U bent hier

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Minister, naar aanleiding van het nieuws dat in Wallonië nertskwekerijen binnenkort zullen worden verboden, hebt u ook uw ambitie herhaald dat Vlaanderen geen nieuwe kwekerijen meer zal toelaten. Dat bleek uit een artikel dat op 5 januari verscheen op deredactie.be.

In tegenstelling tot Wallonië, waar er momenteel nog geen nertsenkwekerijen zijn, zijn er in Vlaanderen momenteel een twintigtal nertsenkwekerijen. Dat maakt het bijgevolg toch anders om het in Vlaanderen te realiseren dan in Wallonië.

Minister, het uitdoofscenario is overigens niet opgenomen in het Vlaamse regeerakkoord.

Ik heb u destijds al een schriftelijke vraag gesteld over deze materie. U stelde toen dat er nog geen exacte timing gekend is voor de inwerkingtreding van het uitdovingsbeleid. Ook de precieze modaliteiten over wat er met uitbreiding van bestaande bedrijven wordt bedoeld, moesten nog worden onderzocht, net zoals de modaliteiten rond de oprichting van nieuwe bedrijven, meer bepaald of de overname van een bestaand bedrijf ook onder de term ‘nieuw bedrijf’ valt of niet. Idem dito voor de gevolgen voor de vernieuwing van de uitbatings- en milieuvergunningen voor pelsdierhouderijen.

Minister, recent hebt u via de media al meermaals aangekondigd dat u voor een uitdoofbeleid zult gaan. Uiteraard zaait dat onrust en onzekerheid bij de bestaande nertsenkwekerijen. Los van het politiek-ethisch aspect van de problematiek speelt in hoofde van de nertsenkwekers bijvoorbeeld de zorg over de leefbaarheid en het waardeverlies van hun bedrijf. Het is dus van cruciaal belang dat een politieke beslissing, welke die ook mag zijn, goed omkaderd wordt, zodat de bestaande nertsenkwekerijen op een financieel correcte manier worden behandeld, bijvoorbeeld op het vlak van schadeloosstellingen.

Minister, hebt u binnen de Vlaamse Regering al een akkoord van alle coalitiepartners om een uitdoofscenario voor nertsenkwekerijen in te voeren? Wanneer zult u duidelijkheid scheppen over de inwerkingtreding van het uitdoofscenario en de concrete uitvoeringsmodaliteiten ervan? Zult u een correct omkaderingsbeleid, inclusief eventuele schadevergoedingen, verzekeren voor de bestaande nertsenkwekerijen? Welk budget acht u hiervoor nodig en zult u dat ook begroten?

De heer Engelbosch heeft het woord.

De heer Jelle Engelbosch (N-VA)

Mevrouw De Vroe, het uitdoofscenario is misschien niet expliciet opgenomen in het regeerakkoord, maar het staat wel genoteerd in de goedgekeurde beleidsnota. Ik lees even voor: “Omwille van de negatieve gevolgen voor het dierenwelzijn van dit type houderij, wordt er een uitdovingsbeleid gevoerd, waarbij uitbreiding van bestaande bedrijven en oprichting van nieuwe pelsdierhouderijen niet langer wordt toegestaan.” Dat lijkt mij vrij duidelijk. Ik ga hier dan ook geen betoog meer houden over de noodzaak van de maatregel. Die beslissing is genomen.

En ik denk dat de weg van het uitdoofbeleid ook de meest rationele oplossing is. Dat geeft de kwekers ook de kans om zich voor te bereiden op een sluiting. Die mensen hebben inderdaad ook investeringen gedaan in hun bedrijf en hebben ook kredieten lopen. Zij kunnen zich dus voorbereiden.

Ik ben het wel met mevrouw De Vroe eens dat er snel duidelijkheid moet komen over de timing die wordt vooropgesteld. Een belangrijke vraag die ik hierbij heb, is hoe het dan in elkaar zou zitten indien een kweker zijn bedrijf overlaat.

De heer Dochy heeft het woord.

Ik kijk natuurlijk ook uit naar het antwoord van de minister op de terechte vraag van mevrouw De Vroe. Diezelfde vraag werd inderdaad ook gesteld tijdens de bespreking van de beleidsnota, maar er is geen duidelijk of voldoende antwoord op gekomen.

Mijnheer Engelbosch, u hebt het over een goedgekeurde beleidsnota. Ik meen toch de zaken in het parlement wat te volgen. Ik heb geen weet van een goedkeuring van de beleidsnota op het niveau van het hoogste politieke orgaan, namelijk het parlement. Maar ik heb wel weet van een motie – die wel door dit parlement werd goedgekeurd – aangaande de beleidsnota Dierenwelzijn, waar in het derde punt staat: “zich inzake de regelgeving rond Dierenwelzijn voor nutsdieren te aligneren op de Europese wetgeving om een ‘level playing field’ te garanderen”.

Minister, hoe zult u uw beleid afstemmen op deze door het parlement goedgekeurde motie?

De heer Sanctorum heeft het woord.

De heer Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Groen)

Collega’s, ik vind dat er een toch wat eigenaardige interpretatie bestaat rond de beleidsnota’s. Wat voor zin heeft het dat een minister een beleidsnota indient of dat die beleidsnota wordt besproken in het parlement, als die beleidsnota eigenlijk in vraag wordt gesteld door twee derde van de coalitiepartners?

De eerste vraag van mevrouw De Vroe van Open Vld luidt: “Is er een akkoord binnen de coalitie?” Ik neem aan dat, als het in de beleidsnota staat, er een akkoord over bestaat. Waarmee zijn we anders bezig? Waarmee zijn júllie anders bezig?

Ik had het over de regering.

De heer Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Groen)

Ja, dus u twijfelt eraan dat de regering achter de beleidsnota staat van een van haar ministers. Dat vind ik zeer merkwaardig.

De opmerking die er vanuit CD&V komt, verbaast mij natuurlijk niet, maar ik vind het toch wel redelijk deloyaal ten aanzien van de coalitiepartner.

Maar goed, dat is jullie interne keuken. Ik neem aan dat wat er in de beleidsnota staat, ook daadwerkelijk zal worden uitgevoerd tijdens de komende vijf jaar. Nogmaals: anders vraag ik mij af waarmee we dan bezig zijn in dit parlement of vanuit de regering.

Ik heb verder een meer inhoudelijke opmerking over het uitdoofbeleid. De term uitdoofbeleid is op zich eigenlijk al wat misleidend, want op zich is het geen uitdoofbeleid. Dat staat alleszins toch in de beleidsnota. Er zullen geen nieuwe kwekerijen worden toegestaan, noch uitbreidingen. De vraag is inderdaad: wat met eventuele overnames? Voor de bestaande zeventien nertskwekerijen is er echter geen bijkomende regelgeving, wat de facto betekent dat er geen uitdoofbeleid is. Het gaat alleen over een moratorium op nieuwe pelsdierhouderijen.

In die zin vind ik het spijtig dat mijn motie in de plenaire vergadering niet werd goedgekeurd. Ik zal in ieder geval nog een decretaal initiatief nemen dat gaat over de hele sector van de pelsdierhouderij, dus ook de bestaande kwekerijen.

Minister, ik heb ten slotte een meer concrete vraag over de timing. In die zin sluit ik mij wel aan bij de collega’s. Welke timing plant u om wat in uw beleidsnota staat, ook daadwerkelijk op de ministerraad te agenderen en naar het parlement te brengen?

De heer Ceyssens heeft het woord.

Mijnheer Sanctorum, minder dan 24 uur geleden hebt u mevrouw De Vroe verweten niet kritisch genoeg te zijn omdat ze deel uitmaakt van de meerderheid. Nu ze een vraag stelt die wat kritisch is, is het ook weer niet goed. Ik zou eigenlijk weleens willen weten wat u graag wilt van mevrouw De Vroe. (Gelach)

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Het uitdoofscenario is opgenomen in mijn beleidsnota die besproken is in deze commissie en die vooraf uitvoerig is besproken in de schoot van de Vlaamse Regering. Wat de timing betreft, heb ik samen met de administratie bekeken welk tijdspad realistisch is. Ik wil ook tegemoetkomen aan het nodige overleg. Ik focus op medio 2016 zodat we ruimschoots de tijd hebben om de nodige initiatieven uit te werken en overleg te plegen met de stakeholders.

Het gaat wel degelijk om een uitdoofscenario, op termijn zullen er dus geen nertskwekerijen meer actief zijn in Vlaanderen. Dat blijft de doelstelling.

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw kort antwoord. Ik heb wel geen antwoord gekregen op mijn vraag over het omkaderingsbeleid en de schadevergoedingen die daar eventueel aan worden gekoppeld.

Mijn inleiding was heel duidelijk. Het gaat veel verder dan een moratorium, mijnheer Sanctorum. Het is heel belangrijk dat de bestaande nertskwekerijen duidelijkheid krijgen en goed weten waar zij staan. Er is veel onduidelijkheid bij hen. Ook voor de parlementsleden hier is niet duidelijk wat er precies staat te gebeuren. Dat is ook de reden waarom ik die vraag stel, ik wil daar duidelijkheid over. Iedereen heeft een eigen interpretatie van dat scenario, maar ik vind dat dit niet voldoende is uitgediept bij de bespreking van de beleidsbrief. Mijn vraag is dan ook opnieuw of u daar duidelijkheid over kunt geven, minister. Ik denk dat ik correct heb geïnterpreteerd dat het effectief uw bedoeling is om naar nul nertskwekerijen te gaan. Ik meen echter dat een zeer goede omkadering voor die bedrijven nu heel belangrijk is. U moet hun zeggen waar ze staan. Ik en andere collega-parlementsleden worden gecontacteerd door die bedrijven. Het wordt dan ook tijd is dat u zeer duidelijke taal spreekt wat dit betreft zodat iedereen weet waar hij staat en waar u definitief naartoe wilt gaan.

De heer Engelbosch heeft het woord.

De heer Jelle Engelbosch (N-VA)

Mijnheer Dochy, het klopt wat u zegt. De beleidsnota wordt niet goedgekeurd door het parlement. De laatste keer dat ik dit gecheckt heb, zaten wij nog samen in deze meerderheid en ik veronderstel dat dit op regeringsniveau wel allemaal is doorgesproken. Dat geldt trouwens voor elke beleidsnota.

Mijnheer Sanctorum, u zegt dat een uitdoofbeleid eigenlijk vis noch vlees is. In de motie die u hebt ingediend na de bespreking van de beleidsnota spreekt u echter ook over dat uitdoofbeleid. U bent het daar dus wel mee eens.

Mijns inziens is het of een uitdoofbeleid of een vergoeding. Als we die kwekers ook nog allemaal moeten vergoeden na het uitdoofbeleid, dan doen we dubbel werk en zouden we beter niet over een uitdoofbeleid spreken. Dan kunnen we morgen de zaken al sluiten. Ik denk dat het uitdoofbeleid wel een goede keuze is. De mensen hebben de kans om hun bedrijf stilaan stop te zetten en de lopende investeringen af te betalen. Bovendien wil ik erop wijzen dat die bedrijven niet waardeloos worden. Die gebouwen staan er nog en kunnen worden verkocht. Er kan een kippenkweker in komen of de gebouwen kunnen als boerderij worden verkocht. Er zijn dus wel mogelijkheden voor die bedrijven. In die zin blijf ik achter een uitdoofbeleid staan waarbij de bedrijven zich kunnen voorbereiden.

De heer Dochy heeft het woord.

Ik herhaal de vraag die eigenlijk niet mijn vraag is maar de vraag van de ruime meerderheid in dit Vlaams Parlement, namelijk punt 3 uit de motie over het dierenwelzijn: “zich inzake de regelgeving rond Dierenwelzijn voor nutsdieren te aligneren op de Europese wetgeving om een ‘level playing field’ te garanderen”.

Minister, hoe zult u dit met elkaar verzoenen? Of: is het parlement in dezen onbevoegd? En is wat daar wordt gezegd, voor nu niet aan de orde?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik heb de finaliteit en de timing duidelijk geschetst. Wat de concrete uitwerking betreft, laat ik wat ruimte om te overleggen. Het tegenovergestelde zou op veel meer kritiek kunnen rekenen. Binnen de Vlaamse Regering heeft een uitvoerige bespreking plaatsgevonden over sommige beleidsnota’s. Dat geldt ook voor deze beleidsnota. Dat is gebeurd voor ik deze beleidsnota aan de commissie heb voorgelegd.

De doelstelling zoals vooropgesteld in de beleidsnota zal worden uitgerold en uitgevoerd.

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Minister, ik zal dit dossier van zeer nabij opvolgen. Het gaat immers over mensen die bedrijven hebben opgestart, daar met hart en ziel aan hebben gewerkt en die nu in onzekerheid leven. Minister, u moet dit dossier goed aanpakken en duidelijk omkaderen voor die families. Ik hoop dat we hier op korte termijn kunnen op terugkomen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.