U bent hier

Commissievergadering

donderdag 15 januari 2015, 14.00u

Voorzitter
van Joris Vandenbroucke aan minister Ben Weyts
639 (2014-2015)
De voorzitter

De heer Vandenbroucke heeft het woord.

De heer Joris Vandenbroucke (sp·a)

Voorzitter, minister, collega’s, op 11 december hadden we een gedachtewisseling met de heer Kesteloot en met minister Weyts over de uitvoering van de beheersovereenkomst van het jaar 2013. Ik heb toen gevraagd aan de heer Kesteloot wat de planning was van het informatieplatform www.slimweg.be. Zijn antwoord was: “We bekijken op dit moment, op basis van het gebruik dat ervan wordt gemaakt, of Slimweg al dan niet in zijn huidige vorm moet worden behouden. We bieden die dienstverlening inderdaad nog altijd aan. De vraag is of we dat al dan niet in dezelfde vorm moeten blijven doen.”

Een week later kenden we het antwoord, namelijk dat slimweg.be werd stopgezet. Nu staat daar nog een pagina met de redenen waarom het budgettair gezien niet de efficiëntste werkwijze is om een aparte website op te zetten en te onderhouden. Er staat ook dat actualisering van bepaalde gegevens veel mensen en middelen vergt, en dat die dienstverlening beter kan worden geïntegreerd in de bestaande kanalen van De Lijn.

Minister, ik krijg daar graag wat meer duidelijkheid over, omdat ik slimweg.be, dat al sinds 2008 bestond, een goede dienstverlening vond, die paste in de rol van De Lijn als een breed dienstverlenend mobiliteitsbedrijf. Het was ook veel meer dan een routeplanner. Je kon er terecht voor adviezen op maat, voor duurzame mobiliteit. Bedrijven en organisaties konden onder andere gratis multimodale bereikbaarheidsfiches laten opmaken voor hun vestigingen die ze dan konden doorlinken naar hun website. Ze hebben dat ook in groten getale gedaan.

Het is me niet helemaal duidelijk of slimweg.be zonder meer wordt afgeschaft. Wordt het gewoon een operatie waarbij de dienstverlening blijft bestaan, en alleen de vorm waarin ze wordt aangeboden, wordt aangepast? Iemand van slechte wil zou wat nu op slimweg.be te lezen staat, kunnen vertalen als: surf maar naar de website van De Lijn, waar een routeplanner staat die u de beste mogelijkheid toont naar de juiste plaats. Alle andere aspecten van dienstverlening van slimweg.be worden om budgettaire redenen opgedoekt.

Minister, waarom is Slimweg opgedoekt? We weten ondertussen dat het om budgettaire redenen is, maar welke besparing levert dit op? Welke dienstverlening zal precies worden geïntegreerd in de kanalen van De Lijn en op welke wijze? Welke dienstverlening zal niet meer worden aangeboden? Is er overleg gepleegd met de partners waarmee werd samengewerkt en op welke wijze worden gebruikers van Slimweg geïnformeerd over de stopzetting, in het bijzonder de bedrijven en organisaties die bereikbaarheidsfiches lieten opmaken? De heer Kesteloot verwees expliciet naar het feit dat het gebruikersaantal een aspect was van de beslissing om slimweg.be te laten bestaan of niet. Kunt u ons informeren over de evolutie van het aantal gebruikers van het informatieplatform?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Wat deed Slimweg eigenlijk? Enerzijds gaf het advies over het gebruik van het openbaar vervoer om een bepaalde bestemming te bereiken. Op basis daarvan werden fiches opgemaakt. In een fiche werd dan uitgelegd hoe je via het openbaar vervoer een bepaalde locatie kon bereiken. Het was eigenlijk een soort statische routeplanner voor bus en tram.

Waarom is dat opgedoekt? De slimwegwerking is niet opgedoekt, wel het contactcentrum en de website. We stoppen daarmee omdat het ons slimmer lijkt. Het contactcentrum schakelde telefonisch door naar de infolijn, waar desgevallend ook werd teruggekoppeld naar de slimwegmedewerkers. Dat werd vaak gebruikt als reisadvies, wat eigenlijk niet de originele doelstelling was.

Het operationeel houden van een aparte website voor Slimweg naast de website van De Lijn werd budgettair niet beschouwd als de efficiëntste werkwijze en daarom als niet langer houdbaar beoordeeld. De routeplanner op de website van De Lijn is niet statisch, wel dynamisch. Die is vrij goed uitgebouwd, waar de tracés zelfs te voet worden aangeduid.

Daarnaast werd recent een niet onaardig deel van het dienstregelingsaanbod van De Lijn gewijzigd wegens het nieuwe vervoersplan van de NMBS. De rittenschema’s van De Lijn moesten worden aangepast door de wijziging van het vervoersplan van de NMBS. Dat is het moment geweest om de vraag te stellen om Slimweg al of niet te behouden. Dan moest worden beslist om slimweg.be helemaal aan te passen, gelet op het statische gegeven in functie van het nieuwe vervoersplan. Daarom hebben we gezegd dat het budgettair niet te verantwoorden is. Als we die keuze moeten maken, is het beter om de aparte website en het contactcentrum stop te zetten, zij het dat dat we de werking blijven behouden. Dat heeft te maken met het actualiseren van alle fiches in de slimweg-database, wat heel wat mensen en middelen zou vereisen. Daarom is beslist om Slimweg in zijn huidige vorm stop te zetten. De bereikbaarheidsfiches op www.slimweg.be zijn niet meer up to date. Het contactcentrum is niet langer bereikbaar. De website draaide op verouderde software. De kosten die De Lijn moest maken voor het updaten van de statische website, de kosten aan mensen en middelen en een nieuwe software, werden begroot op minimum 120.000 euro.

U vroeg wat dit betekent met betrekking tot de dienstverlening van De Lijn. Bereikbaarheidsinformatie uit de stopgezette website slimweg.be wordt opgenomen op de vernieuwde website van De Lijn. Dat zal gebeuren in de vorm van de gekende bereikbaarheidsfiches, weliswaar onder voorbehoud van gebreken aan updates sinds de recente aanpassing van de dienstregeling. Ik zal met het management van De Lijn bekijken hoe we de aanpassingen up-to-date kunnen maken. We formuleren nu duidelijk het voorbehoud, maar we zien ook dat we in functie van de fiches een up-to-date aanbod kunnen geven.

Op termijn is het natuurlijk onze ambitie om de multimodale app te laten ontwikkelen waarbij de reiziger een uniform advies krijgt over zijn verplaatsingsgedrag, en dat over alle vervoersmodi heen, zowel de auto als het openbaar vervoer als te voet en andere alternatieven.

We hebben een eerste overleg gehad met een aantal spelers in de markt van de zogenaamde ‘traffic app’ of verkeersapp om te bekijken wat voorhanden is. Ik spreek dan van TomTom, Be-Mobile, Google, Comizzo en dergelijke. Op 13 januari hebben we de betrokken administraties samengebracht om te bekijken en te plannen hoe we de verkeersinformatie kunnen integreren en een app met de daarbij horende maatregelen kunnen uitrollen.

Er is overleg met de partners. Alle stakeholders, iedereen die betrokken was bij de slimwegformule, werden gecontacteerd en op de hoogte gebracht vooraleer de werking werd gewijzigd.

U vroeg informatie over de evolutie van het aantal gebruikers. Het is zo dat het aantal gebruikers van de website nog steeds licht stijgt. Ter vergelijking: gemiddeld wordt de website van slimweg.be per dag 2700 keer bekeken, de website van De Lijn 290.000 keer. Wegens die verhouding leek het ons zinvol om de integratie te bewerkstelligen van de werking van Slimweg in de website van De Lijn.

De voorzitter

De heer Vandenbroucke heeft het woord.

De heer Joris Vandenbroucke (sp·a)

Minister, ik dank u voor uw volledige antwoord. U hebt een goede duiding gegeven. Er worden een aantal goede redenen gegeven om slimweg.be af te schaffen: dubbel werk, statische routeplanner versus een dynamische, het aantal gebruikers in vergelijking met de site van De Lijn en de kostprijs. Ik kan erin komen.

Het doet me plezier dat u toch nog met het management wilt bekijken hoe de fiches, toch een extra dienstverlening voor de bedrijven, up-to-date kunnen worden gemaakt. Ik kijk uit naar het resultaat daarvan.

Ik ben ook blij om te vernemen dat de werkzaamheden rond de app, waarvoor de verwachtingen bijzonder hoog gespannen zijn, een volle start hebben genomen. Hopelijk schiet het op en kunnen we over niet al te veel tijd een preview krijgen van de aangekondigde app.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

van Joris Vandenbroucke aan minister Ben Weyts
658 (2014-2015)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.