U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Robeyns heeft het woord.

Voorzitter, minister, ik heb al meermaals vragen gesteld over het gebruik van antibiotica en de daarmee samenhangende opmars van resistente bacteriën. Het ging toen over de pluimveesector.

Ik ben zelf niet de grote specialist van de visserij, maar een recente Nederlandse studie van de organisatie Wakker Dier trok mijn aandacht. Zij lieten testen uitvoeren op een aantal merken van pangasius en garnalen afkomstig van kwekerijen in Zuidoost-Azië. Ze kwamen tot de conclusie dat op ongeveer de helft ervan sporen van multiresistente bacteriën terug te vinden zijn. Ze brengen dit in verband met de grootschalige kweek in Azië, waar men volop antibiotica inzet om ziekten te bestrijden maar ook als groeibevorderaars. Dit houdt een risico in voor mens en dier.

Pangasius kwam vorig jaar in de actualiteit toen minister Crevits haar steun verleende aan de opbouw van een pangasiuscentrum in de haven van Zeebrugge. Tegen dit initiatief werd fel gereageerd door diverse organisaties. De boodschap was dat ze kozen voor authentieke duurzame voeding, het verbeteren van vistechnieken, het promoten van vis als streekproduct, en ze spraken zich uit tegen de duizenden voedselkilometers die met deze vorm van aquacultuur gepaard gaan.

Het Nederlandse onderzoek deed de aanbeveling om supermarkten en groothandelaars aan te sporen om verantwoorde vis in te kopen en eisen te stellen aan afnemers inzake antibioticagebruik, dierenwelzijn, fair trade en milieubelasting. In een andere aanbeveling drong men aan op een goed controlesysteem om die resistente bacteriën in vis te kunnen controleren.

De schaalvergroting en de industrialisering zijn ook bij de bespreking van de beleidsnota meermaals ter sprake gekomen. Dat treft niet enkel de landbouw, het zet zich ook door in de kweekvisserij. Als ik goed ben ingelicht, zou ongeveer 90 procent van de wereldwijde productie van aquacultuur uit Azië komen, waar blijkbaar toch nog antibiotica worden ingezet op grote schaal.

Minister, bent u op de hoogte van de studie? Zo ja, wilt u er een gevolg aan geven als minister bevoegd voor de landbouw en de visserij? Hebt u naar aanleiding van deze studie reeds overleg gepleegd met de Vlaamse en federale ministers bevoegd voor de volksgezondheid? Worden er in ons land controles gedaan op de aanwezigheid van bacteriën bij de ingevoerde pangasius en garnalen? Zo ja, wat zijn de resultaten ervan en welk gevolg wordt daaraan gegeven?

De voorzitter

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Mevrouw Sabine Vermeulen (N-VA)

Minister, op 1 december vond in Brussel een congres plaats van de Europese aquacultuurproducenten en mengveebedrijven. Het thema van de conferentie was: vertrouwen in cultuur. Er was veel aandacht voor het opbouwen van product- en voedselveiligheid. Het vertrouwen in cultuur hebben we in Vlaanderen al goed begrepen, want we weten ondertussen dat verantwoorde kweek inhoudt dat een kweekbedrijf aandacht moet hebben voor de natuurlijke omgeving en geen onnodig gebruik maakt van chemicaliën en antibiotica. Maar het vertrouwen in ingevoerde Aziatische vis kreeg al meermaals een deuk en nu opnieuw met het rapport van Wakker Dier.

Minister, weet u of het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) de sanitaire controles heeft verhoogd sinds Zeebrugge de importhub is geworden van Aziatische pangasius? In hoeverre kan het kwaliteitslabel Aquaculture Stewardship Council (ASC), dat werd ontwikkeld door WWF en het Initiatief Duurzame Handel (IDH), garant staan voor veilige producten? Mogen wij voldoende vertrouwen hebben in het ASC-label? Moet Vlaanderen inzetten op sensibilisatie over potentieel vervuilde vis, omdat de Aziatische vis toch al meermaals in opspraak is gekomen en in het licht van het recente onderzoek van Wakker Dier?

De voorzitter

De heer Vanderjeugd heeft het woord.

De heer Francesco Vanderjeugd (Open Vld)

Er is al heel wat te doen geweest over pangasius in de commissie. Los van de economische aspecten, is gezondheid een heel belangrijk gegeven. Toch wil ik wijzen op het feit dat de studie uit Nederland van een dierenrechtenorganisatie is die waarschijnlijk een bepaalde vooringenomenheid aan de dag legt bij het opmaken ervan. Ik weet het niet. Ik wil bij de studie van mevrouw Robeyns in elk geval opmerken dat die wellicht is begonnen om de intensieve landbouw en visserij in een kwaad daglicht te stellen. Het volstaat om daarvoor naar de website te surfen. Ik vind ook dat die pangasius aan allerlei duurzaamheidslabels moet beantwoorden. Naast die studie zijn er ook andere, misschien soms meer neutrale studies, die ons meer kunnen leren over pangasius en eventueel resistente bacteriën.

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Ik had nooit gedacht dat ik nog over cultuur zou praten, maar de cultuur blijft mij achtervolgen, fantastisch. (Gelach)

Uiteraard is de studie ons bekend. We volgen de aquacultuur goed op. Daar hecht ik veel belang aan. Gezien de lage zelfvoorzieningsgraad in Europa kunnen we onder invoer niet onderuit. Onze visserij heeft heel expliciet, zoals daarnet uitgebreid aan bod kwam, gekozen voor duurzaamheid. De aquacultuurbedrijven in Vlaanderen zijn gebonden aan sterke duurzaamheidscriteria. Ik verwacht dan ook dat aankopers dezelfde eisen stellen aan ingevoerde producten.

Wat betreft de controles, is voedselveiligheid een federale materie, die valt onder de bevoegdheid van het FAVV. Ook de voedselinspectie is niet mijn bevoegdheid. Op die vragen kan ik vandaag niet ingaan. Er gebeuren wel degelijk controles door het FAVV, dat weten we, maar de vragen moeten daar worden voorgelegd.

Wel zetten we in op, en dat is niet toevallig, het bewustmaken van de consument over wat hij of zij aankoopt. Dat kunnen we niet beter doen dan door onze eigen producten te promoten, omdat we weten dat ze goed, gezond en duurzaam zijn. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) doet heel veel inspanningen. Het debat is gevoerd in het parlement. Lekker van bij ons, nu meer dan ooit: dat geldt ook voor vis. Daarop kan Vlaanderen wel sterk inzetten, om onze eigen vis te promoten en aan te bevelen. Het is lekker en duurzaam. We hebben het Noordzeeviskookboek en de North Sea Chefs. Dat hebben we mee ondersteund vanuit Vlaanderen. Op die manier promoten we de eigen producten en de eigen vis.

De voorzitter

Mevrouw Robeyns heeft het woord.

Dank u wel, minister, voor het korte maar duidelijke antwoord.

Ik wil reageren op de opmerkingen van de collega van Open Vld. Ik zou niet zo ver durven te gaan om te zeggen dat er een zekere vooringenomenheid is bij de studie. Alle studies die bepaalde zaken aantonen, zeker als het over volksgezondheid gaat, moeten we ernstig nemen, denk ik.

Ik begrijp dat volksgezondheid een federale materie is, maar ik ga er toch van uit, minister, dat u als Vlaams minister bevoegd voor de landbouw en de visserij, daarover overleg hebt met uw federale collega. Uiteraard zijn wij ook voorstander van de promotie van de eigen Vlaamse en Belgische producten, die zijn onderworpen aan dat kwaliteitslabel. Ik blijf het onderwerp opvolgen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

van Els Robeyns aan minister Joke Schauvliege
500 (2014-2015)
van Jan Van Esbroeck aan minister Joke Schauvliege
559 (2014-2015)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.