U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw van der Vloet heeft het woord.

(Slechte geluidskwaliteit)

Minister, begin november vorig jaar heb ik een vraag gesteld over het potentieel misbruik van het persoonsvolgend budget (PVB) en de meldingen door de bijstandsorganisaties. U hebt me toen geantwoord dat het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) momenteel niet echt plannen heeft om in dit verband iets uit te werken, maar dat er wel een aanpassing van de regelgeving wordt voorbereid, waarbij de nieuwe budgethouders van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of een persoonsvolgend budget (PVB) een jaar lang gratis kunnen worden bijgestaan door de bijstandsorganisaties om zo goed mogelijk op te starten en een zo correct mogelijke besteding te garanderen. U gaf aan dat deze nieuwe regelgeving begin 2021 in werking zou treden.

Ondertussen is er al een maand voorbij – we zijn al februari – en heb ik nog niets gezien. Uit eerdere vragen en tussenkomsten weten we ook dat uw kabinet bezig is aan de verdeling van het uitbreidingsbeleid 2021 en dat dit hier snel duidelijkheid over komt. Het is voor ons dan ook belangrijk dat die regelgeving klaar is tegen dat de nieuwe budgetten worden uitgereikt.

Minister, kunt u een stand van zaken geven in verband met de uitwerking van deze nieuwe regelgeving, zodat de houders van een nieuw PVB gedurende een jaar gratis door een bijstandsorganisatie worden begeleid? Hoe moeten we die begeleiding juist zien? We weten dat in de tijd beperkt is. Gaat het om een aantal sessies? Kunt u dat wat meer duiden? Welk budget maakt u hiervoor vrij? Is dat budget reeds ingeschreven? Kunt u nog even duiden van waar die middelen juist zullen komen? Kunt u garanderen dat de aanpassing van de regelgeving tijdig zal gebeuren en parallel zal lopen met de eerste budgetten die in 2021 zullen worden uitgereikt? Het is al februari. Indien dit niet zou gebeuren, zult u dan met pilootprojecten werken, zodat iedereen die in 2021 zijn budget krijgt, op een gelijkwaardige manier wordt behandeld? Wat is stand van zaken met betrekking tot de verdeling van het uitbreidingsbeleid 2021? Wanneer mogen we hierover meer duidelijkheid verwachten?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Mevrouw van der Vloet, u viel af en toe weg, maar ik heb uw vragen toch begrepen. Ik heb ze ook op voorhand gekregen, wat het gemakkelijk maakt.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering opgesteld. Dit ontwerp van besluit doorloopt momenteel de geijkte adviesprocedure in de administratie. Het is tegelijkertijd voor advies aan de Inspectie van Financiën voorgelegd. Onder voorbehoud van de verdere bespreking van het ontwerp van besluit en een definitieve beslissing hierover kan ik u al meedelen dat het in elk geval de bedoeling is de nieuwe budgethouders met een PAB of een PVB te laten genieten van een jaar gratis bijstand in de vorm van een gratis lidmaatschap en een aantal sessies, zodat ze hun budget tijdig en correct kunnen starten. De bijstandsorganisaties en het VAPH werken de methodiek en het plan van aanpak voor de gratis bijstand in de loop van de komende periode uit en zullen dit op punt stellen. In dat plan van aanpak wordt onder meer opgenomen welke vormen van bijstand nodig zijn en hoeveel sessies nodig zijn.

Per persoon met een handicap die voor het eerst een PVB of een PAB ter beschikking  gesteld krijgt, zou een bedrag van 800 euro voorzien worden voor intensieve bijstandverlening door een erkende organisatie. De middelen zijn ook afhankelijk van het aantal opstartende budgetten. Om de begeleiding te financieren voor de budgethouders die voor het eerst een budget krijgen, zouden wij gebruik maken van een deel van de onderbenutting op het uitbreidingsbeleid. Voorlopig staat het uitbreidingsbeleid nog op een centrale provisie binnen de begroting van het VAPH. Bij de verdeling van het uitbreidingsbeleid zal het bedrag voor de begeleiding voorzien worden in de begroting.

Zoals ik al aangaf, loopt het hele procedurele verhaal al. Wij hopen dat de werking vanaf 1 mei 2021 kan starten. Om deze methodiek en planning grondig uit te werken en uit te proberen, krijgen de bijstandsorganisaties in de periode van februari tot en met april samen een bedrag van 100.000 euro. Deze middelen moeten hen in staat stellen in onderlinge samenwerking en afstemming een methode uit te werken en die toe te passen op een honderdtal nieuwe budgethouders PVB. Voor de nieuwe PAB-budgethouders blijft tot april 2021 het huidige systeem met een waardebon voor gratis bijstand gelden.

Momenteel wordt een hervormings- en investeringsplan voorbereid met de ambitie om perspectief te bieden aan de personen met een handicap die wachten op een PVB. Dat plan betreft niet alleen de middelen van 2021 maar ook de middelen voor de overige jaren van de legislatuur, zodat we over voldoende middelen beschikken voor de mensen in de automatische toekenningsgroepen en perspectief kunnen bieden aan alle dringende vragen. Ook dienen voldoende alternatieven voorhanden te zijn voor de mensen met een minder dringende vraag voor wie we nog niet onmiddellijk een PVB kunnen voorzien. We hopen hierover zeer binnenkort duidelijkheid te kunnen verschaffen. 

Mevrouw van der Vloet heeft het woord.

(Slechte geluidskwaliteit)

Ik hoop dat ik nu wel verstaanbaar ben. Ik hoor dat het aantal sessies nog moet worden bepaald. Ik hoor dat het over 800 euro gaat per persoon. Ik hoor u ook nog vertellen dat er een soort pilootproject komt, als ik het goed begrepen heb. Nu, wij zijn al februari, dus ik veronderstel dat er al meer duidelijkheid over is over hoe het juist gaat verlopen. Maar heel concreet heb ik het nog niet gehoord. … (Onverstaanbaar) … U zegt dat er binnenkort meer duidelijkheid komt over het uitbreidingsbeleid. Ik hoop dat 'binnenkort' 'weldra' betekent, want de mensen zitten te wachten op hun budget. Voor sommige mensen duurt dit al heel lang, dus ik hoop dat 'binnenkort' 'weldra' wordt. Dank u wel.

De heer De Reuse heeft het woord.

Ik heb een aandachtspuntje. Wij vinden het een goede zaak om die mensen een jaar gratis te helpen, om de nieuwe budgethouders wegwijs te maken in het labyrint van het aanbod. Maar die mensen moeten er ook op attent worden gemaakt dat zij de vrijheid zullen hebben om in het tweede jaar uit het systeem van de bijstandsorganisatie te stappen als zij dat willen. Ze moeten weten dat ze na dat jaar ongebonden zijn en dat zij dan zelf de keuze kunnen maken om al dan niet aangesloten te blijven bij een bijstandsorganisatie.

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Wij baseren ons hier vooral op de uitwerking en de ervaring van de bijstandsorganisaties om dit mogelijk te maken. Ik hoop dat wij in de procedure die ik heb geschetst een vlot traject kunnen lopen. Wat PMA betreft: die hebben wat dat betreft steeds de keuze.

Mevrouw van der Vloet heeft het woord.

Ik kijk vooral uit naar de snelle uitwerking ervan want ik ben heel benieuwd wat het gaat worden.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.