U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Verheyden heeft het woord.

Minister, in uw beleidsnota stelt u terecht dat de technische keuring er als preventieve controle voor zorgt dat de voertuigen in het verkeer steeds veiliger worden, zijn en blijven. De aantrekkelijkheid van de autokeuring heeft echter vaak te lijden onder lange wachttijden. De coronacrisis en de bijhorende sluiting versterkten de ongemakken nog. In het Vlaams Parlement werden hierover zelfs al diverse vragen gesteld.

Het is in het licht hiervan dan ook helemaal onbegrijpelijk dat wagens bij de technische keuring worden afgekeurd, louter en alleen omdat er op de – verder goed leesbare – nummerplaat een VL-zelfklever is aangebracht. In Vlaams-nationalistische kringen is dit een veelvoorkomende uiting van de Vlaamsgezinde overtuiging van de eigenaar.

Het afwijzen van wagens louter en alleen hierom kan dan ook beschouwd worden als een pestmaatregel die mogelijk zelfs haaks staat op de vrijheid van meningsuiting. Het afkeuren van wagens wegens van een VL-zelfklever op de nummerplaat bevordert immers op geen enkele wijze de verkeersveiligheid, toch de essentie van de keuring. Bovendien zorgen deze afkeuringen voor nodeloze extra drukte die allerminst wenselijk is.

Recent werd ik nogmaals gecontacteerd door een persoon die het slachtoffer was van deze praktijk. Zijn wagen werd afgekeurd wegens een ‘onregelmatige letterplaat’. Alhoewel de nummerplaat duidelijk afleesbaar was, werd de wagen technisch niet in orde bevonden wegens een VL-sticker die zich op de nummerplaat bevond. Zowel de verzekering van de betrokkene als de politiediensten bevestigden nochtans dat de nummerplaat goed leesbaar was. Het is overigens hoogst onduidelijk waarop de keuringscentra zich baseren om wagens op basis hiervan af te keuren.

Hoe beoordeelt u deze praktijken van de keuringscentra? Hoe zorgt het afkeuren van wagens met een zelfklever op de nummerplaat dan wel voor veiligere wagens en dus meer verkeersveiligheid, toch de essentie van de autokeuring? Waarom worden deze wagens dan wel afgekeurd? Staat het afkeuren van wagens wegens een aangebrachte zelfklever niet haaks op de vrijheid van meningsuiting? Zult u initiatieven nemen die waarborgen dat wagens niet meer worden afgekeurd louter wegens een zelfklever op de nummerplaat? Zo ja, welke?

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Mijnheer Verheyden, ik hoop dat u intussen zelf niet met uw wagen naar de autokeuring bent moeten gaan. U knikt, dus u bent bovendien ervaringsdeskundige.

De keuringsinstellingen handelen conform de instructies van de administratie, die betrekking hebben op de reglementering en op de wijze waarop de controles dienen te worden uitgevoerd.

De technisch controle beoogt niet alleen de veiligheidsaspecten – die van groot belang zijn – maar ook de naleving van milieuaspecten en reglementaire bepalingen. De federale minister van Mobiliteit legt de bepalingen voor de nummerplaat vast. Een niet-reglementaire sticker op een kentekenplaat volgens de Europese richtlijnen en model doet afbreuk aan de reglementaire bepalingen waaraan dergelijke kentekenplaat moet voldoen. Alleen de witte letter B is toegelaten.

Het aanbrengen van een sticker op het voertuig is op zich geen probleem, wel de plaats en of de sticker al dan niet reglementair is. U mag stickers plakken waar u maar wenst. In de reglementaire zone van een kentekenplaat is enkel de reglementaire grafische vormgeving toegelaten, zoals Europees is vastgelegd en conform de federale regelgeving. Ik suggereer u om de sticker elders op de auto aan te brengen.

De heer Verheyden heeft het woord.

Minister, ik rijd al jaren rond met een VL-sticker vooraan en achteraan op de nummerplaat. Ik heb nog nooit problemen gehad. Ik heb zo’n een beetje de indruk dat de keuringscentra wat willekeurig handelen. Het hangt een beetje af van de persoon die de keuring doet. Politiediensten reageren meestal evenmin op dergelijke nummerplaat. Ofwel kennen zij de regelgeving niet, ofwel hechten ze daar geen belang aan. Ik denk dat we naar dat tweede moeten streven.

Men kan inderdaad bepaalde regels opleggen, maar ze moeten kunnen worden aangepast. Ik hoor dat dat federale materie is, ik zal dit zeker aankaarten bij mijn federale collega’s.

Een goed afleesbare nummerplaat is volgens mij het belangrijkste. Men moet het voertuig kunnen identificeren. Dat staat helemaal niet in relatie met veiligheid. Veiligheid primeert op de weg. Ik zie andere voertuigen waarvan ik me afvraag hoe ze door de technische controle geraken. Een auto afkeuren wegens een VL-stickertje vind ik er een beetje over.

Bent u bereid, minister, om met uw federale collega deze regelgeving te bespreken? Bent u bereid om die te wijzigen? In het buitenland zie ik ook wel eens een wagen met een klever op de nummerplaat waarbij het kenteken nog heel goed leesbaar is. Wordt het geen tijd dat wij dat Vlaams bewustzijn tegemoetkomen? Wordt het geen tijd dat de VL-sticker niet meer bestraft wordt? Dat is toch los door de bocht?

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Mijnheer Verheyden, de keuringscentra moeten zoals ik al zei veiligheids- en milieuaspecten controleren, maar ook reglementaire bepalingen. Men heeft wel degelijk het recht om een voertuig met sticker die niet reglementair is aangebracht op het Europese kentekenmodel, af te keuren.

Dus men heeft wel degelijk die mogelijkheid, die opdracht zelfs.

Nu, u vraagt anderzijds waarom de politie dat niet controleert. Ik denk dat we op dat vlak voornamelijk moeten kijken naar prioriteitsafwegingen. Ik denk dat veiligheidsaspecten en ook milieuaspecten een veel hogere prioriteit hebben dan waar een sticker is aangebracht op de kentekenplaat.

Nu, het staat u uiteraard ook vrij om daar vragen over te stellen in het federaal parlement. Daaromtrent een debat aangaan met mijn federale collega heeft volgens mij weinig kans op slagen, maar tijdens een informeel gesprek wil ik het daar zeker eens over hebben. En opnieuw, het staat u uiteraard vrij om dat ook aan te kaarten in het federaal parlement.

De heer Verheyden heeft het woord.

Minister, die technische facetten en die milieufacetten zijn inderdaad veel belangrijker dan een sticker op een nummerplaat, zeker wanneer die nummerplaat nog goed afleesbaar is. Ik denk dat dat ook wel zeer belangrijk is.

We hebben er allemaal de mond vol van dat we fiere Vlamingen zijn. Misschien moeten we dat toch eens bekijken, ook op federaal niveau. Ik zal dit zeker ook aankaarten bij de Federale Regering. We gaan steeds meer naar die eigen Vlaamse staat. We hopen dat die er ook zo snel mogelijk is. Ik denk dat er niets verkeerd is aan uiting geven aan het feit dat je fier bent om Vlaming te zijn. Dat mag van mij gerust op die nummerplaat. Ik zal dat zeker aankaarten.

Ik wil u alvast bedanken dat u dit ook eventueel informeel wilt aankaarten bij uw federale collega. Dat is een begin, maar ik denk toch wel dat wij hier nog op zullen terugkomen, want ik denk dat die staatshervorming belangrijk is en dat we uiting mogen geven aan ons Vlaams-zijn.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.