U bent hier

Commissievergadering

woensdag 10 december 2014, 9.30u

Voorzitter
van Els Robeyns aan minister Joke Schauvliege
500 (2014-2015)
van Jan Van Esbroeck aan minister Joke Schauvliege
559 (2014-2015)
De voorzitter

Mevrouw Robeyns heeft het woord.

Minister, de vogelgriep was de afgelopen weken en maanden een actueel onderwerp. In een aantal buurlanden – Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië – werden er gevallen van vogelgriep vastgesteld. Het ging over een variant waartegen, als ik goed ben ingelicht, nog geen vaccin bestaat en die tot voor kort enkel in Azië was vastgesteld.

Er zijn in België voorzorgsmaatregelen genomen. U kunt misschien straks verduidelijken of die intussen opgeheven zijn of niet. Ook over de oorzaken van de vogelgriep is nog niet veel duidelijk. De ene zegt dat het komt van wilde vogels. De Duitse minister van Landbouw wou dat de EU-lidstaten actief de trek van wilde vogels zouden monitoren en wou daar ook middelen voor vragen. De anderen zeggen dat het te maken zou hebben met een gebrek aan hygiëne bij de pluimveehouders in hun stallen. Hoe dan ook, minister, dit is een onderwerp dat hier zeker leeft.

Minister, hebt u als Vlaams minister na het ontdekken van de vogelgriep initiatieven genomen? Zijn er contacten geweest tussen de besmette buitenlandse bedrijven en Vlaamse bedrijven? Heeft zich daarbij een risico op besmetting voorgedaan? Bestaat er in Vlaanderen een actief beleid gericht op het opsporen van vogelgriep? Hoe schat u zelf het gevaar in dat er vogelgriep in ons land zou kunnen ontstaan?

De voorzitter

De heer Van Esbroeck heeft het woord.

De heer Jan Van Esbroeck (N-VA)

Minister, we worden hier al sinds half november mee geconfronteerd. Dat was, zo dacht ik toch, in eerste instantie in Nederland. Door dat vaststellen van die vogelgriep is er een bezorgdheid ontstaan, in eerste instantie bij de kippenkwekers tegen de Nederlandse grens aan. Bij hen is de vrees gerezen dat de vogelgriep zou kunnen overslaan naar Vlaanderen. Nu is er nog steeds onzekerheid met betrekking tot wat die vogelgriep heeft veroorzaakt en tot hoe het met de verspreiding ervan zit.

Minister, acht u het op dit ogenblik nog opportuun om extra informatieve of preventieve maatregelen te nemen ten behoeve van de pluimveekwekers, boven op de bestaande maatregelen van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)? Bestaat er een noodscenario op Vlaams niveau, dat u op elk moment kunt opstarten bij een heropflakkering van hetzelfde of een gelijkaardig virus?

De voorzitter

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Er worden vandaag al heel wat maatregelen genomen om de nodige sanitaire voorzieningen te treffen en om te proberen om de overslag van vogelgriep naar Vlaanderen te vermijden, waarschijnlijk ook naar aanleiding van de kennis die we in het verleden hebben opgebouwd over de eventuele dreiging van vogelgriep. Ik heb begrepen dat er ook heel wat controle gebeurt op die sanitaire maatregelen, en dat de resultaten daarvan positief zijn. Ik leid daaruit af dat iedereen zich zeer goed bewust is van het feit dat er een dreiging is en dat het, als het effectief zover zou komen, een catastrofale afloop zou kunnen kennen. In die zin ben ik daarover positief gezind.

Anderzijds, minister, bestaat de vraag, die hier daarnet werd gesteld, of u een Vlaams draaiboek klaar hebt bij een eventuele dreiging of uitbraak. Ik wil die vraag wat breder opentrekken en er ook de federale overheid bij betrekken. Ook vanuit het FAVV is er toezicht en begeleiding, en kunnen er, zo veronderstel ik toch, maatregelen worden genomen. Minister, ook de communicatie naar de lokale besturen is in dezen zeer belangrijk. Men moet op het lokale niveau bekijken welke maatregelen er moeten worden genomen. Bij het afschakelplan wordt er op bovenlokaal niveau over het draaiboek nagedacht. Maar de manier waarop de informatie doorstroomt naar beneden, is niet altijd evident. Toch kan men op het lokale niveau maar beter voorbereid zijn indien er toch effectief uitbraken zouden zijn. Buiten de ervaring die ook zij waarschijnlijk uit het verleden hebben, wil ik er toch op aandringen om de nodige aandacht te hebben voor die communicatie. De zaken moeten voorbereid zijn, voor het moment dat het eventueel nodig is.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron (Groen)

Minister, ik spreek u aan in uw functie van minister van Natuur. Er werd de voorbije weken her en der in de berichten plotseling gekeken naar de vogels – dus niet het pluimvee, maar de vogels – als mogelijke overdragers van de vogelgriep. Gaan we dat dan oplossen door alle vogels die rondvliegen te vangen? Ik bedoel maar dat dit een handig excuus is, wetende dat er soms bedrijven zijn met 500.000 stuks pluimvee, wat ontzaglijk veel transport vraagt. Al die vrachtwagens, toestellen en mensen zijn op de weg, verplaatsen zich en zijn allemaal potentiële overdragers van het virus. Ik steun de maatregelen en vind de aanpak tot nu toe oké. Ik hoop dat er inderdaad een draaiboek is. Maar het met de vinger wijzen naar de natuur als de schuldige is natuurlijk een moeilijke kwestie. We kunnen moeilijk alle vogels uit de lucht plukken om dat probleem op te lossen. Minister, kunt u mij hierop een reactie geven?

En dan zijn er de privépluimveehouders: mensen die, zoals ik, vijf kippen hebben. Mijn buurman kwam mij zeggen dat ik mijn nog loslopende kippen moest opsluiten. Zijn daar uitdrukkelijke richtlijnen rond? Hoe wordt daarmee omgegaan?

De voorzitter

De heer De Croo heeft het woord.

De heer Herman De Croo (Open Vld)

Ik moet u zeggen dat voor een liberaal de ophokplicht een moeilijke zaak is. Ik heb zelf ook wat pauwen en ander pluimvee. Die beschermen zich tegen de vossen door in de takken van hoge bomen te overnachten.

Minister, er worden in onze omgeving in deze periode van het jaar nogal veel pels- en pluimtentoonstellingen gehouden. Enkele jaren geleden hebben we in dat verband verbodsbepalingen en voorverwittigingen gezien. Ik vermoed dat het nu niet zo erg zal zijn, maar het zou niet goed zijn dat de inspanningen van die mensen om soms duizend of tweeduizend dieren tentoon te stellen, in elkaar storten als men de verwittiging krijgt dat de vogelgriep zou naderen. Ik wil u vragen om daar bijzondere aandacht voor te hebben. Als het moet, moet het. En als het niet moet, laat de zaken dan in hemelsnaam doorgang vinden.

De heer Jos De Meyer (CD&V)

Minister, enkele weken geleden was er bijzonder veel onrust. Daarna was de onrust eventjes weg. Vervolgens waren er weer drie bedrijven getroffen en nam de onrust weer heel sterk toe. Hopelijk waait het letterlijk en figuurlijk allemaal over, maar we weten uit het verleden dat er zich soms bijzonder ernstige situaties kunnen voordoen, met vrij grote financiële en economische gevolgen voor bedrijven. Bovendien kunnen sommige varianten van de vogelgriep ook gevolgen hebben voor de mens, zoals we weten uit de ervaring van enkele jaren geleden.

Hebben trekvogels hier schuld aan? Volgens Natuurpunt is dat onmogelijk, wetenschappers in Nederland denken van wel. Misschien is het wel interessant dat dit op Europees niveau verder bekeken en bestudeerd wordt, want dit is niet louter een Vlaams of Belgisch probleem. Ik denk dan zeker ook aan de preventie, wetende wat de consequenties van bepaalde varianten kunnen zijn. Ik wil u dan ook vragen om dit ter sprake te brengen op de Europese Raad.

In het verleden is er ook een grote discussie geweest over vaccinatie, iets wat vandaag niet aan de orde is. Hoe is die discussie ondertussen geëvolueerd op Europees niveau? Is het standpunt nog steeds dat dit allesbehalve zinvol is? Of is daar enige evolutie te merken? Ik pleit voor het een noch het ander, maar ik had graag geweten hoe die discussie ondertussen is geëvolueerd.

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Collega’s, ik deel uw bezorgdheid dat de situatie ernstig is en dat we ze op de voet moeten volgen. We hebben het tijdens de bespreking van de beleidsnota ook al gehad over de vogelshows. Die hebben inderdaad ook een belangrijk sociaal aspect, mijnheer De Croo, waar mensen, ook veel vrijwilligers, heel veel werk verrichten. Zij kijken natuurlijk ook met angst naar wat er op ons afkomt.

Mijn federale collega Borsus heeft kordate en goede maatregelen genomen. Het is het FAVV dat preventief beslist heeft tot de ophok- en afschermverplichting. Die plicht was er voor alle duidelijkheid voor professionelen, voor particulieren was het een aanbeveling.

In Nederland zijn er strenge maatregelen genomen. We moeten dat goed opvolgen. Wilde vogels kunnen het pluimvee rechtstreeks besmetten. Op dit moment gebeurt daar nog volop onderzoek naar. Nederland is daar tot bepaalde conclusies gekomen. Ik veronderstel dat Europa daar ook verder op inzet, maar dat moet ik nog even checken. Het virus kan trouwens ook door personen of zelfs wagens binnengebracht worden.

Er moet dus een strikte hygiëne en bioveiligheid toegepast worden op de bedrijven. Dat gebeurt ook. Op die manier proberen we om het in te perken. Ook via de vakorganisaties en vakbladen en vanuit de overheid wordt daar veel rond gedaan.

De maatregelen rond ophokplicht en informatie zijn op zich federale bevoegdheid. Als het zich evenwel uitbreidt en tot economische schade leidt, wordt die schade wel vergoed vanuit Vlaanderen. Maar we hopen uiteraard dat dat niet nodig zal zijn.

Ik veronderstel dat dit op de Landbouwraad van volgende week verder aan bod zal komen. Wij zullen dan bijkomend pleiten voor extra wetenschappelijk onderzoek. We zullen ook de zin van vaccinatie en dergelijke nog eens uitdrukkelijk aan bod brengen bij de Europese Commissie, want dit is inderdaad iets dat je ruimer moet bekijken dan Vlaanderen.

Wij blijven dit met heel veel aandacht verder opvolgen, omdat de situatie ernstig is. We moeten op onze hoede zijn, maar voorlopig blijft het dus bij de maatregel die op federaal niveau genomen is.

De voorzitter

De heer Van Esbroeck heeft het woord.

De heer Jan Van Esbroeck (N-VA)

Ik begrijp dus dat er geen extra maatregelen genomen worden vanuit Vlaanderen, boven op de federale maatregelen. Bestaat er een noodscenario voor een eventuele opflakkering? Of gaat u dan ook eerst zien wat de federale maatregelen zijn en daarna eventueel ingrijpen? Er zouden mijns inziens toch een aantal preventieve zaken kunnen gebeuren. De meeste bedrijven en de professionelen die hun werk goed doen, houden altijd rekening met die maatregelen en leiden hun bedrijf op die goede manier, maar misschien is het niet fout om een noodscenario te hebben om de Vlaming snel te kunnen informeren bij een nieuwe bedreiging, ook op privévlak, dus bij de mensen thuis. Ik denk dat het niet overbodig is om dat vanuit Vlaanderen te kunnen doen.

De heer Jos De Meyer (CD&V)

Minister, ik dank u voor uw engagement om dit ook ter sprake te brengen op de Europese ministerraad. We zullen daar wel een relaas van krijgen bij het verslagmoment in januari.

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Uiteraard zijn er bij ons scenario’s voor als er zich iets voordoet, bijvoorbeeld economisch. Onze diensten zijn daarop voorbereid. Maar maatregelen rond extra preventie, ophokplicht en dergelijke meer, zijn nu eenmaal federale bevoegdheden. Er zijn voldoende maatregelen genomen. Het kan niet de bedoeling zijn dat wij nog eens apart andere maatregelen gaan nemen. Trouwens, welke andere maatregelen zouden wij kunnen nemen? Er zijn al heel wat verplichtingen op het vlak van hygiëne en bioveiligheid die ook worden toegepast. Ik zie niet in wat wij nog bijkomend zouden kunnen doen. Het FAVV heeft daar heel accuraat en correct op gereageerd, en het is zijn bevoegdheid.

De voorzitter

De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.