U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw De Rudder heeft het woord.

Dit is een vervolgvraag op een vraag die ik stelde in oktober 2020 over het domein Putbos in Oordegem, waarover we in de media lazen dat Sport Vlaanderen het tegen 2021 zou willen afstoten wegens een te beperkt bovenlokaal belang en een te grote investeringskost.

Minister, uit uw antwoord konden we toen opmaken dat uit de evaluatie van Sport Vlaanderen Oordegem bleek dat, ondanks de aanwezigheid van een goede atletiekaccommodatie, het centrum een beperkte bovenlokale invulling heeft, met lage scores op de prioritaire functies. Uit de conditiescoremeting bleek bovendien dat de accommodatie sterk verouderd is en dat er over een periode van vijftien jaar jaarlijks bijna 1 miljoen euro zou moeten worden geïnvesteerd. Daarnaast kent Sport Vlaanderen Oordegem momenteel een exploitatiedeficit van ongeveer 700.000 euro per jaar.

U haalde ook aan dat u de ontwikkelingsmogelijkheden aan het bekijken was en dat het overleg opgestart was. U meldde dat uw administratie in gesprek was met de gemeente Lede om te zien wat ze voor elkaar zouden kunnen betekenen. U erkende het belang van het centrum voor de lokale sportgemeenschap, de lokale sporters en natuurlijk ook de clubs.

We lezen recent in de media opnieuw dat de onderhandelingen over de toekomst van het domein volop aan de gang zijn, maar dat het prijskaartje van 3 miljoen euro een struikelblok is voor de gemeente Lede. De gemeente Lede zou hierover ook een zakelijk voorstel verstuurd hebben aan uw kabinet. Er zijn blijkbaar ook geïnteresseerde private investeerders, maar die zouden geen interesse hebben in de aanwezige atletiekaccommodatie, wat het einde zou kunnen betekenen voor de atletiekclub Vlierzele Sportief.

Uw kabinet stelt de zeshonderd leden van de atletiekclub Vlierzele Sportief echter gerust met de volgende mededeling: “Wij hebben er goeie hoop in dat we een oplossing gaan vinden. We houden tijdens de onderhandelingen de belangen van de lokale sporters voor ogen. Oordegem heeft een belangrijke atletiekaccommodatie met veel activiteiten.” Nochtans heeft ook de gemeente Lede nog geen antwoord ontvangen op haar laatste voorstel – ondertussen wel, denk ik.

Minister, is er al een oplossing of een akkoord over de overname van het domein Putbos? Indien ja, is er dan een volledige overname door één partner of zijn er verschillende overnemers? Indien nog niet, hoeveel tijd gunt u zichzelf om tot een oplossing te komen en wat betekent dit voor de aanwezige atletiekclub?

Hebt u eventueel oren naar het voorstel van Wilfried Meert om van het Putbosstadion een gespecialiseerd werperscentrum te maken?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik heb nog geen akkoord kunnen bereiken over de overname, noch met de gemeente Lede noch met private ondernemers. De site staat officieel nog niet te koop. Vanzelfsprekend hebben wij en Sport Vlaanderen daarover al heel veel conversaties gevoerd, ook met de gemeente Lede, die vooral geïnteresseerd is in het atletiekgedeelte, maar ook met heel wat private partners die interesse hebben getoond, maar dan in mindere mate voor de atletiekinfrastructuur.

We hebben elke private partner doorverwezen naar de gemeente om af te stemmen voor wat betreft dat atletiekgedeelte.

Zodra er duidelijkheid is over hoe de verkoop er zal uitzien, zal ik dat agenderen op de ministerraad van de Vlaamse Regering. Daarna zullen we het goed ter beschikking stellen. We opteren er in eerste instantie voor om het domein in zijn geheel te kunnen verkopen, en dat onder strikte voorwaarden. Essentieel daarbij is of er een oplossing is voor de atletiekpiste en de atletiekvereniging. Het staat vanzelfsprekend potentiële kandidaat-kopers vrij om samen een dossier in te dienen. Het is perfect mogelijk dat een private partner samen met de gemeente een dossier indient. Maar als er geen oplossing komt voor de atletiek, zal er niet gegund worden. Het bod van de bieders zal in de eerste plaats worden beoordeeld op de voorgestelde oplossing voor de atletiekpiste en de atletiekclub. In hun businessplannen moeten de bieders daarover duidelijkheid scheppen. De verkoop zal dus niet automatisch worden toegewezen aan de hoogste bieder. Als we merken dat een oplossing voor de atletiek uitblijft, kunnen we te allen tijde de verkoop stopzetten. Gelet op de grote interesse van wel wat investeerders heb ik er goede hoop op dat we een akkoord kunnen bereiken en dat de overdracht zich binnen afzienbare tijd zal kunnen realiseren.

Ik heb het voorstel van de heer Meert gelezen. Dat kan een idee zijn voor de eventuele overnemer, eventueel in samenwerking met de Vlaamse Atletiekliga. Maar vanuit die hoek is er vooralsnog geen interesse betoond voor de site.

Mevrouw De Rudder heeft het woord.

Minister, het is logisch dat er heel wat bezorgdheid leeft op het terrein, zeker ook daar, omdat men een oplossing wil voor de atletiekclub en voor de hele site. Ik ben blij dat u aangeeft dat er garanties zullen zijn dat de atletiekclub zeker een oplossing kan krijgen.

Ik heb nog twee bijkomende vragen. Minister, op welke manier kunt u garanderen dat een private investeerder in de nieuwe atletiekpiste kan investeren? Die piste is verouderd. U geeft ook aan dat er nieuwe investeringen moeten gebeuren om de site op te waarderen. Op welke manier kunnen we dat doen?

Er is een audit gebeurd in 2017 van de centra van Sport Vlaanderen. Maar die audit is toch ook belangrijk om een globale aanpak onder ogen te zien? Het dossier dat nu op tafel ligt, mag geen voorafname zijn op dat globale dossier. Minister, kunnen wij inzage krijgen in dat auditdossier? Kan het ter beschikking worden gesteld voor ons als parlementsleden?

De heer Coenegrachts heeft het woord.

De specifieke casus waarover mevrouw De Rudder het had, ken ik niet zo goed. Maar zij vermeldt de audit van de centra van Sport Vlaanderen. Het zou inderdaad interessant zijn indien wij die op de een of andere manier zouden kunnen inkijken. Kan die audit ter beschikking worden gesteld? Of kan hij via de parlementsvoorzitter worden ingekeken? Ik denk dat daar nuttige beleidsinformatie in staat, die ons werk hier zou kunnen stofferen en voeden. Mocht dat mogelijk zijn, graag!

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik had een slecht contact. Ik heb de vraag over de audit niet begrepen.

Mevrouw De Rudder heeft het woord.

U gaf in een aantal antwoorden op schriftelijke vragen aan dat er vanuit Sport Vlaanderen in 2017 gestart is met een audit van de centra. Ik vroeg, samen met de heer Coenegrachts, of het mogelijk is dat wij inzage krijgen in die audit omdat hij belangrijke informatie bevat om de globale aanpak van de centra van Sport Vlaanderen te bekijken.

Minister Ben Weyts

Dat zal ik bekijken, en ook in welke mate dat eventueel commerciële informatie bevat. Ik moet bekijken in welke mate we dat kunnen openbaren.

We zullen natuurlijk elk voorstel beoordelen op het businessplan en de creativiteit die ter zake aan de dag wordt gelegd. Het allerbelangrijkste zijn natuurlijk de atletieksite en de piste. Dat is een conditio sine qua non. Anders gaan we sowieso niet gunnen, dat moge duidelijk zijn. Wie op dat vlak het beste voorstel kan formuleren, heeft dan natuurlijk ook wel een streepje voor.

Mevrouw De Rudder heeft het woord.

Minister, het is goed dat u nog eens aanhaalt dat de atletiekclub zeker haar voortbestaan gegarandeerd zou kunnen blijven krijgen. Dat is zeer belangrijk.

Ik wil er bij dezen ook nog eens op aandringen – en misschien kan de voorzitter dat ook mee opnemen – dat wij als parlementsleden ook inzage zouden krijgen in de audit en dat dat kan worden meegenomen naar de voorzitter, om het ons op die manier te bezorgen.

Mevrouw De Rudder, ik stel voor dat onze secretaris de vraag over de audit verder opvolgt met het kabinet. Indien die inderdaad vertrouwelijke elementen zou bevatten, kan men eventueel de piste met de parlementsvoorzitter bekijken. Dat is misschien een goede suggestie. Dat is iets voor de volgende regeling der werkzaamheden, maar de secretaris zal dat alleszins verder opvolgen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.