U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Voorzitter, in de beleidsnota Toerisme 2014-2019 wordt in hoofdstuk IV.2.1. voor een evaluatie en een bijsturing van het Logiesdecreet gepleit. Ik citeer: “Vertrekkende van de recente ambtelijke evaluatie krijgt het Departement internationaal Vlaanderen de opdracht het decreet technisch en beleidsmatig te evalueren, in samenspraak van de sector. Waar nodig passen we het aan.”

Minister, tijdens de bespreking van de beleidsnota in de commissie bent u hier in uw inleidende uiteenzetting op ingegaan. Ik citeer het verslag: “De minister wil de toeristische sector doen uitgroeien tot een gezonde en bruisende sector. De minister verklaarde: ‘De overheid moet bescheiden zijn en vooral willen stimuleren, faciliteren en coördineren, terwijl de creativiteit van de ondernemers moet komen.’ In het kader van de tweede strategische doelstelling wil de minister het Logiesdecreet evalueren en bijsturen. De ambities zijn een vereenvoudiging, een gelijk speelveld voor nieuwe aanbodvormen en de afstemming op de Hotelstars Union.” Verder hebt u benadrukt dat u het kwaliteitsbeleid wilt stroomlijnen om door het bos de bomen weer te kunnen zien. Er moet een enkel loket komen en de initiatieven moeten intern worden afgestemd.

In het verslag van diezelfde bespreking kunnen we ook uw replieken op een aantal interventies van Vlaamse volksvertegenwoordigers lezen. Voor de evaluatie van het decreet Toerisme voor Allen hebt u de regelgevingsagenda 2016 op het oog. Verder citeer ik dit: “De evaluatie van het Logiesdecreet is in de eerste plaats technisch, terwijl mevrouw Brouwers vooral politieke argumenten aanbracht.” U hebt mijn argumenten toen wel valabel genoemd. U hebt hieraan toegevoegd dat u openstond voor discussies.

Minister, om ons wat beter te informeren, wil ik hier kort op terugkomen. Heeft het Departement internationaal Vlaanderen dat technisch en beleidsmatig evaluatierapport ondertussen afgewerkt?

Zo ja, wat zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen in het rapport? Wat zijn de volgende stappen die u zult zetten in het licht van de opvolging van het rapport? Zo neen, wanneer zal het rapport beschikbaar zijn? Zal het Vlaams Parlement dit rapport kunnen inkijken?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Voorzitter, ik wil eerst naar de genese van bepaalde zaken teruggrijpen. De doelstellingen van de evaluatie van het Logiesdecreet vormen een ambitie die al door mijn voorganger is geuit en vertolkt. Toenmalig minister van Toerisme Bourgeois heeft toen al een technische evaluatie van de uitvoering van het Logiesdecreet aangekondigd.

Grosso modo zijn er velerlei redenen. Uiteindelijk dateert het decreet van 2008. Ondertussen zijn er wel wat recente evoluties geweest. Bovendien is vanuit verschillende hoeken om enige versoepeling en vereenvoudiging gevraagd. Om tot een evaluatie over te gaan, zijn drie onderzoeksvragen duidelijk gedefinieerd.

De eerste vraag is wat nu de stand van zaken is met betrekking tot de uitvoering van het Logiesdecreet. In welke mate strookt die uitvoering met de initieel vooropgestelde timing en doelstellingen? De tweede vraag is welke knelpunten er zijn met betrekking tot de omzetting in de praktijk en de uitvoering van het Logiesdecreet. Wat bemoeilijkt het behalen van de vooropgestelde doelstellingen? De derde vraag is welke aanpassingen we zouden moeten doorvoeren indien we de geïdentificeerde knelpunten zouden willen aanpakken. Dat zijn de drie onderzoeksvragen die zijn geformuleerd. Op basis hiervan is een vrij uitgebreide onderzoeksronde gestart.

Voor de eerste onderzoeksvraag is gebruik gemaakt van de data van het Vlaams Logiesinformatiesysteem (VLIS) en van de databank van de cel Handhaving van het Departement internationaal Vlaanderen. Voor de tweede onderzoeksvraag zijn veel gegevens als basis gebruikt. Het gaat onder meer om de beschikbare adviezen van het adviescomité van het toeristische logies, om de ervaringen en de adviespraktijk van de beroepscommissie voor het toeristische logies en van de Technische Commissie Brandveiligheid voor het toeristische logies, om de ervaringen van de evaluaties door en de inschattingen door de dienst Toeristische Vergunningen van het Departement internationaal Vlaanderen, om de ervaringen, inschattingen en suggesties van de cel Handhaving van het Departement internationaal Vlaanderen en om de uitspraken van de rechterlijke macht op basis van het decreet zelf. Ik fungeer ter zake als beroepsorgaan, maar uiteindelijk kan elke beslissing die ik neem of bevestig voor de Raad van State worden aangevochten. Daarnaast is er nog de expertise en de knowhow van de dienst Wetsmatiging en van de Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) in de schoot van de Vlaamse Regering. Wat vereenvoudigingen betreft, hebben zij soms ook goede suggesties. De derde onderzoeksvraag betreft de vertaling van eventuele verbetervoorstellen in concrete amenderingen van het Logiesdecreet.

Dit alles heeft een evaluatierapport opgeleverd. Ik zal nog nagaan hoe we op dit vlak verder kunnen gaan. Het evaluatierapport is redelijk omvattend, zonder al te uitgebreid te zijn. Het bestaat uit vier delen.

Het eerste deel geeft een stand van zaken in verband met de uitvoering van het Logiesdecreet. Het tweede deel benoemt de vastgestelde knelpunten in verband met de uitvoering van het Logiesdecreet. In dit deel wordt ingegaan op de knelpunten inzake het toepassingsgebied, de voorgeschreven normen, de promotie en de handhaving van het decreet.

In het derde deel worden concrete verbetervoorstellen geformuleerd, op eerder technisch niveau. In een vierde deel worden enkele andere uitdagingen voor de logiessector besproken.

Voor we ingaan op hoe we dit rapport verder kunnen bespreken in deze commissie, maak ik eerst enkele kanttekeningen, die we vorige keer ook hebben gegeven. Er rijzen technische problemen, en dat is nog iets anders dan de politieke appreciatie of de beleidsmatige inschatting van wat we in fine met dat Logiesdecreet willen doen.

Het rapport is een technische evaluatie, het beperkt zich met andere woorden tot een analyse van de knelpunten die opdoken bij de implementatie van het decreet. Met knelpunten bedoelen we: in welke mate zijn de vooropgestelde doelstellingen gerealiseerd? Zonder een oordeel te vellen over de na te streven doelstellingen, de mate waarin die correct zijn of misschien te hoog gegrepen. Het gaat over de doelmatigheid van het decreet.

Men doet geen uitspraken over de beleidseffecten van het decreet. Ik denk aan de vaak gemediatiseerde discussies over de vergunningsplicht van particuliere logiesverstrekkers, via websites als Airbnb. Dat zult u natuurlijk niet terugvinden in het rapport, dat zijn bij uitstek politieke evaluaties. De uitdagingen van de logiessector zijn uiteraard ook niet beperkt tot wat vervat zit in dit rapport.

Ik stel voor dat ik het rapport bezorg aan de leden van de commissie en aan de voorzitter met de vraag hoe we verder gaan. Dit is de eerste stap: meten. Er is gekeken in welke mate de oorspronkelijk geformuleerde doelstellingen zijn behaald, en welke punten van verbetering er zijn. Het is de eerste stap in het legistieke proces dat we mogelijk willen aanvatten. We kunnen misschien in de schoot van deze commissie een discussie ten gronde voeren over waar we heen willen met dit decreet.

Dank u wel, minister, voor dit toch wel perfecte antwoord voor een parlementslid. U legt de bal in ons kamp voor de politieke conclusies bij het rapport. In de schoot van deze commissie kunnen we daarover samen verder discussiëren. Dat vind ik heel mooi.

We kijken met belangstelling uit naar het rapport. Ik denk dat er heel veel interessante informatie in staat voor de mensen die hier het beleidsdomein Toerisme en specifiek de logiesverstrekkers opvolgen. Ik kijk er echt naar uit. Ik hoop dat we, op basis van dit rapport, binnenkort kunnen kijken hoe we verder gaan.

U zegt dat het vooral technische elementen geeft: hebben we de doelstellingen bereikt of niet? Die zullen niet altijd even goed bereikt zijn, neem ik aan. U bent nog niet op de inhoud ingegaan, dat verwacht ik vandaag ook niet. Misschien is het goed dat we het allemaal met een open blik kunnen lezen en nadien samenzitten in de commissie. Dat is iets voor de regeling van de werkzaamheden.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.