U bent hier

De heer De Loor heeft het woord.

Voorzitter, minister, geachte leden, het is daarnet ook aan bod gekomen: de nieuwe Vlaamse Regering zal de organisatiestructuur van de Vlaamse administratie onder handen nemen en het aantal entiteiten beperken. Op zich is dat een goede zaak. De Vlaamse diversiteitsambtenaar vreest dat dit zal leiden tot een halvering van het aantal vrouwen in leidinggevende topfuncties bij de Vlaamse overheid. Het streefdoel voor vrouwen voor het leidinggevend topkader en het middenkader van de Vlaamse overheid is momenteel 33 procent. Vandaag is slechts 21 procent van het topmanagement een vrouw. Het Vlaamse regeerakkoord trekt dit streefcijfer op tot 40 procent. De diversiteitsambtenaar vreest echter dat de fusieoperatie ervoor zal zorgen dat de Vlaamse overheid wel eens onder de 15 procent zou kunnen terechtkomen, dus van de huidige twintig vrouwen naar slechts tien vrouwen.

Minister, hoeveel topfuncties zal de overheid tellen na de fusieoperatie? Hoeveel vrouwelijke leidinggevende topambtenaren zal de overheid tellen na de geplande fusies van de entiteiten? Bent u van oordeel dat de fusie van de entiteiten nefast zou kunnen zijn voor het aantal vrouwen in topfuncties? Het Vlaamse regeerakkoord stelt het streefcijfer van 40 procent vrouwen voorop. Welke maatregelen zult u concreet nemen om ervoor te zorgen dat dit streefcijfer ook daadwerkelijk wordt gehaald? In welke termijn voorziet u voor het behalen van dat streefcijfer?

Minister Homans heeft het woord.

Mijnheer De Loor, ik deel uw bezorgdheid. U haalt terecht dat punt aan, maar ik vrees dat u de vraag een beetje te vroeg stelt. We moeten al die fusieoperaties nog doen. Daardoor hebben wij momenteel niet echt een duidelijke kijk op wie er waar de leiding zal nemen over een gefuseerde entiteit. U weet dat de vorige regering heeft beslist om tien entiteiten op te heffen, en dat in het huidige regeerakkoord staat dat er bijkomend twintig entiteiten zullen verdwijnen, meestal door fusie. Maar nu kan ik echt niet zeggen welke impact dat zal hebben op de vrouwelijke topambtenaren. Ik wil er, samen met u, over waken dat wij zeker de streefcijfers zoveel mogelijk proberen te behalen. Die streefcijfers zijn zeer ambitieus, maar liever ambitieus dan niet ambitieus.

Ik hoop in elk geval dat de fusies geen negatief effect zullen hebben op het aantal vrouwen in topfuncties. Als ik zie dat het die weg zou uitgaan, kunnen we nog altijd proberen een andere richting uit te gaan. Ik blijf erbij dat streefcijfers zeer goed zijn voor een overheid, die een voorbeeldfunctie moet hebben, maar langs de andere kant ben ik nog altijd van oordeel dat je de juiste persoon, de juiste man en de juiste vrouw, op de juiste plaats moet hebben. Kan dat een vrouw zijn? Absoluut. Daar durf ik niet aan te twijfelen. Maar het is inderdaad de verantwoordelijkheid van de Vlaamse Regering, en zeker van mij als minister van Gelijke Kansen en van Bestuurszaken, om ervoor te zorgen dat er zeker naar wordt gestreefd om dat cijfer te behalen.

U sprak over het nieuwe streefcijfer van 40 procent. Dat wordt van kracht vanaf 1 januari 2016. Tot dan, en dus ook in 2015, geldt het streefcijfer van 33 procent, dat we inderdaad nog altijd niet hebben behaald. Daar hebt u ook gelijk in. Maar ondertussen zijn er wel een aantal instrumenten ontwikkeld. Die waren er al, maar ze werden nog een beetje bijgestuurd om toch effect te kunnen genereren. Zo bepaalt het Vlaams personeelsstatuut (VPS) dat er bij kandidaten die een gelijkwaardige uitslag hebben bewust mag worden gekozen voor een vrouwelijke kandidaat of voor een kandidaat uit een kansengroep. Het moet, voor alle duidelijkheid, over een gelijkwaardige uitslag van gelijkwaardige kandidaten gaan. Dit is geen vorm van positieve discriminatie.

Dan is er Vlechtwerk. Dat is bedoeld voor personeelsleden van de Vlaamse overheid, in het bijzonder de vrouwen die willen doorgroeien naar een leidinggevende functie. Ik vind dat zeer waardevolle initiatieven. Het gaat om vijf gratis interactieve lunchgesprekken voor vijftig vaste deelnemers. Zo kunnen mensen iets opsteken en ook meer beweegredenen vinden om als vrouw te willen doorgroeien naar een topfunctie. Dan is er nog het nieuwe initiatief van het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO), Vlechtwerk Plus. Dat werkt op hetzelfde principe, en richt zich tot leidinggevenden, maar niet tot afdelingshoofden. Het richt zich tot leidinggevenden die willen doorstromen naar een hogere verantwoordelijke functie. Inspire ten slotte richt zich tot alle afdelingshoofden en leidinggevenden uit het middenkader die een toekomst willen uitbouwen.

Ik heb u al gezegd wanneer het nieuwe streefcijfer in werking zal treden: vanaf 1 januari 2016. Het zal gehaald moeten worden tegen 2020.

Als lid van de regering en als vrouw, mevrouw de voorzitter, vind ik het ook belangrijk om te zeggen dat wij als overheid natuurlijk allerlei zaken kunnen proberen te realiseren om ervoor te zorgen dat het aantal vrouwen in topfuncties en in middenkaderfuncties toeneemt, maar wij zullen ook moeten blijven werken aan de randvoorwaarden. Ik blijf daarbij. Wij moeten als Vlaamse overheid het voorbeeld geven. En dan heb ik het niet alleen over het organiseren van kinderopvang, maar ook over het organiseren van vergaderingen op gezinsvriendelijke uren. Dat kost niet zoveel moeite. En dan heb ik het niet over het spitsuur tussen zes en acht, wanneer de kinderen huiswerk moeten maken en in bad moeten. En ik denk ook nog altijd dat er een mentaliteitswijziging moet komen: er is niets mis met een vrouw die carrière maakt en met een man die met zeer veel plezier thuis blijft om voor de kinderen te zorgen. Mijnheer De Loor, daarmee bedoel ik niet u persoonlijk.

De heer De Loor heeft het woord.

Minister, ik kan u vertellen dat mijn vrouw voor de tweede maand op rij in de Verenigde Staten zit om daar te studeren en dat ik ondertussen voor de kinderen zorg, ook op vriendelijke en onvriendelijke uren. Maar ik houd zeker rekening met uw suggestie. (Gelach. Opmerkingen)

Dat had u niet verwacht, hé? (Opmerkingen)

Bij mijn ouders.

Minister, de politici hebben vaak het laatste woord en zij hebben ook vaak de sleutel in handen om erop toe te zien dat er voldoende vrouwelijke topambtenaren overblijven. Maar ik mis één iemand die het totaalplaatje in het oog houdt. De kans is dan natuurlijk groot dat het anders uitdraait en dat de vrouwen sterk in de minderheid zullen zijn.

Minister, bevestigt u dat u de praktijk zult handhaven dat er, wanneer er twee gelijkwaardige kandidaten zijn met gelijkwaardige resultaten, zal worden gekozen voor een vrouw?

Mijnheer De Loor, het VPS is zodanig aangepast dat er, vanaf het ogenblik dat er twee gelijkwaardige kandidaten zijn, bewust mag worden gekozen voor een van de doelgroepen. Dus ook voor een vrouw.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.