U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werden deze vragen om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Robeyns heeft het woord.

Minister, de locaties van de vaccinatiecentra zijn ondertussen vastgelegd. De lokale besturen stellen vandaag alles in het werk om de vaccinaties zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen. Er is bewust voor gekozen om de afstand tot de vaccinatiecentra zo beperkt mogelijk te houden zodat de drempel om zich te laten vaccineren ook zo laag mogelijk is.

Het succes van de campagne zal ook deels afhangen van hoe vlot en veilig mensen zich van en naar de centra kunnen verplaatsen. Dat moet uiteraard met de wagen kunnen, maar ook vlot en veilig met het openbaar vervoer. We weten allemaal, zeker in bepaalde uitgestrekte gebieden, dat het aanbod van het openbaar vervoer eerder beperkt is.

We hebben al gehoord dat er binnen de regering overleg is geweest met de taxisector en de Minder Mobielen Centrale om minder mobiele mensen naar de centra te kunnen vervoeren, wat absoluut heel belangrijk is. Op de blauwdruk van de vaccinatiecentra is ook te zien dat er een bushalte aanwezig moet zijn. Het is belangrijk dat hierover overleg is met De Lijn en de lokale besturen zodat de vervoerscapaciteit aangepast kan worden indien nodig. Het laatste wat we willen is dat die vaccinatiecentra coronaproof zijn, maar het vervoer ernaartoe niet.

Minister, ondertussen heb ik al een mail van u zien binnenkomen waarin u en de ministers Beke en Somers aan de lokale besturen bijkomende informatie vragen over de mobiliteit en de bereikbaarheid van die vaccinatiecentra, om eventueel bijkomende inspanningen vanuit Vlaanderen te doen, wat uiteraard positief is.

Minister, alle locaties van de vaccinatiecentra zijn bekend. Zijn al deze locaties rechtstreeks bereikbaar met het openbaar vervoer? Zo neen, hoeveel niet?

Wanneer een vaccinatiecentrum niet bereikbaar is met het openbaar vervoer, moet volgens de blauwdruk een alternatief worden voorzien. Het is niet zo duidelijk wie dat alternatief moet voorzien. Worden hiervoor middelen voorzien vanuit de Vlaamse Regering? Of wordt er vanuit Vlaanderen naar de lokale besturen gekeken?

Is er overleg tussen De Lijn en de lokale besturen over de bereikbaarheid van de vaccinatiecentra? Welke aanpassingen aan het vervoersaanbod van De Lijn worden eventueel gedaan om de centra zo maximaal mogelijk bereikbaar te maken? Worden er eventueel extra bussen en trajecten voorzien, en zo ja waar en hoeveel?

Mevrouw Ryheul heeft het woord.

Minister, de vaccinatie van de volledige Vlaamse bevolking, of althans dat deel dat bereid is zich te laten vaccineren, is een operatie van enorme omvang. Beleidsmatig denkt men na over pistes om de vaccinaties te organiseren voor mensen die minder mobiel zijn. Een mogelijkheid is de inzet van mobiele vaccinatieteams. Een andere mogelijkheid waar volgens minister Beke over wordt nagedacht, is de inzet van taxi’s. Daarbij is er ook sprake van de Minder Mobielen Centrales met vrijwilligers via de organisatie Taxistop.

Ook de taxisector laat nu weten te willen bijspringen. De sector, die het moeilijk heeft ten gevolge van de coronamaatregelen en het stilleggen van de horeca, kampt momenteel met overcapaciteit. De topman van Antwerp Tax en voorzitter van de Antwerpse Provinciale Taxi Unie is bereid om minder mobiele mensen die zich willen laten vaccineren, tegen een laag forfaittarief te vervoeren. “Een gemeenschapsdienst uit sociale overwegingen”, luidt het. Er zou over het voorstel zelfs al overlegd zijn met de leden en er zou een breed draagvlak voor bestaan in de sector.

De sector zegt voor 5 euro heen en 5 euro terug de zestigplussers en minder mobiele mensen te kunnen vervoeren. Het voorstel werd volgens persartikels al voorgelegd aan het Antwerpse stadsbestuur en zou ook al op het Vlaams ministerieel overleg beland zijn. U zou, volgens communicatie van uw collega Somers op sociale media, samen met hem en uw collega Beke al met de taxisector rond de tafel hebben gezeten.

Minister, wat was het resultaat van het overleg met de taxisector? Ziet u inderdaad opportuniteiten in de samenwerking? Kunt u al bevestigen dat er zal worden samengewerkt met de sector om het transport van minder mobiele en oudere mensen in het kader van de vaccinatiecampagne te organiseren? Onder welke voorwaarden en met welke afspraken? Indien de regering op het aanbod wil ingaan, welke initiatieven neemt de regering dan om de organisatie en de samenwerking effectief vorm te geven? Wie zal instaan voor de coördinatie? Binnen welke termijn moet de organisatie van dit alles op punt staan?

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Bedankt voor de vragen, collega’s. De bereikbaarheid van onze vaccinatiecentra is uiteraard zeer belangrijk.

Mevrouw Robeyns verwees al naar de briefwisseling die namens het kabinet van de heer Somers, de heer Beke en mezelf is uitgegaan, om zeker te zorgen voor een optimale bereikbaarheid van de vaccinatiecentra. U weet ook dat de juiste locatie van die vaccinatiecentra pas recent is gefinaliseerd. Sinds eind vorige week weten we waar al die 120 vaccinatiecentra gaan liggen. Wij hebben nu al aan vervoersmaatschappij De Lijn gevraagd om te kijken of het openbaarvervoersaanbod daar ook optimaal geregeld is. Het is onze betrachting dat een halte op maximaal 300 meter van een vaccinatiecentrum af ligt. De Lijn is dat op dit ogenblik allemaal aan het onderzoeken. Dat betekent dat er desgevallend haltes moeten worden verschoven, om zodoende korter bij die vaccinatiecentra te liggen. Dat kan ook betekenen dat een welbepaalde route van een bepaald lijnnummer moet worden verschoven, zodat die ook dichter bij het vaccinatiecentrum komt te liggen, en dat er dus bepaalde omleidingen moeten gebeuren.

Ik heb zelf al een aantal vragen gekregen van lokale besturen die effectief een vaccinatiecentrum op eigen grondgebied hebben. U weet dat de vaccinatiecentra geregeld worden via de eerstelijnszones. Daarnaast hebben we natuurlijk ook een aantal gemeenten die geen eigen vaccinatiecentrum hebben. Zij willen natuurlijk ook een vlotte en goede bereikbaarheid. Daarvoor is inderdaad al gekeken of dat eventueel met shuttles, met taxidiensten, met Minder Mobielen Centrales en dergelijke kan gebeuren.

We zijn dat op dit ogenblik allemaal in kaart aan het brengen, de noden van alle lokale besturen, zowel degene die een vaccinatiecentrum hebben, als degene waarvan de inwoners ernaartoe moeten worden gebracht. We zijn in kaart aan het brengen wat de lokale besturen aanbrengen als noden en wat er moet gebeuren. De Lijn zal dus ten eerste alles in kaart brengen en zal dan vervolgens met de taxisector, autocarbusbedrijven en Minder Mobielen Centrale kijken wat er specifiek moet gebeuren. We zijn daar dus zowel binnen de Vlaamse Regering als binnen De Lijn volop mee bezig.

Exacte bedragen kunnen we daar vandaag natuurlijk nog niet op plakken. Ook de concrete uitvoering, wie waar zal rijden, moet heel goed op elkaar worden afgestemd. Zo zal men in de meer perifere gebieden, zoals mevrouw Robeyns ook al heeft gezegd, heel andere noden hebben dan in een stedelijke context. Daarom bevragen we ook de lokale besturen. We hebben al van heel wat lokale besturen een reactie gekregen, maar bij dezen roep ik de lokale besturen die ook bepaalde problematieken of noden hebben en die nog niet gereageerd hebben op om ons dat zeker te laten weten.

Mevrouw Ryheul, ook met de taxisector kijken we wat er kan. We weten dat deze sector het op dit ogenblik financieel moeilijk heeft en dat het economisch een heel moeilijk verhaal is. We zullen hen ook inzetten waar dat nodig is, en dat zal waarschijnlijk eerder in de perifere gebieden zijn. Wij kijken wat effectief kan, maar ik heb vandaag nog geen pasklaar antwoord waarin staat waar het via een taxidienst, waar het via een omleiding van de bussen van De Lijn of waar het via een shuttledienst zal gebeuren. Dat is natuurlijk ook zo omdat we nog niet exact weten op welke wijze mensen zich straks moeten aanmelden in de vaccinatiecentra. Alles staat en valt dus met de volledige organisatie, maar we blijven het alleszins nauw opvolgen. Ik vermoed dat we in deze commissie op dit punt nog meermaals zullen terugkomen.

Ik hoop dat ik daar al voldoende duidelijkheid mee gegeven heb, maar ik wil zeker alle mensen die actief zijn in de lokale besturen oproepen om ons zo snel mogelijk hun noden te melden. Ik denk dat die afstand van 300 meter voor een halte al minstens soelaas biedt. Mensen die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer en andere noden hebben, willen we natuurlijk zo snel mogelijk kennen om voor hen het nodige te voorzien. We hebben die doelstelling dat minstens 70 procent van de mensen zich laat vaccineren en die willen we zeker bereiken. We hopen dat we daaraan op die manier kunnen bijdragen.

Mevrouw Robeyns heeft het woord.

Ik denk dat dit een heel belangrijk onderwerp is en dat we het er allemaal over eens zijn dat we de drempel zo laag mogelijk moeten houden om mensen te stimuleren om zich te laten vaccineren.

Ik begrijp dat er nog heel veel vragen zijn en dat er nog antwoorden ontbreken. Dat is ook zo bij de lokale besturen die op dit moment de vaccinatiecentra aan het inrichten zijn. Daar zijn ook nog niet alle vragen beantwoord. Ik denk wel dat het belangrijk is dat er vanuit de Vlaamse overheid een engagement is om daar waar nodig bijkomende inspanningen te doen, zowel qua aanbod als haltes. Daarmee begint het uiteraard, maar ik ga er wel een beetje van uit dat de lokale besturen daar bij de keuze van de locatie rekening mee hebben gehouden. Ik verwacht wel dat er op de meeste plaatsen een halte op aanvaardbare afstand is. Ik maak me persoonlijk meer zorgen over de toeleiding naar die haltes. Ik ken de situatie in de landelijke gebieden het best. We weten allemaal dat het aanbod daar redelijk beperkt is, zeker als we dan nog eens naar de landelijke kernen of deelgemeentes kijken. Dan is er amper of helemaal geen rechtstreeks vervoer en zijn we vaak afhankelijk van de belbussen die er vandaag nog zijn.

Ik denk dat als we er een succes van willen maken, de reistijd met het openbaar vervoer ook aanvaardbaar moet zijn. Als ik mijn situatie neem, dan moet ik tijdens de 8 kilometer naar het vaccinatiecentrum meer dan een half uur wachten bij het overstappen. Dat is natuurlijk niet aantrekkelijk en daar zullen mensen geen gebruik van maken.

Ik heb ook al begrepen dat men bij De Lijn overstelpt wordt met vragen. Dat is uiteraard redelijk logisch.

Volgens mij zal dit ook een heel goede testcase zijn voor het vervoer op maat, minister, want die vraag zullen we hier uiteindelijk een stukje moeten beantwoorden. Als die noden iets beter in kaart zijn gebracht, geeft De Lijn aan dat ze daar wel wil op antwoorden, maar daarvoor zijn natuurlijk bijkomende middelen en voertuigen en chauffeurs voor nodig. Ik vraag dat daar van u dan ook een engagement tegenover staat.  

Mevrouw Ryheul heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw zeer duidelijk antwoord. U gaf het daarnet zelf aan: de taxisector zou in deze moeilijke tijden eigenlijk moeten kunnen rekenen op de overheid. Want de omzet van de taxibedrijven is enorm gedaald, vooral omdat de toeristische en vrijetijdssectoren en ook het luchthavenverkeer is stilgevallen. Ook internationale zakenmensen reizen niet meer, dat zijn klanten die wegvallen.

Ik ben blij met het positieve antwoord. Maar ik leer uit uw antwoord ook dat alles afhankelijk is van de noden en dat er nog heel veel in kaart moet worden gebracht. Er is dus nog effectief werk aan de winkel. Ik zou dan ook de wens willen uitdrukken dat de regering er snel werk van maakt om alles zo concreet mogelijk uit te werken, zodat we niet weer achter de feiten moeten aanhollen, zoals helaas al te vaak is gebeurd in deze coronacrisis.

Minister, moet er eventueel nog wetgeving worden aangepast? Indien dat zo is, wanneer kunnen we dat verwachten?

Minister, u gaf aan dat de concrete coördinatie van de inzet vooral op lokaal niveau zou moeten gebeuren. Ik heb ondertussen het signaal opgevangen vanuit de lokale taxisector in het Kortrijkse: men kan zich wel vinden in het voorstel dat op tafel ligt. Men is echter niet echt gewonnen voor het idee om 10 euro te vragen voor een dubbele rit. Het is voor hen geen haalbare kaart om alle kosten te dekken. En rijden met verlies is op dit moment natuurlijk geen optie voor die taxichauffeurs. Daarbovenop betekent het voor hen heel wat extra werk. Iemand die in een rolstoel zit, iemand die met een rollator stapt, iemand die een blindengeleidehond nodig heeft, zal ook extra begeleiding vragen van die taxichauffeurs.

Minister, mijn bijkomende vraag is dan ook: zal de Vlaamse Regering een kader bezorgen waarbinnen dit mogelijk? Zullen lokale besturen worden ondersteund bij de organisatie, zodat die vaccinatieritten geen financiële doodsteek worden?

Minister, in Kortrijk wordt een centraal vaccinatiecentrum opgezet voor zo'n 60.000 streekgenoten. Men heeft daar de ambitie om de klok rond prikjes te kunnen geven. Vaccinaties zouden in dit scenario gebeuren op momenten dat het openbaar vervoer allang niet meer rijdt. Maar we zitten met een avondklok die de kwestie van de inzet van de taxisector al overstijgt. Dit zal sowieso moeten worden geregeld voor mensen die zich op eigen krachten naar het vaccinatiecentrum  begeven. Is dat issue ook al aan bod gekomen tijdens het overleg met uw collega’s? Ik dank u.

De heer Keulen heeft het woord.

Minister, voorzitter, goede collega's, dit is voor iedereen een duidelijke prioriteit. De prioriteit is: vaccineren. Als steden en gemeenten keuzes moeten maken over waar zo’n vaccinatiecentrum moet komen en ze kiezen voor culturele of sportinfrastructuur, krijg je ook van de verenigingen, vanuit die sectoren, de opmerking dat hun werking daardoor wordt gehypothekeerd. Dan is het standaardantwoord: de prioriteit is nu eenmaal het vaccineren.

Er zijn inderdaad twee belangrijke obstakels, die we goed moeten bewaken. Het grootste en belangrijkste obstakel is de belevering van de vaccins. Want ik zie soms mensen in de politiek zich bijna rijk rekenen over hoe we dat allemaal heel snel kunnen laten gebeuren. De Pfizers, Moderna’s en andere van deze wereld hebben wat dat betreft de absolute sleutel in handen. Zij moeten zich vooral houden aan de Europese afspraken die ze hebben gemaakt met de Europese Commissie, met Ursula von der Leyen. Dat is de absolute topprioriteit: de belevering van de vaccins.

In tweede instantie zijn er andere obstakels, zoals de bereikbaarheid. Minister, het openbaar vervoer en bij uitbreiding de hele sector van de deelmobiliteit heeft daarin een heel belangrijke opdracht, maar ook een kans. Want ik kan me voorstellen dat ze bij De Lijn zeggen: zijn wij nu de pispaal van alles en iedereen? In feite is dit voor De Lijn een kans. Want in feite moet zij dit pas op punt hebben tegen, in het ideale geval, de tweede helft van april, maar waarschijnlijk pas ergens in mei. Want voordien – en dat zal in de duizenden oplopen – zullen ten eerste allerlei beroepsgroepen aan bod komen, de medici en de paramedici, en in tweede instantie of parallel daarmee, mensen met bepaalde pathologieën, bepaalde aandoeningen of de 65-plussers. Maar dat zijn natuurlijk nooit de grote concentraties. Ze zitten vaak ook op een locatie en dat is toch anders. Maar het zal pas echt beginnen te lopen, druk beginnen te worden – dat moeten wij als lokale besturen heel goed beseffen, om de vaccinatiestraten in de centra te bevolken – in de tweede helft van april. Vanaf mei moet het dan ‘volle bak’ zijn. En dan moet het zeven dagen op zeven zijn.

Met andere woorden, De Lijn heeft eigenlijk ook tijd om te proberen dat te organiseren en dat te doen, in nauw overleg met die lokale besturen. Er zijn inderdaad obstakels wat de regelmatigheid betreft in het aanbod van de verbindingen. Men moet dat ook ruim bekijken, met De Lijn en ook met de hele sector van de deelmobiliteit. De goede collega verwees ook naar de taxi’s.

Er is ook het financiële. De overheden hebben al heel diep in de geldbuidel getast als het gaat over corona, maar dit is nu wel het sluitstuk van alle inspanningen die zijn geleverd. Als we eenmaal die groepsimmuniteit kunnen bereiken, in de grootteorde van 70 procent van onze bevolking, dan kunnen we in het najaar inderdaad misschien opnieuw normaal ademhalen. Dat is dus een organisatorische, maar eventueel ook een financiële inspanning, om ook de financiële drempels voor de gebruikers van dat openbaar vervoer en die deelmobiliteit zo laag mogelijk te maken. Minister, wat dat betreft, hebt u heel deze commissie unisono als bondgenoot aan uw kant, denk ik.

De heer Maertens heeft het woord.

Collega’s, het is een open deur intrappen, maar je voelt ook aan de tussenkomsten dat iedereen snakt naar die uitweg uit die gezondheidscrisis. Dat die uitweg er via die vaccinaties zal moeten komen, lijkt me evident. We hebben er dus allemaal baat bij dat zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren, en dan moeten we drempels wegwerken, als overheid, als organisator van die vaccinatiecentra. Dan moeten we elke mogelijke drempel, letterlijk en figuurlijk, wegwerken. De organisatoren van de vaccinatiecentra, in casu de lokale besturen en de eerstelijnszones, kunnen dat letterlijk doen door te zorgen voor een toegankelijk vaccinatiecentrum. Ze kunnen dat doen door ervoor te zorgen dat er voldoende fietsenstallingen zijn, om mensen aan te moedigen om met de fiets – binnenkort wordt het hopelijk opnieuw mooi weer – naar het vaccinatiecentrum te komen. Dan moeten wij echter ook rekenen op anderen, op vrijwilligers bijvoorbeeld, om in Minder Mobielen Centrales mensen met een handicap naar die centra te voeren. Dan moeten we rekenen op die taxisector, waarmee, zoals gezegd, afspraken moeten worden gemaakt. Als de Vlaamse overheid één ding kan doen inzake mobiliteit, dan is het dat: ervoor zorgen dat De Lijn een aangepast aanbod heeft. Dat is in principe niet zo moeilijk, denk ik. De Lijn is het gewoon om bij wegenwerken en grote evenementen tijdelijke haltes in te richten en de bussen via een kleine omweg daarlangs af te leiden. Ik denk dat het eenvoudig haalbaar moet zijn om een dergelijk systeem ook in te voeren bij de vaccinatiecentra, waar we de mensen letterlijk aan de voordeur moeten kunnen afzetten.

Minister, u spreekt over een afstand van maximaal 300 meter. Ik wil ervoor pleiten om zelfs dat in te perken, om mensen letterlijk aan de ingang van zo’n vaccinatiecentrum af te zetten. In heel veel gevallen zal dat mogelijk zijn. Dat zijn toegankelijke locaties wat dat betreft. Ik denk dat dat eenvoudig te realiseren valt.

Ik heb zelf in mijn eigen stad een halte op 450 meter van het vaccinatiecentrum liggen. We wilden die vraag ook rechtstreeks aan De Lijn stellen, maar toen ben ik in mijn andere hoedanigheid van Vlaams volksvertegenwoordiger toch even op onderzoek gegaan. Het zou me te ver leiden om dat voor heel Vlaanderen te doen, maar enkel in West-Vlaanderen zijn er 25 vaccinatiecentra, waarvan er 8 al een halte hebben aan de ingang zelf. Dat is dus geen enkel probleem. Ik bedoel daarmee geen belbushalte, maar wel een halte die met minstens een frequentie van een uur door een bus wordt bediend. Ik denk dat dat wel doenbaar moet zijn. Dat betekent echter dat er nog 17 van die 25 zijn die dat niet hebben, waaronder die in mijn stad.

Collega’s, ik weet dat het een zeer interessant thema is, maar mag ik wel vragen om de tussenkomsten te beperken tot twee minuten?

Doe ik, voorzitter. Sorry, ik had even de klok niet in de gaten. Ik wil daarmee maar zeggen dat er een markt is en dat we ervoor moeten zorgen dat mensen geen 300, maar ook geen 900 meter, zoals in onze provincie het geval is, moeten lopen. Minister, maak daar werk van. Vraag De Lijn om tijdelijke haltes in te richten. Het is maar voor een maand of zes. De mensen zullen er begrip voor hebben, ook de mensen die dan twee minuten langer op die bus zullen zitten.

De heer De Veuster heeft het woord.

Minister, er is al veel gezegd. Ik ben blij te horen dat De Lijn die omleidingen bekijkt, en ook dat de noodlijdende taxisector wordt betrokken. Dat is heel belangrijk voor die mensen. Ik wil hier toch nog een kleine zijsprong maken, en als het ware aan kruisbestuiving doen met de commissie Toerisme. Minister, er is ook de touringcarsector. Die roept om werk en wil helpen. Dat zijn ook Vlaamse ondernemers. Die bussen zijn allemaal coronaproof ingericht voor de skireizen. Die mensen hebben dat in veel gevallen – niet vergeten – allemaal al op eigen initiatief geannuleerd. Ook die zaken zijn dus beschikbaar. Ik hoop dat u daar ook rekening mee zult houden. Ik beheer een lokaal bestuur. Wij moeten naar een gigantisch vaccinatiecentrum. Bijna driekwart miljoen mensen zullen moeten worden ingeënt in Park Spoor Oost. Collega Robeyns heeft het al gehad over de overvolle bussen en trams daar in die regio, dus alle hulp is daar welkom. Ik hoop dat de Vlaamse Regering daarbij kan helpen.

De heer Bex heeft het woord.

Minister, het is belangrijk dat u er vanuit uw bevoegdheden alles aan doet om ervoor te zorgen dat de vaccinatiecampagne zo efficiënt en zo goed mogelijk kan verlopen en dat niemand achterop blijft. Ik sluit me aan bij veel opmerkingen die andere commissieleden al hebben gemaakt, maar ik wil hier nog een specifieke bemerking over de Minder Mobielen Centrales aan toevoegen.

Ik ben gecontacteerd door een bezorgde vrijwilliger bij een Minder Mobielen Centrale. Volgens hem is er geen enkel protocol of geen enkele richtlijn beschikbaar voor de vrijwilligers die het vervoer verzorgen. Aangezien de Minder Mobielen Centrales voornamelijk zijn gericht op kwetsbare personen die vaak tot risicogroepen behoren, lijken beschermingsmaatregelen, zoals training van de vrijwilligers of het ter beschikking stellen van plexiglasschermen, geen overbodige luxe. Veel vrijwilligers bij de Minder Mobielen Centrales zijn zelf ook ouder dan 65 jaar. Op de website van de Minder Mobielen Centrales wordt hier weinig uitleg over gegeven.

Minister, is het zo dat er geen protocol of richtlijnen bestaan? Acht u het niet aangewezen om de vrijwilligers die op dit vlak actief zijn iets meer te begeleiden om hun zeer waardevol vrijwilligerswerk op een veilige manier te kunnen uitvoeren?

De heer Ceyssens heeft het woord.

Lode Ceyssens (CD&V)

Voorzitter, de crisis is ondertussen al tien maanden bezig en ik denk dat de lokale besturen zich al tien maanden van hun beste kant laten zien door de lockdown op een heel creatieve wijze te beheersen. In het begin zijn ze op zoek gegaan naar persoonlijke beschermingsmiddelen en hebben ze contact tracing opgezet. In verband met de vaccinatie hebben ze nu eens laten zien hoe slagkrachtig ze zijn door die vaccinatiecentra snel op te richten.

Daarvoor moesten heel veel criteria worden beoordeeld. De infrastructuur moet natuurlijk groot genoeg zijn, maar we hebben het er gisteren over gehad dat we er ook voor moeten zorgen dat we sectoren als de cultuursector niet volledig buiten spel zetten. Er moet veel parkeergelegenheid zijn, want het openbaar vervoer is zeker en vast niet overal gegarandeerd. Veel lokale besturen zijn nu bezig met het bedenken van creatieve oplossingen.

Alle lokale besturen vragen niet dat De Lijn al hun problemen oplost, maar in juli 2020 hebben we De Lijn een aantal aanbevelingen gestuurd in verband met het schoolverkeer dat in september 2020 zou starten. Ik was enorm ontgoocheld toen daar gedurende zeven weken niets mee werd gedaan, behalve dan het zoeken van een aantal redenen waarom een aantal zaken niet konden gebeuren. Toen het probleem er al een maand was, is De Lijn uiteindelijk begonnen met het zoeken van oplossingen.

Minister, volgens mij is dit voor De Lijn een unieke kans om te laten zien dat het om een performante maatschappij gaat. De vaccinatiecentra zijn gekend. De lijnen zijn gekend. De Lijn kan vandaag die kaart vastnemen en proberen de gemeentebesturen proactief oplossingen te bieden in verband met de mate waarin De Lijn hierop kan inspelen om de vaccinatiecentra te bereiken. Ik wil geloven dat dit niet voor elk vaccinatiecentrum kan, maar De Lijn zou die kaart vandaag al kunnen vastpakken en zou al een aantal creatieve oplossingen kunnen voorstellen. Ik hoop dat u die warme oproep aan De Lijn zult overmaken.

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

We hebben allemaal maar één betrachting en dat is dat zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen gevaccineerd kunnen worden. Maar zoals een aantal collega’s gezegd hebben, is dat afhankelijk van een aantal elementen. De belangrijkste elementen zijn enerzijds de vaccins hebben, en anderzijds goed uitgeruste vaccinatiecentra hebben. Als we die centra hebben, moet de drempel zo laag mogelijk zijn om naar de vaccinatiecentra te gaan zodat zo veel mogelijk mensen zich effectief laten vaccineren.

Ik kan het alleen maar beamen dat de lokale besturen zich de voorbije maanden allemaal van hun beste kant hebben laten zien. Ze hebben heel wat werk verricht, ik kan dat zeker beamen. We mogen allemaal heel trots zijn op al die medewerkers binnen die lokale besturen. Dat geldt ook voor alle vrijwilligers. Tegelijkertijd mogen we hier gerust stellen dat ook de mensen van De Lijn zich van hun beste kant hebben laten zien. Herinner u de eerste lockdown in maart 2020. Het was alsof heel de wereld stilviel, je zag nauwelijks nog mensen op straat, maar De Lijn is toen als essentiële vervoersmaatschappij blijven rijden. Iedereen stopte met werken, maar alle buschauffeurs, lijncontroleurs en iedereen die nodig was op de herstelplaatsen en dergelijke, bleef actief. Dat mogen we zeker zeggen. Daar heeft De Lijn zich bewezen. Zij bleven actief. Ze hebben dat ook onmiddellijk in veilige omstandigheden kunnen doen. Wat dat betreft hopen we dat dat in de toekomst ook zo zal gebeuren. Daar heb ik alle vertrouwen in.

Er is de oproep dat De Lijn zich van zijn beste kant zou laten zien. Wel, we weten sinds vorige week welke de vaccinatiecentra zijn. Ik heb u daarstraks al gezegd dat ik al heel wat vragen heb gekregen van de lokale besturen over het herbekijken van routes en het plaatsen van een halte dichterbij. De Lijn is daar op dit ogenblik al volop mee bezig. Men zal dat straks voor alle vaccinatiecentra doen. Ik denk dat we er een 95-tal hebben. Het is voor De Lijn eens te meer een mogelijkheid om nog meer een positief imago te krijgen. Als zij er inderdaad staat en kan zorgen dat iedereen een vlot traject heeft naar de vaccinatiecentra, of het nu in een stedelijke context is of in de perifere gebieden, dan kan dat alleen maar bijdragen aan het positieve beeld van De Lijn.

Mevrouw Robeyns, u zegt terecht dat het een goede zaak is dat er in de nabijheid van een vaccinatiecentrum een halte is. Maar als men 8 kilometer moet afleggen en daarvoor een of verschillende keren moet overstappen en daar een lange reistijd voor nodig heeft, zal dat mensen tegenhouden om naar de vaccinatiecentra te gaan. Dat moeten we uiteraard voorkomen.

We moeten dus zorgen voor een goede bereikbaarheid via De Lijn, maar als de afstand toch te groot is om met het openbaar te gaan, dan moeten we kijken naar andere mogelijkheden en naar andere elementen. Dat is wat mij betreft iets voor de andere deelnemers inzake collectief vervoer, namelijk de taxi's en zeker ook de FBAA-participanten (Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemingen en van Reisorganisatoren), zoals de heer De Veuster zegt. De autobusbedrijven zorgen nu al voor de versterkte ritten, maar kunnen straks ook in de perifere gebieden extra worden ingezet, of misschien zelfs ook in stedelijke context, als de routes moeten worden opgedreven. Want, beste collega's, alles hangt nog af van de verdere uitrol van de vaccinatie en de exacte programmering. Op welke wijze dat exact gaat gebeuren, is vandaag nog wat koffiedik kijken omdat we afhankelijk zijn van de frequentie waarop de vaccins worden aangeleverd.

We moeten weten wat de exacte programmering is: zal men het op straatniveau laten toekomen in een vaccinatiecentrum? Gebeurt het per leeftijdscategorie? Dat is momenteel nog niet helemaal duidelijk, maar we zullen met al die elementen rekening moeten houden om te zien hoe mensen naar die vaccinatiecentra kunnen worden toegeleid en dus kunnen worden gevaccineerd.

Mevrouw Ryheul, u hebt het over bepaalde prijzen, over eventueel 10 euro, maar ik denk dat het daar nog een beetje vroeg voor is. Ik begrijp natuurlijk perfect dat geen enkele economische sector, noch de taxidiensten waar u het over hebt, noch de autocarbedrijven die zich wil inzetten, daar verlies bij wil lijden. We moeten dan ook alles opnieuw in kaart brengen en nagaan wat de noden zijn en welk kostenplaatje daaraan vasthangt.

Ook de bereikbaarheid, zeven dagen op zeven, 24 uur op 24, moet nog worden gefinetuned. We denken natuurlijk ook aan thuisvaccinatie voor mensen die zich heel moeilijk kunnen verplaatsen. Daar zal de volgende dagen en weken nog heel wat over gezegd worden, ook in correlatie met die avondklok. We weten ook niet of die van toepassing blijft. Het is nog iets te vroeg om daar al in detail op te antwoorden, maar ik zal zeker rekening houden met al deze bezorgdheden. En dan is er ook het statuut van de vrijwilligers en het verhaal van de Minder Mobielen Centrales. Al die elementen worden mee in rekening gebracht. We zullen er in elk geval voor zorgen dat de drempels zo laag mogelijk zijn zodat iedereen kan worden gevaccineerd.

Wij doen nu wat we hebben vooropgesteld, namelijk de noden in kaart brengen. We kijken dan ook in de richting van de lokale besturen die al heel wat bergen hebben verzet maar waar we nogmaals een beroep op doen om ons die noden mee te delen. Samen met De Lijn, de taxidiensten en de autocarbedrijven bekijken we dan hoe die dienstverlening optimaal kan verlopen. En waar middelen op tafel moeten worden gelegd, moeten die er natuurlijk ook zijn. We zullen daar de nodige aandacht voor hebben.

Ik vermoed dat dit dossier nog meermaals zal terugkomen in deze commissie.

Mevrouw Robeyns heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het is overduidelijk dat we allemaal dezelfde bezorgdheid delen. Ik meen ook te mogen concluderen dat de overheid maximale inspanningen zal doen om die bereikbaarheid, betaalbaarheid en veiligheid van het vervoer te garanderen. De lokale besturen zijn vandaag met man en macht aan het werk. Het zal sowieso maatwerk zijn waar veel mobiliteitsspelers een bijdrage zullen kunnen leveren. De lokale besturen kunnen daar een rol in spelen. We zullen hen vragen de oproepingen te groeperen zodat daar meer maatwerk of vervoer op maat kan worden aangeboden.

Het is ook hartverwarmend om te zien hoeveel mensen als vrijwilliger willen meewerken aan die vaccinaties en aan die begeleiding bij het vervoer. We mogen niet vergeten dat heel wat mensen, zeker oudere mensen, echt ongerust zullen zijn over die vaccinatie. Informatie speelt dan ook een belangrijke rol.

De Lijn is een van de spelers die zich hier kan bewijzen en waar veel vragen terecht zullen komen. Maar De Lijn kan zich alleen bewijzen wanneer daarvoor de nodige capaciteit en middelen worden vrijgemaakt. Ik heb begrepen dat u zich daartoe engageert, minister. Als er meer informatie is, zullen we daar zeker nog op terugkomen.

Mevrouw Ryheul heeft het woord.

Hopelijk wordt het de laatste zware beproeving voor onze Vlaamse veerkracht in deze coronapandemie. Ik kijk alvast uit naar het kader dat de Vlaamse Regering aan de lokale besturen zal bezorgen ter ondersteuning van de taxisector.

De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.