U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer De Reuse heeft het woord.

Op 18 december 2020 keurde de Vlaamse Regering een besluit goed dat bepaalt dat ook in 2021 aan houders van een persoonlijkeassistentiebudget (PAB) of persoonsvolgend budget (PVB) de mogelijkheid wordt geboden om hun jaarbudget te overschrijden om de extra zorgkosten in het kader van corona te vergoeden. Dat was een heel goede zaak.

Ook dit jaar wordt in een compensatie voorzien wanneer het jaarbudget 2021 ontoereikend is om de extra gemaakte kosten te betalen, op voorwaarde dat er een COVID-19-overeenkomst geregistreerd is. In 2021 bedraagt de maximale overschrijding 25,5 procent van het jaarbudget. De vooropgestelde einddatum van de COVID-19-periode wordt voorlopig verlengd tot 31 maart 2021. Een eventuele verdere verlenging zal afhankelijk zijn van de evolutie van de pandemie. Wat betreft de overschrijding van het jaarbudget en de einddatum van 31 maart 2021, zijn er bij de gebruikers wat onduidelijkheden gerezen.

Minister, een aantal PVB- en PAB-houders begrijpen dat ze tijdens de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021, 25,5 procent van hun jaarbudget mogen spenderen aan de extra maatregelen in het kader van COVID-19. Dit betekent dat men voor de overige maanden, wanneer de COVID-periode wordt verlengd, geen extra meer heeft. Is dat zo? Kan dit verduidelijkt worden in de communicatie naar de gebruikers?

Vorig jaar was er per kwartaal een overschrijding mogelijk van 8,5 procent per kwartaal op het jaarbudget. Waarom wordt niet hetzelfde principe toegepast als vorig jaar? Wat is de reden daarvoor?

Het is duidelijk dat de huidige communicatie veel onduidelijkheden bevat. Welke stappen zult u ondernemen om die onduidelijkheden weg te werken?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

In 2020 konden PVB/PAB-houders tot 25,5 procent boven op hun jaarbudget besteden aan COVID-gerelateerde kosten. Aanvankelijk was dat percentage 8,5 procent, maar de aanhoudende maatregelen en de consequenties voor de gebruikers deden ons in overleg met alle stakeholders besluiten dat dit te weinig was. Een PVB/PAB-houder kon in 2020 dus op een budget van bijvoorbeeld 10.000 euro, extra uitgaven doen ten belope van 2550 euro.

Voor 2021 hanteren we hetzelfde plafond. Het is met andere woorden correct dat ook bij een eventuele verlenging van deze extra bestedingsmogelijkheid na 31 maart, de verhoging van het jaarbudget niet boven 25,5 procent zal gaan. Opnieuw zal iemand met een budget van 10.000 euro in 2021 dus 2550 euro extra kunnen uitgeven als gevolg van de coronacrisis.

Die verhoging is met de stakeholders doorgesproken. De bijstandsorganisaties geven deze informatie mee tijdens hun webinars en in hun nieuwsbrieven. Ze hebben uiteraard de opdracht om de budgethouders hierbij te begeleiden. Ik heb het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) gevraagd dit in de communicatie met de gebruikers nogmaals te benadrukken.

Wat mij betreft, is de regeling erg duidelijk. Gebruikers met vragen kunnen bij de bijstandsorganisaties en de gebruikersverenigingen terecht. Ook heeft het VAPH een helpdesk waar iedereen via e-mail of telefonisch terecht kan met vragen over dit onderwerp. Er is een permanent overleg tussen het VAPH en de betrokken organisaties. Hierdoor is iedereen op de hoogte van de correcte informatie en van de mogelijke knelpunten, waardoor er snel oplossingen kunnen worden gezocht en, indien nodig, kan worden bijgestuurd.

De heer De Reuse heeft het woord.

Minister, u hebt verklaard dat het voor u heel duidelijk is, maar toch krijgen wij heel wat vragen hierover. Voor de doelgroep is het alvast niet zo duidelijk als u stelt. Die mensen vragen zich natuurlijk af wat zal gebeuren indien dat bedrag van 25,5 procent tegen eind maart 2021 op is. Zal dat budget worden verlengd als ze bepaalde zaken hebben gedaan en hun budget op is? Het is dan ook heel goed dat er nog communicatie komt over het feit dat dit bedrag van 25,5 procent het volledig budget betreft.

Ik heb nog een bijkomende vraag. Vorig jaar ging het om 25,5 procent, maar toen is het in maart 2020 begonnen. Dat was het tweede kwartaal. Als er dit jaar een vierde kwartaal bijkomt, zal dan ook een bijkomende aanpassing van 8,5 procent worden toegekend?

U hebt aangehaald dat de verenigingen waarbij die mensen zijn aangesloten, nog eens met hen zullen praten om te verduidelijken hoe het juist zit. Sommige mensen zijn niet bij een vereniging aangesloten. De vraag is hoe zij zullen worden bereikt. Wie zal daartoe het initiatief nemen?

Mevrouw Van der Vloet heeft het woord.

Voorzitter, we hebben al vaak gesteld dat duidelijke communicatie zeer belangrijk is. In het begin waren er veel vragen, ook omdat dit vaak veranderde. Dat gebeurde kort voor de datum. Op dat moment plaatsten de mensen hier weinig vraagtekens bij. Ik heb de brief met de informatie van het VAPH nog eens gelezen en mij lijkt het ook wel redelijk duidelijk, maar een herhaling en duidelijke communicatie zijn natuurlijk nooit slecht.

Minister, hebt u er zicht op hoeveel mensen hier eigenlijk nog een beroep op doen? Als we naar de vergunde zorgaanbieders kijken, moeten ze in principe de individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) nakomen en als ze dat door hen ondertekend contract niet kunnen nakomen, moeten ze alternatieven zoeken. Ik weet niet of nog veel een beroep wordt gedaan op die uitbreiding. Ik weet niet of u hier uit de losse pols een zicht op hebt, maar het is misschien interessant om dat eens na te kijken.

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Het precieze aantal kan ik nu niet geven. Dat moet ik opvragen. Iedereen kan altijd terecht bij het team Budgetbesteding van het VAPH, bij de gebruikersorganisaties en bij de infoloketten. Die informatie is beschikbaar, maar kan nooit genoeg beschikbaar zijn. Omdat ik dit begrijp, heb ik gevraagd wat ik net heb gezegd. De verhoging is er enkel indien de IDO niet kan worden nagekomen.

De heer De Reuse heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord op mijn vraag wat er zal gebeuren indien er een vierde kwartaal komt. Zal dan eventueel nog 8,5 procent in het vooruitzicht worden gesteld? Hebt u die vraag beantwoord? Neen.

Er zijn allerhande manieren en kanalen waarlangs de mensen zelf informatie kunnen vergaren, maar volgens mij zou het goed zijn dat het VAPH op eigen initiatief een bericht stuurt naar die mensen om hen te informeren en voor de nodige verduidelijking te zorgen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.