrij man door Mechelen wilt lopen, hebt u het best over Racing Mechelen. U had het daarnet over FC Mechelen. (Opmerkingen. Gelach)

Dat is zeer gevaarlijk. Het zal u niet verbazen dat ik als Deurnenaar even tussen wil komen, want als er ergens over supportersparticipatie wordt gesproken, is dat op de Bosuil in Deurne. Act as One werkt daar op een zeer degelijke manier aan.

Minister, ik ben benieuwd naar de studie waar u het over zult hebben. Die studie zou in de commissie wel eens kunnen worden behandeld, want hier hebben we het voordeel dat een commissielid ook de andere kant beter kent dan menige Vlaming. Supporter zijn we allemaal, maar aan de bestuurstafel zit de heer Wynants, en die heeft het reilen en zeilen van een profclub in zijn vingers. Het zou de moeite zijn om daar verder op in te gaan.

De voorzitter

De heer Annouri heeft het woord.

Ik heb een gedicht gekozen van Khalil Gibran, een Libanese schrijver en dichter. Het gaat over de arbeid. Als volksvertegenwoordiger ben ik heel blij met mijn huidige job, net als jullie. Dit gaat over wat het is om een job graag te doen.

Arbeid is zichtbaar gemaakte liefde.
En wat is vol liefde arbeiden?
Het is het kleed weven met draden
gewikkeld van ons hart,
alsof je geliefde dat kleed zou dragen.
Het is vol aanhankelijkheid
een huis bouwen,
alsof je geliefde daarin wonen zou.
Het is met tederheid
het zaad zaaien
en vol vreugde de oogst binnenhalen,
alsof je geliefde eten zou van de vrucht.
Het is alle dingen die je maakt
de adem inblazen van je eigen geest.
En weten dat alle geliefde doden
om je heen staan en toezien.

De voorzitter

De heer Wouters heeft het woord.

De heer Peter Wouters (N-VA)

Ik wil nu al zeggen dat ik blij ben dat ik samen met de heer Annouri kan arbeiden.

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Ik denk dat niemand daar nog vragen over heeft. De studie is afgerond. Het advocatenkantoor Curia heeft in november mijn administratie een presentatie gegeven en leverde dan het definitieve rapport op in december. Het is dus vers van de pers.

Het is mijn intentie om die studieresultaten te bespreken, maar alleen al doordat alle aanwezige fracties hebben aangegeven daarop in te willen gaan, is dat nuttig en zinvol. Zelfs voor deze vraag om uitleg was ingediend, heb ik dat al aan de voorzitter gesuggereerd. Om de een of andere reden bent u er toevallig sneller bij geweest met uw vraag om uitleg. Ik stel voor dat we daarover een gedachtewisseling voeren in de commissie. Het lijkt nuttig en zinvol om de studie te laten voorstellen door de makers, en dat ook wordt nagegaan wie erbij kan worden betrokken. Er zijn al suggesties geweest.

Het loont de moeite om enkele elementen uit de studie te halen, omdat ze de situatie van de omringende landen meeneemt, omdat ze dieper ingaat op de Belgische context, omdat het ook enkele technieken aanhaalt van supportersinspraak via regulering en zelfregulering, of acties die kunnen worden ondernomen.

Daarom zal ik nu niet voorstellen hoe ik hiermee wil voortgaan of er de clubs bij betrekken. De studie zelf had de clubs erbij betrokken. Het voorstel dat de supportersfederaties hierop ingaan, lijkt me zinvol, ook om te horen welke verwachtingen ze hebben.

Mijnheer Van den Heuvel, jullie bepalen de werkzaamheden, maar ik zou voorstellen dat we de studie, die ik op vraag van het parlement heb besteld, hier ten gronde bespreken.

De voorzitter

In de voorlopige planning staat 12 februari geprikt voor de verdere toelichting en bespreking van het rapport. Minister, ik neem aan dat ons tegen dan de tekst van het rapport bezorgd zal worden.

Mijnheer Van den Heuvel, mijnheer Wynants, ik bevestig dat de minister mij daar vooraf over heeft aangesproken. Ik was vorige week niet aanwezig in de commissie en er was geen reden om de vraag onontvankelijk te verklaren. Als een vraag geldig is, dan wordt ze geagendeerd.

De eerstvolgende keer dat we samenzitten over Sport, staan die toelichting en bespreking op de agenda.

De heer Van den Heuvel heeft het woord.

Ik vind het goed om dit over twee weken te bespreken. Het gaat hier over een opvolgingsvraag van een initiatief van de heer Sauwens uit de vorige legislatuur. Het is dan ook normaal dat wij dat blijven opvolgen.

De studie is een jaar geleden besteld. U hoeft daar niets meer achter te zoeken dan een toevallige samenloop van omstandigheden. Ik hoop dat we zo spoedig mogelijk over de studie kunnen beschikken. Wij hebben die nu nog niet omdat wij geen rechte lijn naar het kabinet hebben zoals sommige anderen hier.

Na de bespreking op 12 februari wil ik voorstellen om ook mensen zoals vertegenwoordigers van Act as One en anderen uit te nodigen op een hoorzitting.

Minister, ik hoop dat u als volwassen democratisch politicus deze commissie de vrijheid geeft om stappen voorwaarts te zetten.

De voorzitter

De heer Wynants heeft het woord.

De heer Herman Wynants (N-VA)

Dat krijgen wij op een uur niet afgehandeld. Misschien moeten we om 13 uur beginnen.

De voorzitter

Ik stel voor dat we op 12 februari de toelichting bij het rapport krijgen en dat we vragen kunnen stellen en opmerkingen kunnen maken. We kunnen dan op dat moment beslissen welke actoren we eventueel uitnodigen om te reflecteren over dat rapport.

Ik sluit me namens mijn fractie aan bij het voorstel van de heer Van den Heuvel om daar in dit parlement werk van te maken. Het was inderdaad een initiatief van de heer Sauwens om te vragen of er een studie kwam. Het gaat hier over een thematiek die vorige zondag bij wijze van illustratie aan supporterszijde nog eens negatief werd geïllustreerd. Maar er zijn gelukkig ook heel veel positieve voorbeelden in Europa van zaken die mogelijk zijn. Het lijkt me echt wel een kluif om grensverleggend werken te doen op dat terrein.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.