U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Van Rooy heeft het woord.

Federaal minister van Klimaat en Leefmilieu Khattabi twitterde op 4 mei naar aanleiding van het opnieuw stijgen van de CO2-prijs: “de inkomsten uit de verkoop van emissierechten vloeien terug naar de lidstaten. De federale overheid wil voor de COP26 in Glasgow een nieuw samenwerkingsakkoord afsluiten, zodat de middelen beschikbaar zijn voor o.a. klimaatinvesteringen van de verschillende overheden.”

Het huidige samenwerkingsakkoord van 12 februari 2018 over de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020 legt de modaliteiten vast voor de nationale implementatie van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020. Maar dit samenwerkingsakkoord regelt ook de intra-Belgische verdeling van de opbrengsten van de veiling van emissierechten. Twee jaar geleden bleek dat het European Union Emissions Trading System (EU ETS) België al meer dan 1 miljard euro heeft opgebracht sinds de lancering in 2013.

In België bestaat conform dit samenwerkingsakkoord een vaste verdeelsleutel van de veilinginkomsten tussen de drie gewesten en de federale overheid. Het federale aandeel is eerder beperkt, namelijk 9 procent van de opbrengsten. Sommige bronnen stellen dat, hoewel het samenwerkingsakkoord enkel afspraken bevat voor de handelsperiode 2013-2020, het werd gesloten ‘voor onbepaalde duur’. De Nationale Klimaatcommissie en het Energieoverleg tussen de federale staat en de gewesten (ENOVER) hebben in april 2021 ondertussen hun eerste gezamenlijk rapport over de uitvoering van het lastenverdelingsakkoord, ‘burden sharing’, voor de periode 2013-2020 goedgekeurd.

Ik heb hierover enkele vragen.

Minister, wat is uw visie op het afsluiten van een nieuw samenwerkingsakkoord over de verdeling van de inkomsten uit de verkoop van emissierechten binnen België?

Werd hieromtrent reeds overleg gepleegd binnen ENOVER of de Nationale Klimaatcommissie? Zo ja, wat was de uitkomst van dit overleg? Werden er al concrete voorstellen naar voren geschoven? Zo neen, wanneer staat een dergelijk overleg gepland?

Hebt u een politiek overleg gepland met uw federale collega, minister Khattabi, en/of de bevoegde ministers uit de andere deelstaten hieromtrent?

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Dank u wel, collega, voor deze vraag. Het is zo dat er voor de periode 2021-2030 uiteraard zo snel mogelijk een nieuw samenwerkingsakkoord moet worden afgesloten met betaalbare, ambitieuze en realistische doelstellingen voor de verschillende entiteiten. De verdeling van de inkomsten uit de verkoop van emissierechten in deze periode is natuurlijk een belangrijk onderdeel van dit totaalakkoord. Uiteraard mik ik op een Vlaams veilingaandeel dat zo goed mogelijk is, maar het belangrijkste is dat er bij alle elementen van het akkoord een evenwichtige aanpak gevonden wordt. Het akkoord gaat immers over meer dan alleen de verdeling van de inkomsten uit de veiling, zoals u weet.

Wat uw vragen over de intra-Belgische verdeling van de doelstellingen voor de periode 2021-2030 betreft: momenteel bevinden de gesprekken zich nog in een verkennende fase. Het Waalse Gewest is voorzitter van de Nationale Klimaatcommissie in 2021 en zal de gesprekken voeren. Het Waalse Gewest heeft gekozen voor een aanpak via bilaterale gesprekken met de verschillende entiteiten, waarover periodiek wordt teruggekoppeld naar ENOVER en de Nationale Klimaatcommissie. Een gezamenlijke vergadering waar dit onderwerp op de agenda staat, is gepland op 25 juni. Ik denk dat dit een goede aanpak is.

De heer Van Rooy heeft het woord.

Minister, wat is uw doel dan eigenlijk? Wat hoopt u te bereiken voor Vlaanderen met dat overleg?

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Collega Van Rooy, ik zal binnenkort, ook binnen de regering, de gesprekken aanvatten – als u dat toelaat. Wij zitten op dit moment in een verkennende fase. Op 25 juni zal er een gezamenlijke vergadering komen met ENOVER en de Nationale Klimaatcommissie. Ik denk dat daar de verschillende meningen aan bod zullen komen. Vervolgens zal ik natuurlijk de gesprekken voeren in de schoot van de regering.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.