U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Van Werde heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega’s, de culturele sector heeft het moeilijk en krijgt het nog moeilijker door de besparingen, dat is bekend. Daar komt bovenop dat deze winter bij een eventueel stroomtekort en een eventuele afschakeling de culturele sector in de problemen kan komen.

We hebben contact opgenomen met culturele centra. Er is al intern overleg geweest en er is ongerustheid, niet alleen bij het personeel, maar ook bij beroepsmusici, auteurs, acteurs en podiumkunstenaars. Al die mensen zitten met vragen. Engagementen met cultuurhuizen liggen natuurlijk al een hele tijd op voorhand vast, maar zullen die mensen kunnen optreden? Als ze niet kunnen optreden, verliezen ze inkomsten. Kunnen de voorstellingen verplaatst worden? Hebben ze recht op een schadevergoeding? Het zijn vragen waarmee ze zitten.

Minister, op welke manier werken uw diensten aan een plan voor de culturele sector voor wat betreft eventuele stroompannes? Kan bij de opmaak van het afschakelplan op lokaal niveau rekening worden gehouden met culturele agenda’s? Kunnen lokale culturele organisaties, instanties en actoren rekenen op een aparte kennisgeving in geval van vermelde problemen? Hebt u een idee van de bestaande noodinfrastructuur in culturele centra, bioscoopcomplexen, theaters en musea? Wie kan er een beroep op doen? Wat indien het afschakelplan niet het beoogde effect bereikt en een totale black-out volgt? Wie is dan aansprakelijkheid? Worden de professionele kunstensector en de amateurkunsten op gelijke voet behandeld? Is de beveiliging van de kunstschatten in de Vlaamse musea, cultuurhuizen en religieuze gebouwen gegarandeerd? Geldt er aansprakelijkheid bij het afschakelplan zoals voorzien in het decreet? Zo ja, is er in schadevergoedingen voorzien voor culturele activiteiten en in welke mate?

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Voorzitter, mevrouw Van Werde, uw vraag is belangwekkend, maar het is niet zo eenvoudig om op een bevredigende manier te antwoorden.

U vroeg of mijn diensten al dan niet aan een plan voor de culturele sector werken. De bevoegde minister van Binnenlandse Zaken – bij wie het begint en eindigt – heeft op 3 september 2014 het initiatief genomen om het afschakelplan voor te leggen aan de gouverneurs. Op deze ontmoeting werd er afgesproken dat elke gouverneur met elke gemeente die onder zijn bevoegdheid valt, samen zal zitten om nauwkeurig te bepalen welke urgentiemaatregelen moeten worden genomen. Het Nationaal Crisiscentrum heeft een plan voorbereid om de gemeenten hierbij te helpen en hen in de mogelijkheid te stellen de situatie te beheren. Aangezien stroompannes niet tot mijn bevoegdheden behoren – gelukkig maar –, zijn mijn diensten dus ook niet gevat om een plan op te maken.

De coördinatie voor het afschakelplan gebeurt door de gouverneur en de burgemeesters van de steden en gemeenten. Het lijkt me dan ook aangewezen dat culturele instellingen contact opnemen met de lokale overheid teneinde meer informatie te verkrijgen.

Het is de verantwoordelijkheid van de lokale overheid en/of de gouverneur om de betrokkenen te informeren. Ik wil hiermee de verantwoordelijkheid niet van mij afschuiven, maar dit is echt een aspect van de rampenplanning van binnenlandse aangelegenheden. De lijn is heel duidelijk: Binnenlandse Zaken, gouverneurs, gemeenten. 

Elke organisatie is verantwoordelijk om zich voor te bereiden op mogelijke stroompannes. Dat geldt zowel voor aangekondigde als voor niet aangekondigde stroompannes. We hebben een aantal actoren geraadpleegd. Zo worden de gevolgen van een stroomonderbreking bij bijvoorbeeld het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) opgevangen, zowel wat betreft de beveiliging als wat betreft de klimatologische omstandigheden in de depots door een combinatie van technische voorzieningen, infrastructuurgebonden voorzieningen en inzet van medewerkers. Dat geldt in het KMSKA zowel voor de museumsite, het intern depot, als in Kallo, waar het extern depot van de kunstwerken zich bevindt. De instructies voor wat te doen bij stroomonderbrekingen maken deel uit van een calamiteitenplan dat momenteel geactualiseerd wordt en waarbij extra aandacht gaat naar de procedure met betrekking tot stroomonderbrekingen.

Wat het KMSKA, een heel grote instelling, doet, kan en zou het beste ook gebeuren op het niveau van gemeenten en organisaties. Ik weet dat dit een raar antwoord kan lijken. Ik zeg niet dat ze het zelf moeten oplossen, ik wil meegeven wat er kan gebeuren, wat men kan doen om bepaalde dingen op te vangen.

Uw meest verregaande vraag is wat er gebeurt bij een totale black-out. Voor deze vraag verwijs ik u graag door naar de bevoegde instantie.

U vroeg of de professionele kunsten en de amateurkunsten op gelijke voet worden behandeld. Ja, ze moeten zich alleen wenden tot hun lokale overheid. Er wordt geen onderscheid gemaakt, dat lijkt me ook niet verstandig.

U vraagt naar de beveiliging van de kunstschatten in de Vlaamse musea, cultuurhuizen en religieuze gebouwen indien een afschakelplan in werking treedt. Ook hier gelden dezelfde instructies die onderdeel uitmaken van het calamiteitenplan.

Uw volgende vraag heb ik niet zo goed begrepen, die over de aansprakelijkheid. Ik heb natuurlijk wel de aansprakelijkheidsvraag begrepen, dat is een heel pertinente vraag, maar u vroeg of er bij het afschakelplan aansprakelijkheid geldt zoals bepaald in het decreet en wat met mogelijke schadevergoedingen. Ik heb dit even met de diensten bekeken en wij kunnen niet meteen vinden op welk decreet u allusie maakt. In elk geval heb ik geen weet van een decreet dat het specifiek heeft over de aansprakelijkheid van het afschakelplan. Als u die informatie wel hebt, gelieve ze met ons te delen. In het andere geval vrees ik dat het burgerlijk recht van toepassing is in de algemene zin.

Ik wil dit niet brengen als een pro-forma-antwoord. Het is gewoon de realiteit dat de rechte lijn Binnenlandse Zaken, gouverneur, lokale overheden de enige korte keten is die op dat ogenblik nuttig is. Uiteraard is een bepaalde voorzorg door de culturele spelers aangewezen.

De voorzitter

Mevrouw Van Werde heeft het woord.

Minister, ik heb begrepen dat er in Vlaanderen veel calamiteitenprogramma’s bestaan, waarvoor ik heel blij ben. Het is vooral belangrijk dat de sector wordt geïnformeerd. In de Horeca Vlaanderen Krant zie ik dat die mensen hun sector informeren. Ik kan alleen maar hopen dat dat op het lokale niveau genoeg gebeurt.

De heer Bart Caron (Groen)

Mevrouw Van Werde, het mooiste concert dat ik vorig jaar zag, was de tweede sonate van de vioolsolo’s van Bach. Amandine Beyer heeft dat drie keer gespeeld op een dansvoorstelling van Anne Teresa De Keersmaeker. De eerste keer speelde ze dat in het Kaaitheater in het pikkedonker. Dat was om kippenvel van te krijgen: dat gevoel, die intensiteit. Laat ons hopen dat er nu en dan een stroompanne komt. (Gelach)

Soms krijg je zo onverwachte dingen. Laat ons weer eens romantisch dromen van akoestische muziek bij kaarslicht.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.