U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Ryheul heeft het woord.

Voorzitter, minister, enkele weken geleden trok Hans Bonte, de burgmeester van Vilvoorde, opnieuw aan de alarmbel omtrent de immense overlast die de beide parkings langs de E19, meer bepaald die in Peutie en die aan de Woluwelaan, met zich meebrengen. Zwerfvuil, sluikstorten, maar ook mensenhandel, drugshandel en prostitutie zijn er schering en inslag. Ondanks acties en maatregelen blijft de situatie ontsporen. Ook op de parkeerstroken van de Woluwelaan in Vilvoorde tussen de rondpunten met de Mechelsesteenweg en de Monnetlaan loopt het de spuigaten uit. Volgens burgemeester Bonte zijn de meeste vrachtwagens bestemd voor de luchthaven waar plaats voor de vrachtwagens is voorzien. Nu zie je de chauffeurs soms koken naast of in hun vrachtwagen, terwijl er op de luchthaven voorzieningen zijn voor truckers. Maar daar moet er betaald worden en op straat niet.

In een eerdere vergadering zaten de stad, uzelf, minister, en de provinciegouverneur allen op één lijn: dit kan zo niet verder. Om die beide parkings niet langer aantrekkelijk te maken als transitparking, of voor drugstrafiek en andere vormen van criminaliteit, zou een degelijke afsluiting voorzien worden op beide parkings. Maar de overeengekomen afspanning kwam er echter slechts aan één van beide parkings, die aan de kant van Peutie. De investeringen blijven daar oplopen, aangezien de hekkens voortdurend worden vernield om zo een doorgang te creëren tussen Peutie en de parking. De Vilvoordse burgemeester wil dan ook de sluiting van de beide parkings.

Ook wat zwerfvuil en sluikstorten betreft, blijft het uit de hand lopen. Parkings worden bezaaid met kapotte banden, verpakkingen van eten, enzoverder. De burgemeester van Vilvoorde ziet een sluiting van de vrachtwagenparkings als enige oplossing en vraagt aan u, minister, en aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om de verantwoordelijkheid op te nemen.

Minister, waarom is er tot op heden nog maar één parking voorzien van een afsluiting, ondanks het reeds eerder aangegane engagement?

Welke acties zult u eventueel bijkomend ondernemen om deze toename van allerlei vormen van overlast en criminaliteit – tot zelfs mensenhandel – te reduceren?

Is er hierover nieuw overleg gepland? Wat is uw mening in verband met het voorstel tot sluiting van beide parkings door de huidige burgemeester? Ondertussen kon ik uit de inleiding van het persartikel echter reeds opmaken dat u de problemen erkent, maar meer heil ziet in grote investeringen en de vrachtwagenparkings wil aanpakken met een betere infrastructuur. Een uur later wijzigde de titel van datzelfde artikel, naar een nog krachtigere boodschap: "’Neen, de vrachtwagenparkings langs E19 gaan niet dicht’: Vilvoords burgemeester botst op harde ‘njet’ bij minister Lydia Peeters”. Burgemeester Bonte is alvast niet onder de indruk van uw plannen, maar ik kijk alvast heel benieuwd uit naar uw intenties, en ook naar de antwoorden op mijn vragen.

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Mevrouw Ryheul, dank u wel voor uw vragen. Overlast en criminaliteit op onze vrachtwagenparkings, ze komen meermaals terug. Ik deel uiteraard zeker de bekommernissen die u hierover uit.

Ik kom tot uw eerste en tweede vraag. Het hekwerk op de parking te Peutie richting Brussel werd inderdaad een aantal jaren geleden geplaatst. Men gaf als motivatie op dat dat de meest gevoelige kant voor de transmigratieproblematiek was. Daarom heeft men daar toen het hekwerk geplaatst. U weet ook, en ik denk dat ik dat ook al meermaals in de commissie heb gezegd, dat wij hebben overlegd met alle provinciebesturen, maar ook met de gouverneurs en met de betrokken gemeenten, de gemeenten waar er een parking of dienstenzone aanwezig is, om te zien hoe we moeten bijsturen. Waar er bijsturing nodig is, zullen wij ook bijsturen.

Specifiek qua infrastructurele maatregelen heb ik mij ertoe geëngageerd om zeker ook op die parking in Peutie in het nodige hekwerk te voorzien. Dat was er al richting Brussel, maar dat is beschadigd en moet worden hersteld. Tegelijkertijd zal er ook in een hekwerk richting Antwerpen worden voorzien. We hebben het vanmorgen al even gehad over het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2020-2021. In dat GIP is een investeringsbedrag van 250.000 euro opgenomen specifiek om daar in dat hekwerk te voorzien en zodoende te zorgen voor meer veiligheid. Er komen ook extra opruimbeurten van zwerfvuil op beide parkings, omdat ook dat natuurlijk altijd wel een heikel punt was dat op de agenda’s naar boven kwam: er valt ook enorm veel rommel en vuiligheid op die parkings aan te treffen.

Verder blijf ik ook vasthouden aan datgene wat we eerder hebben gecommuniceerd. Wij kunnen inzetten op infrastructuur. Een specifieke bewakingsopdracht is eigenlijk zelfs niet echt onze taak, maar om in dezen toch ook een antwoord te bieden en ter ondersteuning van de federale overheid, hebben wij de bewakingsopdrachten verlengd. Er is een nieuwe raamovereenkomst voor bewakingsopdrachten voor de komende twee jaar opgemaakt. Zodoende hopen we ook op onze beurt een steentje bij te dragen ter zake, ofschoon dat eigenlijk louter de bevoegdheid van het federale Ministerie van Binnenlandse Zaken is. Die bewakingsopdrachten werden alleszins gecommuniceerd op de provinciale overlegtafels. Er werd meegedeeld dat dat toch wel een zeer goede zaak was. Daarom doen we dat ook. Deze bewakingsmensen werken uiteraard ook zeer nauw samen met de bewakingsteams van de federale politie. Daarvoor is in een bedrag van 2 miljoen euro voorzien binnen ons GIP 2020-2021.

Er is regelmatig overleg, met de gouverneurs, met de politiediensten en met onze diensten van het AWV. Dan komt natuurlijk ook die transmigratieproblematiek iedere keer weer op de proppen. Als er bijsturing nodig is, dan zorgen we daar ook voor.

Met uw laatste vraag vroeg u naar mijn mening over het voorstel van de huidige burgemeester om beide parkings te sluiten. U hebt inderdaad ook de persartikels daaromtrent geschetst. We weten allemaal dat, als we een parking zouden willen sluiten, het probleem zich automatisch zal verleggen. Dat is ook heel duidelijk naar voren gekomen tijdens die overlegtafels over de snelwegparkings en de transmigratieproblematiek.

Het zou louter een verschuiving van het probleem betekenen. Het zou zelfs betekenen dat de burgemeester in kwestie zelf veel meer klachten zou krijgen van zijn eigen inwoners, want men gaat dan die vrachtwagens, die toch ergens een rustpauze moeten hebben, bijvoorbeeld in woonstraten geparkeerd zien. Dat zou nog meer overlast voor de woonbuurten met zich meebrengen en dat willen we uiteraard ook niet. Ik denk eerder dat we het probleem moeten oplossen daar waar het zich stelt, en het niet gewoon verschuiven naar andere locaties.

De dienstenzone in Peutie is bovendien essentieel voor de autosnelweggebruikers, voor de rij- en rusttijden die zij moeten respecteren. Die is trouwens ook opgenomen in TEN-T (Trans-Europees Netwerk voor Transport) op Europees niveau, dus daar is heel veel verkeer, veel kans op doorreizend verkeer. Het is dus geen goede zaak om zonder meer te zeggen ‘we sluiten de parking en we zijn van alle problemen verlost’. Ik heb dat deze keer ook horen zeggen door de burgemeester van Vilvoorde. In het verleden waren het eerder een aantal burgemeesters in West-Vlaanderen die opriepen om de parkings opnieuw te sluiten. Ik sta daar niet achter, ik denk dat we beter focussen op andere maatregelen en dat de bewakingsopdrachten en de infrastructurele maatregelen hier een beter antwoord op zijn.

Mevrouw Ryheul heeft het woord.

Minister, dank u wel voor uw zeer veelbelovend antwoord. Burgemeester Bonte stelt dat de vrachtwagenchauffeurs moeten parkeren op de parkings van Luchthaven Cargo omdat dat hun bestemming is en omdat er plaats en infrastructuur voorzien is om te koken. Mij lijkt het ook eerder logisch dat vrachtwagenchauffeurs de voorkeur geven aan een parking waar ze gratis terechtkunnen. Want betalend parkeren is voor heel wat chauffeurs echt een drempel, vaak krijgen ze het geld niet terug van hun werkgever.

Minister, snelwegparkings in Vlaanderen hebben niet altijd de beste naam als het op orde en netheid aankomt. U zult deze morgen ook wel het artikel ‘Welkom op de vuilste snelwegparking van Vlaanderen’ in Het Laatste Nieuws gelezen hebben. Dat ging dan weer over een andere snelwegparking, de parking aan de E19, tussen Sint-Job-in't-Goor en Brecht. Daar trekt weer een andere burgemeester, Sven Deckers, aan de alarmbel. Hij is eveneens niet gelukkig met de situatie en ook hij heeft het probleem al herhaaldelijk aangekaart tijdens zijn gesprekken met het AWV. Het AWV is de beheerder van de parking en heeft ook beloofd om maatregelen te nemen.

Minister, was u op de hoogte van de problematiek op deze parking? Welke concrete maatregelen zullen daar, maar ook op andere snelwegparkings, rond sluikstorten genomen worden?

Minister, u verwees inderdaad naar het overzichtje in verband met de investeringen aan de vier snelwegparkings dat we begin dit jaar gekregen hebben. Daar is inderdaad het bedrag opgevallen dat u vernoemd hebt: een raambedrag van 250.000 euro voor de parking en het afsluiten en vernieuwen van het hekwerk, alsook de opruim- en kuisbeurten. Het plaatsen van de camera’s en de operationele kost die daaraan verbonden is, stonden daar niet in vermeld. Ik ben heel tevreden dat u zelf ook aangeeft dat dat nu toch op de lijst van de bewakingscamera’s staat en dat een private bewakingsfirma die taak daar op zich zal nemen. De burgemeester was zelf in 2018 al vragende partij voor het inplanten van cameratoezicht om daar de boel proper te houden.

Ik las inderdaad ook dat er overleg geweest is met diverse actoren en dat er een plan van aanpak is over de transmigrantenproblematiek en dat daarvoor voor een eerste keer een budget van 38 miljoen euro vrijgemaakt wordt. Hoe ziet u dat plan van aanpak? Hoe ziet dat eruit? 

De heer Coel heeft het woord.

De problematiek is reëel in Vilvoorde. Het is begrijpelijk dat de burgemeester aan de alarmbel trekt. Dus ook bedankt voor de vraag, collega.

Ik vind het een beetje een vreemde redenering om te zeggen dat er overlast en criminaliteit is en dat we dus de parkings gaan sluiten. Ik denk dat het een van de primaire taken van de overheid is om de veiligheid te garanderen en om criminaliteit aan te pakken, om dus de overlast te bestrijden en niet de openbare ruimte af te sluiten. Ik vind het een goede keuze van de minister om niet in dat spoor mee te gaan en maximaal in te zetten op beveiliging. Handhaving is natuurlijk eerder een federale aangelegenheid. Maar het inzetten op die hekken: het is goed dat u bijkomende investeringen plant om ook die andere zijde af te schermen. Het is ook goed dat u die samenwerking met het federale verlengd hebt die gestart is in 2017 om een aantal ploegen van die privébewaking te voorzien voor die parkings. Het is goed dat Vlaanderen daar zijn steentje bijdraagt.

U had vorig jaar – denk ik – ook camera’s aangekondigd om het sluikstorten mee te bestrijden. Die camera’s kunnen wel voor meerdere dingen ingezet worden. Is daar ook samenwerking voorzien met politionele diensten, zodat die ook voor andere zaken ingezet kunnen worden? Ik denk dan aan het bestrijden van die mensensmokkelaars en dergelijke. Wat is daar de stand van zaken?

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Ik denk dat we allemaal op dezelfde golflengte zitten. Mevrouw Ryheul, u zegt terecht dat het zonder meer afleiden naar betaalparkings niet gedaan zal worden door onze vrachtwagenchauffeurs. U zegt zelf dat het nog maar de vraag is of zij die kosten gerecupereerd kunnen krijgen. Dat lijkt ons inderdaad geen goede zaak. Ook deze parking, die deel uitmaakt van het TEN-T-netwerk, moet openstaan, moet kosteloos ter beschikking staan van alle mensen die in verkeer en transport op doorreis werken en die hun rij- en rusttijden moeten respecteren. Wat dat betreft ben ik dus niet van plan om die parkings te gaan sluiten. Neen, ik denk dat we veel beter inzetten op de infrastructurele ingrepen om overlast en om zwerfvuil te voorkomen en om te zorgen dat er nette parkings ter beschikking zijn waar onze mensen op doorreis dan ook te allen tijde gebruik van kunnen maken.

Het globale plan van aanpak inzake overlast op onze snelwegparkings heb ik nu niet direct voorhanden. Ik denk dat we dat eerder ook al gecommuniceerd hebben. Maar u zult zien in het GIP dat we daar sowieso in investeren. We hebben ook al meermaals de vraag gekregen voor extra sanitair en dergelijke. Ook daar zetten we op in. En ook op die beveiligingsfuncties en die bewakingsfuncties. We hebben zeker ook vanuit de teams van de wegpolitie en de federale bewakingsteams gehoord dat die samenwerking heel goed verloopt, en ook het uitwisselen van het beeldmateriaal van de camera’s. Daar moeten we nog veel meer op inzetten, maar zeker ook continu op het overleg met alle mogelijke partners om zowel die transmigratieproblematiek als alle andere vormen van overlast waarover we meldingen kregen op onze parkings, een halt toe te roepen. Het gaat dan om situaties van drugshandel, van prostitutie en dergelijke meer. Uiteraard kan dat niet, daar dienen onze parkings niet voor. We zullen zeker blijven waken, samen met alle andere mogelijke partners, dat hier de veiligheid gegarandeerd kan worden voor hen die hier de nodige rusttijden willen benutten.

Mevrouw Ryheul heeft het woord.

Nog een laatste bemerking, minister. De kilometerheffing werd destijds in het leven geroepen om vooral de infrastructuur van onze wegen aan te pakken. Het bedrag dat uit die heffing wordt gepuurd, neemt jaarlijks toe. Het lijkt me dan ook logisch dat de vrachtwagenchauffeurs die daar hele dagen gebruik van maken, daar ook effectief de vruchten van kunnen plukken. Vandaar wil ik ook vragen of oproepen of vanuit die opbrengsten meer geld geïnvesteerd kan worden in veiligere en comfortabele en propere parkings.

Ook de parkinginfrastructuur voor vrachtwagens moet worden meegenomen in de bestemmingsplannen van die opbrengsten.

Minister, de keuze om die parking te sluiten is wat ons betreft absoluut geen optie. Dat is kiezen voor de gemakkelijkste oplossing. Zelfs burgemeester Bonte heeft in het verleden al aangegeven dat dit een noodmaatregel is die alleen het probleem zal verschuiven.

Minister, u nam begin 2021 met het GIP uw verantwoordelijkheid op om werk te maken van betere, veiligere en properder snelwegparkings. Ik ben ervan overtuigd dat u daar verder op zult blijven toezien, zodat we straks in de pers geen nieuwe verhalen van andere burgemeesters moeten vernemen, die opnieuw aan de alarmbel trekken omdat de Vlaamse overheid haar beloftes niet nakomt. We zijn het er allemaal over eens dat een uitgeruste chauffeur zich op de weg veel veiliger zal gedragen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.