U bent hier

De voorzitter

De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer (CD&V)

Voorzitter, minister, collega’s, we hebben via de landbouwpers kunnen vernemen dat landbouwers die in 2013 geen toeslagrechten hadden, in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) evenmin kunnen rekenen op inkomensondersteuning. Zevenhonderd Vlaamse bedrijven, voornamelijk fruit- en groentetelers, siertelers en wijnboeren, dreigen hierdoor uit de GLB-boot te vallen. Dit is volgens de Boerenbond woordbreuk en onaanvaardbaar. Dit strookt niet met de Europese visie om aan alle actieve boeren betaalrechten toe te kennen. Bovendien zal deze uitsluiting leiden tot concurrentievervalsing tussen producenten.

Minister, kunt u hierover met de Europese Commissie de discussie aangaan en zo nodig juridische stappen ondernemen om deze oneerlijke uitsluiting ongedaan te maken? Hebt u op dit moment hiervoor reeds een initiatief genomen?

De voorzitter

Mevrouw Joosen heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega’s, ik wil enige nuance aanbrengen, want naar wat ik kan lezen – er is onder andere een artikel verschenen op de website van het Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw (VILT) – was de toekenning van die subsidies zeer onzeker. Misschien is er toch iets misgelopen met de communicatie op het Departement Landbouw en Visserij. Naar wat ik heb begrepen, is de zaak voor de Europese Commissie gesloten. Minister, ik had daar graag een toelichting over gekregen.

De voorzitter

Mevrouw Saeys heeft het woord.

Het was inderdaad een van de nieuwigheden in het GLB dat aan alle actieve boeren betaalrechten zouden worden toegekend. Dan achteraf de voorwaarde stellen dat ze al toeslagrechten moesten ontvangen om in aanmerking te komen voor de nieuwe regeling, is opmerkelijk. De voorzitter vraagt de minister om de discussie met de Europese Commissie aan te gaan, maar aan een dergelijke discussie begin je best goed gewapend. Vandaar mijn vraag of de Vlaamse administratie reeds heeft onderzocht of deze nieuwe regeling daadwerkelijk strookt met de geest van het akkoord. Of sterker nog: gaat de nieuwe regeling er aantoonbaar tegenin? Is het al duidelijk hoeveel landbouwers door deze bepaling getroffen zullen worden en hoeveel geld ze dreigen mis te lopen?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Voorzitter, het probleem dat hier wordt aangekaart, kennen wij natuurlijk. We zijn daarmee begaan en ermee bezig. Het gaat over de nieuwe basisbetaalregeling in het kader van het hervormde GLB, u allen bekend. Die nieuwe regeling moet er komen vanaf 2015 in de plaats van de huidige bedrijfstoeslagregeling.

Voor landbouwers die in het verleden al gebruikmaakten van GLB-betalingen, is de toegang tot de nieuwe regeling gevrijwaard. Daar is geen discussie over. Vlaanderen had inderdaad de intentie om ook andere landbouwers, die in het verleden geen GLB-betalingen aanvroegen, onder bepaalde voorwaarden toegang te verlenen tot de nieuwe regeling. Op die manier kan je het grote onderscheid tussen sectoren wat wegwerken. Ik denk dat het logisch is – deze vraag is hier in de commissie al aan bod gekomen – om ervoor te zorgen dat alle sectoren voldoende aan bod komen in het landbouwbeleid. Dat past daar perfect in. We merken echter dat de Europese Commissie het daar niet mee eens is.

De Commissie geeft een andere juridische interpretatie aan de GLB-basisverordening van de Raad en het Europees Parlement, meer bepaald artikel 24. U weet dat er vaak tegenstrijdigheden zitten in juridische interpretaties. Ik ben zelf jurist, dus ik weet dat daar vaak grote discussies over zijn.

Die basisverordening is rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De naleving ervan wordt door de Commissie gehandhaafd. We moeten dus wel rekening houden met de interpretatie die de Commissie geeft.

We zijn niet bij de pakken blijven zitten. We hebben contact opgenomen met de Commissie en vooral met de diensten, namelijk het directoraat-generaal Landbouw. We hebben daar onze visie uiteengezet, namelijk onze andere juridische interpretatie van dat artikel. We hebben dat gedaan op 1 en 30 oktober, dus heel recent. Men ging dat nog eens bekijken maar op het eerste gezicht blijven ze erbij dat de raads- en parlementsverordening het niet toelaat om de betrokken landbouwers toegang te verlenen tot de nieuwe regeling. Er werd afgesproken dat men het juridisch onderbouwde standpunt zal bezorgen. Dat is mondeling toegelicht door de diensten, maar we zullen dat ook nog op papier krijgen. Dat stelt ons in de mogelijkheid om daar nog dieper op te reageren. Als we dit ontvangen, zullen we kijken of we een antwoord kunnen geven op wat de mogelijke alternatieven zijn. Juridische stappen ondernemen, is niet aan de orde. Dat kan de bedoeling niet zijn. We blijven zoeken naar oplossingen.

Men zegt mij dat ongeveer zevenhonderd bedrijven daardoor getroffen zouden zijn.

Ik denk niet dat er een foute communicatie is gebeurd door onze diensten. Ik denk juist dat het getuigt van een engagement vanuit het beleid om te zeggen dat we het ruimer zien. We willen niet alleen degenen die er in het verleden al gebruik van maakten, maar ook andere sectoren toegang geven. Het is goed dat we dat doen en we proberen juridisch ons gelijk te halen. Daar zijn we nog mee bezig. We hopen dat dat tot een goed einde komt. Als dat niet lukt, zullen we zoeken naar alternatieve oplossingen om tegemoet te komen aan verwachtingen die misschien gecreëerd zijn ten aanzien van sommige bedrijven.

De voorzitter

De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer (CD&V)

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik wil uw antwoord graag nog eens nalezen. Ik veronderstel dat ik de schriftelijke versie kan krijgen.

Het is duidelijk dat het, zoals u zelf zegt, om een interpretatieprobleem gaat, maar het is wel zo dat in Vlaanderen, ten gevolge van een vroegere communicatie, bij deze bedrijven een verwachtingspatroon gecreëerd is. U weet dat zelf ook.

Minister, ik apprecieer dat u onmiddellijk alert hebt gereageerd. Ik hoop dat u nog voldoende juridische argumenten kunt onderbouwen om te reageren op de schriftelijke versie die u zult ontvangen, zodat zo veel mogelijk bedrijven van die 700 vooralsnog de toeslagrechten kunnen genieten. Ik apprecieer ook dat u alternatieven zult onderzoeken voor de bedrijven waar dit niet het geval is. Uiteraard zullen we dit binnen een aantal maanden verder opvolgen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.