U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Coenegrachts heeft het woord.

Minister, dit is een opvolgvraag, we hebben het daar in de commissie al eerder over gehad. De laatste keer was in maart en toen hebben we het gehad over de toekomst van motorcrossterreinen in Vlaanderen. Dat gebeurde op basis van een uitspraak van de Raad van State in het kader van de correcte geluidsnormering waaraan moest worden voldaan. U gaf toen aan de onrust binnen de sector te begrijpen en daarover overleg te plegen met uw collega-minister Weyts.

Wat de toepassing van de algemene geluidsnormen van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM) betekent voor het Hondapark in Olmen, moest nog verder worden onderzocht. U gaf uw administratie de opdracht het arrest en de gevolgen voor alle mogelijke vergunningssituaties grondig te onderzoeken en waar nodig en mogelijk oplossingen uit te werken. Maar natuurlijk moeten we vooral, dat heb ik toen ook gezegd, werken aan een zeer robuust juridisch kader.

Intussen hebben wij in deze commissie een brief ontvangen van omwonenden van een dergelijk terrein die heel omstandig hebben gewezen op de hinderlijke elementen maar die ook voorstellen hebben gedaan om de situatie te verbeteren.

Minister, was is de stand van zaken van het onderzoek naar de toepassing van de algemene geluidsnormen van VLAREM en de gevolgen hiervan voor het Hondapark en eventueel andere motorcrossterreinen in Vlaanderen?

Heeft uw administratie de gevolgen voor alle mogelijke vergunningssituaties al onderzocht? Zo ja, wat zijn de bevindingen? Werden er juridisch robuuste oplossingen gevonden?

Hebt u de brief van de omwonenden gezien en gelezen? Wat is daar eventueel uw reactie op?

Hebt u nog overleg gehad met de motorsportsector en zo ja, welke mogelijke oplossingen zijn daar eventueel besproken?

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Collega’s, ik zal niet ingaan op het concrete dossier en zeker geen voorafnames doen in de besluitvorming.

In het dossier-Hondapark werd de vergunningsprocedure heropgestart na het arrest van de Raad van State en daarbij werden opnieuw alle nodige adviezen opgevraagd. Nog niet alles adviesinstanties hebben hun advies uitgebracht. Het is dus wachten op alle adviezen voor ik een uitspraak doe over de hangende vergunningsaanvraag.

Voor alle duidelijkheid, het arrest heeft slechts een relatief gezag van gewijsde en heeft momenteel enkel een direct effect op het dossier-Hondapark. De afwijkingsregeling zelf werd niet rechtstreeks aangevochten. De vergunningen van andere inrichtingen zijn dus nog altijd rechtsgeldig.

Niettemin creëert het arrest wel onzekerheid over de rechtsgeldige totstandkoming van de afwijkingsregeling. Om in de toekomst de rechtszekerheid te waarborgen voor zowel het Hondapark als andere vergunningssituaties, werden verschillende pistes in overweging genomen. Deze pistes zijn onderzocht zowel door mijn administratie als door het ter ondersteuning aangestelde advocatenbureau. De piste van een validatie van de bestaande normen in afwachting van nieuwe sectorale normen waarvoor ook een milieueffectrapport (MER) nodig is, is volgens dit onderzoek momenteel de meest valabele piste. Daarover zal deze week nog een overleg worden opgestart met de meerderheid.

Verschillende buurtcomités hebben mij uitvoerige nota’s bezorgd.

Ik heb hun al laten weten dat hun informatie in overweging genomen wordt, zowel bij het onderzoek naar een globale oplossing als bij de behandeling van individuele dossiers. Ingaand op hun expliciete vraag vindt op 30 juni 2021 ook een inspraakmoment plaats waarop ik de buurtcomités die mij hebben aangeschreven de gelegenheid wil geven om hun standpunten toe te lichten. Mijn kabinet zal hierbij aanwezig zijn, zodat de opmerkingen van de omwonenden ter harte worden genomen in het politieke besluitvormingsproces. In ieder geval is het zo dat een eventuele VLAREM-wijziging voorafgegaan zal worden door een publieke consultatie.

Er is ook overleg geweest met de sector. Er is bij de motorsportsector aangedrongen op actie inzake een verdere ontwikkeling van de elektrische motoren. Er worden inspanningen geleverd. Dat is goed, maar voor een verbetering van de geluidsproductie van de motoren zijn zij ook afhankelijk van internationale fabrikanten waar de omslag minder snel gaat dan gehoopt.

Er wordt dus uitgekeken naar de verdere ontwikkeling van elektrische motoren. Voor de competitieve motoren is er nog geen afdoende alternatief, gezien de grootte van de batterij.

Op het overleg met de sector gaf de heer Smets aan dat het een en ander geleid heeft tot een initiatief van de voorzitter van de Internationale Motorcrossfederatie (FIM). De FIM dringt bij de betrokken fabrikanten aan op de reductie van het geluidsniveau van de motoren. Beide partijen hebben ondertussen ook een werkgroep geïnstalleerd. Dat is goed, denk ik.

Los van de problematiek die gerezen is door het arrest van de Raad van State is men dus ook in de motorsportsector actie aan het ondernemen om oplossingen te vinden voor de toekomst. Dat is natuurlijk heel positief.

De heer Coenegrachts heeft het woord.

Minister, dank u voor het antwoord. We moeten inderdaad met elke kant spreken. Elke kant heeft een verantwoordelijkheid. De motorsector heeft inderdaad een verantwoordelijkheid. Het is heel goed dat er een inspraakmoment komt, dat u aan tafel zit met die buurtbewoners. Ik vond dat een heel constructief schrijven. We luisteren en gaan erop in waar we dat kunnen. Voor dat robuuste kader moeten we inderdaad zowel de milieueffectenrapportage bekijken als het publieke inspraakmoment. Zo kunnen we komen tot zekerheid voor alle betrokkenen.

Ik heb geen verdere vragen. Ik dank u, minister, voor uw antwoorden en kijk uit naar de initiatieven die er aan zitten te komen.

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Minister, dank u voor het antwoord en, collega, voor de vraagstelling. Een aantal weken geleden stelde ik een vraag over het arrest, de uitspraak en de bezorgdheid over hoe het nu verder moet met de terreinen. Het is misschien raar, maar in dezen is er toch wel heel duidelijk een draagvlak op het terrein. Er was toch duidelijk met de naaste omwonenden een overeenstemming om hiervoor een oplossing te zoeken.

Minister, u had het engagement aangegaan om te bekijken welke juridische consequenties dit heeft en op welke manier we dit kunnen oplossen. Ik begrijp nu dat u uitkijkt naar een aanpassing van de VLAREM-regelgeving. U geeft ook aan dat u met de buren aan tafel wilt gaan zitten. Dat is inderdaad op zich positief. Anderzijds hoop ik dat de mensen die minder hun stem laten horen, bij wie er wel draagvlak is voor het terrein, ook aan bod kunnen komen. In dit specifieke geval in Balen is dat gebeurd. Zo is er een divers palet van mensen wier stem wordt meegenomen in de inspraakprocedure. En er zal ook een officiële procedure komen van het publieksmoment.

Minister, welke consequenties heeft de uitspraak op korte termijn voor andere terreinen? Zijn er eventuele dreigingen? Moeten er eventueel acties ondernomen worden? Als we de regelgeving aanpassen, heeft dat uiteraard ook gevolgen voor de anderen. Wil dat dan zeggen dat ook de andere terreinen aanpassingen moeten doen? Heeft dat gevolgen voor hen?

Het derde element is de reductie van geluid. De motorsportsector trekt zelf ook heel duidelijk mee aan die kar. Ik hoop dat we hen daarin ook kunnen motiveren. Ik wil hen daarvoor alleszins ook bedanken. Het is belangrijk voor de toekomst om daar maximaal op te kunnen inzetten.

Minister, ik ben heel blij te horen dat er normaal gezien een oplossing in zicht komt, ook wat betreft de zekerheid voor het terrein in Balen.

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Collega’s, de gesprekken vanuit de sector verlopen ook heel constructief. Ook zij zijn zoekende naar oplossingen. Dat is heel positief. We gaan ook het gesprek aangaan met de buurt. Ook dat is belangrijk, om te weten wat daar leeft. Het was trouwens een heel constructieve brief.

Op korte termijn, collega Rombouts, is er inderdaad een validatiedecreet om rechtszekerheid te verkrijgen. Op lange termijn moeten we kijken naar de VLAREM II-bepaling. De problematiek gaat natuurlijk verder dan de motorcross. Denk maar aan watersport of andere zaken. Dat gaan we op lange termijn natuurlijk ook bekijken. Maar op korte termijn is een tijdelijk validatiedecreet misschien gepast. We gaan dat in de loop van deze of komende week bespreken binnen de coalitie.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.