U bent hier

De heer Bothuyne heeft het woord.

Voorzitter, met deze vraag om uitleg wil ik eigenlijk het dossier van Volvo Gent opvolgen. Dit punt is de voorbije jaren regelmatig aan bod gekomen. Er zijn de voorganger van de minister heel wat vragen om uitleg hierover gesteld.

Eigenlijk hebben we goed nieuws gehoord. Begin deze maand heeft Volvo Gent officieel de toezegging gekregen om de opvolger van de V40 te mogen bouwen. Hierdoor is er bij Volvo Gent min of meer werkzekerheid tot 2025.

Zoals iedereen weet, heeft Ford Volvo enkele jaren geleden aan de Chinese onderneming Geely verkocht. Hierop is een grote en vrij ambitieuze vernieuwingsoperatie in gang gezet. Dit zou in een heel aantal nieuwe modellen en in hogere verkoopcijfers moeten resulteren. Volvo hoopt vanaf 2020 jaarlijks 800.000 auto’s te verkopen. Dat is zowat het dubbel van het verkoopcijfer dat vorig jaar is bereikt. Vorig jaar was voor Volvo al bijna een recordjaar. Dit toont aan hoe ambitieus het plan is.

Het is dan ook zeer belangrijk nauwe banden met dit bedrijf te onderhouden. We moeten ervoor zorgen dat Volvo en Geely in Vlaanderen en in België als vestigingsland voor hun fabriek blijven geloven. Voorlopig blijkt dit uit de toezegging met betrekking tot de V40, maar er zijn nog andere modellen die moeten worden vernieuwd en er zijn ook nog andere uitdagingen.

De voorzitter van Geely heeft laten weten dat de loonkosten in België in zijn ogen te hoog liggen. Dit moet volgens hem dringend worden aangepakt. Het is dan ook verheugend vast te stellen dat het nieuw federaal regeerakkoord voortbouwt op het competitiviteitspact dat vorig jaar is afgesloten. De loonkostproblematiek wordt vrij grondig aangepakt.

Maar er spelen nog andere factoren dan de kost voor arbeid. Er is de permanente druk om de productiviteit te verhogen, onder andere door innovatie, niet alleen technologisch maar ook in de arbeidsorganisatie. Inzetten op de scholing van werknemers, flexibele arbeid, logistiek en mobiliteit zijn ook belangrijk voor de vestiging in Gent.

We moeten Volvo ervan overtuigen om de andere modellen in Gent te produceren om zo de toekomst van het bedrijf veilig te stellen en misschien uit te breiden. Dat is zeker urgent omdat Volvo nieuwe productievestigingen in China bouwt.

Tot mijn verwondering had CEO Samuelsson nog niet gehoord dat er een nieuwe Vlaamse Regering is. De regering-Bourgeois zei hem niks, volgens de krant. Dat verontrustte mij ook een klein beetje. De regering is toch al een paar maanden bezig, de wittebroodsweken zijn – helaas misschien – voorbij. Het eerste wat zo’n nieuwe regering doet volgens mij, is contact opnemen met belangrijke investeerders zoals Volvo om de nodige banden te smeden. De vorige Vlaamse Regering maakte hier, met minister-president Peeters op kop, grondig werk van. Ik ben ervan overtuigd dat ook de nieuwe Vlaamse Regering dat moet en zal doen.

In april van dit jaar kwam Li Shufu naar de universiteit van Gent om te praten over het oprichten van een leerstoel in de UGent, de Geely Endowed Chair for Automotive Production Engineering, en de onderzoekssamenwerking met Geely University. Ook in de gesprekken met toenmalig minister-president Peeters kwam dit aan bod. Onderzoek & Ontwikkeling zijn cruciaal. Met een leerstoel in Gent zou de verankering van Volvo in Gent en Vlaanderen nog duurzamer worden.

Hebt u – of zult u dat doen – ondertussen contact opgenomen met Volvo en Geely om de toekomst van Volvo in Gent en Vlaanderen te bespreken? Zo ja, wat is de uitkomst van deze gesprekken? Volvo heeft ook vragen ten aanzien van de Vlaamse overheid. Ze houden die al een aantal jaren aan.

De uitdagingen zijn en blijven groot, zeker met de ambities van Volvo en Geely, met de twee nieuwe fabrieken in China en onze loonhandicap die nu gelukkig wordt aangepakt. Welke stappen zult u ondernemen om Volvo, en meer algemeen de industriële activiteiten in Vlaanderen, aan te moedigen blijvend te investeren in hun Vlaamse infrastructuur?

U bent ook minister van Innovatie, Onderzoek & Ontwikkeling. Komt die leerstoel er? Zijn er daarover contacten met Geely? Hebt u daar nieuws over?

Mevrouw Bonte heeft het woord.

Mevrouw Barbara Bonte (Vlaams Belang)

Collega Bothuyne heeft de situatie volledig geschetst. De nieuwe Volvo V40 en de afgeleide modellen zullen vanaf 2018 in Gent worden gebouwd. Dat is natuurlijk heel positief nieuws. De toekomst van de fabriek lijkt daardoor verzekerd tot 2025. We mogen niet te optimistisch zijn, want de fabriek is daarmee niet gered.

Vorig jaar werden er ongeveer 100.000 V40’s gebouwd, tegenover bijna 150.000 van de grotere modellen S60 en XC60. Over de opvolgers van deze modellen werd niets gezegd. De toewijzing heeft nog geen impact op de werkgelegenheid, dat hangt volgens de woordvoerder van Volvo Gent Mark De Mey af van de te bouwen volumes. Om de huidige 5000 werknemers aan de slag te houden is er natuurlijk meer nodig en daarom wordt er verder gelobbyd om de S60 en XC60 ook naar Gent te halen. Waar die zullen worden gebouwd, is nog niet beslist.

Vorig jaar ging één vijfde van de productie in Gent naar China en 12 procent naar de Verenigde Staten. Maar nu er nieuwe fabrieken in China worden gebouwd, vreest Gent om beide afzetmarkten te verliezen. Dit komt door de verklaringen van Li Shufu, voorzitter van Geely, de Chinese eigenaar van Volvo. Die verklaarde inderdaad dat de loonkosten in Vlaanderen minstens 15 procent te hoog liggen en vraagt om dat tegen 2015 op te lossen.

“België heeft de hoogste loonkosten van de Europese Unie” zegt ook de Zweedse topman Samuelsson. Gent compenseert weliswaar een en ander door zijn hoge productiviteit en kwaliteit, en ook de sterke daling van de euro tegenover de dollar is goed voor de export, maar of dit genoeg zal zijn is nog maar de vraag.

Minister, wat is uw reactie op de uitspraken van Geely-topman Li Shufu en Volvo-topman Hakan Samuelsson? Hebt u reeds overleg gehad met de directie van Volvo Gent? Wat was het resultaat? Is er nog overleg gepland? Welke desiderata heeft Volvo specifiek naar Vlaanderen toe? Op welke wijze kan/wil Vlaanderen bijdragen in het steunen van de Gentse Volvo-vestiging? Welke maatregelen kan Vlaanderen nemen om zijn competitiviteit te versterken? Hoe zit het met het concurrentiepact dat begin dit jaar werd goedgekeurd door de verschillende regeringen? Zijn er reeds concrete resultaten geboekt?

De heer Van Malderen heeft het woord.

De heer Bart Van Malderen (sp·a)

Voorzitter, minister, we hebben al een eerste trap genomen met de toewijzing van dit model vanaf 2018. De fabriek komt natuurlijk snel in een zeer sterk op te volgen overgangssituatie. De bestaande modellen zullen gaandeweg aan commercieel succes inboeten, gewoon omdat de consumenten beginnen te mikken op de opvolgers. Een daarvan is nu toegewezen, maar in die overgangsfases valt heel wat te bekijken. Wegens de dalende verkoop van de huidige modellen plant men vandaag al langere periodes van tijdelijke werkloosheid. Dat is bij het personeel van Volvo een publiek geheim. Het is dan jammer te noemen dat de Federale Regering, daarnet bewierookt door de heer Bothuyne, de tijdelijke werkloosheid laat zakken.

We moeten er alles aan doen om trappen twee en drie in te vullen. Dan gaat het over S60 en XC60. Zonder die drie modellen hou je de werkgelegenheid in deze fabriek niet op peil. Elk van die drie modellen is nodig om die plant rendabel te houden. Naast loonkost wordt ook dat bekeken, leert de ervaring bij Opel en Ford Genk, in de toewijzing van modellen. Het is niet omdat vandaag de V40 is toegewezen, jammer genoeg, dat die op middellange termijn gegarandeerd is. Het is in de automobielindustrie dus altijd wat rijden en omzien.

In die zin sluit ik me aan bij de vragen die mevrouw Bonte heeft gesteld naar het Vlaamse luik van het competitiviteitspact. We hebben mogen vernemen bij de Septemberverklaring dat Vlaanderen dat on hold zet. Blijkbaar verleent Vlaanderen een deel van de hefboom niet. Wat zijn de plannen? Kunt u dat bevestigen, minister?

De heer Gryffroy heeft het woord.

Minister, het is zoals de heer Bothuyne zegt een vervolg op vragen in 2013. Er wordt aangegrepen dat CEO Hakan Samuelsson nog niet wist dat minister-president Bourgeois de regering leidt. Dan kunnen wij er niet aan doen dat de Zweden niet hebben gelezen in de pers dat er hier een Zweedse coalitie is.

De vragen zijn terecht, maar ze zijn ook wat ‘wollig’, bij manier van spreken. Als je naar een ondernemer stapt – ik ben zelf een ervaringsdeskundige – vraagt die heel concrete zaken. Punt. We hebben een Vlaamse Regering, we hebben een Federale Regering. Het competitiviteitspact is er voor beide entiteiten. Er worden zaken gedaan, zoals een indexsprong. Er is op Vlaams niveau ondersteuning geweest voor het warmtenet van Stora Enso naar Volvo. We kunnen met een klaar en duidelijk pakket naar de onderneming stappen. Naar een onderneming gaan om te gaan, daar heeft die weinig boodschap aan. Een onderneming vraagt dat als je contact opneemt, het heel concreet is, waardoor de bespreking heel nuttig kan zijn.

Indertijd was er een relletje over al dan niet Volvorijden, met ceremoniële wagens enzovoort. Wij hebben het even opgezocht, ter ondersteuning van de minister. Er zijn gelukkig enkele kabinetten die met Volvo’s rijden. Volvo kan op dat vlak niet klagen. De wagens hebben trouwens een zeer goede ecoscore.

Minister, kunt u een pakket maken met de maatregelen en de timing, en op basis daarvan een gesprek voeren met Volvo?

Minister Muyters heeft het woord.

Over dat competitiviteitspact ga ik niet veel zeggen. De elementen zijn er. U kunt de discussie opnieuw voeren, maar we hebben gezegd, toen het competitiviteitspact werd ingevoerd, dat er eerst duidelijkheid moest zijn over de weg die we uitgaan met het doelgroepenbeleid en dat we het zouden doen in overleg met de sociale partners. Ik heb vorige week nog verwezen naar het feit dat de sociale partners meermaals uitstel hebben gevraagd. Bij de regeringsvorming is afgesproken, omdat we er nog geen duidelijkheid hebben, dat we het deel van Vlaanderen voor het competitiviteitspact twee jaar laten wachten. U kunt het ermee eens zijn of niet, het zijn de keuzes die op dat moment zijn gemaakt.

Ik ga wel dieper in op de andere vragen. Eerst zal ik op globaal niveau iets zeggen en dan meer specifiek over Volvo. Ik ben het ermee eens. Als je bedrijfsleiders, en ik zie er nogal veel, vraagt wat hun grootste probleem is, krijg je de opmerking over de loonkosten bijna altijd. Ik ben blij dat er op federaal vlak een heel hoofdstuk aan wordt gewijd, om zeker in vergelijking met de ons omringende landen een inhaalbeweging te doen. Er worden heel wat maatregelen genomen, ook qua energiekost staat er een en ander in het regeerakkoord. 

Maar laat ons eens kijken naar de Vlaamse bevoegdheden. Ik kom later nog terug op het concurrentiepact. We hebben misschien die 120 miljoen euro twee jaar uitgesteld, maar we doen wel heel wat van de maatregelen die erin staan.

Via de Vlaamse bevoegdheden voor de competitiviteit, en dat zult u ook bij Volvo horen, net als bij alle andere bedrijven, kunnen we de administratieve lasten en de overheidsstructuur vereenvoudigen. Daar zetten wij met deze regering-Bourgeois verder op in. Op het vlak van energiekost, zeker voor grote bedrijven, zullen we meewerken aan een energienorm voor energie-intensieve ondernemingen. Ook blijft de carbon leakage bestaan, de compensatieregeling voor indirecte emissiekosten die we hebben ingevoerd.

Daarnaast, zeer ook belangrijk, spelen we in op kennisverwerving en innovatie. De investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn cruciaal voor het verstevigen van onze concurrentiepositie en de verankering van ondernemingen in Vlaanderen. Zoals u weet, staat daarvoor een stevig budgettair groeipad in het regeerakkoord. Het merendeel van de maatregelen die binnen de Vlaamse Regering goedgekeurd werden in het kader van het concurrentiepact zijn al operationeel.

Op het vlak van de vermindering van de energiekosten werd carbon leakage goedgekeurd, maar ook de aanwervingspremie voor export- en kennismanagers bij kmo’s is operationeel. Tot zover de totale aanpak.

Dan ga ik nu in op de specifieke vragen over Volvo Gent. Ons F.I.T.-kantoor in Zweden heeft contacten met Volvo Zweden. Ook de nieuwe Vlaamse Regering zal elke gelegenheid te baat nemen om die samenwerking en contacten te versterken. Op dit moment zijn er met de top in Zweden of met de nieuwe eigenaars van Geely nog geen rechtstreekse contacten geweest. Ook in de vorige regeerperiode heb ik als minister van Werk geregeld contacten gehad met Volvo. Ik heb zelfs even meegedraaid met een teamopleiding bij Volvo om te weten hoe dat werkt. Ik ken de topmensen van Gent goed.

Tijdens de laatste ontmoeting met de top van Volvo te Gent op 6 oktober naar aanleiding van een energie-ondersteunend dossier, vroeg men of ik me wilde vrijmaken bij een volgend bezoek van de top uit Zweden of Geely. Uiteraard ben ik daar graag op ingegaan. Als ze de datum kennen, zal ik me uiteraard vrijmaken – zelfs als er een commissievergadering is – om naar Volvo Gent te gaan. Gezien de vraag begrijp ik dat jullie me dat niet kwalijk zouden nemen.

Als we kijken naar het aantrekken van buitenlandse directe investeringen (BDI), is de strategie van de Vlaamse Regering gericht op bepaalde targetbedrijven of activiteiten met een duurzame meerwaarde. De automobielsector is er één van. Het aantrekken gebeurt door middel van een individuele trajectbegeleiding op maat, waarbij het bedrijf snel doorheen de administratieve verplichtingen wordt geloodst. We gaan ook ons aanbod van steunmaatregelen, competenties en samenwerkingsmogelijkheden overzichtelijker maken. Vandaag zijn er te veel maatregelen en er is zeker een roep naar vereenvoudiging. Dat is ook voor F.I.T. belangrijk om een attractief aanbod te kunnen doen voor potentiële investeerders.

Ik ben er mij ten volle van bewust dat zulke investeringen met een hoge toegevoegde waarde in Vlaanderen meer dan ooit moeten worden verankerd, in de mate dat we dat kunnen. Door een goede nazorg te bieden, kunnen bedrijven als Volvo Car Corporation worden gestimuleerd om hun investeringen uit te breiden of bijkomende activiteiten te ontplooien. Specifiek voor Volvo Cars Gent heeft de Vlaamse Regering vorig jaar nog 2 miljoen euro opleidingssteun toegekend ter ondersteuning van het productiviteitsprogramma dat men in de fabriek in Gent aan het implementeren is. De onderneming zelf investeert hierbij 19 miljoen euro in de opleiding van haar werknemers. Wij dragen daar dus 2 miljoen euro bij. Aan deze steun is de voorwaarde van het behoud van werkgelegenheid gekoppeld.

Verder is er het dossier van de optimalisatie van in- en outboundactiviteiten door de heraanleg van de omgevingsinfrastructuur aan de Kennedylaan. Op 6 oktober hebben we ook een energie-uitwisselingsproject gesteund waarbij de lakkerij van Volvo restwarmte recupereert van het papierbedrijf Stora Enso. Als ik me goed herinner was er een contract tussen Stora Enso, ook een Zweedse maatschappij, en Volvo van twintig jaar, wat een indicatie is dat men niet op korte termijn denkt om bepaalde zaken te veranderen. Dat is opnieuw een vorm van verankering die we kunnen realiseren.

Op de vraag aangaande Geely Endowed Chair for Automotive Production Engineering kan ik zeggen dat er voorstellen en gesprekken lopen om dat naar Gent te halen, maar er zijn hierover nog geen concrete beslissingen gevallen.

Tot slot wil ik nog eens benadrukken dat ik me maximaal zal inzetten voor wat we zelf kunnen doen vanuit Vlaanderen. Ik zal graag een gesprekspartner zijn – minister-president Geert Bourgeois zal dat zeker ook steunen – om Volvo te ondersteunen.

De heer Bothuyne heeft het woord.

Minister, het is aan de reacties van de collega’s duidelijk te zien dat dit een heel belangrijk dossier is, zowel het industriële beleid in de brede zin, maar ook Volvo. Volvo is het symbooldossier bij uitstek, waarmee we kunnen aantonen dat industrie een toekomst heeft in Vlaanderen. De vorige Vlaamse Regering heeft daar heel sterk op ingezet. U hebt de projecten vernoemd, met het restwarmteproject als laatste, met steun vanuit de Vlaamse Regering. Dat is een concrete verankering van de bedrijven in Gent en Vlaanderen. Dat is de juiste weg, en ik ben blij dat u dat pad verder bewandelt.

Het is belangrijk om de rechtstreekse contacten met het bedrijf, zowel met Geely als met het Zweedse hoofdkantoor te onderhouden. Ik hoop dat de concrete projecten zoals het omgevingswerk aan de Kennedylaan – u hebt er niet veel over gezegd, ik weet niet of dat dossier ondertussen is afgerond…

Ik weet dat die beslissingen zijn genomen, maar ik zou mijn collega om meer details moeten vragen.

Als u daar meer details over kunt geven, kan dat misschien gebeuren via het commissiesecretariaat.

Inzake de leerstoel zegt u dat de gesprekken lopen. Met wie lopen die gesprekken? Is dat met de universiteit van Gent? Heeft de Vlaamse overheid daar een eigen inbreng in of een rol in te spelen? Of is het enkel de universiteit die dat met Geely bespreekt?

Mevrouw Bonte heeft het woord.

Mevrouw Barbara Bonte (Vlaams Belang)

Minister, er is zeker nog plaats voor industriële activiteiten in Vlaanderen, zoals voor autoassemblage. We zullen wel moeten blijven vechten om die industrie hier te houden, want we worden wel geconfronteerd met bedrijfssluitingen en delocalisaties. Nochtans is de industrie heel belangrijk, want die zorgt voor werkgelegenheid en economische groei.

We moeten ook nieuwe industrie proberen aan te trekken. U wilt inzetten op innovatie en dat vind ik heel positief. Ik vind het wel jammer dat Tesla Motors, de grote producent van elektrische wagens, net over de grens, in Tilburg, een nieuwe vestiging gaat bouwen, niettegenstaande de 30 miljoen euro die de vorige Vlaamse Regering in 2010 heeft uitgetrokken voor elektrische wagens.

Voor mij is de essentie dat er voor veel bedrijven dan ook andere factoren spelen en belangrijk zijn, zoals mobiliteit, vorming van technisch geschoolde arbeiders, een flexibele arbeidsmarkt, minder administratieve rompslomp, logistieke ondersteuning en niet te vergeten de loonkosten. Ook Volvo vindt dat de loonkosten hier te hoog zijn: 15 procent hoger dan in de buurlanden. Volvo wil dat tegen 2015 opgelost zien. Wellicht komt dan de toewijzing van de S60 en XC60. We moeten dus proberen om die handicap zo snel mogelijk weg te werken. Het is inderdaad een federale materie en er zal inderdaad iets aan worden gedaan – ik heb dat ook gelezen in het regeerakkoord – maar het zal snel moeten gaan.

Minister, hebt u een idee op welke termijn die loonkosten zouden kunnen dalen? U hebt nu heel goede contacten want er zijn congruente regeringen. 

De heer Gryffroy heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega’s, ik denk dat de bijkomende bemerkingen van mevrouw Bonte wel terecht zijn, maar dit leidt ons wel heel ver in de discussie. De focus ligt hier op Volvo.

Ter geruststelling van de collega’s: ik heb ook wat cijfers gezocht op de website. De verkoopcijfers van Volvo zijn dit jaar wereldwijd met 10 procent gestegen. Ik denk dat we dus heel voorzichtig moeten zijn met te zeggen dat er een probleem zou zijn. Bovendien spelen er ook andere factoren mee. Een tijdje geleden was er inderdaad technische werkloosheid bij Volvo, niet omdat er te weinig wagens mochten worden geproduceerd, wel omdat een van de toeleveranciers Johnson Controls, producent van de zetels, in staking was. Daardoor waren er geen zetels en kon men de wagens niet afwerken.

Hoe we de loonkosten kunnen aanpakken, is een heel brede discussie die past in een gedachtewisseling. Mijn basisvraag – met welk plan gaat u concreet naar de onderneming? – is in elk geval beantwoord. 

De heer Van Malderen heeft het woord.             

De heer Bart Van Malderen (sp·a)

Minister, ik ben iets minder tevreden met uw antwoord. Volvo doet het goed en Volvo Gent doet het super: ik denk dat deze éne zin de toestand van vandaag samenvat. En er zijn, zowel in het verleden als vandaag, een heleboel inspanningen geleverd om die jobs, die een toegevoegde waarde hebben voor Vlaanderen, hier te houden. Maar we moeten er ons van bewust zijn – en ik wil absoluut niet de Cassandra spelen en onheil afroepen – dat die stabiele fase aflopend is. De periode 2014-2016 wordt cruciaal met het toewijzen van de drie nieuwe modellen en we hebben ze alle drie nodig. Elk signaal dat naar Volvo gaat om actief die toewijzing te promoten, is nuttig en nodig.

Minister, ik merk in uw antwoord, zeker waar het gaat over het Vlaamse deel van het competitiviteitspact, een eerder weifelende houding, daar waar ik een zeer actieve en proactieve benadering van het dossier zou willen zien. Ik blijf het jammer vinden dat die 125 miljoen euro wordt geschrapt. Voor de verkiezingen groeiden de bomen blijkbaar, toen het ging over lastenverlaging, tot in de hemel. Wat vandaag voorligt, is een indexering, de lastenverlaging die de werknemers zelf betalen. Het blijft jammer dat de 125 miljoen euro van Vlaanderen niet op tafel wordt gelegd.  

We kunnen het debat honderd keer voeren. Ik ga er niet op in. U hebt uw mening over wat de federale overheid doet of niet doet.

Wat het concurrentiepact betreft, heb ik al gezegd dat wij een aantal zaken goed en snel hebben gerealiseerd. Wees gerust dat de carbon leakage voor Volvo zeer belangrijk is, net zoals voor andere. Wij hebben keuzes gemaakt.

Mevrouw Bonte, ik stel voor dat we een bredere discussie voeren bij de bespreking van de beleidsnota. Ik ga nooit uitspraken doen over het federale niveau. U hebt collega’s in het federaal parlement. Als ze de juiste timing willen kennen – ik denk trouwens dat de timing van de lastenvermindering in het regeerakkoord staat –, kunnen ze de federale ministers ondervragen.

Ik kan u geen details over de leerstoel geven. Wat ik als antwoord op uw vraag heb gekregen, heb ik al gezegd. De gesprekken zijn nog bezig. Ik veronderstel dat de Universiteit Gent ze voert en dat wij, waar we kunnen, ondersteunend zullen werken. 

Ik ga niet in op de algemene discussie. Ik denk dat de vorige Vlaamse Regering met het Nieuwe Industriële Beleid heel duidelijk de bakens heeft uitgezet. Dat heeft geresulteerd in een aantal concrete projecten, ook ten bate van Volvo Gent. Minister, u hebt ze net nog opgesomd.

Wat de vorige Vlaamse Regering ook heel sterk heeft gedaan, is proactief handelen wanneer het gaat over contacten leggen met bedrijven. Deze keer was Volvo er als eerste bij om u uit te nodigen voor een gesprek. Ik hoop dat in de toekomst u zelf de eerste zult zijn om hen uit te nodigen. Dat is een goede tactiek om hen uiteindelijk aan ons te binden en ervoor te zorgen dat de beslissingen die nu worden genomen over toekomstige modellen, in het voordeel zijn van Volvo Gent. We komen er ongetwijfeld nog op terug.

Mevrouw Barbara Bonte (Vlaams Belang)

Het lijkt me nu inderdaad heel belangrijk dat men alles op alles zet om die XC60 en die S60 binnen te halen voor Volvo Gent. Dat is ook heel belangrijk om die werkgelegenheid te kunnen garanderen. We moeten dan ook alles op alles zetten om die loonkosten te doen dalen. Ik zal mijn collega in het federale parlement vragen daar de nodige vragen over te stellen. Ik wil nog graag eens benadrukken dat dit heel, heel snel moet gebeuren. Dat is het allerbelangrijkste.

Een spreuk die u waarschijnlijk niet onbekend is, is de volgende: niets is onmogelijk voor zij die willen. Nil volentibus arduum. Ik hoop dat dit heel snel gebeurt.

De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.