U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Collega’s, vandaag is het Gedichtendag, en dat willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Zoals de traditie het voorschrijft, beginnen we onze interventies met een gedicht. Ik ga meteen van start met een gedicht van Herman de Coninck, getiteld ‘Winter’.

Winter

winter. je ziet weer de bomen
door het bos, en dit licht
is geen licht maar inzicht:
er is niets nieuws
zonder de zon.

en toch is ook de nacht niet
uitzichtloos, zo lang er sneeuw ligt
is het nooit volledig duister, nee,
er is de klaarte van een soort geloof
dat het nooit helemaal donker wordt.
zo lang er sneeuw is, is er hoop.

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Collega's, ook ik zal beginnen met een gedicht. Het thema dit jaar is ‘SAMEN’, niet alleen omdat poëzie ons allen verbindt, maar ook omdat we dit jaar heel veel dingen ‘samen’ moeten missen.

Ik heb gekozen voor het gedicht ‘Koffiehuis’ van Paul van Ostaijen. Als er iets is dat ik mis – en ik denk heel veel mensen met mij –, dan is dat het koffiehuis. Ook in bedrijven is de plaats waar koffie geschonken wordt, de plaats waar we iets kunnen delen met elkaar. In de koffiehuizen, de horeca, kunnen vriendinnen en ouders met kinderen nu geen koffie gaan drinken, maar we verlangen er allemaal naar om dat opnieuw te kunnen doen, want de sfeer is er uniek. Paul van Ostaijen geeft dat heel mooi weer.

Koffiehuis

Razend. Gedwarrel van stemmen, tot éen geraas vergroeid.
Hoge klarinetklanken. Saksofoon-geluiden en wat
daar tussen: geweldig koperen orkest.

De buffetjuffrouw dromend. Heimwee of verlangen?
Alles is hier een open raadsel. De oplossing echter: niets.
Zacht autoritair de waard. Simbool van toekomst.

En 't eeuwig spel van spelers schijn en wezen,
vast het gelaat, niet te doorlezen;
behoedzaam defensief, maar de sterkte van hen die niet vrezen.

Solidariteit der spel-geruchten,
van de tragies-ernstige domino's, fatum-zwart
tot biljartballen rood-wit luchtig vluchten.

Geblaseerde rasta's; daarnaast huiselike dikbuiken, -
alles weerom schijn, - dames die eeuwig goedig toeluiken:
allen Babelbouwers van dezelfde gebazel-innigheid.

Gebannen is de innigheid uit de straat,
achtervolgde faun, binnen de koffiehuizen gedreven.
De zwakke muren zijn de sterke dam tussen dood en leven.

Bij 't even openen der deur, klinkt wat daarbuiten is, de trem,
of 't geroep van een venter, als een onheimelike stem:
heel even. Want dan herneemt 't orkest zijn razende galop.

Op 18 januari werden we verrast door een brand die ontstaan is op het dak van het Paleis voor Schone Kunsten, waardoor het kunstenhuis tot gisteren gesloten was. Het tentoonstellingscircuit zou enigszins gevrijwaard zijn en een aantal tentoonstellingen zouden vandaag opnieuw in veilige omstandigheden kunnen opstarten.

Ondertussen is de grootste schade in kaart gebracht. In de media lezen we dat het vooral schade is aan het dak, dat natuurlijk beschermd erfgoed van Horta is. Ook de Henri Le Boeufzaal zou zwaar getroffen zijn, vooral de loges en het balkon. Ook het orgel heeft door het water grote schade opgelopen. Het zal nog weken duren vooraleer we echt de omvang van de schade zullen kennen. Dat BOZAR ondertussen deels weer open kan, is het enige positieve nieuws.

Dit brengt mij bij de rol van Vlaanderen in deze grote biculturele instelling. BOZAR is verantwoordelijk voor de opzet, uitwerking en uitvoering van multidisciplinaire en geïntegreerde culturele programmering, die ook bijdraagt tot Europese en internationale uitstraling van het land, maar toch ook van de beide gemeenschappen en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Om dat te concretiseren heeft de Vlaamse overheid in 2018 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met BOZAR, en dat is de basis waarop BOZAR tentoonstellingen, muziekuitvoeringen of andere culturele evenementen kan organiseren, met financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap. Daarvoor ontvangt BOZAR jaarlijks een dotatie. Als ik mij niet vergis, is dat in de grootteorde van om en rond de 800.000 euro per jaar. Die middelen kan BOZAR enkel aanwenden om projecten en tentoonstellingen te realiseren, maar niet voor kosten die verband houden met de algemene werking van deze culturele instelling.

Voor de monitoring van deze samenwerking is er een BOZAR-groep opgericht, die ongeveer twee keer per jaar samenzit met de directie.

Minister-president, zijn wij wat betreft de brand en de gevolgen van de brand goed geïnformeerd, vooral dan met het oog op het al dan niet mogelijke voortzetten van de voorziene programmatie? Zijn er toch evenementen of zaken die gesteund zijn door de Vlaamse Gemeenschap die niet doorgaan of in het gedrang komen door toedoen van de brand?

Gelet op het feit dat de samenwerking tussen Vlaanderen en BOZAR liep over de periode 2018-2020, is dat nu afgesloten. Werd over de samenwerking in die afgelopen periode een evaluatie opgemaakt? Zijn daar belangrijke conclusies uit getrokken? Lopen er nu gesprekken over een nieuwe samenwerking voor de volgende periode? Welke aandachtspunten zijn daarin voor Vlaanderen belangrijk? Moet de huidige samenwerkingsovereenkomst aangepast of verduidelijkt worden?

Die BOZAR-groep komt twee keer per jaar samen met de directie. Als ik mij niet vergis, is dat telkens in februari en in september. Zal die groep dit jaar samenkomen in februari? Worden, met het oog op de samenwerkingsovereenkomst, de gevolgen van de brand besproken? Welke topics komen er nog aan bod?

Minister-president Jambon heeft het woord.

Minister-president Jan Jambon

Ik wens jullie allemaal een aangename Gedichtendag en Gedichtenweek. Omdat het thema ‘Samen’ is heb ik een gedicht gekozen dat als titel ‘Samen’ heeft. Het is van Geert De Kockere.

Samen is een kort woord,
maar je komt er ver mee.
Verder dan met helemaalalleen,
ook al is dat veel langer.

Helemaalalleen
is een laddertje tegen de muur.
Je hóórt het: helemaalalleen.
En je denkt: ik kom er wel.
Maar je komt er niet.

Samen, je hoort het ook, veert.
Als een trampoline.
Je springt er makkelijk mee
óver het muurtje,
soms tot in de wolken.

Ik ga niet bij elk antwoord een gedicht debiteren.

Mevrouw Coudyser, of iedereen hunkert naar het koffiehuis weet ik niet, maar wel naar iets gelijkaardigs waar je drank kunt consumeren in al zijn vormen.

Maar goed, uw vraag en de meer gedetailleerde informatie over de brand. Maandag 18 januari omstreeks 16 uur werd een brand opgemerkt op het dak van de federale culturele instelling Paleis voor Schone Kunsten, aan de kant van de Koningsstraat. Het vuur brak uit bij een van de koeltorens op het dak en verspreidde zich tussen het dak en het plafond, wat het blussen bijzonder moeilijk maakte. De brandweer kwam snel ter plaatse en tegen 21.30 uur was de blusoperatie afgerond. De brand heeft zich niet uitgebreid naar de omliggende gebouwen en er was geen branduitbreiding naar binnen. Er werd ondertussen werk gemaakt van de beveiliging van het dak tegen verdere waterschade door regen.

BOZAR wacht verdere expertises af om een correcte inschatting te kunnen maken van de geleden schade en de oorzaak van de brand. Deze expertises lopen en vragen geruime tijd. De brandschade is zichtbaar, de waterschade laat zich echter pas over verloop van tijd zichtbaar maken. Er bestaat geen twijfel over dat de schade aan het iconische gebouw groot zal zijn.

Er kon wel reeds geconstateerd worden dat de grote Henry Le Boeufconcertzaal getroffen is door waterschade, voornamelijk aan de rechterzijde voor het podium en aan het orgel. De directie werkt samen met de experts om de schade aan dit belangrijke patrimonium zo veel mogelijk te beperken. BOZAR hoopt binnen enkele weken, op basis van de technische rapporten, een duidelijke inschatting te kunnen maken van de schade en haar gevolgen op de werking.

Wat betreft de tentoonstellingen is voornamelijk het circuit aan de Koningsstraat getroffen. De tentoonstelling die daar liep, Danser brut, was gelukkig net afgebouwd en alle kunstobjecten werden zonder schade tijdig terug getransporteerd naar de bruikleengevers.

De werken van Philippe Vandenberg, Molenbeek, die zich bevonden in de Antichambres aan de Koningsstraat, zijn geëvacueerd en deskundige conservatoren maakten conditierapporten. Die expertise bevestigde dat er geen schade aan die werken is vastgesteld.

Het andere grote tentoonstellingscircuit, aan de kant van de Ravensteinstraat, waar Hotel Beethoven en Facing Van Eyck momenteel lopen, is omzeggens onaangetast. Het operationele team onder leiding van de CEO en COO van BOZAR onderzoekt of het mogelijk is om deze tentoonstelling opnieuw open te stellen voor het publiek. Die beslissing zou in principe vorige maandag, op 25 januari, genomen worden op basis van alle veiligheidsgaranties. De veiligheid van de kunstwerken en het verzekeren van de bruikleengevers is daarbij uiteraard primordiaal. Gisterenavond heeft mijn kabinet nog contact gehad met BOZAR. Ze bevestigden ons dat de tentoonstellingen Facing Van Eyck en Primordial Earth van Léonard Pongo vanaf vandaag weer toegankelijk zullen zijn voor het publiek.

Hoe groot de schade is en of er evenementen of acties, ondersteund door Vlaanderen, lopen? Een van de activiteiten georganiseerd door het Paleis voor Schone Kunsten in 2021 die mogelijk op de steun van de Vlaamse overheid zou kunnen rekenen, is de grote retrospectieve van Roger Raveel, gepland voor 18 maart tot 21 juli 2021. De voorbereiding van deze tentoonstelling is volledig afgerond, in samenwerking met de partners, zoals het Raveelmuseum en andere Vlaamse instellingen en bruikleengevers.

Echter, door de impact van de brand is slechts een van de twee expocircuits op korte termijn beschikbaar. Momenteel wordt door de directie van het Paleis voor Schone Kunsten bekeken hoe de kalender van de tentoonstellingsprogrammering dient aangepast te worden. Dit heeft tijd nodig, maar volgende week hoopt de directie reeds over meer concrete informatie te beschikken die een inschatting hierrond mogelijk maakt.

Hoe wij de samenwerking met BOZAR van de afgelopen drie jaar evalueren? Op basis van het meerjarenplan 2018-2020, ingediend door de federale instelling BOZAR, is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten die de basis vormt voor een meerjarige projectmatige samenwerking. De Vlaamse overheid voorziet in middelen om binnen de multidisciplinaire programmatie van BOZAR bepaalde projecten met een bijzondere Vlaamse relevantie en een internationaal bereik te ondersteunen.

In 2018 en in 2019 werd BOZAR voor een totaalbedrag van 877.725 euro ondersteund. De projectsubsidiëring voor 2020 bedroeg, na besparing, 832.000 euro. Er werden telkens diverse projecten binnen de domeinen muziek, theater, expo en film ondersteund, waaronder concerten van onder andere Antwerp Symphony Orchestra, het Collegium Vocale en het Huelgas Ensemble of van talenten als Robin Verheyen en Liebrecht Vanbeckevoort.

Binnen de discipline muziek zijn er ook de terugkerende samenwerkingen met Brussels Philharmonic voor zijn concerten in BOZAR. Binnen de discipline tentoonstellingen gaat het bijvoorbeeld over de exposities Dirk Braeckman, Hugo Claus Con Amore, Theodoor Van Loon, in 2018, Bernard Van Orley, in 2019 en Danser Brut, in 2020. Een vast onderdeel van de samenwerking is ook de ondersteuning van Theater op de Middag.

De projecten illustreren het belang dat de Vlaamse Gemeenschap ziet in de positie en de rol van BOZAR voor het Vlaamse culturele veld. Er is de positie in Brussel als internationale stad, de internationale referentie die BOZAR en de Henry Le Boeufzaal zijn voor klassieke muziek en de uitgebreide werking als erfgoedhal met de expositieruimtes voor tijdelijke tentoonstellingen.

Naast de ondersteuning van specifieke projecten is in de samenwerkingsovereenkomst een overkoepelende laag opgenomen. BOZAR werd gevraagd om in de ontwikkeling van projecten met een belangrijke relevantie voor het Vlaamse culturele veld aandacht te hebben voor: gevestigd en opkomend talent, en hun internationale ontwikkeling; diversiteitsbeleid; de evolutie naar ervaringsgerichte tentoonstellingen, en de hefboomfunctie die BOZAR mee kan opnemen voor het Vlaamse culturele veld richting Europa en de internationale culturele ruimte.

Binnen de samenwerkingsovereenkomst 2018-2020 werd de BOZAR-groep gecreëerd als gespreksplatform, met een dubbel doel. Intern binnen de Vlaamse overheid: afstemming creëren in de relaties tussen het Departement Cultuur, Jeugd en Media, het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken en Toerisme Vlaanderen. En extern, naar BOZAR: een open dialoog vormgeven tussen de Vlaamse Gemeenschap en BOZAR. Dat was een aanbeveling van de ad-hocbeoordelingscommissie van het meerjarenbeleidsplan 2018-2020 van BOZAR.

In algemene termen evalueer ik de samenwerking met BOZAR de afgelopen drie jaar overwegend positief. De samenwerking ligt in het verlengde van de voorgaande jaren. Door de sterkte van het Vlaamse culturele veld heeft het een groot aandeel in de programmatie en met de projectsubsidiëring geven we een aanvullende mogelijkheid om concerten, tentoonstellingen, theater, lezingen, enzovoort te programmeren en te presenteren. Wat betreft het sterker valoriseren van return of het leggen van specifieke accenten, blijft het zaak om de dialoog te voeren.

Dan kom ik bij het nieuwe meerjarige samenwerkingsakkoord. In 2021 zal de projectmatige ondersteuning van BOZAR verdergezet worden op basis van het jaarplan en de projectvoorstellen 2021. De covidpandemie heeft, zoals bij andere trajecten rond meerjarige beheersovereenkomsten of samenwerkingen, de gebruikelijke voortgang overhoop gehaald. Een ander aspect dat ik in rekening neem, is dat de beheersovereenkomst die BOZAR heeft met zijn federaal bevoegde overheid, afliep in 2019 en de nieuw aangetreden Federale Regering daar nu werk van kan maken. De bevoegde federale minister, mevrouw Wilmès, heeft in het federaal parlement alvast aangekondigd tegen de zomer van dit jaar een nieuwe beheersovereenkomst met BOZAR af te willen hebben. We zullen dan zien welke klemtonen daarin gelegd worden. Want zoals u weet, zijn we daar als gemeenschap niet structureel bij betrokken.

Tot slot loopt ook nog de selectieprocedure voor de CEO van BOZAR. Hoe de toekomstige samenwerking met BOZAR ingericht wordt, zowel inhoudelijk als qua vorm, bekijk ik dus verder in de loop van het jaar.

De BOZAR-groep heeft in het kader van de overeenkomst 2018-2020 zijn werkzaamheden vervuld. Aangezien de BOZAR-groep was opgericht binnen die lopende samenwerkingsovereenkomst en enkel voor de duur van de overeenkomst, is de BOZAR-groep in zijn huidige vorm en samenstelling met het verlopen van de samenwerkingsovereenkomst de facto ook opgehouden te bestaan. Dit gespreksplatform heeft er alvast toe bijgedragen dat langs de kant van de Vlaamse overheid het Departement Cultuur, Jeugd en Media, het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken en Toerisme Vlaanderen in de toekomst nauwer zullen blijven overleggen, onder andere over hun eventuele subsidietoekenningen en samenwerkingen met BOZAR.

Ziedaar een tamelijk uitgebreid antwoord op een toch wel belangrijke vraag.

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Bedankt, minister-president, voor het inderdaad uitgebreide antwoord.

Wat de brand betreft, neem ik aan dat er nog wel een aantal weken over zullen gaan, voordat we effectief de omvang van de schade kunnen opmeten. Wat de tentoonstellingen betreft, hoor ik dat een van de twee circuits niet toegankelijk is en dat men dus wat moet schuiven in de programmatie. Het goede nieuws is wel dat Facing Van Eyck en de andere tentoonstelling – de naam ervan ontglipt me – vanaf vandaag opnieuw geopend worden. Voor de retrospectieve over Roger Raveel zal er wellicht volgende week meer duidelijkheid zijn.

(Slechte geluidskwaliteit)

Het BOZAR-model, als een samenwerking van een federale culturele instelling, maar uiteraard met aandacht voor de twee gemeenschappen, lijkt mij een interessant model, waarbij de gemeenschappen ook wel hun inbreng hebben. Gelet op de sterkte van het Vlaamse cultuurveld is BOZAR een ideale plek voor de relevante Vlaamse cultuurtentoonstellingen en muziekoptredens, die ook internationaal gericht zijn. We moeten dat optimaal gebruiken. Ik denk dat we daar als Vlaamse Gemeenschap echt wel onze stempel kunnen drukken.

Het is inderdaad van belang dat daar goede afspraken gemaakt worden. Dat moet in dialoog en in gesprek met alle partijen goed afgestemd en bekeken worden. Als ik het goed begrijp, dan houdt de werkgroep BOZAR op te bestaan, maar zal er regelmatig overleg zijn met de Kanselarij, het departement en met Toerisme Vlaanderen – de drie grote belangrijke spelers. Ik denk dat dat goed is.

Dat we nu wachten op de beheersovereenkomst van het federale niveau en op de benoeming van de nieuwe directeur om daaromtrent nieuwe afspraken te maken, lijkt mij logisch. Als ik het goed begrepen heb, dan zou die nieuwe beheersovereenkomst er tegen de zomer moeten zijn.

Ik heb één bijkomende vraag: in de media deed het kunstenhuis bij monde van de huidige directeur Paul Dujardin een oproep om middelen vrij te maken bij alle bevoegde overheden voor de renovatie en het herstel na de brand. Als ik het goed begrijp, zijn wij enkel bevoegd wat betreft programmatie en moeten wij daarvoor de nodige financiële ondersteuning bieden. Mijn vraag is eigenlijk hoe u staat tegenover die oproep van directeur Dujardin.

Mevrouw Segers heeft het woord.

(Slechte geluidskwaliteit)

Voorzitter, krijg ik even de mogelijkheid om mijn scherm te delen? Ik ga mijn gedicht niet zelf voorlezen. Ik kan dat op deze manier niet zo mooi doen. Is mijn scherm momenteel gedeeld?

Mijn gedicht is er een van de Brussels-Nederlandse slamdichteres Lisette Ma Neza en haar gedicht is geïnspireerd door de fantastische Amanda Gorman, die de wereld ontdekt heeft tijdens de inauguratie van Joe Biden. Zij heeft het gedicht gebracht tijdens De Zevende Dag afgelopen weekend.

(Het geluid van Katia Segers valt weg.)

Ik zal straks proberen om het op een andere manier te doen. Ik heb wel klank, maar jullie hebben geen klank. Dat is jammer. Ik zal proberen om het tegen deze namiddag in orde te brengen.

Minister-president, zoals iedereen onder ons, was ik natuurlijk heel erg geschokt toen ik het nieuws vernam van de brand in BOZAR. Vooral de Henry Le Boeufzaal zou zwaar beschadigd zijn. Die is nog maar in 2000 volledig gerenoveerd. Ook het enorme en fenomenale orgel was in dat jaar speelklaar gemaakt, volledig gerestaureerd. Dat is natuurlijk verschrikkelijk.

De oproep van Paul Dujardin, de vraag waarmee collega Coudyser haar tussenkomst afsloot, is er toch wel een die we vanuit de Vlaamse Gemeenschap ter harte kunnen nemen, denk ik.

Als de schade dermate groot zou zijn – en de waterschade kunnen we nog niet eens opmeten – dan zullen er gigantische middelen tegenover moeten staan om BOZAR opnieuw in de oorspronkelijke staat te kunnen krijgen. Kunt u de oproep van Paul Dujardin ondersteunen en kijken wat we vanuit Vlaanderen kunnen doen voor de renovatie van een kunstenhuis dat ook voor de Vlaamse Gemeenschap bijzonder belangrijk is?

Mijn tweede vraag gaat over de BOZAR-groep. Mij is onduidelijk waarom die precies gestopt is. Kunt u ook daar het nodige doen om ervoor te zorgen dat die geheractiveerd kan worden, want dat overlegmodel is wel een goed model. Het zorgt ervoor dat we vanuit Vlaanderen niet enkel steun geven, maar ook mee kunnen denken over de uitbouw van BOZAR.

De heer Pelckmans heeft het woord.

Collega's, ik zal mijn poëzie houden voor tijdens mijn eigen vragen straks. Zet u dus al maar schrap.

Ik dank mevrouw Coudyser om deze vraag te stellen, want het is een instelling die mij als ex-organisator altijd geweldig heeft gefascineerd, maar ik heb er wel wat een dubbel verhaal bij.

Ik ben ook geschokt door de brand. De impact op de mensen die er werken en op de continuïteit van zo’n gebouw en instelling is giga. Ik heb het zelf ooit meegemaakt met een sluiting als gevolg van asbest. Dat is gewoon traumatisch. Ik steun de oproep om daar zoveel mogelijk financiële middelen van allerlei overheden aan te besteden, want dat is naar mijn aanvoelen zeer terecht.

Waardering, inderdaad, voor de werking. Een iconische organisatie in een iconisch gebouw, centraal in Brussel: we hebben het allemaal al vastgesteld. Ik wil ook de enorme hoge kwaliteit en de internationale standaard benadrukken. Er is al veel gewag gemaakt over de expo- en muziekkwaliteit en de programmering. Zelf ben ik altijd gefascineerd – ook heel belangrijk voor kunstinstellingen – door het woordprogramma met heel veel sprekers en debatten. Symbolisch was bijna de ontvangst van Obama in de Le Boeufzaal een aantal jaren geleden. Het maatschappelijk debat is een rol die kunstenhuizen toch ook moeten blijven opnemen, en dat doen ze prima. Dus, echt straf.

Ze zijn ook heel sterk in hun pr, zo sterk zelfs dat ze soms de anderen overklassen, maar dat is natuurlijk ook de kwaliteit.

Dan wil ik het toch ook even hebben over de andere zijde. Het is een heel complexe organisatie. Bestuurlijk lijkt ze mij soms wel een sfinx, een wat ondoorzichtig kluwen. Ik had ooit de gelegenheid als voorzitter van een of andere commissie om BOZAR mee te kunnen doorlichten in functie van een verdere betoelaging. Ik had er echt heel veel werk mee om dat allemaal bestudeerd te krijgen. Ook hun businessmodel is heel bijzonder – ondernemend moet ik wel zeggen – maar ik kan me toch niet van de indruk ontdoen dat daar nog wel wat werkpunten zijn, net om de kwaliteit te behouden.

Recent was er het debacle omtrent de aanstelling van de nieuwe CEO. Dat blijkt vast te zitten, ook in het kerncomité. Er zijn ook heel wat vragen over de samenstelling van de raad van bestuur en het functioneren ervan. Ik heb het dan niet over de  BOZAR-groep. Voor onze eigen instellingen leggen we de code van goed bestuur op die we pas hebben ontwikkeld. Moeten we die niet meenemen naar die organisatie om ze goed transparant te krijgen, vooral in functie van het behouden van de topkwaliteit en de waardering die ik daarnet heb uitgesproken? Zijn we op een of andere manier betrokken – want we geven er toch wel wat middelen aan – bij de aanstelling van de nieuwe CEO?

Minister-president Jambon heeft het woord.

Minister-president Jan Jambon

Wat betreft de vraag over de financiële steun moeten we eerst zien hoe de schade in kaart wordt gebracht. Ik neem aan dat BOZAR een brandverzekering heeft. Dan wat betreft de eigenaarsverplichtingen van het gebouw: wij zijn geen eigenaar, maar het is duidelijk dat BOZAR voor ons ook een belangrijk podium is, in de overdrachtelijke zin van het woord.

Ik ga dus niet op voorhand zeggen dat wij klaar staan met een hoop middelen. Laat ons vooral de evaluatie bekijken. Hoe groot is de schade? Wat is door de brandverzekering gedekt? Welke verantwoordelijkheid zal de eigenaar van het gebouw, de federale overheid, hierin opnemen? We moeten bekijken hoever we daarmee geraken.

Ik zeg niet dat de BOZAR-groep gestopt is. Het samenwerkingsakkoord waarin die BOZAR-groep opereerde is gestopt. Zoals ik aangegeven heb, zullen we in 2021 bekijken hoe we een nieuwe samenwerkingsovereenkomst kunnen maken met BOZAR. Ik neem dus aan dat de BOZAR-groep daarin opnieuw zal worden ingezet. De ervaringen met de BOZAR-groep waren de afgelopen drie jaar wel gunstig, niet het minst door onze interne werking, door de verschillende administraties op dat vlak goed te laten samenwerken.

Mijnheer Pelckmans, als we naar zo’n nieuwe samenwerkingsovereenkomst gaan, moeten de elementen van goed bestuur daarin opgenomen zijn. Ik heb een beetje hetzelfde aanvoelen als u. BOZAR is een fantastisch podium. Ik heb er misschien nog niet zoveel tijd in gestoken als u om het allemaal te doorgronden. Het is toch altijd een beetje een kluwen. Elementen van goed bestuur in de samenwerkingsovereenkomst inbrengen, dat zullen we zeker bekijken. Bij mijn weten zijn wij niet betrokken in de jury voor de aanstelling van de nieuwe CEO. 

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Minister-president, dank u wel voor de aanvulling.

Mijnheer Pelckmans, ik wil u suggereren om op het federale niveau dezelfde bezorgdheden te delen. Het is nog altijd de bevoegde overheid om die zaken van goed bestuur en andere aandachtspunten mee te nemen, zodat dat in de federale beheersovereenkomst met BOZAR kan worden opgenomen. Zo kunnen wij vanuit de Vlaamse Gemeenschap extra aandacht besteden aan de uitvoering daarvan. Dan kunnen we misschien al heel veel oplossen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.