U bent hier

De heer Van Campenhout heeft het woord.

De heer Ludo Van Campenhout (N-VA)

De laatste jaren won het houden van reptielen sterk aan populariteit. Reptielen vormen echter een zeer heterogene diergroep, met talloze soorten en ondersoorten. Deze dieren hebben zeer uiteenlopende behoeften waaraan voldaan moet worden om ze met voldoende respect voor het dierenwelzijn te kunnen houden. Het gaat over behoeften zowel wat betreft voeding als wat betreft huisvesting.

In het kader van de huisvesting van reptielen moet er ook bijzondere aandacht worden besteed aan de veiligheid, zodat bijvoorbeeld het ontsnappen van potentieel gevaarlijke reptielen vermeden wordt. Dat gevaarlijke reptielen ontsnappen, is vaak in steden en gemeenten een probleem, dat zeer gemediatiseerd is.

Voor het houden van sommige reptielen die door hun agressiviteit, giftigheid of gedrag een potentieel gevaar betekenen, bestaat nu reeds een vergunningsplicht en voor het houden van minder dan dertig dieren die geen potentieel gevaar zijn, bestaat een meldingsplicht bij de milieudienst van de gemeente. Echter, zonder een goede opvolging en controle zullen heel wat houders van reptielen hieraan niet voldoen.

Minister, in de beleidsnota Dierenwelzijn vermeldt u terecht dat deze dieren niet zomaar door iedereen gehouden kunnen worden en dat dit tot heel wat welzijnsproblemen leidt. U spreekt dan ook de ambitie uit om, naar analogie met de bestaande positieve lijst voor zoogdieren, te onderzoeken of de mogelijkheid bestaat om een positieve lijst voor reptielen op te stellen, zodat er duidelijkheid komt over welke reptielen men al dan niet mag houden.

Minister, zijn er reeds initiatieven genomen om te komen tot een positieve lijst voor reptielen? Zo ja, welke? Hebt u de intentie om naast het mogelijk opstellen van een positieve lijst, ook andere initiatieven te nemen die het houden van reptielen moet begeleiden, zoals normen voor huisvesting, voeding of het beperken van het aantal dieren per eigenaar? Hebt u de intentie om de controle op het houden van reptielen te verscherpen?

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

De heer Van Campenhout stipt een zeer terechte bezorgdheid aan. Het houden van reptielen spreekt zeker de laatste jaren bij veel mensen tot de verbeelding. In de praktijk is het toch wel een speciale manier om dieren te houden. Het is belangrijk dat geweten is dat sommige van die dieren gevaarlijk zijn en dat die in de juiste omstandigheden en op de juiste manier moeten worden gehouden.

Ik wil me graag aansluiten bij de vragen van de heer Van Campenhout. Minister, beschikt u op dit ogenblik over een lijst van de houders van reptielen, gezien de vergunningsplicht en de meldingsplicht? Wordt dat op een of andere manier door uw administratie bijgehouden of zijn daar plannen voor? Betreffende mogelijke incidenten of incidenten die er al gebeurd zijn, wilde ik graag weten of u daar een overzicht van hebt. Hebt u daar op een of andere manier een zicht op? Welke werkwijze en welke parameters zult u hanteren om die positieve lijst op te stellen?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Er wordt nagegaan welke soorten reptielen kunnen worden gehouden zonder reëel risico voor het welzijn en de gezondheid van mens en dier. Ik hoop tegen begin volgend jaar een voorstel van lijst aan de Vlaamse Regering te kunnen voorleggen. Dat is een grootscheepse oefening. Vanaf dan zouden we moeten weten waaraan en waaraf.

Ik heb momenteel niet de intentie om naast de opstelling van een positieflijst nog andere regelgevende initiatieven op dat vlak te nemen. Het vastleggen van die positieflijst is op zich al een hele oefening. Ik heb ook niet echt een overzicht van incidenten ter zake, maar ik zal dat wel opvragen, of misschien moet u me daar een schriftelijke vraag over stellen. Dan kan ik dat eens nagaan. Ik denk echter dat dat niet echt wordt geïnventariseerd, voor zover het ons gemeld werd en wordt door de politiezones.

De ervaring met de positieflijst van zoogdieren heeft geleerd dat dat een efficiënt middel is dat welzijnsproblemen bij moeilijk te houden dieren beperkt. Dat is enerzijds zo doordat die dieren niet meer openlijk te koop kunnen worden aangeboden waardoor impulsaankopen worden vermeden. Het staat soms een beetje stoer om zo vreemd mogelijk uitziende en zo kleurrijk mogelijke reptielen te hebben. Op dat vlak kan je wel wat vinden. Anderzijds is dat ook zo vanwege een sterkere sociale controle die bestaat, zo stellen we vast, op basis van die positieflijst voor zoogdieren.

Ik heb niet de intentie om de controles die worden uitgevoerd door de inspectiedienst op het houden van reptielen te intensifiëren. Ik hoop dat we een baken kunnen verzetten door die positieflijst. Maar nogmaals, dat is een grootscheepse oefening. Ik hoop dat tegen volgend jaar rond te kunnen hebben.

De heer Van Campenhout heeft het woord.

De heer Ludo Van Campenhout (N-VA)

Minister, ik dank u voor het antwoord. Ik denk inderdaad dat een positieflijst een positieve stap is in de goede richting.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.