U bent hier

De heer Engelbosch heeft het woord.

De heer Jelle Engelbosch (N-VA)

Voorzitter, ik ga het kort houden, want het is al laat. De concrete aanleiding van mijn vraag is een vuurwerkfestival dat in september 2014 in Bree werd georganiseerd. Nu, een vuurwerkfestival is niet zomaar even vuurwerk afsteken, dat is een avondvullend programma waar verschillende organisaties het tegen elkaar opnemen en een hele avond vuurwerkpret houden.

Ik viel bijna van mijn stoel toen ik dat las in de krant, want ik wist niet dat het kon. Dat was dus in een natuurgebied, vlakbij een vogelreservaat. Heel wat landbouwers waren daar furieus over en hadden heel wat kritiek in verband met het welzijn van hun dieren. Bij de feestdagen hebben er heel wat artikels in de krant gestaan over wat er toen allemaal gebeurd is in verband met dierenwelzijn, maar daar ga ik het vandaag niet over hebben. Mijn concrete vraag aan u, minister, gaat over het feit dat men in Vlaanderen blijkbaar in natuurgebieden vuurwerkfestivals kan en mag organiseren.

Wat is uw mening over het organiseren van vuurwerkfestivals in natuurgebied? Zult u maatregelen nemen om te verhinderen dat er in 2015 concreet in Bree opnieuw vuurwerkfestivals zullen worden georganiseerd, want men kondigt dat al aan, en meer algemeen in de rest van Vlaanderen? Indien u niet overweegt een verbod in te lassen, wat zult u dan doen om de natuurimpact van een dergelijk festival te beperken?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Collega’s, u weet dat een gemeente in een gemeentereglement kan beslissen of dit al of niet wordt toegelaten op het grondgebied. Ook het Natuurdecreet bevat een aantal bepalingen, in de beschermingsbepalingen rond natuurreservaten, dat je niet zomaar de rust kunt verstoren of in het wild levende diersoorten kunt verstoren. Daarenboven moet gekeken worden of het evenement inpasbaar is in het natuurreservaat. Er is ook het Soortenbesluit. Dit is algemeen van toepassing in Vlaanderen en niet alleen binnen natuurgebied. Daarin staat dat je bepaalde beschermde soorten niet betekenisvol mag verstoren. Er is dus een afweging nodig of er een betekenisvolle verstoring is of niet.

Ik heb begrepen dat het in het concrete geval niet zo was. Als je echt heel wat van die activiteiten organiseert in een natuurgebied, die verstoring kunnen teweegbrengen, is het altijd mogelijk om advies te vragen van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Dan kan eventueel een afwijking worden gevraagd. Maar nogmaals, ik heb begrepen dat in het concrete geval, met die eenmalige activiteit, dit zeker niet het geval was.

De regeling rond de beschermde soorten is niet van toepassing op landbouwdieren, maar op specifiek beschermde diersoorten.

Eigenlijk moet er niet iets nieuws worden ingevoerd. Er zit een adequate bescherming in het Natuurdecreet en het Soortenbesluit, op basis waarvan zou kunnen worden opgetreden indien dat nodig zou zijn. Maar in het concrete geval waar u naar verwijst, was er geen verstoring van beschermde soorten en is dat op een heel goede manier verlopen, zoals ik vernomen heb van het gemeentebestuur.

De heer Engelbosch heeft het woord.

De heer Jelle Engelbosch (N-VA)

Minister, u verwijst naar het Natuurdecreet en het Soortenbesluit, wat vooral zegt dat het niet mag verstoren. Als ik de reacties van sommigen hoor, heb ik daar toch wel een andere mening over. Misschien moet u overwegen om die zaken eens te herbekijken en het gewoon per definitie te verbieden in natuurgebied. Ik druk me voorzichtig uit, maar ik vind het onbegrijpelijk dat men in Vlaanderen in een natuurgebied vuurwerk kan afsteken.

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mijnheer Engelbosch, u gaat daar heel ver in. Je kunt alles verbieden in natuurgebied. De lijn die tot nu toe is aangehouden in het Vlaamse beleid is dat je voor natuurgebied een draagvlak hebt en een toegankelijkheid. In bepaalde natuurgebieden heeft er ook soms eenmalig een veldrit of motorcross plaats. Er gebeuren tal van activiteiten in natuurgebieden. Maar als dat maar eenmalig is en er is geen impact op de beschermde soorten, dan is er geen enkel probleem mee en kan het juist het draagvlak voor die natuur in de omgeving versterken.

Ik ben het helemaal niet met u eens dat we in natuurgebied alles moeten verbieden. Als we die weg opgaan, is dat het beste wat we kunnen doen om ervoor zorgen dat het draagvlak voor de natuur verkleint in plaats van vergroot. Ik ben het daar dus helemaal niet mee eens.

De heer Engelbosch heeft het woord.

De heer Jelle Engelbosch (N-VA)

We zijn het eens dat we het oneens zijn, maar dat mag.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.