U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Vanlouwe heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega's, vorige week raakte bekend dat u het FLOW-project van POOL IS COOL ondersteunt. Dat project moet het eerste openluchtzwembad worden in Brussel sinds lange tijd. Wie het reilen en zeilen in Brussel volgt, weet dat daar al zo’n tien à vijftien jaar over gesproken wordt. Er is veel blabla rond geweest. Onder andere minister Smet heeft er veel over verkondigd, maar er is nooit iets concreets gebeurd.

Dit betekent dat in juli en augustus, na reservatie weliswaar, Brusselaars – en iedereen – kunnen komen zwemmen om te genieten van de zomerzon. We kennen al het concept Brussel Bad, maar dat was niet geschikt om te zwemmen, het kanaal is daarvoor niet aan te raden.

Een dergelijke vorm van openluchtzwembaden vinden we vandaag in verschillende steden in Europa en moet dus aantonen dat buitenluchtzwemmen ook in steden mogelijk moet zijn. Dat is alvast de ambitie van POOL IS COOL. De Vlaamse Regering maakte voor dit project – en is daarmee de hoofdfinancierder – een stevig bedrag vrij van maar liefst 140.000 euro. Andere – private – initiatiefnemers zijn: Decoratelier, Art2Work, Fix, Ecoworks en Speculoos. Het wordt eigenlijk georganiseerd door Kunstenfestivaldesarts en Cinema Galeries. De partners zijn dus de Vlaamse Regering, gevolgd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), de Brusselse Regering en de gemeente Anderlecht.

Via een VGC-besluit komt er nog eens 100.00 euro van de Vlaamse Gemeenschap bij. Tezamen zorgt dit voor een mooie Vlaamse investering in dit pilootproject. Het toont aan dat de Vlaamse aanwezigheid in Brussel zich op velerlei manieren kan manifesteren. Het succesverhaal – ons paradepaardje – is uiteraard onderwijs, maar even goed cultuur, en nu ook sport.

Er zijn al renovaties geweest van zwembaden. De renovatie van het VUB-zwembad is ook volledig door Vlaanderen gefinancierd. Er waren nog heel wat lopende projecten, waar jammer genoeg de VGC niet op ingeschreven heeft, terwijl Vlaanderen wel geld ter beschikking had voor dergelijke sportinitiatieven in Brussel.

Vlaanderen draagt dus een steentje bij om de concrete uitdagingen in Brussel het hoofd te bieden. Vorige week was er nog een vechtpartij in de Blaarmeersen. U hebt daarover gecommuniceerd. We kenden in het verleden nog conflicten en vechtpartijen in Hofstade, en aan de kust, in Oostende. In Blankenberge zagen we een niet al te mooi tafereel van jongeren uit Brussel. Sommigen doen dat af als ‘een beetje met zand en parasols gooien’. In mijn ogen was dat een vakantiedag van duizenden gezinnen verpesten. Ik vond dat bijzonder erg voor de jonge gezinnen met kinderen die één dagje aan zee hebben, en dat wordt verpest door jongeren die het strand verpesten, net zoals in de Blaarmeersen of Hofstade.

Wat voor ons bijzonder belangrijk is, zijn die concrete uitdagingen in Brussel, maar tegelijkertijd moet het duidelijk zijn dat dit een initiatief van de Vlaamse overheid is. Dit betekent opnieuw dat Vlaanderen in Brussel blijft investeren. In ruil mogen we verwachten dat dit project duidelijk een Nederlandstalig of tweetalig project wordt. Als de Vlaamse overheid investeert, zou ik durven benadrukken dat het duidelijk zichtbaar mag zijn dat het een initiatief van de Vlaamse overheid is. Wie gisteren de beelden van de voetbalpersconferentie heeft gezien, heeft gemerkt dat een van de spelers een van de sponsors, Coca-Cola, niet in beeld wenste te brengen. We moeten ervoor zorgen dat de hoofdsponsor die in Brussel investeert heel duidelijk in beeld moet komen en in de verf moet worden gezet. Dat kan een hefboom voor andere projecten in Brussel zijn. Ik verwijs graag naar het initiatief dat we met betrekking tot de ketenbenadering ooit hebben genomen. Als mensen bij de Vlaamse gemeenschap betrokken willen zijn, moeten we hen door middel van onderwijs, kinderopvang, sport en allerlei Vlaamse initiatieven in die keten brengen. We moeten hen een mooi aanbod doen.

Minister, kunt u dit project nader toelichten? Sluit dit aan bij wat ik in mijn inleiding heb gezegd? Is die ondersteuning eenmalig, voor deze zomer, of structureel? Wat zijn de mogelijkheden om dit project op lange termijn te verduurzamen? Gaat het enkel om deze zomer of zullen we hier ook volgende zomer of op andere momenten van kunnen genieten? Zijn afspraken over het gebruik van het Nederlands gemaakt? Zullen we worden geconfronteerd met redders en chauffeurs die geen twee woorden Nederlands spreken en zullen we worden afgeblaft als we iets in het Nederlands wensen te vragen? Zijn afspraken gemaakt om het brede Vlaams-Brusselse netwerk in de omkadering en met specifieke promoties bijkomend te promoten? Dit is gekoppeld aan culturele projecten die in het Kunstenfestivaldesarts passen, wat ik op zich een mooi initiatief vind. Op welke manier zult u met dit project een hefboom creëren om het Vlaams Brusselbeleid te versterken dat u en mij na aan het hart ligt?

Minister Dalle heeft het woord.

Minister Benjamin Dalle

Voorzitter, de nood aan sportinfrastructuur in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest blijft hoog. Zowel qua zwembaden als qua sporthallen loopt het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest achter op Vlaanderen. Veel Europese steden hebben openbare zwemgelegenheden in de openlucht, maar in Brussel is er sinds de jaren 1970 geen openluchtzwembad of andere gelegenheid meer. Dat is een hoofdstad van de EU met 1,2 miljoen inwoners onwaardig.

Het is een goede zaak dat de vzw POOL IS COOL daar verandering in wil brengen en daarvoor ook steun krijgt van verschillende overheden, niet in het minst van de Vlaamse overheid. De vzw is in 2016 opgericht om openbaar zwemmen in openlucht in onze hoofdstad opnieuw mogelijk te maken en heeft de voorbije jaren verschillende initiatieven genomen.

Met het pilootproject FLOW realiseert de vzw nu een tijdelijk openluchtzwembad op de site aan het Biestebroekdok in Anderlecht, een buurt met zeer weinig recreatieactiviteiten. De doelstelling van het project kan worden samengevat als een tijdelijke zwemplek die voor iedereen toegankelijk is en die de sociale cohesie tracht te bevorderen door mensen rond het water te brengen om te zwemmen of om van de zon te genieten.

Het zwembad zal groot genoeg zijn om er sportief in te zwemmen. Er zal ook een ondiep gedeelte voor een veiliger waterbeleving zijn.

Het zwembad zal een capaciteit van ongeveer tweehonderd zwemmers per dag hebben en toegankelijk en uitnodigend zijn voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond, geslacht of fysieke beperking. Die inclusiviteit weerspiegelt zich ook in de keuze van ontwerpers, programmering, beheerconcept, openingsuren en personeel. Samen met diverse organisaties waarvan de werking op specifieke doelgroepen is gericht, zal de vzw een programma buiten de gewone openingsuren ontwikkelen om zwemmen voor iedereen toegankelijk te maken, bijvoorbeeld met aquagym voor oudere mensen. Deze zomer zal de infrastructuur zeven dagen per week en zes uur per dag vrij toegankelijk zijn. Daarna zal POOL IS COOL met haar partners de infrastructuur nog minstens drie jaar uitbaten. Die infrastructuur is demonteerbaar én verplaatsbaar. Indien het zwembad in 2024 niet meer op diezelfde locatie kan worden opgebouwd, zal er worden gezocht naar een nieuwe site. Collega Vanlouwe, duurzaamheid is dus zeker een belangrijk element in het project, ondanks het feit dat het initieel als een tijdelijk project was opgericht. We hebben inderdaad vastgesteld dat men in Brussel nu al twintig jaar spreekt over een openluchtzwembad, over openluchtzwemgelegenheden, maar dat de Brusselse overheden er niet in slagen om op korte termijn definitieve concepten op te bouwen. Er zijn verschillende plannen, onder meer in Anderlecht, langs het kanaal aan de Abattoirsite. Er is nu ook het idee van een tropisch zwembad aan het Weststation. Er is ook het idee van een openluchtzwemgelegenheid op de Heizelsite. We hebben er echter voor gekozen om, in afwachting van die meer definitieve projecten, niet stil te zitten en ook vanuit Vlaanderen dit tijdelijke concept te ondersteunen.

Voor de omkaderende werking in 2021 en voor de promotie hiervan ken ik aan POOL IS COOL naast die investeringssubsidie van 100.000 euro ook een projectsubsidie van 40.000 euro toe op de subsidielijn Polsslag Brussel – Projecten voor Brussel. Heel belangrijk, en dat is voor ons een essentieel element, is dat het subsidiebesluit verplicht dat de vzw een Nederlandskundige dienstverlening en omkadering waarborgt. Het spreekt voor zich dat, als de Vlaamse Gemeenschap dergelijke middelen ter beschikking stelt, we ook willen dat mensen daar in het Nederlands kunnen worden geholpen, dat er bijvoorbeeld ook redders zijn die het Nederlands voldoende machtig zijn.

Voor de realisatie van het pilootproject werkt de vzw samen met een ruime schare partners, waaronder ook diverse Nederlandstalige partners. Dan denk ik aan Decoratelier, FIX, ART2WORK, JES Stadslabo, Cultureghem, Brussels Ouderenplatform, Muntpunt, BRUZZ en nog vele anderen. Naast het zwembad komt er een erg divers activiteitenprogramma, met concerten, filmvertoningen en dergelijke meer, in samenwerking met diverse Vlaamse én Brusselse culturele partners, zoals Ancienne Belgique, Kunstenfestivaldesarts en de Beursschouwburg. Het project komt tot stand dankzij de steun van diverse overheden en privépartners, die allen beslisten om mee te doen aan dit innovatieve pilootproject. Vanuit Vlaanderen hebben we niet alleen middelen toegekend, maar zijn we ook trekker geweest om dit project daadwerkelijk te realiseren. We denken dat we daarmee ook tegemoetkomen aan een reële nood van heel wat Brusselaars. Dit kadert ook bijzonder goed in de doelstelling van het Brusselfonds. Ik denk bijvoorbeeld aan de intersectorale samenwerking die tussen verschillende organisaties en instellingen wordt gecreëerd, onze Nederlandstalige partners uiteraard inbegrepen. De infrastructuur verankert zich bovendien in de buurt en speelt in op de publieke ruimte. Het project is ook innovatief. Het biedt een concreet en duurzaam antwoord op een vastgesteld tekort in het aanbod van de Vlaamse Gemeenschapsvoorzieningen. Het materiaal is ook duurzaam, zoals ik al zei. Het is een tijdelijk project, maar de materialen zijn wel duurzaam en kunnen opnieuw worden gebruikt.

De heer Vanlouwe heeft het woord.

Minister, dank u wel voor uw antwoord. Er is in Brussel inderdaad een gebrek aan sportinfrastructuur, aan zwembaden, ook wel ten gevolge van nalatigheid. Ik verwijs naar het zwembad in mijn eigen gemeente Ganshoren, dat gedurende tien jaar heeft leeggestaan. Dat zwembad is uiteindelijk enkel via geld van Beliris kunnen opengaan. Ik kan verwijzen naar Sint-Joost-ten-Node. Ik kan verwijzen naar Sint-Jans-Molenbeek. Daar is het iets sneller gegaan. Ik denk dat het ook zo was in Sint-Gillis. Daar was vooral geen lokaal geld voor. Men moest steeds naar andere overheden gaan, of een beroep doen op Belirisfondsen.

Voor alle duidelijkheid: ik vind dit een zeer positief verhaal. Eigenlijk is het opnieuw Vlaanderen of die vzw die alvast via financiering van de Vlaamse overheid dit initiatief mogelijk maakt, nadat er zoveel jaren over gesproken werd. Er werd inderdaad gesproken over eventueel een tropisch zwembad, een zwembad aan de Heizelsite, maar eerst zien en dan geloven. Dit is nu eigenlijk een heel positief verhaal. U zegt natuurlijk dat het duurzaam is. Het is uiteraard een tijdelijk project, we zullen zien en na het eerste jaar evalueren hoe duurzaam het zal zijn. Het is heel belangrijk – en het is goed dat u dat in de voorwaarden hebt opgelegd – dat die Nederlandstalige dienstverlening er moet zijn: de redders, hulpverlening en de EHBO. Ik hoop dat ik u in september-oktober niet moet ondervragen omdat er opnieuw klachten zullen zijn. Ik hoop dat we erop mogen rekenen en dat u erop toeziet dat die volledige dienstverlening effectief zo zal zijn wanneer Vlaanderen zo een belangrijke sponsor van dit project is. Minister, ik hoop ook dat u duidelijk maakt dat Vlaanderen inderdaad de initiatiefnemer, de grootste sponsor is. Dit mag duidelijk gemaakt worden aan iedere gebruiker van dit zwembad.

Minister, ik concludeer: ik vind het een positief verhaal. Er wordt opnieuw aangetoond dat Vlaanderen mee-investeert in iets waar Brussel eigenlijk al jaren recht op had moeten hebben, waar Brussel – laten we eerlijk zijn – veel over gebabbeld en gezwansd heeft. Vijftien jaar geleden heb ik dat voor het eerst gehoord, waarbij er nooit, maar dan ook nooit concrete initiatieven genomen zijn. Ik weet dat vorig jaar nog gezegd werd ‘laten we gewoon de vijvers van Anderlecht openstellen als zwembad of laten we het mogelijk maken om in het kanaal te zwemmen’. Dat is natuurlijk onverantwoord wanneer daar niet voldoende redders, veiligheids- en EHBO-diensten tegenover staan. Ik vind het een goede zaak, maar ik verwacht die tweetaligheid en dat duidelijk aangetoond wordt dat Vlaanderen opnieuw bijkomend investeert voor die zwembaden in Brussel.

De heer Laeremans heeft het woord.

Ik sluit me aan bij de positieve bewoordingen van collega Vanlouwe. Het is goed dat Vlaanderen inderdaad investeert, maar ik heb toch een paar kritische vragen. Ik heb een beetje ervaring met alles wat er de afgelopen decennia voorgevallen is in de provinciale zwembaden in Huizingen, in Diest en in het Blosodomein Hofstade, enzovoort. U spreekt van tweehonderd zwemmers per dag. Dat lijkt me bijzonder weinig. Ik weet niet hoe groot het zwembad zal zijn, maar ik denk dat er veel meer vraag zou kunnen zijn als het natuurlijk goed weer is. Is dat een systeem met reservering, waar men bijvoorbeeld via het internet een plaats moet reserveren? Of is dat een systeem met een tijdslot? In Duitse zwembaden krijg je vaak een duurtijd. Je mag dan bijvoorbeeld twee uur in dat zwembad verblijven. Dat wordt met een armbandje gecontroleerd. Als je langer blijft, moet je extra betalen. Dat is een mogelijkheid.

Ik heb ook een vraag in verband met de beveiliging. We weten allemaal hoe het gaat met een deel van de Brusselse jongeren die dus echt aan banden gelegd moeten worden omdat zij het zwembad onveilig durven te maken. Ten eerste, is de toegang tot dat domein volledig hermetisch afsluitbaar? Of is er gemakkelijk over te klimmen? Dan zit je met een dik probleem. Wie gaat er voor de beveiliging zorgen? Zijn dat politieagenten? Of is dat gewoon een private bewakingsfirma?

Ook wat dat betreft, vind ik dat u de garantie moet kunnen geven dat de mensen van die bewakingsfirma absoluut tweetalig moeten zijn. Daar ben ik toch wel ongerust over.

De heer Bex heeft het woord.

Collega, dank u voor de vraag, en minister, dank u voor het antwoord. We weten allemaal dat de nood om in openlucht te kunnen zwemmen in Brussel bijzonder groot is. Ik vind het heel belangrijk om ook nog eens te benadrukken dat dit initiatief er is gekomen doordat een aantal burgers met POOL IS COOL het initiatief hebben genomen om daar iets aan te doen. Hulde aan hen.

Dit project is een eerste stap, een belangrijke stap. Ik vind het zeer lovenswaardig dat de Vlaamse Gemeenschap ongeveer de kleine helft van de middelen voorziet om dat mogelijk te maken. Het is goed dat de VGC, Anderlecht maar ook het Brusselse Gewest daaraan bijdragen. Ik kan de collega's die daarover vragen stellen, alleszins geruststellen dat op de website van het initiatief de Vlaamse Gemeenschap duidelijk als eerste voorkomt op het rijtje van overheden die dit mede mogelijk hebben gemaakt. Die erkentelijkheid lijkt mij daar zeker aanwezig

Het is belangrijk om te benadrukken dat dit een eerste initiatief is dat opvolging moet krijgen en dat hopelijk de voorbode is voor veel meer ruimte om in openlucht te kunnen zwemmen in Brussel.

Er is de vraag of dit wel veilig zal zijn en of dit wel voldoende tweetalig zal zijn. Daar moet zeker aandacht aan worden besteed. Minister, ik ga er ook van uit dat dit zal gebeuren. Maar tegelijkertijd zou ik de collega's willen oproepen om hier voldoende positief naar te kijken. Als men zo een zwembad twee maanden openhoudt, zal men op elke plek wel problemen hebben. De vraag is in welke mate we ons gaan focussen op de problemen en in welke mate we ons focussen op al die jongeren en ouderen die daar fantastische momenten kunnen beleven. Dat evenwicht moeten we zeker bewaren.

Ik kijk dus zeker naar de klachten, dat moet zeker mogelijk zijn. Bijvoorbeeld bij de vaccinatiecentra hebben we een aantal klachten gehad, maar merkt men toch ook dat heel veel mensen zeer tevreden zijn over de manier waarop ze daar in het Nederlands ontvangen worden. Het is dan wel Nederlands met wat haar op, maar men is in zeer grote mate aanwezig om de mensen in het Nederlands te helpen. Perfectie is, zeker in Brussel, niet van deze wereld.

Minister, na de opmerking van bijvoorbeeld de heer Laeremans heb ik toch de vraag of u kunt bevestigen dat het zwembad gevuld zal worden met water en niet met azijn.

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Ik wil vanuit de CD&V-fractie ondersteuning betuigen aan de minister die investeert in sport. Ook al zijn we zelf niet van Brussel, toch weten we dat er een enorm nijpend tekort is aan allerlei sportfaciliteiten in Brussel. Het is heel goed dat minister Dalle daarin investeert.

Mijnheer Vanlouwe, u had geen betere dag kunnen kiezen dan vandaag. Men geeft boven de 30 graden Celsius. Of u dan in Brussel, Leuven of waar dan ook in Vlaanderen woont, dan is een openluchtzwembad altijd welkom. Heel veel steden zijn daarin aan het investeren. Ook provinciale domeinen investeren daar al jaren in. Dat brengt soms problemen mee, dat is waar, maar Brussel kan dan leren van wat er zich in Vlaanderen soms afspeelt.

Jong of oud, je hebt een uitlaatklep nodig waar je je kunt verfrissen op de heetste dagen. Ik vind dit een fantastisch initiatief, en ik vind het goed dat Vlaanderen daar ook middelen in investeert. Ik heb geen bijkomende vragen, maar als bewoner van Vlaams-Brabant wou ik dit toch even meegeven.

Dank u, mevrouw Brouwers. Ik zou graag ook even tussenkomen.

Ik ben natuurlijk zeer blij dat de mensen van POOL IS COOL het initiatief hebben genomen om aan te tonen aan de overheden dat er nood is aan een buitenzwembad. Maar eigenlijk duidt het ook wel op een falend beleid, want er was een buitenzwembad in Brussel, namelijk op de Heizel. Dat was Océade, een zwembad dat groter was dan hetgeen nu zou worden gebouwd. Daar was geen enkele euro overheidssubsidie voor nodig, niet van de stad, niet van het gewest, niet van Vlaanderen. Dat was compleet privé. Dat was elke dag vol. Heel veel jongeren ging daar naartoe, alle lagen van de bevolking, en die private ondernemer betaalde zelfs belastingen en huur voor de grond. Ik vind dit dus eigenlijk helemaal geen goede evolutie dat alles nu door de overheid betaald moet worden.

Ondanks het feit dat ik de mensen van POOL IS COOL steun in hun vraag naar een buitenluchtzwembad, is dit ook het bewijs dat de gemeente Brussel én het Brusselse Gewest hebben nagelaten om een bouwvergunning toe te kennen, of een verlenging van Océade, maar bijvoorbeeld ook een bouwvergunning aan andere private partners die vragen om een zwembad te bouwen. In heel veel gemeentes in Vlaanderen heb je Sportoase, bijvoorbeeld in Leuven, in Brasschaat, in Antwerpen, in Tongeren, in Knokke, in Rotselaar, in Beringen, in Lanaken, in Roeselare,… Ik ga ze niet allemaal opsommen. Dat zijn allemaal zwembaden die door de private sector gebouwd zijn, en die heel goed uitgebaat worden. Er is geen enkele reden waarom dat in Brussel bijvoorbeeld niet rendabel zou zijn. Integendeel: in Brussel wonen veel meer mensen, dus het zou nog veel rendabeler kunnen zijn om zoiets uit te baten.

Daarom vind ik dit niet zo’n geweldige evolutie dat de overheid hier telkens opnieuw in de plaats komt van de privésector, omdat bepaalde overheden nalaten om bouwvergunningen toe te kennen, en allerlei reglementen uitstorten over private ondernemers zodat ze hun werk eigenlijk niet meer kunnen doen.

Ik wilde dit gewoon gezegd hebben, los van het feit dat ik natuurlijk die mensen van POOL IS COOL steun, en dat ik begrijp dat de minister ook niet anders kan, want Vlaanderen heeft hier geen bevoegdheid qua bouwvergunningen en zo verder. Dat is eerder de bevoegdheid van de Brusselse gemeenten en het Brusselse Gewest. Voilà.

Minister Dalle heeft het woord.

Minister Benjamin Dalle

Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp uw frustratie over Océade. Ik denk dat dat een beslissing was van de stad Brussel, in 2018, als ik me niet vergis. Ik weet niet of u toen ook in het schepencollege zat en daarover hebt beraadslaagd. Maar het is effectief een beslissing die dateert van die periode, denk ik, en het is jammer als er aanbod wegvalt in Brussel. Desalniettemin denk ik dat, zelfs mocht Océade gebleven zijn, dit project nog nodig zou zijn. Het is een ander type project. Océade was grotendeels binnen, en ook een klein stukje buiten. Het was een heel mooi privaat initiatief, maar het was ook niet goedkoop, denk ik. Het was niet zomaar eventjes buiten gaan zwemmen. Dat was stevig betalen voor een heel mooi aanbod, vooral binnen, en een stukje buiten. Ik begrijp dus uw frustratie daarover, al kan ik niet goed duiden wie precies die beslissing heeft genomen. Ik dacht dat dat uw schepencollege was. Maar goed, ik kan mij vergissen. Maar ik denk dat dit project sowieso noodzakelijk is. Het is een project dat noodzakelijk is, maar wel ruimschoots onvoldoende.

Collega Laeremans, u verwees naar 200 zwemmers per dag, en zei dat dat niet veel is. Ik ben het daarmee eens. Het is de capaciteit die mogelijk is, op die locatie, met dat project. Het is uiteindelijk geen groot zwembad, het is een 17-tal meter. Het moet op een convenabele manier – ook in coronatijden – deze zomer georganiseerd worden.

Dus tweehonderd zwemmers per dag is weinig maar op die locatie en met die infrastructuur wordt dat als haalbaar gezien. Er wordt inderdaad ook voorzien in een reservatiesysteem om dit ordentelijk te organiseren. Met de geldende coronamaatregelen is dat aangewezen. Uiteraard is de veiligheid een zorg en een aandachtspunt.

Er is een preventief aspect waarbij zeer intens wordt samengewerkt met organisaties uit de buurt om ervoor te zorgen dat er respect is voor die locatie. Bepalend voor de veiligheid op dergelijke plaatsen is het respect van de buurtbewoners voor die infrastructuur, voor de mensen die daar werkzaam zijn, voor de mensen die daar komen. Daarnaast is er ook het aspect van handhaving, opvolging en repressie. En daarvoor kijken we natuurlijk vooral naar een van de partners, de lokale overheid. Het gemeentebestuur van Anderlecht en de lokale politie zullen instaan voor de lokale veiligheid en zijn partners in het project.

Er is ook voorzien in een afsluiting op de site maar geen hermetische afsluiting. Het wordt zeker een aandachtspunt om dat te bewaken. Ik kan wel bevestigen, collega Bex, dat het zwembad met water gevuld zal zijn.

Collega’s, nu ik jullie aandacht heb over dit dossier wil ik nog even verwijzen naar de incidenten die hebben plaatsgevonden in de Blaarmeersen, waar ook de heer Vanlouwe het over had, maar in het verleden ook in andere recreatiedomeinen, onder meer aan de kust in Blankenberge. Vaak zijn er Brusselse jongeren mee gemoeid. Ik wil nog even duidelijk stellen wat ik vorige week heb verklaard en waar ik ook volledig achter sta.

Zo moeten de jongeren die verantwoordelijk zijn voor bepaalde overtredingen, laat staan voor geweld, daar uiteraard voor worden aangepakt. De politie moet hen opsporen en justitie moet daar desgevallend haar werk doen. Ik denk dat er geen excuses mogelijk zijn. Ik wil daar ook heel helder over zijn en kan dat geweld ook alleen maar veroordelen.

Vorige week woensdag in de Blaarmeersen ging het over een relatief kleine groep jongeren die doelbewust naar daar zijn gegaan om de orde te verstoren. Dat kan uiteraard niet door de beugel. Ik hoop dat dit zich vandaag – het is opnieuw warm weer – niet herhaalt en dat het in de toekomst hard wordt aangepakt.

Ik heb daar ook aan toegevoegd dat wij niet enkel naar die zaken moeten kijken maar ook dat wij in Brussel onze verantwoordelijkheid moeten nemen. De problemen die hier aanwezig zijn, moeten worden aangepakt. Een element daarvan is meer recreatieruimte in openlucht, onder meer zweminfrastructuur. En daar hebben de Brusselse overheden een zeer belangrijke verantwoordelijkheid. Ook vanuit Vlaanderen proberen we daarin te helpen. Dat is wat we met dit FLOW- project op een bescheiden manier doen, maar ik denk dat het noodzakelijk is.

Ik heb me ook gepermitteerd om te verwijzen naar een ander groot samenlevingsprobleem in onze hoofdstad. Dat is niet alleen de armoede maar ook de werkloosheid. Ik denk dat de Brusselse overheid nog veel stappen vooruit moet zetten om ervoor te zorgen dat de nog steeds torenhoge werkloosheid wordt aangepakt op een daadkrachtige manier. Ik heb op een aantal sociale media gezien dat ‘Dalle excuses zoekt.’ Voor alle duidelijkheid, on the record, ik zoek geen excuses. Wanneer jongeren de orde verstoren in Brussel of in Vlaanderen, dan kan dat niet door de beugel en dan moet dat hard worden aangepakt. Maar tegelijk moeten alle overheden in Brussel, en dan vooral het gewest zelf, hun verantwoordelijkheid nemen om iets te doen aan de grote uitdagingen zoals werkloosheid en recreatieruimte waar zij schromelijk tekortschieten en waar onvoldoende wordt gedaan. Dit is een belangrijk thema dat de komende maanden ook niet uit de actualiteit zal verdwijnen.

De heer Vanlouwe heeft het woord.

Minister, ik zou heel graag met u het debat over werkloosheid en armoede in Brussel voeren. 20 à 30 jaar PS-beleid heeft van het rijkste gewest van het land het armste gewest van het land gemaakt. Maar ik denk dat dit toch enigszins losstaat van het debat. Tegelijkertijd is opnieuw aangetoond dat er te weinig is geïnvesteerd in vrije tijd, in sportinfrastructuur en andere mogelijkheden, zowel op gemeentelijk als op gewestelijk niveau.

En het is uiteraard terecht wat de collega’s Brouwers, Laeremans en Ampe zeggen: er was een privé-initiatief maar dat is eigenlijk weggepest. Men had op Océade ook een zwembad kunnen bouwen. Men had daar liever andere infrastructuur dan een zwembad. Ik hoor al vijftien jaar zeggen dat men een openluchtzwembad wou. Er zaten mensen al vijftien jaar in de Vlaamse Regering, waaronder minister Smet, en vijftien jaar werd er niets aan gedaan. Er werd geen enkel privé-initiatief mogelijk gemaakt, er werd op geen enkele manier door lokale overheden een zwembad mogelijk gemaakt.

Ik sta positief tegenover dit project. Het is een goede zaak voor de vele bezoekers. Ik vraag en blijf daarop hameren, om te zorgen voor veiligheid – geen toestanden zoals in Hofstade, Diest, De Ster in Sint-Niklaas, in de Blaarmeersen en Blankenberge. Ik wil daarover in september geen vraag aan u stellen. Ik hoop dat u daar heel goede strikte afspraken maakt.

De heer Bex wil daar liever positief tegenover staan. Neen, ik verwacht absoluut, als Vlaanderen daarin investeert, dat er tweetalige dienstverlening is. Het gaat over de redders, instructies en EHBO. Mensen die in de problemen komen, mogen geholpen worden in hun eigen taal. Ik verwacht dat u heel strikte afspraken maakt zodat iedereen daar op een mooie dag van kan genieten. U zegt dat het inderdaad duurzaam is. Ik hoop binnen vier jaar, als het project afgelopen is, dat er eindelijk eens verantwoordelijkheid wordt genomen om het definitieve openluchtzwembad te bouwen. We zullen zien hoe we dit moeten evalueren. We moeten het een kans geven, ik sta er bijzonder positief tegenover. Ik verwacht van u dat die twee, drie voorwaarden die u kunt opleggen, strikt worden nageleefd.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.