U bent hier

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Minister, mijn vraag om uitleg is niet gebonden aan de actualiteit. Ik wil een opvolgingsvraag stellen over wat vroeger de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) was en nu FARYS is. Uw illustere voorganger heeft het toezicht daarop eindelijk gerealiseerd. Voorheen was dat er niet, nu is er wel toezicht. Ik wil graag weten wat dat toezicht in het algemeen heeft opgeleverd, wat er is veranderd, wat er is verbeterd tegenover vroeger. Een goed jaar geleden was de TMVW mee in een storm beland, en de bedoeling was om opnieuw kalme wateren op te zoeken met duidelijkheid over het toezicht.

Ik heb drie vragen in het bijzonder. De voormalige minister had toen gezegd dat er mogelijk een probleem was met wat hij noemde de vermenging van opdrachthoudende en dienstverlenende activiteiten. Hoe was dat toen en is dat nu verbeterd? Heeft de huidige intercommunale FARYS ondertussen een statutenwijziging ondergaan om zich te conformeren aan de Vlaamse regelgeving, die nu wel degelijk op haar van toepassing is, onder andere betreffende de activiteiten en maatschappelijke doelstellingen? Is er een advies van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST) geweest om toch een discussie te hebben over de kerntaken van FARYS? Ik durf het woord ‘kerntaken’ niet meer gebruiken in deze commissie, maar daar komt het toch op neer. Heeft dat debat plaatsgevonden en wat is het resultaat daarvan?

De heer Meremans heeft het woord.

Als ik me goed herinner – maar mijn geheugen gaat stilaan sterk achteruit – heeft onze voormalige illustere collega Reekmans die kwestie opgeworpen. Daarop is toen ook een reactie gekomen, en er is gedebatteerd over de intercommunales die hun taken blijkbaar alsmaar uitbreiden en hun corebusiness verlaten. Onze steden en gemeenten varen daar wel wij, maar de vraag is hoe het verder zal evolueren. Een debat daarover dringt zich waarschijnlijk op.

Minister Homans heeft het woord.

De problematiek die u aanhaalt, mijnheer Van Rompuy, is heel specifiek. De volledige benaming van de TMVW is de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening. Ze is ondertussen inderdaad van naam veranderd. Het grootste probleem is dat het een intercommunale is die gewestgrensoverschrijdende activiteiten heeft. Er zijn nog een viertal gemeenten die zijn aangesloten bij intercommunales die niet tot het Vlaamse Gewest behoren, maar tot een ander gewest. Het Vlaamse decreet Intergemeentelijke Samenwerking bepaalt dat er zoiets is als onverenigbaarheid tussen opdrachthoudende en dienstverlenende activiteiten. In het verleden was er redelijk veel onduidelijkheid over onder wie die intercommunale nu valt, gelet op het feit dat het gewestoverschrijdend was. Op initiatief van toenmalig minister Bourgeois is in februari 2014 een samenwerkingsakkoord gesloten waarin werd bepaald dat men zich moest conformeren aan de Waalse, de Vlaamse of de Brusselse gewestelijke regels ter zake.

Wat de betrokken intercommunale betreft, is er gezegd dat ze zich moet conformeren aan de Vlaamse regelgeving. Ik heb zopas gezegd wat het decreet Intergemeentelijke Samenwerking stipuleert over de combinatie van die twee activiteiten. Dat kan dus niet. De intercommunale heeft nog tot 1 juli 2015 de tijd om zich aan het Vlaamse decreet te conformeren.

U hebt me ook gevraagd of er ondertussen een statutenwijziging is voorgelegd. Neen. Wat er wel is gebeurd, is dat de Vlaamse overheid en meer bepaald de diensten van de heer Decoster van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) aan alle intercommunales die met gewestgrensoverschrijdende problemen worden geconfronteerd en nu worden onderworpen aan de Vlaamse regelgeving, de mogelijkheid hebben geboden om in overleg te treden. Er zijn een aantal overlegmomenten geweest. Er is overleg op het kabinet van mijn voorganger. Daarna ook met de administratie. Later zijn er nog informatievragen geweest, waarop het ABB heeft geantwoord, maar we hebben nog steeds geen statutenwijziging gezien. Met wij bedoel ik de administratie en mijn kabinet. 1 juli 2015 is niet meer veraf.

De heer Van Rompuy heeft het woord.

De TMVW is toch een grote organisatie met een enorme schuldpositie. Ik weet niet of dat in de begroting is gebracht dan wel of die discussie nog aan de gang is.

Maar het is toch een dossier dat ik zeker zal blijven opvolgen. De datum van 1 juli is genoteerd. Op 2 juli zult u van mij een vraag om uitleg krijgen om te horen hoe het zit.

Wat betreft de statuten begrijp ik ook niet goed waar men op wacht om dat in orde te brengen. Er zijn heel veel advocatenkantoren die dat heel snel en heel kundig kunnen. Ze zijn alleen heel duur, maar dat is een andere zaak.

Ik denk dat dit dossier geen uitstel duldt. Ik ga ook eens kijken hoe het nu juist zat waar Eurostat TMVW geplaatst heeft: binnen of buiten de begroting. Dat speelt hier ook een grote rol in. Het is van belang dat dit een organisatie wordt die aan alle transparantieregels voldoet die voor alle andere soortgelijke intercommunale instellingen van toepassing zijn. De periode tot 1 juli 2015 is lang genoeg als overgangsperiode om dat te realiseren. Ik dank de minister voor haar antwoord.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.