U bent hier

De heer Segers heeft het woord.

De heer Willy Segers (N-VA)

Minister, in het activiteitenverslag voor de periode 2012-2013 van de Franstalige adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant, mevrouw Valérie Flohimont, stelt ze dat Franstaligen die in een faciliteitengemeente wonen en er niet in de gemeenteraad zetelen maar zich wel engageren voor gemeentelijke adviesraden, in die adviesraden hun eigen taal moeten kunnen spreken. Nochtans stelde de voormalige minister van Binnenlands Bestuur, Marino Keulen, in een omzendbrief de adviesraden in faciliteitengemeenten gelijk met de gemeentelijke organen, wat maakt dat er tijdens de vergaderingen alleen maar Nederlands mag worden gesproken.

Mevrouw Flohimont, die waakt over de naleving van de taalwetgeving in de faciliteitengemeenten, ziet dat echter anders. Volgens haar willen verschillende specialisten en doelgroepen geen deel uitmaken van deze adviesraden omdat ze het Nederlands niet machtig zijn. Dat zou het succesvol functioneren van die adviesraden niet ten goede komen. Langs de andere kant toont mevrouw Flohimont wel begrip voor Nederlandstalige leden die door een mindere kennis van het Frans eventuele besprekingen in het Frans niet goed zouden kunnen volgen. Daarom pleit ze voor ‘een betere moderatie van de debatten’. Ze benadrukt wel dat de gemeenteraadsleden verplicht blijven om ook tijdens de adviesraden Nederlands te spreken. Enkel de leden van de adviesraad die geen gemeenteraadslid zijn, zouden geen Nederlands hoeven te spreken.

Minister, hoe staat u tegenover het advies van de Franstalige adjunct-gouverneur van Vlaams-Brabant? Hoe verhoudt dit advies zich tegenover de hierboven vermelde omzendbrief van voormalig minister Keulen?

De heer Doomst heeft het woord.

De heer Michel Doomst (CD&V)

De houding van de Vlaamse Regering is altijd duidelijk geweest: in de gemeenteraad en in alle samenhangende vergaderingen, commissievergaderingen of vergaderingen van gemeentelijke adviesraden, mag enkel Nederlands worden gesproken. Eventuele uiteenzettingen in een andere taal moeten eigenlijk zelfs als niet bestaand worden beschouwd. Het gebruik van het Frans zal, voor zover dat essentieel is voor de besluitvorming, zelfs aanleiding geven tot schorsing of vernietiging van de desbetreffende administratieve handeling. Dat is duidelijk gebaseerd op een arrest van de Raad van State van juni 2001. Daarin wordt bevestigd dat beslissingen binnen de gemeenteraden van de faciliteitengemeenten uitsluitend in het Nederlands kunnen gebeuren, ook wat eventuele mondelinge uiteenzettingen van raadsleden betreft. De redenering van de Raad van State is door de Vlaamse Regering terecht doorgetrokken naar de gemeentelijke adviesraden. Die zijn ook onderworpen aan artikel 23 van de taalwetgeving. Dat is herhaalde malen duidelijk gesteld in de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. Het is duidelijk dat een arrest van een hoog rechtscollege, de Raad van State, primeert op een richtlijn of een advies van een adjunct-gouverneur. Adjunct moet normaal een toegevoegde waarde betekenen, ik twijfel daar echter aan, ik denk dat het een verkeerde tax shift is.

Minister Homans heeft het woord.

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen wat in de media is verschenen en het fragment uit het jaarverslag van de desbetreffende adjunct-gouverneur. Het is nuttig en nodig om in het kader van deze vraag letterlijk te citeren wat er in dat jaarverslag staat: “Indien men de regels inzake het taalgebruik van de openbare mandatarissen oplegt aan de particuliere deelnemers, kan men zich echter de vraag stellen in hoeverre niet alleen deskundigen maar ook belangrijke doelgroepen afhaken omdat zij menen dat zij het Nederlands onvoldoende beheersen om deel te nemen aan het overleg. Het is nochtans cruciaal voor dergelijke adviesraden dat het maatschappelijk middenveld en andere geëngageerde groeperingen hieraan deelnemen.”

Het is dus niet toegelaten om als deelnemer in een adviesraad tijdens de beraadslaging van die adviesraad Frans te spreken. In de gemeenten op het Nederlandstalige grondgebied moet in zogenaamde binnendiensten Nederlands worden gesproken. Dat betekent dat zowel in de gemeenteraad, het college, de commissies als in de adviesraden Nederlands moet worden gesproken. Het is inderdaad de Vaste Commissie voor Taaltoezicht die dat in het verleden heeft bevestigd, specifiek voor de milieuadviesraad.

De omzendbrief van voormalig minister Keulen verwijst ook naar dit standpunt van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en verduidelijkt dat deze regel geldt voor alle adviesraden.

Er moet in dit debat wel een onderscheid worden gemaakt tussen inwoners die lid zijn van een adviesraad en die dus bewust kiezen om deel te nemen aan de beraadslagingen in een adviesraad, en inwoners die zich op basis van een verzoekschrift wenden tot een adviesraad maar niet officieel lid zijn of deel uitmaken van die adviesraad. Als ze geen vast lid zijn maar zich met een verzoekschrift wenden tot een adviesraad, mogen ze dat in het Frans doen. Het verzoekschrift zal in het Frans worden geciteerd, maar de verdere behandeling door en op de adviesraad zal in het Nederlands moeten gebeuren. Ik denk dus niet dat er in dit concreet geval een overtreding is geweest, omdat men het verschil moet maken tussen wie lid is van een adviesraad en een inwoner die gehoord wil worden door een adviesraad. Die inwoner heeft de toestemming om de toelichting in het Frans te doen, maar de beraadslaging en de notulering daarover gebeurt in het Nederlands.

De heer Segers heeft het woord.

De heer Willy Segers (N-VA)

Minister, ik dank u voor uw antwoord. We mogen stellen dat de omzendbrief toch wel gevolgd zal blijven. Mevrouw Flohimont zegt in haar advies dat burgers – zeker wanneer ze een zekere deskundigheid hebben, maar niet tot een bepaalde vereniging behoren – zich meer bij die adviesraden zouden moeten kunnen aansluiten. Dat geldt voor elke gemeente, dus ook voor de faciliteitengemeente. Wat me bijzonder verwondert in haar advies, dat het uitgerekend de faciliteitengemeenten zijn die systematisch weigeren de decretaal verplichte adviesraden op te richten, op een paar uitzonderingen na. Er is wat beweging in Wemmel rond de sportraad en ook in Sint-Genesius-Rode is er beweging. Er zijn een tweetal faciliteitengemeenten die een erkende bibliotheek hebben, maar de andere adviesraden zijn er niet. Minister, misschien kunt u mevrouw Flohimont eens aanspreken zodat ze de besturen van de faciliteitengemeenten aanzet tot het oprichten van adviesraden waar de Vlamingen in die faciliteitengemeenten recht op hebben. Dat is een verankering met het Vlaamse bestuur via die adviesraden. In die context lijkt het me een heel eigenaardig advies van mevrouw Flohimont.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.