U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Saeys  heeft het woord.

Structurele hartziekten, zoals aortavernauwingen en mitralis- en tricuspidalisklepregurgitatie, zijn levensbedreigende aandoeningen en hartafwijkingen die herstel en/of vervanging van de hartkleppen vereisen. De prevalentie ervan neemt drastisch toe naarmate men ouder wordt. Een op de drie burgers boven 85 jaar wordt erdoor getroffen. Momenteel schat men dat 240.000 Belgen leiden aan structurele hartziekten.

Zowel bij burgers als bij zorgpersoneel kan een gebrek aan bewustzijn leiden tot een vertraagde diagnose en dus ook tot een vertraagde behandeling. Aangezien 50 procent van de patiënten met ernstige symptomatische aortavernauwingen binnen de twee jaar overlijdt wanneer ze niet worden behandeld, is het belangrijk dat we tot actie overgaan. Eerst en vooral moet de bevolking goed geïnformeerd zijn over de symptomen en de gevolgen van deze aandoening. Vervolgens moeten we artsen stimuleren om deze aandoening actief op te sporen, in het bijzonder bij hun oudere patiënten. Een eenvoudige stethoscoopcontrole kan al leiden tot de opsporing van een hartaandoening.

Bent u ertoe bereid in het kader van de Vlaamse bevoegdheden inzake preventie in te zetten op acties die zowel de bevolking als de zorgverleners sensibiliseren inzake structurele hartziekten, in het bijzonder bij personen ouder dan 65 jaar?

Bent u ertoe bereid actie te ondernemen om beroepsbeoefenaars educatief materiaal en bijscholing aan te bieden en hieromtrent een protocol te ontwikkelen, zodat symptomen die gepaard gaan met structurele hartaandoeningen sneller worden herkend en zodat de behandeling tijdig kan worden opgestart ?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

In het kader van het strategisch plan ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’ worden tal van preventieve acties uitgevoerd die gericht zijn op het bevorderen van de gezondheid van alle burgers. De acties situeren zich binnen de thema’s gezonde voeding en beweging, tabak, middelengebruik enzovoort. Dit beleid is gericht op het versterken van een gezonde levenswijze en het voorkomen van een aantal al dan niet chronische ziekten, waaronder hart- en vaatziekten, diabetes, obesitas, kanker enzovoort. Het plan omvat strategieën voor alle leeftijdsgroepen en op maat van welbepaalde settings.

Omdat gezondheidsbevordering niet volstaat om ziekte te voorkomen, gaat er beleidsmatig ook aandacht naar ‘awareness’ en vroegdetectie. Dit gebeurt bijvoorbeeld rechtstreeks naar de burger via het Gezondheidskompas. Het kompas geeft burgers inzicht in de eigen gezondheidsrisico’s en geeft adviezen om de gezondheid te bevorderen, maar verwijst soms ook door naar de huisarts om een aantal aspecten van de gezondheid verder te bespreken of te onderzoeken. Het Gezondheidskompas is ook nauw gelinkt aan de methodiek HALT2diabetes, specifiek gericht op preventie van cardiometabool syndroom.

Huisartsen hanteren, in het kader van systematische preventie bij hun patiënten, de Gezondheidsgids. Deze methodiek, en alle achterliggende richtlijnen voor huisartsen, zijn wetenschappelijk onderbouwd door Domus Medica. Specifiek voor het cardiometabool syndroom is er een nauwe samenwerking met de Diabetes Liga.

De ontwikkeling van educatief materiaal en het aanbieden van bijscholingen gebeurt reeds door onder andere Domus Medica. Een van hun initiatieven hierin is het opleiden van een pool huisartsen om LOK-vormingen (lokale kwaliteitsgroep) te geven. Ook de Diabetes Liga biedt deskundigheidsbevordering aan in het kader van de beheersovereenkomst.

Aangezien er op deze manier al sterk wordt ingezet op gezondheid in het algemeen en specifiek op vlak van cardiovasculair risico via meerdere kanalen, is het ontwikkelen van een campagne of nog bijkomend materiaal op dit moment geen prioriteit binnen mijn preventief gezondheidsbeleid.

Mevrouw Saeys heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Preventie, voeding en beweging zijn cruciaal, een gezonde levensstijl dus. Maar natuurlijk is vroegdetectie in dezen ook zeer belangrijk, bijvoorbeeld om er bij klepaandoeningen op tijd bij te zijn. Als dat niet het geval is, kan men binnen korte termijn overlijden. Daarom is het toch belangrijk dat mensen goed weten wat de symptomen daarvan zijn. De bewustwording over structurele hartaandoeningen kan toch beter.

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Minister, in uw plan ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’ zijn er geen streefcijfers opgenomen in het kader van de gezondheidsindicatoren. Het is wel de bedoeling om de evolutie te monitoren en zoveel mogelijk indicatoren te verbeteren. Die monitoring zal gebeuren in functie van nieuwe cijfers. Zijn er al nieuwe cijfers voorhanden? Hebt u een tussentijdse evaluatie of moet dat nog gebeuren?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Samen met Domus Medica hebben we daar al heel wat initiatieven toe genomen en wordt daar al heel sterk op ingezet. Op dit ogenblik hebben we geen plannen om daar verder op in te zetten.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.