U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Wie veilig op reis wil, kan met het Europees coronacertificaat aantonen of men volledig gevaccineerd is, recent negatief getest heeft op corona of recent van corona is hersteld. Wie nog niet de kans heeft gekregen om zich volledig te laten vaccineren, krijgt twee tests terugbetaald.

Om hun afspraak voor een test vast te leggen krijgen deze mensen dezelfde soort testcode als mensen die een hoogrisicocontact hadden of symptomen van COVID-19 vertonen. Met die code kunnen ze in een testcentrum terecht. De testcentra krijgen er dus een nieuwe doelgroep bij.

De manier om een testcode te verkrijgen verschilt wel naargelang men een hoogrisicocontact heeft gehad, een Passagier Lokalisatie Formulier invulde, symptomen vertoont of op reis wil vertrekken. Voor de vertrekkende reiziger is er ook een onderscheid naargelang men al dan niet al een vaccin heeft aangeboden gekregen en geweigerd heeft, of naargelang men al twee gratis testen opgebruikt heeft.

Minister, de zomervakantie is nu echt begonnen. Veel mensen zijn gevaccineerd, velen nog maar een eerste keer en anderen zijn nog niet gevaccineerd. Daarom maken velen gebruik van hun gratis PCR-tests. Met andere woorden, het is heel druk in de testcentra. Collega Saeys heeft er daarnet ook al naar verwezen tijdens de gedachtewisseling.

Het is zo druk dat op sommige plaatsen de mensen die getest moeten worden vanwege een hoogrisicocontact of symptomen, moeilijk nog een afspraak zouden kunnen maken. Om het virus te bestrijden is het natuurlijk prioritair dat die mensen snel getest kunnen worden. Daarnaast kan men zich de vraag stellen of het vanuit virologisch oogpunt een goed idee is om beide doelgroepen te mengen, namelijk zij die een test nodig hebben om te kunnen reizen en zij die een test nodig hebben omdat ze mogelijk besmet zijn.  

Al tijdens mijn actuele vraag van 16 juni deed ik een pleidooi om die twee groepen van te testen mensen te scheiden en ervoor te zorgen dat er voor beide in voldoende testcapaciteit wordt voorzien. Ik weet dat de capaciteit een federale materie is, maar ik heb toch een aantal vragen voor u, minister.

Hoe kan gegarandeerd blijven dat mensen die getest moeten worden vanwege een hoogrisicocontact of het vertonen van symptomen, daarvoor ook snel in de testcentra terechtkunnen? Hebt u informatie over problemen met de capaciteit in de testcentra? Is het zo dat op bepaalde plaatsen mensen met symptomen of die een hoogrisicocontact hadden moeilijk terechtkunnen voor een test? Welke garanties en afspraken zijn er met het federale niveau over de testcapaciteit?

In hoeverre is het mogelijk om twee circuits te realiseren van enerzijds mensen die een test nodig hebben om op reis te kunnen gaan en anderzijds mensen die een test nodig hebben omdat ze zich ziek voelen of een hoogrisicocontact hadden?

Hoe wordt vermeden dat mensen wegens een overbezetting van de testcentra massaal naar de huisarts zullen gaan voor een PCR-test?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Collega Schryvers, de Vlaamse Regering heeft op 18 juni ingestemd met de verlenging van de bestaande financiering van de test- en de triagecentra. Daarbij is voorzien dat de testafnamecentra hun maximale capaciteit, die zij al voordien sinds de tweede golf hebben opgebouwd, kunnen handhaven. Op die manier is een capaciteit van 350 testen per dag per 100.000 inwoners voorzien.

In een rondvraag bevestigen de meeste test- en triagecentra dat ze deze maximale capaciteit gedurende de zomermaanden ook effectief kunnen behouden. Concreet zullen de test- en de triagecentra die door de overheid worden gefinancierd, beschikken over een afnamecapaciteit van 23.260 testen per dag.

Daarnaast zijn er op verschillende plaatsen al bijkomende initiatieven opgestart, specifiek gericht op reizigers. Zo heeft het Coronacommissariaat aan de universitaire labo’s die deel uitmaken van het federaal platform bis gevraagd om zelf ook afnamecapaciteit te voorzien. De drie labo’s in Antwerpen, Gent en Leuven zijn hier alle drie op ingegaan. Reizigers kunnen daarnaast ook terecht in een aantal ziekenhuizen en klinische labo’s.

De huidige capaciteit van al deze initiatieven samen ligt op 43.200 testen per dag.

Daarenboven hebben we nog voorzien dat er in de centrumsteden bijkomende, alternatieve testinitiatieven kunnen komen op initiatief van bijvoorbeeld de stad of een zorgactor, indien mogelijk zou blijken dat er toch nog onvoldoende capaciteit zou zijn.

Op basis van de inschattingen van Zorg en Gezondheid is dit ruim voldoende. In die schattingen, die gebaseerd zijn op een inschatting van symptomatische patiënten, hoogrisicocontacten en het aantal reizigers, komen we voor heel Vlaanderen in de eerste helft van juli aan een behoefte van 26.869 testen per dag. Voor de tweede helft van juli, augustus en september ligt de testbehoefte lager.

Een kanttekening daarbij is dat dit gemiddelden per dag zijn, terwijl er wel piekdagen zijn, waarop veel mensen op reis kunnen vertrekken. Er kunnen ook lokale verschillen zijn, maar globaal genomen moet de huidige capaciteit volstaan. Als mensen niet terecht kunnen in het dichtstbijzijnde testcentrum, dan zijn er wellicht andere mogelijkheden in de regio.

Vanuit de administratie is ook aan de test- en triagecentra gevraagd om in de mate van het mogelijke voldoende plaatsen voor te behouden voor het testen van symptomatische personen en hoogrisicocontacten.

Op sommige plaatsen worden aparte tijdsloten voorbehouden voor reizigers en hoogrisicocontacten. Op andere plaatsen, zoals bijvoorbeeld in Antwerpen en in Leuven, worden reizigers in aparte testcentra getest.

Ik gaf al aan dat de testcentra over voldoende capaciteit zullen beschikken om te vermijden dat mensen zich massaal tot de huisarts zouden moeten wenden. Het is wel belangrijk dat mensen zich goed en tijdig informeren en ook tijdig hun test inplannen.

Patiënten met symptomen wordt wel altijd aangeraden om contact op te nemen met hun huisarts.

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Dank u, minister, uw antwoord betekent een geruststelling. Want toen ik vorige week – of aan het begin van de vakantie, einde schooljaar – de berichten hierover las, maakte ik me eerlijk gezegd toch wel een beetje ongerust met betrekking tot de capaciteit en het scheiden van de verschillende stromen.

Maar de cijfers die u meegeeft zijn op dat vlak toch wel geruststellend, al kunnen er natuurlijk nog wel pieken zijn. Ik denk dat het van belang is om dat ook zo aan de bevolking mee te geven. Dat wil ik u wel vragen. Want er is op veel plekken toch wel onrust over ontstaan, bij mensen die een reis hebben geboekt en zich dan afvragen of ze wel op tijd de nodige testen kunnen doen.

Minister, er evolueert nogal wat in Europa. Ook zeker door de deltavariant zijn er bepaalde zones die weer rood kleuren. Dat kan vanzelfsprekend ook gevolgen hebben voor mensen die daar op reis zijn, of die daar naartoe nog willen vertrekken, en voor de noden die zich nadien gaan stellen met betrekking tot de testcapaciteit voor terugkerende reizigers. Is daar ook al rekening mee gehouden?

Mevrouw Saeys heeft het woord.

Een paar weken geleden heb ik die problematiek hier ook aangehaald omdat ik toen zelf vanuit de praktijk zag dat er problemen ontstonden van mensen die geen afspraak meer konden vastkrijgen. Dat is nu nog steeds zo. Het is zelfs erger geworden. Eigenlijk worden huisartsen volop gebeld omdat ze zien dat ze in hun eigen regio niet meer aan de bak komen en dan vragen of ze in allerijl nog een test willen afnemen. Gelukkig zijn huisartsen vaak wel bereid om dat te doen. U hebt het zelf gezegd: dit gaat over een gemiddelde, daar zijn ook regionale verschillen. Dat maakt dat er in de praktijk op verschillende plaatsen echt wel problemen zijn wat de testcapaciteit betreft. Ik merk dat mensen dikwijls de telefoon nemen en naar hun huisarts bellen, en dat daar de test wordt afgenomen.

De heer Parys heeft het woord.

Minister, ik had gewoon een vraag over de apothekers die vanaf 12 juli ook die snelle antigeentest kunnen afnemen wanneer ze daar de mogelijkheid toe hebben in hun apotheek. Zal het resultaat van zo’n snelle antigeentest ook volstaan om een coronacertificaat te krijgen en dus de druk op de testcentra wat te verminderen?

Is er een speciale communicatie gepland over het feit dat mensen met symptomen opnieuw naar hun huisarts kunnen gaan, nu we zien dat we in een andere fase van de epidemie zitten?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Wat de snelle antigeentesten betreft, en de applicatie daar aan het coronacertificaat, en op welk moment: dat moet ik bekijken. Ik kan daar nu geen antwoord op geven.

Wat was de andere vraag? Ik was even afgeleid. Excuseer.

Minister, ik had nog een vraag erbij gesteld over een speciale communicatiecampagne om mensen te zeggen wanneer ze nu opnieuw naar hun huisarts kunnen gaan of niet.

En die antigeentesten: ik heb begrepen dat u dat gaat onderzoeken.

Minister Wouter Beke

Daar is met het commissariaat al contact over geweest. Ik vermoed dat we daar morgen op de interministeriële conferentie ook over zullen spreken, collega Parys.

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Ik zie af van mijn slotwoord, voorzitter.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.