U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Collega’s, in november 2020 werd een taskforce opgericht met als doel een duidelijk beeld te krijgen van hoe de cultuurorganisaties onder andere vanuit het economisch beleid verder ondersteund kunnen worden. Daar zijn ondertussen twee werkgroepen actief. Enerzijds is er een werkgroep met een focus op de korte termijn, wellicht nog zolang de crisis nog volop woedt. Anderzijds is er een werkgroep die de middellangetermijnvisie voor de culturele en creatieve sector voor ogen houdt. Zodra de samenleving heropgestart is, en ook de culturele en creatieve sector, komen we in een andere wereld. Wat is dan nodig?

In de werkgroep voor de korte termijn worden onder andere de huidige fiscale en economische steunmaatregelen geëvalueerd en wordt er ook nagegaan of het nodig is om het huidige instrumentarium aan te passen, te verbreden, te optimaliseren of, als het nodig is, of er nood is aan nieuwe initiatieven die dan alsnog kunnen worden gelanceerd. De taskforce op de korte termijn zou uiterlijk in februari 2021 voorstellen voorleggen aan beide ministers, om de culturele sector in 2021 door de coronacrisis heen te loodsen. In de werkgroep is de brede sector, zowel de gesubsidieerde als de niet-gesubsidieerde sector, vertegenwoordigd naast ook leden van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en de kabinetten van u, minister-president, en van minister Crevits.

Ik heb het nu dus vooral over die werkgroep op de korte termijn. Is het rapport over de evaluatie van de bestaande economische en fiscale steunmaatregelen al opgeleverd?

Welke concrete voorstellen heeft die taskforce om het huidige instrumentarium te optimaliseren of te verbreden? Is er nog nood aan nieuwe initiatieven? Welke voorstellen zijn er daarover gekomen? Uiteraard is het ook altijd de vraag over welke grootteorde van budgetten we hier spreken.

Hoe zult u, als minister-president, in eerste instantie in samenspraak met minister Crevits maar uiteraard met alle collega’s in de Vlaamse Regering, gevolg geven aan de voorstellen en aanbevelingen vanuit de taskforce? Werd in de Vlaamse Regering al besproken wat daar de mogelijkheden zijn?

Minister-president Jambon heeft het woord.

Minister-president Jan Jambon

Mevrouw Coudyser, de voorlopige concrete bevindingen die uit de oefening van de taskforce Cultuur zijn gemaakt volgen het UNESCO-framework ‘Culture in Crisis, Policy Guide’. Ten eerste moet ingezet worden op de directe ondersteuning en de voortzetting van de job. Ten tweede moet er een tegemoetkoming zijn aan de liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen in de sector. Ten derde moet de sector ‘future proof’ worden, door onder meer de competitiviteit te versterken.

Naast het UNESCO-framework is ook besloten om in te zetten op het communicatievraagstuk. Met name zal er gewerkt worden aan onder andere een betere informatiedoorstroming, geoptimaliseerde verantwoordelijkheid van de sectorspelers en het adequaat bereiken van doelgroepen. Deze oefening werd gemaakt in het bijzijn van VLAIO, waar ook zij resultaten van een noodzakelijke impactmeting op 23 februari opleveren over het al dan niet opnemen van bepaalde NACE-codes (Algemene Nomenclatuur van de Economische Activiteiten in de Europese Gemeenschap) van toepassing op het instrumentarium. Niet alle NACE-codes waar cultuur onder valt, zijn in het VLAIO-instrumentarium opgenomen. De oefening wordt nog gemaakt welke NACE-codes eraan kunnen worden toegevoegd.

We hebben concrete voorstellen ontvangen die betrekking hebben op zowel het Vlaamse als het federale niveau. Alle aangeleverde federale maatregelen zal ik dan ook meenemen naar de daarvoor bevoegde overlegfora.

Op het Vlaamse niveau zijn een twintigtal verbredende voorstellen gedaan, waaronder ook enkele nieuwe voorstellen. Er zijn ook enkele voorstellen die duidelijk maken dat de bestaande initiatieven nog niet door iedereen gekend zijn. Dat is me toch wel opgevallen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan bepaalde ondersteuningsmogelijkheden binnen het VLAIO-instrumentarium – dat zijn reguliere ondersteuningsmaatregelen – die ook mogelijkheden bieden aan culturele actoren, bijvoorbeeld de startlening ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) of de Winwinlening. Het is dan ook zaak om hier communicatief meer aandacht aan te besteden.

Gisteren heeft de Vlaamse Regering maatregelen aangekondigd die ook door de sector werden voorgesteld, zoals het introduceren van een derde ronde Voorschot- en Waarborgregeling. Andere, zoals het openstellen van de werkbaarheidscheques voor Paritair Comité 304 – dat zijn de podiumkunsten –, zijn reeds in uitvoering.

De grootteorde van het budget om alle maatregelen te verwezenlijken, staat momenteel nog niet vast omdat de impactmeting van VLAIO nog niet is opgeleverd.

Er zal in februari verder worden voortgewerkt aan de verschillende voorstellen van de taskforce. Zodra we een concreet zicht hebben op de resultaten van de impactmeting van VLAIO, ga ik daarmee naar de regering. Ik heb geen onredelijke of onhaalbare voorstellen gezien. Ik zal de zaken verdedigen bij de Vlaamse Regering. We wachten de impactmeting af.

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Ik begrijp dat we de impactmeting van VLAIO moeten afwachten. Ondertussen heeft de taskforce zowel Vlaamse als federale voorstellen gedaan. De federale neemt u mee naar de overlegfora. De Vlaamse voorstellen – een twintigtal, dacht ik – gaan zowel over het verbreden van het bestaand instrumentarium als over een aantal nieuwe instrumenten. Ik ben blij dat u niets onredelijks of onhaalbaars gezien hebt. Dat wordt bij de impactmeting bekeken, ook budgettair, en dan stapt u naar de Vlaamse Regering.

Wat me wel verwondert, is het signaal dat vaak reeds lang bestaande generieke maatregelen voor de sector nog niet gekend zijn, alhoewel daar zeker in de laatste maanden inspanningen voor gedaan zijn. Hoe kunnen we daar nog bijkomend op inzetten? Legt dat niet bloot wat we al een tijdje wisten: dat het ondernemerschap – in de zin van zakelijke, economische maatregelen – in heel wat cultuurorganisaties kan worden bijgeschaafd? We doen al heel veel inspanningen, maar kunnen we daar nog extra inspanningen doen?

Minister-president Jambon heeft het woord.

Minister-president Jan Jambon

Een van de kortetermijnacties van de taskforce gaat over de communicatie rond het bestaande instrumentarium. Zodra we dat met VLAIO hebben gedaan, zal een van de acties zijn om nog eens heel duidelijk aan de sector te communiceren welke middelen en hefbomen er nog voorhanden zijn. Ze zitten niet noodzakelijk bij het departement Cultuur, maar eventueel bij VLAIO. Dat is ook een van de kortetermijnacties die voorgesteld worden en die logischerwijze ook uitgevoerd zullen worden.

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Gewoon een allerlaatste aanvulling, ik was dit misschien vergeten in de eerste tussenkomst. Fijn dat er eigenlijk ook al van die voorstellen in uitvoering zijn. Ik denk dat wat gisteren aangekondigd is met betrekking tot de evenementensector, daar een heel mooi voorbeeld van is. We kijken dus uit naar de andere voorstellen die op korte termijn uitgerold kunnen worden.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.