U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Minister, in oktober heb ik bij u geïnformeerd naar de stand van zaken van de behandeling door de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) van de klacht tegen Norkring België over de niet-naleving van artikel 28 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de voorwaarden en procedure voor het verkrijgen van een licentie voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk en de bijbehorende zendvergunning, omdat ze niet tijdig het kanaal in gebruik hebben genomen voor digitale televisie-uitzendingen van pakket 7. Dat is frequentiekanaal 10, dat dus deel is van de licentie voor het aanbieden van een televisieomroepnetwerk door de VRM, toegekend aan Norkring. Maar ze gebruikten het dus niet.

De VRM heeft onlangs, op 18 januari, beslist om de vergunning van Norkring in te trekken, met de volgende motivering: “Frequenties, ook digitale frequenties, zijn een schaars goed dat efficiënt gebruikt moet worden. Norkring brengt geen enkel concreet element aan waaruit zou kunnen blijken dat ze de nodige inspanningen levert om alsnog met frequentiekanaal 10 een business-case uit te bouwen noch dat ze op korte termijn met uitzendingen in HD zou starten. Dit terwijl de licentie al dateert van 2009 en de enige zendvergunning van 2017. De VRM meent dat Norkring destijds een optimistische business-case heeft ingediend terwijl de markt intussen niet meer toelaat om meer te doen dan wat momenteel door Norkring wordt aangeboden. Nochtans was duidelijk dat de licentie een geldigheidsduur van 15 jaar had. De VRM besluit dat Norkring tot op heden geen daadwerkelijk gebruik aantoont van frequentiekanaal 10. In het verleden werd Norkring reeds tweemaal in gebreke gesteld en daarbij werd telkens een regularisatietermijn opgelegd. Bij deze derde schending acht de VRM een nieuwe regularisatermijn niet meer nuttig nu Norkring zelf aanvoert geen business-case meer te hebben voor frequentiekanaal 10 en geen verdere acties meer onderneemt. De VRM trekt dan ook licentie voor het aanbieden van een televisieomroepnetwerk, verleend op 22 juni 2009 aan Norkring België NV, in voor wat betreft pakket 7/frequentiekanaal 10.”

Minister, ik wil u daar toch een aantal vragen over stellen. Wat is uw reactie op de vernietiging van de vergunning voor dat pakket?

Wilt u onderzoeken of de gebruiksrechten voor het vrijgekomen kanaal 10 voortaan kunnen worden toegewezen aan de radiozenders in plaats van aan de distributeurs, zoals dat ook het geval is voor de FM-frequenties?

Welke gevolgen heeft deze beslissing op het stappenplan dat u had aangekondigd om lokale radio-omroeporganisaties bijkomende digitale mogelijkheden aan te bieden, meer concreet wat betreft de mogelijkheden voor die radio-omroeporganisaties om zelf digitale frequenties te kunnen verwerven?

U hebt ook al meermaals benadrukt dat u ervoor wilt zorgen dat lokale radio’s de digitale trein niet missen. Tijdens een overleg met de lokale radio’s afgelopen zomer hebt u aangegeven dat u met de stuurgroep digitale radio zou bekijken of en wanneer ze nauwer betrokken kunnen worden.

De rest ben ik kwijt. Ik hoop dat het slechts vier vragen waren. Ik heb het niet openstaan en blijkbaar is het niet goed afgedrukt.

Er waren vijf vragen, mevrouw Brouwers. Zal ik de vijfde vraag voorlezen?

Gaat u ze stellen, voorzitter? Dat is heel vriendelijk, want ik zou het moeten opzoeken in mijn agenda. En dat wordt ingewikkeld.

Mevrouw Brouwers wil dus ook het volgende weten, minister. Vorige week kondigde u aan dat 26 lokale radio’s zijn ingegaan op het steunaanbod om zich aan te sluiten bij het internetradioplatform Radioplayer, waardoor ze dus overal digitaal te beluisteren zullen zijn. Nog eens 5 radiozenders zullen binnenkort terug te vinden zijn op het platform. In 2020 waren er slechts 3 lokale radiozenders actief op Radioplayer.

Dankzij de extra financiële steun van de regering zullen er binnenkort dus 34 lokale radio’s op het platform terug te vinden zijn. Minister, hebt u onderzocht wat de redenen zijn voor de andere lokale radio’s om nog niet in te tekenen op dit aanbod en kan er aan hun bezwaren tegemoet worden gekomen?

Dank u wel, voorzitter. Ik heb hier nog wat problemen die ik zal proberen op te lossen. Ondertussen hoor ik jullie wel, en dat is belangrijk. Dank u voor het inspringen.

Wij zien en horen u.

Minister Dalle heeft het woord.

Minister Benjamin Dalle

Het gaat niet over een vernietiging, maar over een intrekking. De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) heeft de licentie voor het aanbieden van een televisieomroepnetwerk die Norkring had verkregen op 22 juni 2009, meer bepaald voor pakket 7, frequentiekanaal 10, ingetrokken. Ik heb natuurlijk akte genomen van de beslissing van de VRM. Aangezien de VRM een autonome regulator is, kan ik uiteraard geen uitspraken doen over de inhoud en de motivatie van die beslissing. Ik kan wel zeggen dat het vrijkomen van die multiplex opportuniteiten creëert.

Multiplex 10 zou kunnen worden omgevormd naar vier multiplexen die elk voor DAB+ kunnen worden gebruikt. Nu die multiplex 10 is vrijgekomen, heb ik mijn administratie dan ook de opdracht gegeven te onderzoeken of we deze multiplex kunnen gebruiken voor DAB+, onder welke modaliteiten en voorwaarden, en ook om een stappenplan uit te werken om dat concreet te realiseren.

Het is natuurlijk moeilijk om nu al vooruit te lopen op de concrete uitwerking, maar ik zou graag meegeven op welke manier ik dat idealiter zie. Op korte termijn wil ik een kader creëren om tijdelijke zendvergunningen toe te staan voor DAB+-uitzendingen door lokale spelers. Het uitwerken van dat kader zal wel nog enkele maanden duren, maar het lijkt me een opportuniteit om te kijken welke interesse er is en hoe dit kan worden georganiseerd.

Op langere termijn zou ik een digitaal frequentieplan willen uitwerken voor lokale radio-omroeporganisaties en daaraan gekoppeld bijvoorbeeld een beauty contest organiseren. De aanpassing van het regelgevend kader kan pas van start gaan nadat het nieuw digitaal frequentieplan definitief is. Ik wil wel benadrukken dat indien er tijdelijk zendvergunningen worden toegekend, dit op geen enkele manier kan worden beschouwd als een voorafname op het digitaal frequentieplan, of dat die spelers later zullen worden erkend.

Ik hoop dat ik op die manier de lokale spelers perspectief kan bieden. Hoewel we dus een versnelling hoger kunnen schakelen – we moeten niet wachten tot 2024 –, zou een en ander nog wat tijd vergen. Het is ook belangrijk te benadrukken dat de beslissing van de VRM nog kan worden aangevochten bij de Raad van State door Norkring. Een dergelijke procedure is weliswaar niet opschortend. We moeten er ons bewust van zijn dat bij een eventuele schorsing of vernietiging van de beslissing van de VRM door de Raad van State de licentie opnieuw zal toekomen aan Norkring, waardoor Norkring dat opnieuw in gebruik kan nemen. Bijgevolg zullen de tijdelijke zendvergunningen ook steeds onder voorbehoud van een mogelijke uitspraak van de Raad van State worden toegekend.

De lokale radio-omroeporganisaties hebben effectief op 15 december 2020 een overleg gehad met de stuurgroep Digitale Radio Vlaanderen. Tijdens dit overleg werd de werking van Radioplayer door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) Digitale Radio Vlaanderen toegelicht en hebben de lokale radio’s de kans gekregen om hun vragen over Radioplayer te stellen. Tijdens dit overleg werd ook de steunmaatregel toegelicht voor lokale radio's die via Radioplayer willen uitzenden. Wanneer een lokale radio de eerste twee maanden van de licentie voor Radioplayer betaalt, zal de Vlaamse Regering effectief de betaling van de licentievergoeding van de overige maanden van 2021 op zich nemen.

Afgelopen maandag heb ik nog informatie aan de cvba opgevraagd over het aantal lokale radio's dat op vandaag is ingegaan op het aanbod. Vanaf 1 februari zullen er 41 lokale radio’s te beluisteren zijn via Radioplayer.

Het is nog te vroeg om een analyse te maken waarom andere lokale radio’s de stap naar Radioplayer niet of nog niet zetten. Maar ik denk in elk geval dat 41 lokale radio’s al een succes is in de stappen naar digitalisering. Die verlopen, zoals geweten, niet alleen via DAB+, maar ook via internet en via apps zoals Radioplayer.

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Minister, ik wel toch wel zeer tevreden met dit antwoord. Het is een beetje een geluk bij een ongeluk – het moeilijke is dan voor Norkring in dezen – dat de VRM die beslissing heeft genomen, waardoor we eindelijk ook kunnen inzetten op de digitalisering van lokale radio, niet dat er daar al niet enkele mee bezig waren, maar om dat toch wat grootschaliger aan te pakken. Het is echt een opportuniteit die zich nu aandient en waarop u ook meteen op een goede manier inspeelt.

Als ik het goed begrepen heb, gaan er op korte termijn – dat zou dan voor de looptijd zijn van een eventuele beroepsprocedure bij de Raad van State – al zendvergunningen gegeven kunnen worden aan een aantal lokale radio’s. Daar moet een kader voor gecreëerd worden, zegt u zelf, want u kunt die niet zomaar in het wilde weg aan de een of andere beginnen te geven. Hoelang gaat het duren dat we daarop moeten wachten? Misschien hebt u het al gezegd. Op welke termijn ziet u het dan, dat dat kader voor die korte termijn van kracht wordt? De lange termijn vergt dan natuurlijk nog heel wat andere zaken.

In elk geval proficiat: ik vind 41 lokale radio’s die al willen meedoen met Radioplayer, voor een start al een mooi begin. Oké, er zijn er een heel aantal die niet meedoen. Ik vind dat zeker niet te minimaliseren, dat is toch ook een teken dat er interesse is. Laten we hopen dat er voor uw nieuw initiatief, om dat kanaal 10 daarvoor in te zetten, op korte termijn ook voldoende interesse zal zijn. Ik vind het in elk geval een heel mooie opportuniteit die zich nu voordoet. De CD&V-fractie is al heel lang vragende partij om voor die lokale radio’s net iets meer te doen en om hen mee te betrekken in het digitale verhaal. Hier is er dan toch een heel interessante kans. Dank u wel voor uw antwoord. Ik ben er heel tevreden mee.

Minister Dalle heeft het woord.

Minister Benjamin Dalle

Ik ben ook zeer tevreden over het aantal dat al op Radioplayer actief is. Ik denk dat we dat nog moeten voortzetten. Ik hoop dat tegen het einde van het jaar … (onverstaanbaar) …

Uw vraag rond de timing is niet zo gemakkelijk om heel concreet te beantwoorden. Ik sprak in mijn antwoord over enkele maanden. Het is natuurlijk pionierswerk. We hebben in Vlaanderen weinig ervaring en weinig precedenten op het vlak van lokale radio’s op DAB+. Het is de ambitie in deze bestuursperiode om op het vlak van digitalisering grote stappen te zetten, ook op het vlak van digitalisering van radio en lokale radio. Die pilootprojecten kunnen daar een mooie boost aan geven. Maar ik ben zeer behoedzaam om een concrete timing te geven. In elk geval gaan we daar dit jaar zeer hard aan werken. Daar kunt u op rekenen. Maar het zal zeker enige maanden in beslag nemen, die tijdelijke vergunningen.

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Ik heb geen verdere vragen. Het was duidelijk. Wij zijn in elk geval tevreden met deze eerste aanzet voor een bredere digitalisering van het lokale radioveld.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.