U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Ik had een vraag rond pmd in containers. Het is een vraag die toch ook lokaal op het terrein leeft. Steeds meer lokale besturen schakelen over naar het inzamelen van restafval in containers. Dit gebeurt vooral in het kader van de omschakeling naar een gedifferentieerde tarifering. Daarbij betaalt men naargelang het aangeboden gewicht aan restafval, om het principe dat de vervuiler betaalt goed te kunnen doorvoeren.

Het systeem om afval op deze manier in te zamelen heeft ook andere voordelen, moeten we erkennen. De containers zijn namelijk makkelijker verplaatsbaar dan restafvalzakken, ze zijn steviger, ze zijn ergonomischer en kunnen beter afgesloten worden. Ze zijn dus minder gevoelig voor zwerfvuil en worden minder gemakkelijk opengebroken. Met andere woorden, ik denk dat het algemeen wel gekend is dat die containers heel veel voordelen hebben ten opzichte van het inzamelen via zakken.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat in bepaalde gemeentes burgers de vraag stellen of het mogelijk is om ook voor pmd over te schakelen naar containers. Dat gebeurt nu nog in zakken, onze blauwe zakken. Maar daarbij wordt naar voren gehaald dat er toch enkele moeilijkheden zijn. Er wordt namelijk verwezen naar de erkenning van Fost Plus, dat in artikel 6B de randvoorwaarden vermeldt voor de inzameling van pmd. Hoewel niet expliciet vermeld, gaat men er hier van uit dat de ophaling aan huis gebeurt middels zakken. De mogelijkheid om containers te gebruiken staat dus niet expliciet in de overeenkomst vermeld, in tegenstelling tot de ophaling van papier en karton. Wanneer een lokaal bestuur of afvalintercommunale dus toch gebruik wenst te maken van een containersysteem, geeft men aan dat het lokaal bestuur dit volledig zelf zou moeten bekostigen. Terwijl we toch weten dat we met Fost Plus een overeenkomst maken om in dezen ook bij te dragen in de kosten van die ophaling.

Hoe staat u als minister tegenover de vraag van lokale besturen en burgers om de pmd-inzameling aan huis door middel van containers te organiseren?

Is het volgens u mogelijk om, binnen de contouren van de huidige erkenning, over te gaan naar pmd-inzameling met containers? Indien niet, waarom niet? Bent u bereid om verdere acties te ondernemen, en welke acties zijn er eventueel nodig om dit alsnog mogelijk te maken? Indien wel, waarop is dit dan gebaseerd? Zijn gemeenten in dit geval verplicht om de hele financiering hiervan zelf te dragen of is het wenselijk en/of mogelijk te kunnen rekenen op een samenwerking met Fost Plus?

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Inderdaad, ik denk dat u wel een punt hebt dat er heel wat voordelen zijn aan het inzamelen van pmd via containers, zeker als het gaat over openbare netheid. Want bij hevige wind zien we soms weggewaaide zakken, zakken die openscheuren, enzovoort. Ik denk dat daar wel iets voor te zeggen is, zeker ook als er lokale besturen zijn die daarvoor openstaan. Hier en daar wordt wel gezegd dat er wel een nadeel is. Zeker de kostprijs wordt naar voren geduwd, en er wordt gezegd dat er niet alleen in containers moet worden geïnvesteerd, ook de inzameling via containers verloopt een stuk trager en valt dus duurder uit dan zakken.

Op zich ben ik uw idee wel genegen. Als u het toelaat wil ik het iets grondiger bekijken en in gesprek gaan met Fost Plus. De financiering van Fost Plus – dat brengt mij meteen ook bij de tweede vraag van de gemeenten – is steeds gebaseerd op de basisscenario’s die in de erkenning zijn voorzien. Het leidt dan geen twijfel dat het bij de opmaak van de erkenning voor iedereen duidelijk was dat het inzamelscenario voor pmd via zakken zou verlopen. Die samenwerking tussen gemeenten of intercommunales en Fost Plus wordt dan ook vastgelegd in een overeenkomst tussen beide partijen. Ik zal dat dus eens moeten bekijken. Ik zal in gesprek gaan met Fost Plus, naar aanleiding van uw vraag. Want ik kan uw logica wel volgen. Sta mij toe dat ik daar bij een latere vraag op terugkom.

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Bedankt voor uw antwoord. Ik ben blij om te horen dat u het idee wel genegen bent. Ik denk dat we de voordelen die eraan verbonden zijn, echt ook erkennen. Denk bijvoorbeeld aan restafval, maar ook aan de groencontainers. Die zijn minder gevoelig voor zwerfvuil maar hebben ook ergonomische voordelen en voordelen qua netheid. Ik ben blij dat u dit element zeker wilt opnemen met Fost Plus. U stipte de negatieve effecten aan, zijnde de kostprijs en het trager inzamelen. Dat zijn natuurlijk elementen die we ook vanuit de andere praxis kennen, en daar is toch de overweging genomen om wel over te schakelen. Ik ben dus zeker benieuwd naar de afwegingen die meespelen. Maar ik kijk uit naar de verdere bespreking hierover, nadat u daar verder contact over heb gehad. We volgen het verder op via deze commissie.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.