U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werden deze vragen om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer De Reuse heeft het woord.

Minister, nu de vaccinaties bij ons maar ook in Europa goed op dreef zijn, worden de coronamaatregelen steeds meer aangepast aan de realiteit, en dat binnen de hele Europese Unie. En dat heeft natuurlijk gevolgen voor het reizen binnen Europa. Nu de vakantie voor de deur staat, hebben heel wat mensen hier vragen over. We stellen echter vast dat er momenteel een kakafonie aan maatregelen is binnen Europa om te kunnen reizen. Er zijn grote verschillen tussen de landen wat bijvoorbeeld betreft de vereisten rond vaccinatie – een of twee prikken –, rond testing – wat is recent? 48u, 72u, enzovoort? –  rond het doorreizen van een land, rond de attesten, de registratieplicht voor reizigers, enzovoort.

Minister, zult u, via overleg met de federale minister en Europa pleiten voor afstemming tussen de Europese landen?

Zult u voorzien in een uniform vaccinatie-, corona-, of genezingsbewijs in afwachting van het aangekondigde Europese coronacertificaat om reizen nu al mogelijk te maken? Wat is de status van de Belgische reisapp Covidsafe.be? Die app zou binnen heel Europa worden erkend. Wat is dan nog het nut van het Europese coronacertificaat?

Hoe zult u voorzien in extra testcapaciteit voor reizigers? Hoe wilt u dit organiseren? De testcentra geven nu al aan – dat kunnen we lezen in de pers – dat ze niet voorzien zijn op een grote toevloed aan extra testen. Zullen de testcentra worden opgeschaald? Zullen de huisartsen en de apotheken mee worden ingezet? Hoe wilt u dit probleem aanpakken?

Hoe staat het met de gratis test? Zal die er zijn, zowel bij vertrek als bij terugkeer? Wat is de concrete situatie?

De heer Anaf heeft het woord.

Minister, collega’s, een deel van de vragen die ik wilde stellen, zijn daarnet al aan bod gekomen in de gedachtewisseling. Ik zal die niet hernemen.

Ik heb mijn vraag al een tijdje geleden, vorige week dinsdag, ingediend. Toen sprak ik erover dat de week daarvoor op het Overlegcomité was beslist dat iedere Belg die nog niet de kans had zich volledig te laten vaccineren deze zomer kan rekenen op twee gratis PCR-testen om naar het buitenland te kunnen reizen of deel te nemen aan evenementen. We merkten meteen dat veel mensen zich daar zorgen over maakten. Ik heb in mijn omgeving gezien dat mensen alvast ergens een slot of test probeerden in te boeken om in juli op vakantie te kunnen gaan. Ik zie ook dat heel wat mensen die nog vóór 1 juli vertrekken zich zorgen maken. Aan de andere kant zie ik verschillende communicaties van eerstelijnszones die aangeven dat ze bepaalde specifieke momenten zullen gebruiken om mensen die op reis willen gaan, te testen. Andere eerstelijnszones geven aan dat ze extra capaciteit willen voorzien, maar dat blijkt heel versnipperd.

Minister, eigenlijk is dit mijn belangrijkste vraag: hoe zeker kunnen mensen zijn dat ze kunnen rekenen op zo’n PCR-test zodat ze op vakantie kunnen vertrekken? Zeker tot net een week voor het bouwverlof, als heel veel mensen samen op reis zullen vertrekken, zullen de limieten toch wel worden afgetoetst. Is er een centraal gestuurd beleid om ervoor te zorgen dat iedereen die een test nodig heeft gerust kan zijn dat ze een test kunnen krijgen?

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Ik heb ook een nieuwe vraag ingediend over het coronacertificaat. De vakantie nadert en mensen zijn volop aan het plannen en stellen zich natuurlijk heel begrijpelijk een aantal vragen. Wat zal er nodig zijn? Onder welke omstandigheden kunnen ze dat certificaat krijgen? Wanneer moeten ze testen? Op welke manier zijn ze zeker dat ze aan die test raken? Zal die test betalend zijn? Wat als ze terugkomen? Moeten ze dan in quarantaine?

Ter zake evolueert er ook veel. Er is vanzelfsprekend overleg binnen Europa. Het thema kwam de voorbije weken al meermaals ter sprake, zowel in onze commissie als in de plenaire vergadering. Mijn vraag om uitleg die hier voorligt, is al een aantal dagen geleden ingediend en intussen zijn er alweer een aantal nieuwe evoluties.

Om reizen deze zomer beter mogelijk te maken en de verspreiding van het coronavirus daarbij zoveel mogelijk in te perken, werd op Europees niveau beslist tot het gebruik van een coronacertificaat. Dat moet mensen groen licht geven om te reizen als ze gevaccineerd zijn, als ze een negatieve PCR-test kunnen voorleggen of als ze voldoende hersteld zijn van een recente besmetting.

Er wordt naarstig gewerkt aan de invulling van het gebruik van dit certificaat, maar er blijven nog altijd vragen. In antwoord op mijn actuele vraag van 26 mei 2021 antwoordde u, minister, dat het de bedoeling was om te proberen met een aantal landen, waar vanuit België vaak naartoe wordt gereisd, afspraken te maken om dezelfde criteria te hanteren. Zo zou bijvoorbeeld worden overeengekomen of de toegang tot het grondgebied al kan na één vaccinatie dan wel pas na twee, hoelang een negatieve PCR-test geldig kan blijven en welke termijn wordt gehanteerd bij een zogenaamde recente besmetting.

Momenteel zijn er toch nog wel wat vragen over die afstemming tussen de verschillende landen. Zo mag men vanuit België naar Marokko wanneer men volledig gevaccineerd is, maar mag men pas naar Frankrijk wanneer de volledige vaccinatie minstens twee weken geleden gebeurde. Ook is het nog steeds zeer onduidelijk welke documenten als rechtsgeldig worden beschouwd om aan te tonen dat men aan de nodige criteria voldoet om te mogen reizen.

Het coronacertificaat zal pas van toepassing worden vanaf 1 juli. Er blijven nog een aantal vragen. Ook aangezien deze zomer nog niet iedereen volledig gevaccineerd zal zijn, is het te verwachten dat er veel vraag zal zijn naar de testen. Die vraag kwam ook vorige week nog uitvoerig aan bod.

In welke mate werden al afspraken gemaakt met landen die een populaire reisbestemming zijn over de invulling van het gebruik van het coronacertificaat?

Welke databronnen zullen worden gebruikt om informatie over de drie parameters te integreren in het coronacertificaat of in de drie afzonderlijke certificaten, namelijk het vaccinatiecertificaat, het testcertificaat en de certificaten voor personen die van COVID-19 zijn hersteld?

Welke documenten worden als rechtsgeldig beschouwd om aan te tonen dat men voldoet aan de criteria om te mogen reizen?

Momenteel moet wie terugkeert uit een rode zone zich nog twee keer laten testen en in quarantaine gaan. In hoeverre zullen de regels worden aangepast in het kader van het Europese coronacertificaat?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

In België worden standpunten ten aanzien van Europa en andere internationale instellingen interfederaal genomen. Op vrijdag 11 juni 2021 vond daarover een overleg plaats op het niveau van de directie-generaal Europese Zaken en Coördinatie van de FOD Buitenlandse Zaken in voorbereiding van de Europese Raad Gezondheid van vandaag, 15 juni 2021.

Het invoeren van de Europese certificaten is een belangrijk voorbeeld van afstemming. Het Portugees EU-Voorzitterschap wil tijdens deze Europese Raad een uitwisseling hebben over de implementatie van gemeenschappelijke criteria. België blijft hierbij streven naar maximaal gemeenschappelijke criteria. Toch zal het gebruik van deze certificaten in de praktijk nog altijd gepaard gaan met verschillen tussen landen. Zo zal ieder land bijvoorbeeld zelf bepalen hoelang een herstelcertificaat geldig is om het land binnen te komen, binnen de maximale geldigheid van 180 dagen.

Voor een deel vinden deze verschillen tussen landen hun oorsprong in het feit dat de epidemiologische toestand niet overal dezelfde is. De incidentie en dus de kleurcode, en de proportie aanwezigheid van varianten, de types varianten enzovoort spelen daarbij een rol. Landen geven ook een andere betekenis aan ‘voldoende gevaccineerd zijn’. Voor sommige landen betekent dat een volledige vaccinatie. Voor andere landen is een gedeeltelijke vaccinatie een voldoende vaccinatie.

Lidstaten kunnen beslissen om bijkomende reisbeperkingen van testen en quarantaine op te leggen aan houders van een certificaat, zolang deze proportioneel zijn en noodzakelijk om de volksgezondheid te beschermen. Als lidstaten beslissen om reisbeperkingen op te leggen, dan moeten ze de andere lidstaten en de Commissie hierover uiterlijk 48 uur voor de beperkingen worden ingevoerd, informeren. Lidstaten moeten in principe 24 uur voor de beperkingen worden ingevoerd, ook het brede publiek informeren.

Het Interfederaal Comité voor Testing & Tracing van 8 juni heeft voor ons land beslist dat de applicatie die de verschillende EU-certificaten zal afleveren, deze week al in gebruik wordt genomen.

Voor de verschillende types certificaten worden verschillende bronnen gebruikt. Voor het vaccinatiecertificaat worden de geregistreerde vaccinatiegegevens uit Vaccinnet gebruikt. Voor het negatief testcertificaat zullen gegevens gebruikt worden uit de databank met de officieel aangevraagde recente tests met negatief resultaat. Voor het herstelattest na het doormaken van een COVID-19-infectie zullen gegevens gebruikt worden uit de geregistreerde positieve COVID-19-tests in de databank die ook de basis vormt voor contact tracing.

Rechtsgeldig zullen alleen de certificaten zijn die aan de afgesproken vereisten binnen Europa voldoen. Rekening houdend met de epidemiologische situatie, en de evolutie in zowel het land van herkomst als het te bezoeken land, zullen de drie certificaten hun belang hebben. Het vaccinatiecertificaat met bewijs van volledige vaccinatie zal wellicht het meeste mogelijkheden bieden en blijft voorlopig één jaar geldig. Het herstelcertificaat na het eerder doormaken van corona zal mogelijk ook voldoende zijn om niet in quarantaine te moeten. De maximale geldigheidsduur bedraagt nu 180 dagen. Een negatief testcertificaat ten slotte zal de mogelijkheid bieden om binnen een korte termijn naar een land te gaan. Ook hier kunnen beperkingen nog afhangen van de epidemiologische situatie in beide landen. Het zal voor wie op reis vertrekt sowieso belangrijk zijn om de geldende maatregelen en beperkingen na te gaan voor het te bezoeken land en hiermee rekening te houden.

Wat de testcapaciteit betreft, heeft het coronacommissariaat op basis van het aantal Passagier Lokalisatie Formulieren (PLF’s) van vorig jaar en op basis van schattingen vanuit de luchtvaartsector, inschattingen gemaakt van de globale behoeften voor de zomer voor heel België. Daarnaast werd ook rekening gehouden met de grote evenementen, zoals festivals, die vanaf augustus weer kunnen plaatsvinden. Volgens de recente inschattingen zullen er gemiddeld 25.000 extra testen per dag in juli nodig zijn.

Tegelijk werd de testcapaciteit in kaart gebracht. Zowel de analysecapaciteit in de labo’s als de afnamecapaciteit zijn daarbij cruciaal. De analysecapaciteit voor PCR-testen ligt momenteel op 150.000 testen. De afnamecapaciteit kan verhoogd worden tot 80 à 100.000 testen: 40.000 in de test- en triagecentra, 30.000 in de labo’s en 10.000 in het afnamecentrum op de luchthaven van Zaventem.

Op vraag van de IMC werd aan de labo’s van het federaal platform gevraagd om zelf afnamecapaciteit te voorzien. De drie labo’s van de Vlaamse universiteiten zullen elk een extra capaciteit van een 3000-tal testen per dag voorzien.

Om deze afnamecapaciteit in Vlaanderen te garanderen, zal ik binnenkort een voorstel voorleggen aan de Vlaamse Regering voor een voortzetting van de financiering van de test- en triagecentra, waarbij we hun vragen om tijdens de zomer hun huidige capaciteit van 25.000 testen voor heel Vlaanderen te behouden, en lokaal te bekijken welke noden en mogelijkheden er zijn om op te schalen.

Daarnaast voorzien we ook in de mogelijkheid om in de dertien centrumsteden bijkomend tijdelijke initiatieven te ontwikkelen.  Er zal voorzien worden in twee gratis testen voor vertrekkende reizigers die zich nog niet hebben kunnen laten vaccineren. COVID-19-testen voor terugkerende reizigers kaderen in de contactopsporing en waren al gratis. Dat blijft ook zo.

Intussen kennen heel veel mensen al de datum van vaccinatie, aangezien de meesten hun uitnodiging hebben gekregen. We hadden het daarstraks ook nog over het feit dat nog ongeveer 700.000 jongvolwassenen – mensen uit de jongste leeftijdsgroepen dus – nog een uitnodiging moeten krijgen, net zoals een 140.000 16 tot 17-jarigen. De late twintigers mogen in de eerstkomende weken hun uitnodiging verwachten.

Daarnaast, en ook daarover hebben we het al gehad, kan men sneller aan de bak komen via de QVAX-lijst. Er zijn op dit ogenblik nog te veel onzekerheden om een betrouwbare planning voor ieders vaccin te geven. Over de vaccinatietool hebben we het bij de start van de commissie ook al uitvoerig gehad.

Ook over Johnson & Johnson en de onzekerheid daarover hebben we het gehad. We weten ook niet hoeveel mensen jonger dan 41 jaar, zullen kiezen om zich kandidaat te stellen voor dit vaccin, of hoeveel mensen wegens vakantie- of andere zomerplannen een of twee vaccindosissen zullen missen.

Al deze factoren maken dat we, zoals ik daarstraks heb gezegd, die planningstool vandaag niet opnieuw kunnen lanceren.

Nieuwe leveringen komen centraal binnen. De verdeling van de vaccins over de vaccinatiecentra gebeurt volgens het toewijzingsmodel van het agentschap Zorg en Gezondheid. Het agentschap zorgt voor een evenredige verdeling van de beschikbare vaccins over de vaccinatiecentra, rekening houdend met de bevolkingsaantallen en -samenstelling. Het agentschap blijft dat principe hanteren, maar zal ook rekening houden met de inschrijvingen op QVAX.

De vrijwillige vaccinatie wordt georganiseerd via QVAX. Wie zich via QVAX op de reservelijst van het vaccinatiecentrum plaatst, kan dus opgeroepen worden wanneer het vaccinatiecentrum in de eigen regio een Janssenvaccin beschikbaar heeft. Mensen die al een uitnodiging gekregen hebben, kunnen zich niet meer op QVAX zetten, en kunnen zich dus ook niet aanmelden voor een Janssenvaccin.

De regels rond testen en quarantaine bij terugkeer uit het buitenland, zullen afhangen van het feit of het bezochte land buiten of binnen de EU-Schengen ligt, en wat de ‘epidemiologische kleur’ van het land is. Ook een eventueel sterke aanwezigheid van variantcirculatie kan een rol spelen.

Wanneer terugkerende Belgen en residenten van België toch uit een rode zone zonder belangrijke variantcirculatie terugkeren, en een certificaat van volledige vaccinatie of een herstelcertificaat hebben, zal er in principe niet getest moeten worden, en zal er ook geen quarantaine zijn.

Hopelijk blijft de epidemiologische situatie gunstig evolueren en zullen we tijdens de zomer veel oranje en groene zones zien in Europa.

De heer De Reuse heeft het woord.

Dank u, minister, maar deze vragen en deze antwoorden blijven voor de burger – en ook voor mezelf – toch een heel kluwen, als ik dat zo hoor. Het is noodzakelijk dat er duidelijkheid wordt geschept.

Ik heb nog een aantal bijkomende vragen van mensen die vroegen of ze het bewijs ook op papier kunnen aanvragen en krijgen, zodat ze het gemakkelijk kunnen meenemen naar de luchthaven of – als ze met de wagen rijden – naar de grenzen.

U zegt ook zelf dat de dertien centrumsteden tijdelijke initiatieven zullen kunnen ontwikkelen. Op welke termijn zult u met de dertien centrumsteden daarover in gesprek gaan, want het begint toch allemaal wel heel nauw te worden. Het zal toch allemaal wel heel snel moeten worden ontwikkeld, niet het minst omdat die centrumsteden inderdaad ook moeten instaan voor heel wat testing voor omliggende gemeenten.

Wat het gratis testen betreft, zegt u dat er twee gratis testen zijn. Er is de test bij het vertrek, maar die bij de terugkeer is sowieso gratis. 

Mag ik daaruit opmaken dat je twee gratis testen hebt, bijvoorbeeld een test als je op reis vertrekt en een test als je bijvoorbeeld naar een festival of naar een culturele activiteit gaat? De andere test wordt immers opgenomen in het kader van de contactopsporing.

Dan heb ik nog een laatste vraag. In het Europese digitale coronacertificaat worden ook 83 snelle antigentesten opgenomen en gelijkgesteld aan een PCR-test. Ziet u daar een mogelijkheid om ervoor te zorgen dat de testcentra worden ontlast omdat er minder PCR-testen nodig zijn? Op welke manier zult u daarover communiceren?

De heer Anaf heeft het woord.

Er zijn heel veel vragen en heel veel antwoorden, zelfs antwoorden op vragen waarvan ik zei dat ik ze niet zal stellen omdat ze daarstraks al beantwoord zijn geweest. Maar goed, er zijn uiteraard beter te veel dan te weinig antwoorden. Herhaling is in dezen ook belangrijk. Zoals collega De Reuse terecht zegt, is het een kluwen.

Minister, het is aan u om snel duidelijkheid te brengen over een aantal zaken. Het is goed dat er initiatieven worden genomen om de testcapaciteit op verschillende vlakken te versterken, maar het is goed dat er daarover op een snelle manier goed wordt gecommuniceerd ten aanzien van de bevolking. Mensen maken zich ernstig zorgen of ze wel op reis kunnen gaan en zullen allerlei andere manieren proberen te vinden om aan een test te geraken. Dat lijkt me niet de bedoeling.

Ik heb een bijkomende vraag. België is geëvolueerd naar een oranje zone. Wat zijn de perspectieven? Wat is de impact om op reis te kunnen gaan als België een groene zone wordt? Veel mensen gaan ervan uit dat ze sowieso een test of een volledige vaccinatie nodig zullen hebben, maar dat hoeft niet zo te zijn. Dat is afhankelijk van de evolutie van de cijfers. Kunt u daar iets meer over vertellen?

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Ik dank u, minister. Als ik uw antwoord hoor, dan beseft iedereen dat het niet eenvoudig is.  Er zijn veel verschillende situaties mogelijk. Landen bevinden zich in een verschillende epidemiologische toestand. De vaccinatiesituatie is verschillend en er circuleren al dan niet verschillende varianten. U zegt dat de regering heel veel moeite doet en dat ze de voorbereiding voor de Europese Raad heeft gedaan om te streven naar zo veel mogelijk gemeenschappelijke criteria. Maar iemand die met vakantie wil gaan, zal gemakkelijk het nodige opzoekingswerk moeten kunnen doen om het land van bestemming te vinden en wat er daarvoor nodig is. Mijn bijkomende vraag is hoe we zullen zorgen voor een heel goede communicatie, bijvoorbeeld een eenvoudige website   waar alle info op te vinden is en die up-to-date wordt gehouden. Anders vrees ik dat veel mensen info zullen zoeken zonder die gemakkelijk te vinden of zich vooral vragen zullen stellen, op reis vertrekken en niet voldoen aan de nodige voorwaarden.

Minister, ik noteer dus goed dat er drie afzonderlijke certificaten zijn: het vaccinatiecertificaat, het negatief testcertificaat en het herstelcertificaat. Het is nieuw voor mij dat die allemaal een verschillende geldigheidsduur zullen hebben. Minister, u verwees naar de Europese Raad vanmiddag. Welke beslissingen worden er daar verwacht? Is er morgen een interkabinettenwerkgroep (IKW) of een interministeriële conferentie (IMC) gepland waarop eventueel nieuwe beslissingen zullen worden genomen op basis van wat de Europese Raad vandaag beslist?

Mevrouw Saeys heeft het woord.

Ik zou op een zaak willen doorgaan, namelijk de afname van testen. Ik spreek vooral vanuit de praktijk. Mensen die begin juli willen vertrekken en nu al hun test willen inplannen, stoten al op wachtlijsten. Ze kunnen vaak nergens terecht en bellen naar de huisarts.

Minister, u hebt zelf ook gesteld dat het de bedoeling is vooral de testcentra de testen voor reizigers te laten afnemen en de eerste lijn niet te overbelasten. Daar moeten vooral de symptomatische testen worden afgenomen. Volgens u is dit op de Passagier Lokalisatie Formulieren (PLF’s) van vorig jaar gebaseerd, maar ik vind het raar dat de vergelijking met vorig jaar wordt gemaakt. Dan zaten we in volle coronacrisis en hebben veel mensen beslist niet naar het buitenland op reis te gaan. Aangezien 25.000 testen per dag een zware onderschatting is, zou ik voor een zeer eenduidig plan willen pleiten. Ik merk nu al in de praktijk dat er heel wat problemen zijn.

De heer Daniëls heeft het woord.

Voorzitter, dit is een belangrijke vraag om uitleg over de testen. Mijn fractie wil op drie zaken hameren.

Ten eerste moet er ten aanzien van de mensen een duidelijke communicatie zijn over waar en wanneer er moet worden getest, over vanaf wanneer moet worden teruggeteld, over de vooropgestelde termijn, over hoelang op voorhand moet worden getest en over hoe moet worden geteld. Wat is 48 uur op voorhand? Loopt dat vanaf de ontvangst van het resultaat of vanaf de afname van de test? Loopt de periode van 48 uur vanaf het moment waarop iemand in een ander Europees land aankomt of vanaf het moment waarop iemand hier vertrekt? De mensen moeten eenduidige informatie krijgen.

Ten tweede moet er voldoende testcapaciteit zijn. Ik splits dit op tussen de symptomatische en de niet-symptomatische mensen. Het slechtste wat ons kan overkomen is dat de mensen met symptomen in een testcentrum of elders worden gemengd met de mensen zonder symptomen die een test willen om op vakantie te kunnen vertrekken. Het zou kunnen dat ze dan tijdens dat testmoment worden besmet, wat helemaal fout zou zijn.

Ten derde wil ik namens mijn fractie benadrukken dat allerlei goedbedoelde initiatieven zijn ontwikkeld. De mensen krijgen te horen dat ze op de website www.diplomatie.be moeten nakijken wat nodig is. Met de app Re-open EU probeert de Europese Commissie alles te rubriceren. Er zijn nog allerhande andere goedbedoelde initiatieven, maar het probleem is dat een kat er haar jongen niet meer in vindt.

Mevrouw Schryvers, ik sluit me bij u aan. Het gaat om drie verschillende certificaten met elk een andere termijn. Aangezien wij erin zitten, kunnen we nog een beetje volgen, maar ik stel vast dat de mensen zelfs het pure verschil door elkaar gooien tussen de eisen opgelegd door het land waar ze naartoe gaan en de eisen opgelegd als ze terug in ons land komen. Het laatste wat we willen, is dat mensen die op reis vertrekken tot de conclusie komen dat ze het land waar ze naartoe gaan niet binnen mogen of vaststellen dat ze aan zichzelf hebben gedacht, maar dat ze de kinderen niet hebben laten testen. Ik denk dat een grote, eenduidige communicatiecampagne zich opnieuw opdringt.

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Op de vraag of het mogelijk is het certificaat op papier te krijgen, is het eenvoudige  antwoord ja. Het is de bedoeling dat dit ook mogelijk wordt gemaakt. Ik hoop dat de Vlaamse Regering een akkoord over de test- en triagecentra zal hebben, zodat we vrij snel kunnen voortwerken. De testen voor vertrekkende reizigers zijn gratis. Als België een groene zone zou zijn, zal er geen verplichting tot testen en quarantaine in het ontvangende land zijn. Of er bij de terugkeer beperkingen zijn, hangt dan af van de kleur van de reisbestemming.

De officiële reisadviezen zijn terug te vinden op de website van Buitenlandse Zaken. Het Overlegcomité zal opnieuw samenkomen en heeft daar een aantal oriëntaties aan gegeven. Als er wijzigingen komen, zullen die via het Overlegcomité passeren, vermoed ik.

Collega Saeys, vorig jaar hebben veel mensen gereisd. Het aantal besmettingen was na de eerste lockdown laag. We zitten nu op ongeveer achthonderd. Een jaar geleden zaten we rond de tachtig. Ons aanvoelen is dat er vorig jaar geen rem is geweest voor de vakanties. Misschien zal dat dit jaar meer zijn wegens de onzekerheid over de voorwaarden in het land van bestemming en omdat een aantal mensen wellicht rekening heeft gehouden met de vaccinatieplanning. Ook wordt reizen binnen Europa een stukje gemakkelijker gemaakt maar buiten Europa is dat toch een wat groter risico gezien de wereldwijze pandemie waar we nu in zitten.

De uren verwijzen normaal naar het moment van de afname van de tests. Andere termijnen zijn logisch. Het resultaat van een test is een momentopname. Herstel van COVID-19 is iets helemaal anders. Datzelfde geldt ook voor de vaccinaties.

De heer De Reuse heeft het woord.

Minister, we zijn het erover eens dat het doel moet zijn dat er voor de burger gemakkelijk bereikbare maar ook eenvoudig begrijpbare informatie is rond alle aspecten van reizen in coronatijden. De burger wordt nu constant geconfronteerd met allerhande informatie die soms moeilijk te controleren is, die onvolledig is, die soms meer vragen oproept dan oplossingen biedt en die soms ogenschijnlijk zelfs tegenstrijdig is. Ik pleit er dan ook voor dat u voorziet in een eenvoudig portaal met daarin alle actuele informatie per land, informatie over reizen en terugkeer, over praktische vereisten om te reizen maar ook informatie over testen en de mogelijkheden die u voorziet rond bijvoorbeeld het gratis testen. Een goede communicatie is duidelijk de sleutel tot een mooie vakantie.

De heer Anaf heeft het woord.

Minister, dank u wel voor de bijkomende antwoorden. Ik ben heel benieuwd naar de beslissing van vrijdag. Het is belangrijk om mensen die op reis willen gaan, gerust te stellen. Heel veel mensen kijken ernaar uit om er deze zomer nog even tussenuit te kunnen gaan. Velen zullen dat in eigen land doen maar ook heel veel mensen zullen dat in het buitenland doen.

Als ik het goed begrijp, is de allerbeste manier om iedereen goed op vakantie te laten gaan, ervoor zorgen dat we evolueren naar een groene zone. Ik denk dat dat heel veel problemen zou oplossen, maar dat zal natuurlijk nog wel een en ander vergen. Wij zijn maar beter voorbereid op het feit dat we nog steeds oranje zone blijven of – dat hoop ik niet – dat we opnieuw evolueren naar een rode zone, maar daar ga ik niet van uit.

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Collega’s, het wordt nu kort dag voor de vakantie. Laat ons maar hopen dat we snel evolueren naar een andere kleurencode zodat onze mensen gemakkelijker naar het buitenland kunnen. De vaccinaties spelen daar natuurlijk een ontzettend grote rol in, dat weten we allemaal.

In tegenstelling tot wat de heer Daniëls zei, voel ik niet de drang om die verschillende termijnen voor die verschillende certificaten in vraag stellen. Na wat de minister daarnet zei, begrijp ik natuurlijk ook wel dat er een logica in zit, maar het is natuurlijk wel nodig dat de mensen hiervan op de hoogte worden gesteld en dat wij uitleggen waarom.

Minister, doorheen het voorbije jaar en nog langer, hebben we meermaals gezien hoe belangrijk communicatie is en hoe belangrijk het is dat we de mensen echt goed inlichten. We hebben dat gezien bij de maatregelen tijdens de lockdown en in het kader van de vaccinaties om de vaccinatiebereidheid te blijven verhogen. Ik denk dat er ook nu weer een thema voor ons ligt waarover we mensen moeten inlichten over de voorwaarden waaraan ze moeten voldoen, zowel wanneer ze vertrekken naar een ander land als wanneer ze terugkeren. Dat kan hen veel helpen.

De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.