U bent hier

Commissievergadering

woensdag 7 januari 2015, 10.00u

Voorzitter
van Michel Doomst aan minister Ben Weyts
653 (2014-2015)
De voorzitter

De heer Doomst heeft het woord.

De heer Michel Doomst (CD&V)

Voorzitter, minister, ik stel deze vraag niet om mensen op te jagen of om onmiddellijk grote resultaten te verwachten, maar Vlabzorginvest lijkt me voor onze regio echt een heel nuttig instrument. U wees al op het belang transversaal, zeker met de minister van Welzijn, op korte termijn en denkende aan de vermaatschappelijking van de zorg die men een absolute duw wil geven de komende jaren. In onze regio zitten we echt met een achterstand inzake welzijns- en gezondheidsaanbod. Er is een nog grotere drang om er op het terrein resultaten rond te boeken.

Ik meen dat dit instrument, als we het goed uitwerken, veel meer kan betekenen dan wat er op dit ogenblik gebeurt met Vlabinvest. We moeten toegeven dat het op het terrein niet simpel is om iets te doen aan de woningnood. Vlabzorginvest biedt mijns inziens mogelijkheden aan groepen die nu zitten te wachten.

Zeker in het licht van de vermaatschappelijking van de zorg zijn mensen zich aan het groeperen. Ze kijken uit naar mogelijkheden om voor bepaalde types van welzijns- en gezondheidszorg een beter aanbod te creëren in onze regio.

Ik begrijp natuurlijk dat dit niet allemaal een-twee-drie kan gebeuren. Wat is het perspectief voor de Vlabzorginvest? Wilt u die naar analogie van de bestaande Vlabinvest uitbreiden naar de Vlaamse Rand?

Minister, hebt u al zicht op een budget? Is er al overleg met uw collega van Welzijn? Hij zal er zeker breed-Limburgs over willen nadenken. Welke actoren zullen er bij die uitwerking worden betrokken?

De voorzitter

De heer Persyn heeft het woord.

De heer Peter Persyn (N-VA)

Mijnheer Doomst, dank u voor het warm houden van het dossier. Ik heb tijdens de bespreking van de beleidsnota ook gewezen op het feit dat wij er absoluut werk van willen maken om die historische achterstand bij te benen. Het materiaal ligt klaar. Ik heb toen ook gepleit voor een redelijke spreiding, zowel geografisch als ideologisch.

In aansluiting met de discussie van de eerste helft van deze vergadering vind ik dat de taalgevoeligheid daar moet worden bewaard. We zitten daar met een match tussen vraag en aanbod. Heel wat babyboomers staan klaar om in de regio hun oude dag te slijten. We moeten erover waken dat het zorgaanbod voor onze ouderen ook in de eigen taal kan gebeuren. Er is sowieso ook vanuit Brussel een grote belangstelling, ook van mensen uit de migratie die taalcursussen volgen, om in de zorg aan de slag te kunnen. Maar als we de markt ongebreideld laten werken, en we weten dat er al grote kapers op de kust zijn, dreigen we daar met grote instellingen te zitten. Die zijn er veeleer voor een kapitaalkrachtig publiek en hebben ook een zeer Franstalige cultuur, dat moet gezegd worden. Ik pleit ervoor dat we van in het begin de taalaspecten in ogenschouw nemen. Zo kunnen we vermijden dat die mensen hun oude dag moeten slijten met personeel dat hen, met de beste wil van de wereld, niet kan helpen. Daar wou ik een extra lans voor breken.

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

De idee was om naar analogie van Vlabinvest een soort van grondenbank te maken in functie van sociale en van zorgdoeleinden, met de ambitie om dat te gebruiken als instrument om de achterstand die de Vlaamse Rand op dat vlak heeft ten aanzien van de rest van Vlaanderen enigszins in te lopen. Dat is een embryonaal gegeven. Ik heb daarover al contact gehad met het kabinet en de administratie. Men heeft qua welzijnsproblemen nog wel andere katten te geselen, zoals de heer Doomst terecht aangaf. Er is nog wel wat terughoudendheid. Er zijn contacten om te bekijken hoe we dit in concreto gestalte kunnen geven. Dat zit vervat in het regeerakkoord. Ik heb het kabinet van minister Vandeurzen hierover gecontacteerd. Er is ook overleg over hoe we dat idee van Vlabzorginvest concreet gestalte kunnen geven, al dan niet met betrokkenheid van de provincie Vlaams-Brabant, waarnaar ook wordt verwezen. Ik herhaal dat dit in een embryonaal stadium zit, zowel wat betreft de concrete uitwerking als wat betreft de budgettaire middelen die ter beschikking zouden kunnen worden gesteld.

De voorzitter

De heer Doomst heeft het woord.

De heer Michel Doomst (CD&V)

Minister, de voorzichtigheid van uw bewoordingen maakt duidelijk dat wij er toch werk aan zullen hebben om daar de komende maanden een stevige duw aan te geven. Dat betekent dat wij op het terrein gevolg moeten geven aan de evoluties die bezig zijn. Men is op zoek naar oplossingen. Er is vooral een vermaatschappelijkingstendens bezig. Indien wij een zorgbarometer zouden opstellen, zou die duidelijk maken dat wij een effectieve achterstand hebben. Wij moeten dus met alle ministers in de Vlaamse Regering samenwerken. Ik begrijp dat u de bal een beetje doorspeelt naar Welzijn omdat uiteindelijk ook daar mee de duw wordt gegeven. Wij hebben die achterstand. Er zitten op het terrein heel wat initiatiefnemers klaar. Het zou zonde zijn, mochten wij de trein missen. Wij moeten dit warm houden. Ik hoop dat wij de komende maanden samen de gelijkberechtiging kunnen verbeteren. Wij moeten hiertoe bij Vlaams-Brabant aandringen.

De voorzitter

De heer Persyn heeft het woord.

De heer Peter Persyn (N-VA)

Ik pleit ook voor het warmhouden van dat dossier. Ik ben geflankeerd door iemand uit Oost-Vlaanderen. We moeten ook over de grens kijken. Er is heel wat affiniteit, vanuit de regio Aalst en voorbij Liedekerke, van heel wat ondernemers en zorgaanbieders om in het naburige Vlaams-Brabant, meer bepaald de strook Halle-Vilvoorde, heel actief aanwezig te zijn. Er is daar een natuurlijke band om extra zorgaanbod te realiseren. Laten wij dus vanuit Vlaams-Brabant met de buren samenzitten en de zaken faciliteren.

De heer Michel Doomst (CD&V)

Het zou niet slecht zijn als we hier eens de gedeputeerde voor Welzijn zouden uitnodigen om haar relaas te horen over wat zij op het terrein ervaart en als mogelijkheden ziet. Het is maar een suggestie, zij weet het zelf nog niet. Het lijkt mij niet onnuttig om eens te horen welke uitdagingen men op het terrein al goed kent.

De voorzitter

Wij kunnen daarop eventueel straks in de regeling der werkzaamheden ingaan.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.