U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Lambrecht heeft het woord.

Minister, na de vele getuigenissen over mentaal en fysiek misbruik in de turnwereld werd de voorbije zomer een onafhankelijke onderzoekscommissie samengesteld die deze getuigenissen over de topsportwerking bij de Gymfed verder moest onderzoeken. De getuigenissen waren niet min. Zo werden meisjes gefilmd toen ze huilden, werden meisjes gekleineerd en afgebroken en werd er aan bodyshaming, gedaan waardoor sommigen onder hen nog altijd lijden aan anorexia. En zo kan ik nog een tijdje doorgaan.

Deze commissie bezorgt maandelijks een stand van zaken aan Sport Vlaanderen en aan de Vlaamse minister van Sport. Het rapport zou aanvankelijk eind januari 2021 afgerond zijn, maar die deadline werd verlengd tot eind maart 2021. Vandaag is het 31 maart 2021, de dag dat het onderzoeksrapport afgerond zou moeten zijn na al twee maanden uitstel.

Minister, waar is dat rapport? Hebt u het? Wij als commissieleden hebben het in elk geval nog niet ontvangen. En als u het rapport hebt, kunt u het dan zo snel mogelijk bezorgen aan deze commissie Sport?

Hoeveel getuigen werden sinds de start gehoord door die onafhankelijke onderzoekscommissie? Hoeveel getuigen moest de commissie in de maand maart nog horen, waardoor een uitstel van twee maanden werd toegekend?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

De commissie heeft gemeld dat zij bijna honderd mensen heeft gehoord. Ik zou het rapport deze week ontvangen. Ik weet niet of dat vandaag al gebeurd is. Zodra ik me vergewist heb van de inhoud van het rapport, zal ik me beraden over verdere stappen. Ik kan daar bij voorbaat nog niets over zeggen. Ik denk dat de thematiek niet verdraagt dat we publiekelijk aankondigen welke maatregelen we zullen nemen, wat we zullen doen en tegen welke timing. Ik kan het u niet vertellen, want ik zal mijn maatregelen louter en alleen baseren op de inhoud van het rapport.

Mevrouw Lambrecht heeft het woord.

Minister, ik vind het een beetje een vreemd antwoord dat u als minister niet zou weten wanneer het rapport van de onafhankelijke commissie klaar zal zijn. U stuurt ons als commissieleden met een kluitje in het riet.

Ik vind het ook een blaam voor die meisjes, die deze commissie misschien volgen. We weten dus niet of het rapport er deze week komt of niet ,terwijl de deadline 31 maart was. Wij worden daarover in het ongewisse gelaten. Ik voel me een beetje beledigd als lid van deze commissie. Ik wil gerust de komende twee weken vrijhouden voor een extra commissievergadering Sport wanneer dat rapport beschikbaar is. Ik denk dat ook vele collega's dat willen.

Ik denk dat we ook plannen moeten kunnen beginnen te maken voor hoorzittingen met de mensen die het rapport hebben geschreven, hoorzittingen met de mensen van Gymfed en hoorzittingen met een paar getuigenissen van de meisjes die aan ons, parlementsleden komen uitleggen wat er allemaal is gebeurd. Minister, ik kan niet begrijpen dat u nu niet kunt zeggen tegen wanneer wij een rapport mogen verwachten dat op 31 maart klaar moest zijn en dat al twee maanden is uitgesteld.

Ik kan echt niet begrijpen dat u nu denkt dat ik rustig deze commissie kan verlaten, wetende dat de paasvakantie voor de deur staat en wij niet weten wanneer we dat rapport zullen krijgen. Ik betwijfel ook echt dat u niet weet wanneer u dat rapport zult krijgen. Waarschijnlijk zullen we, zoals altijd, op de televisie een persconferentie met u zien. Wij zullen dan als commissieleden opnieuw schriftelijke vragen moeten indienen om informatie te krijgen. Ik vind dit getuigen van weinig respect voor de commissieleden en zeker voor de meisjes. Ik vraag nog eens wanneer we het rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie zullen kunnen inkijken. Bestaat de mogelijkheid dat dit opnieuw met een paar maanden wordt verlengd?

De heer Muyters heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord, want ik heb wel duidelijk gehoord dat u het rapport deze week zult krijgen. Ik heb ook in twee kranten gelezen dat het rapport vandaag bij u zou worden afgeleverd. Ik veronderstel dat de leden van de commissie het aan het afronden zijn.

Ik vind dat u wel de juiste toon gebruikt. Ik denk dat bij deze problematiek iedereen er baat bij heeft om een objectieve, neutrale en onderbouwde aanpak te zien. Ik denk ook dat het niet aan ons, parlementsleden, is om te oordelen of te veroordelen, laat staan het werk van de commissie nog eens over te doen. Ik ben er zeker voorstander van dat elke sporter in zijn club een veilige thuishaven moet kunnen vinden. En laat er ook geen twijfel over bestaan dat grensoverschrijdend gedrag niet kan, nu niet en nooit.

Ik ben benieuwd wat dit rapport met zich mee zal brengen en vooral welke lessen daaruit kunnen worden getrokken: lessen voor Gymfed, voor de sporters en voor andere federaties en sporters, zodat we op een serene manier voor de toekomst nog een betere sportbeleving voor elk kind kunnen garanderen.

De heer Annouri heeft het woord.

Dit is een ongelooflijk belangrijk dossier. Ik begrijp dan ook dat de emoties hoog oplopen. Minister, als u zegt dat u het rapport deze week ontvangt – en dat heb ik dan goed begrepen, aangezien collega Muyters het heeft bevestigd – dan denk ik dat we het werk van de commissie niet moeten overdoen, maar dat we als parlementsleden dat rapport wel moeten ontvangen.

Dus dan zou ik wel willen vragen, aan u, voorzitter, of aan u, minister, om het rapport vrij te geven aan de parlementsleden vanaf het ogenblik dat dat er is. Zo kunnen wij dat deze week nog inkijken en op basis daarvan kunnen wij ons werk doen. Dat is toch belangrijk omdat wij dat allemaal, en daar twijfel ik ook niet aan, minutieus willen opvolgen voor de slachtoffers. We kunnen daar lessen uit leren en het debat aangaan over hoe dit beter kan. Bij dezen zou ik toch wel die vraag willen stellen.

Dank u wel, collega’s. Ik heb als commissievoorzitter ook de vraag gesteld om het rapport ter beschikking te stellen, want we kunnen inderdaad in de pers al lezen dat het blijkbaar afgerond is of zou zijn. We krijgen daar dan vragen over, dus ik denk dat het nuttig zou zijn om dit te krijgen. Ik ben het helemaal met u eens, mijnheer Muyters, dat we het werk van die commissie niet moeten herdoen, maar ik denk dat de beleidsmatige conclusies natuurlijk wel door een parlement moeten kunnen worden getrokken. Het is dan noodzakelijk dat we allemaal over dezelfde informatie beschikken. We zullen dat verder opvolgen en dat komt ongetwijfeld in orde.

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik denk dat dit dossier en deze thematiek vooral veel baat hebben bij sereniteit. Zodra ik het rapport heb, zal ik mezelf goed beraden over de volgende stappen. Ik doe dat zonder tremolo’s, zonder polarisatie, politiek of anders. Dit initiatief hebben we zelf genomen, het is er niet op vraag van het parlement gekomen of na parlementaire vragen. Ik heb hiervoor zelf proactief het initiatief genomen. Ik zal vervolgens in alle rust en sereniteit bekijken wat vervolgens de meest aangewezen stappen zijn, en dat op grond van de inhoud van het rapport. Nu iets anders beweren, zou mijns inziens onverstandig zijn, zonder enige kennis te hebben van de inhoud van het rapport.

Mevrouw Lambrecht heeft het woord.

Ik volg de minister uiteraard dat we enkel naar de inhoud van het rapport zullen kijken. Dat is ook het enige wat we willen. Ik denk dat heel de commissie en ook de betrokken meisjes alleen maar sereniteit willen. Het is mij niet om meer te doen. We mogen de conclusies echter niet onder de mat vegen, we moeten ze goed bekijken. Ik heb veel respect voor dat onafhankelijk werken van de onderzoekscommissie. We willen hun werk niet opnieuw doen, maar we willen die conclusies zien en we willen ze ook kunnen bespreken en bekijken.

Ik heb maar één vraag, en ik voel me gesteund door mijn collega’s: minister, als u het onafhankelijk onderzoeksrapport krijgt, kunt u dat dan aan de commissieleden van de commissie van Sport zo snel mogelijk bezorgen, zodat wij de inhoud in alle sereniteit kunnen doornemen?

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.