U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw De Vreese heeft het woord.

Minister, in deze legislatuur loodst u de Vlaamse bestuursrechtscolleges in de 21ste eeuw door in te zetten op de digitalisering van de procedures en de interne werking. Het doel is om de volledige procesvoering, vanaf indiening van het beroep tot de betekening van een arrest, digitaal te doen. In de toekomst moeten we in Vlaanderen over een innovatief en klantvriendelijk platform beschikken, waardoor de volledige administratieve afhandeling van de procedure bij de bestuursrechtscolleges digitaal kan verlopen.

De coronacrisis heeft ons geleerd dat we sterk moeten inzetten op digitalisering, niet enkel in uw domein maar ook bij Binnenlands Bestuur, Onderwijs enzovoort.

Er is al gestart met de uitrol van een digitaal loket waardoor onder meer verzoekschriften digitaal ingediend kunnen worden bij de bestuursrechtscolleges. Op de agenda van de ministerraad van vrijdag 5 februari stond de wijziging van het procedurebesluit van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) om het uploaden en neerleggen van documenten via een beveiligd digitaal loket van de bestuursrechtscolleges mogelijk te maken. Dit besluit is de eerste stap om de elektronische procesvoering mogelijk te maken.

Ik heb hierover een aantal vragen, minister.

Kunt u meer toelichting geven bij het besluit en de verdere uitrol van het digitaal loket?

Op termijn zou het digitaal loket moeten uitgroeien tot een digitaal, innovatief en klantvriendelijk platform. Welke timing hanteert u voor de uitrol van het platform?

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Eindelijk omarmen Vlaamse rechtscolleges de digitalisering. Daardoor kunnen voortaan alle procespartijen, burgers, advocaten, overheden, ondernemers en anderen, via dit loket documenten, verzoekschriften, processtukken, bijlagen enzovoort digitaal bezorgen. Dat hoeft niet meer aangetekend te gebeuren. Dit is heel belangrijk. Het is een kleine stap, maar voor sommigen binnen de juridische wereld is het een grote stap.

De nieuwe digitale werkwijze heeft vele voordelen: het is beveiligd, het is kosteloos in tegenstelling tot aangetekende zendingen, het vermindert de werklast voor procespartijen die niet langer meerdere exemplaren op papier moeten indienen, wat natuurlijk ook goed is voor het milieu.

Het loket gebruikt ook de al beschikbare digitale bouwstenen van de Vlaamse overheid, zoals het toegangsbeheer. Het loket is naadloos geïntegreerd met de reeds lang gedigitaliseerde backoffice van de bestuursrechtscolleges en hun griffie. De cirkel is met andere woorden rond.

Dit besluit is inderdaad de eerste noodzakelijke stap in het kader van een ruimere digitalisering van de procedure bij de Vlaamse bestuursrechtscolleges. Het is de bedoeling om deze ontwikkeling zo snel mogelijk volledig af te ronden, met name uiterlijk bij de start van het gerechtelijk werkjaar 2022-2023, namelijk op 1 september 2022.

Het is ook de bedoeling om al eerder onderdelen van het digitale platform op te leveren en ter beschikking te stellen.

Mevrouw De Vreese heeft het woord.

Minister, in het kader van de relance is de verdere digitalisering heel belangrijk. We horen op het terrein van verschillende partners en burgers dat we moeten gaan naar snellere procedures. De digitalisering kan daartoe een bijdrage leveren. Hoe sneller onze overheden werken, hoe sneller bepaalde projecten van start kunnen gaan. Op dat vlak neemt u een zeer belangrijke stap. Dat kost natuurlijk wat tijd en dat is normaal, maar het is goed dat de eerste stappen gezet zijn en dat we verdergaan naar een digitaal loket. Dat kan ik alleen maar aanmoedigen: het verminderen van de werklast en het inzetten op de snelle procedure, zodat dat een impact heeft op iedereen die met vergunningsprocedures te maken krijgt.

Mevrouw Blancquaert heeft het woord.

De digitalisering kan voor de Vlaamse bestuursrechtscolleges een bijdrage leveren om de doorlooptijden in te korten en de procedurekosten te drukken. Deze crisistijden geven de mogelijkheid om de geschillenprocedure veiliger te laten verlopen. De advocatuur is op het federale niveau goed vertrouwd met digitale procesvoering, maar we mogen toch niet vergeten dat dat niet altijd vanzelfsprekend is. We mogen niet uit het oog verliezen dat ook gewone burgers zonder bijstand van een advocaat zich tot onze Vlaamse bestuursrechtscolleges kunnen wenden voor de beslechting van een administratief of wettelijk geschil. Voor deze mensen is een elektronische procesvoering niet altijd vanzelfsprekend. We moeten te allen tijde voorkomen dat een deel van onze Vlaamse mensen door de geplande doorgedreven elektronische procesvoering plots geen volwaardige toegang meer zouden krijgen tot deze rechtscolleges.

Minister, welke garanties en maatregelen voorziet u, rekening houdende met de op stapel staande digitaliseringsplannen, om ervoor te zorgen dat onze Vlaamse bestuursrechtscolleges ook nog steeds toegankelijk zullen blijven voor de gewone burgers die absoluut niet vertrouwd zijn met elektronische procesvoeringstechnieken en zelfs geen volwaardige digitale toegang hebben tot zo’n vorm van procesvoering?

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Mevrouw Blancquaert, uiteraard voorzien we voor de burgers die niet goed weten hoe het digitaal allemaal werkt, dat ze nog altijd naar de griffie kunnen gaan om hun stukken af te geven of dat ze hun stukken kunnen opsturen via een aangetekend schrijven. Toegankelijkheid tot het gerecht is essentieel en moet voor iedereen kunnen, ook voor degenen die geen computer hebben.

Mevrouw De Vreese heeft het woord.

De digitale geletterdheid is inderdaad heel belangrijk. Door de coronacrisis en doordat we allemaal thuiswerken, hebben we daar zelf ook heel veel stappen vooruit in gezet. Ook in ons onderwijs moet het inzetten op digitale geletterdheid worden meegenomen. Voor alle lagen van de bevolking en alle leeftijden heeft deze crisis aangetoond dat dit heel belangrijk is.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.