U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Vanlouwe heeft het woord.

Minister, naast de beheersovereenkomst en onze resolutie is er ook een evaluatieverslag. Het gaat om de evaluatie van de voorgaande samenwerkingsovereenkomst. Ik ben er zeker van dat u dat hebt gelezen.

BRUZZ lost een aantal vooropgestelde doelen zeker in, maar we kunnen ook vaststellen dat een aantal verwachtingen niet voldoende zijn gehaald. Ik heb het document hier voor me en ik kan hier natuurlijk opsommen wat wel is ingelost en waarvoor ik BRUZZ zeker een pluim wil geven, maar we moeten ons richten op de verwachtingen die volgens de evaluatie niet voldoende zijn gehaald. Bij de start van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst en de beleidsmatige cyclus is het wenselijk na te gaan waar verbeterruimte kan worden gevonden en hoe strategieën kunnen worden ontwikkeld om dit te realiseren.

Het waarderingsonderzoek van het tv-luik van BRUZZ toont aan dat het algemene waarderingscijfer de afgelopen jaren is gedaald. Ik focus op de negatieve punten omdat we daaruit lessen kunnen trekken. Beschouw dit niet als algemene kritiek op BRUZZ, het is de bedoeling om daar lessen uit te trekken opdat het in de toekomst beter zou zijn.

Het algemene waarderingscijfer is gedaald en zit nu in feite onder de performantiemaatstaf die door de Vlaamse overheid wordt gehanteerd. Ik citeer uit dat evaluatieverslag. Het aantal unieke websitebezoekers per maand bleef onder de verwachtingen. Ik citeer opnieuw uit dat evaluatierapport.

Het evaluatierapport verwijst eveneens naar de uitgevoerde bereikstudie. Het maandbereik van BRUZZ bij de Vlamingen in Brussel daalt in de laatste bereikstudie ten opzichte van de studie uit 2018, en de coverage van Nederlandstaligen in Brussel daalt ten opzichte van de eerste bereikstudie van 62 procent naar 61 procent. Dit is uiteraard beperkt. Nochtans is dat de eerste doelgroep van het stadsmedium.

Dit zouden dan ook knipperlichten moeten zijn. Ik kan uiteraard ook een opsomming geven van de diverse goede punten. Ik hoop dat die verder in stand worden gehouden, het is uit de negatieve punten dat we moeten leren.

Met onze resolutie hebben we aangegeven dat het verder uitbouwen van partnerschappen met in de eerste plaats het Vlaams-Brussels netwerk een bijkomend aandachtspunt vormt. Het evaluatieverslag verraadt een goede inbedding in de hoofdstad en ook een aanwezigheid op een aantal Brusselse evenementen, maar ook hier zijn er dus werkpunten.

Vooral de rol die BRUZZ moet opnemen om het Vlaams-Brussels netwerk bij de mediagebruiker te promoten, dient hier meer centraal te staan. In al die culturele instellingen die er zijn, zoals Muntpunt, verschillende gemeenschapscentra, lokale dienstencentra, maar ook de vele Vlaamse Nederlandstalige verenigingen die er bestaan, kan BRUZZ een belangrijke rol spelen om die verder te promoten. Ik blijf hameren op het Vlaamse kwaliteitslabel dat in Brussel bestaat. Ik verwijs bijvoorbeeld naar de voetbalclub Ritter, maar jammer genoeg ligt die ook stil. In Brussel is dat een begrip. Ik verwijs naar de Zijp in mijn gemeente. Dat is een begrip in de gemeente. De Kroon, De Markten, De Rotonde: het zijn begrippen, maar ik lees daar amper over. Uiteindelijk denk ik dat ze via BRUZZ nog meer kunnen worden bereikt.

BRUZZ moet meer als een Vlaams magazine op de voorgrond treden, meer dan vandaag het geval is. Het is een Vlaamse instelling in Brussel en heeft in dat kader ook een rol te vervullen.

Minister, welke werkpunten ziet u voor BRUZZ om de werking te verbeteren en de aantrekkelijkheid bij de Brusselse Vlamingen te vergroten? Welke concrete aanpassingen worden er vanuit BRUZZ gemaakt om het waarderingscijfer op te krikken, alsook de website gevoelig te versterken? Als ik gewoon naar de cijfers kijk en het objectief verslag analyseer, welke concrete acties zijn sinds de publicatie van de bereikstudie door BRUZZ genomen om het maandbereik bij Brusselse Vlamingen gevoelig te verhogen?

We zien een lichte achteruitgang, maar tegelijk zien we dat BRUZZ een meertalig aanbod doet. Is dat de juiste strategie? Op welke manier zal BRUZZ meer en beter inzetten op duurzame partnerschappen met het Vlaams-Brussels netwerk? Op welke manier zal er meer aandacht worden geschonken aan de promotie van dit fijnmazige Vlaams-Brusselse netwerk? Op welke manier zal BRUZZ zich de komende jaren meer in de markt zetten als Vlaams medium in het Brusselse weefsel en als topambassadeur van de Vlaamse aanwezigheid in Brussel?

Ik wil daarbij de vergelijking maken met BX1, dat eigenlijk wat de tegenhanger is. Ik kijk daar ook af en toe naar. Ik heb daar nog nooit gezien dat men bijzonder openstond voor Nederlandstaligen, voor Vlamingen in Brussel. Men vraagt aan iedere Vlaming die geïnterviewd wordt, om Frans te spreken op BX1. Wel, op BRUZZ vraagt men aan iedere burgemeester die amper Nederlands spreekt, om zijn interview te geven in het Frans. Ik denk dat een Vlaams medium in Brussel de beleidsmakers daar toch wel eens op kan wijzen.

Ik werd er gisteren trouwens van op de hoogte gebracht dat men in de Rand een reportage gemaakt heeft over mobiliteit. Ik denk dat het te maken had met de mobiliteitspas. Men bezocht daarvoor de gemeente Dworp. BRUZZ-journalisten zijn er daarbij in geslaagd om twee Franstaligen te vinden in Dworp en een interview af te nemen in het Frans in de Vlaamse Rand.

Minister Dalle heeft het woord.

Minister Benjamin Dalle

Collega Vanlouwe, het waarderingscijfer waarnaar u verwijst, is opgenomen in het door WHY5 uitgevoerde waarderingsonderzoek voor regionale omroepen. Dat was een onderzoek van 2018, waarvan de resultaten in 2019 werden bekendgemaakt. Het is inderdaad juist dat de waarderingscijfers van BRUZZ in dit onderzoek gedaald zijn van 7,0 naar 6,7 op 10. Volgens het onderzoeksbureau is dat een niet-significante daling.

Ik denk dat er inderdaad een aantal aandachtspunten zijn, maar ook heel wat positieve elementen. U verwijst er zelf naar. BRUZZ scoort relatief gezien goed op de vraag of kijkers meer of minder naar hun regionale zender kijken. BRUZZ was in 2019 op dat vlak de best scorende regionale zender en heeft in vergelijking met de andere omroepen de grootste sprong voorwaarts gemaakt. Ook de kijkfrequentie ligt volgens deze studie het hoogst bij BRUZZ. 90 procent van de ondervraagden zegt minstens één keer per maand naar BRUZZ te kijken. Het gemiddelde van alle regionale televisiezenders samen ligt op 66 procent.

Het waarderingscijfer buigt zich over de regionale televisie, maar zegt niets over de waardering die de BRUZZ-gebruikers hebben voor de radio-uitzendingen en de nieuwsverslaggeving via de website of het magazine. Dat is inderdaad het grote verschil tussen de reguliere regionale omroepen in Vlaanderen en BRUZZ, dat ook betoelaagd wordt om daaraan te werken.

Belangrijk om mee te delen is dat BRUZZ dit najaar een kwalitatief onderzoek wil uitvoeren om een beter zicht te krijgen op de waardering voor de verschillende platformen van de Vlaams-Brusselse media.

U hebt gepeild naar mijn aandachtspunten en verbeterpunten. Vanuit een breder perspectief denk ik dat dat er minstens twee zijn. Een eerste is het verder inzetten op crossmedialiteit. Dit is de toekomst van media overal ter wereld, ook in België, in Vlaanderen en Brussel. Op dat vlak heeft BRUZZ een voorsprong op heel wat andere regionale omroepen. Dat vind ik een van de grote realisaties van de afgelopen jaren van het bestuur en het management van BRUZZ: dat men gekomen is tot een integratie van radio, televisie, website en magazine. Men moet ook verdergaan op dat spoor. In dat verband wordt in het beleidsplan de verdere uitbouw van de website vooropgesteld. Vanaf deze maand werd ook de weekendwerking versterkt, waardoor BRUZZ ook op zaterdag en zondag meer eigen nieuws en eigen verhalen digitaal kan brengen. Die inzet op crossmedialiteit is dus essentieel, met uiteraard ook de focus op informatie en duiding over alles wat er in Brussel gebeurt, zeker ook in het Vlaamse of Nederlandstalige netwerk dat we hier hebben.

In dat verband kan ik ook meegeven dat het de intentie is van BRUZZ om vanaf september op zondag een volwaardige nieuwuitzending te verzorgen van BRUZZ 24. Ik denk dat dat een mooie vooruitgang is in het nieuwsaanbod, dat zowel op televisie als online aangeboden zal worden.

Een tweede element is de samenwerking die in de beleidsnota Media wordt vooropgesteld. Over samenwerking met andere regionale omroepen hebben we het al gehad, maar er is ook samenwerking met de openbare omroep VRT. In dat verband wil ik er heel graag op wijzen dat voor de eerste keer in de Vlaamse geschiedenis in de beheersovereenkomst van de VRT uitdrukkelijk is ingeschreven dat er extra aandacht moet komen voor de hoofdstad. BRUZZ is daarbij uiteraard de Vlaamse mediapartner die de situatie op het terrein zeer goed kent. Ik verwacht heel veel van die versterkte samenwerking tussen de openbare omroep VRT en BRUZZ. Voor BRUZZ kan dit alvast heel wat opleveren.

Collega Vanlouwe, u legt terecht de nadruk op het Vlaams-Brussels netwerk. Dat is duidelijk aanwezig op de platformen van BRUZZ. De meeste Nederlandstalige activiteiten en Vlaams-Brusselse socioculturele verenigingen kunnen rekenen op ruime aandacht op alle BRUZZ-kanalen. Ook Nederlandstalige ondernemers, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, jeugdhuizen, de Nederlandstalige bibliotheken en sportverenigingen krijgen uitgebreide redactionele aandacht. Ik geef er graag twee voorbeelden van. Er was bijvoorbeeld ‘Dr. BRUZZ’, waarbij BRUZZ een hele dag live uitzond vanuit en met het UZ Brussel in Jette. Met de live-uitzendingen ‘Wake Up Brussels’ net voor de zomer en in september stak BRUZZ een hart onder de riem van Vlaams-Brusselse culturele instellingen, ondernemers, jongerenorganisaties enzovoort. 

Daarnaast wordt er heel actief samengewerkt met de verschillende Nederlandstalige organisaties in de stad. Heel belangrijk voor de Vlaamse overheid is het regelmatig overleg en samenwerking tussen Muntpunt en BRUZZ. Ook met het Huis van het Nederlands werd een samenwerking opgezet om BRUZZ-artikels te hertalen naar eenvoudig Nederlands zodat die gebruikt kunnen worden in de lessen Nederlands voor anderstaligen. Er was het Off Stageproject waarbij voor de rekrutering samengewerkt werd met de Nederlandstalige culturele instellingen. BRUZZKet, een platform voor de jongste Vlaams Brusselaars, is een trouwe partner van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Als kleine anekdote: in het eerste BRUZZ-magazine van dit jaar zat een poster die de ketjes op een plezante manier kennis wil laten maken met hun stad.

Ik kom tot uw laatste vraag, collega Vanlouwe, rond het merk BRUZZ en rond de Vlaams-Brusselse aanwezigheid via BRUZZ. Al die elementen geven duidelijk aan dat de richting waarin BRUZZ verder zal evolueren met zijn nieuwsgaring er een is van sterke betrokkenheid ten aanzien van het Vlaams-Brusselse netwerk. Ik verwijs hiervoor ook naar het beleidsplan, zeker de pagina's 25 en 26, en pik er een aantal zaken uit.

BRUZZ zal de volgende jaren nog meer zichtbaar zijn in de stad. BRUZZ-reporters gaan meer vanuit de stad werken en minder vanop de redactie in het Flageygebouw. In februari plant BRUZZ ‘De Grote Brusselquiz’, een project om de Nederlandstalige gemeenschap, de Vlaamse gemeenschap, dichter bij elkaar en bij haar stad te brengen. BRUZZ heeft recent stappen ondernomen om meer en duidelijker aanwezig te zijn op VRT NU. Daarnaast wil BRUZZ ‘De Week van BRUZZ’ aanbieden aan alle regionale omroepen en, omgekeerd, ook het beste van de Vlaamse regionale omroepen integreren. Tot slot wordt er ook een traject opgezet om BRUZZ-gezichten op te leiden tot ambassadeurs van BRUZZ die ook door nationale media gevraagd kunnen worden.

Al deze acties zullen ertoe leiden dat het bereik en de zichtbaarheid van BRUZZ verder zal stijgen en zijn rol als topambassadeur van de Vlaamse aanwezigheid in Brussel zal kunnen versterken.

De heer Vanlouwe heeft het woord.

Er zijn inderdaad een paar zeer goede zaken. Ik erken absoluut de meerwaarde van BRUZZ in de informatieverspreiding. Ik kijk alvast uit naar de berichtgeving van BRUZZ over dit interessante debat. Ik heb zo een licht vermoeden dat er wel wat journalisten het debat aan het volgen zijn. Ik kijk zeker uit naar de correcte, objectieve berichtgeving over dit debat. We mogen immers niet vergeten dat BRUZZ een medium is dat van de overheid 7,5 miljoen euro krijgt op jaarbasis – dat is 5,9 miljoen euro vanuit de Vlaamse overheid en 1,57 miljoen euro vanuit de VGC – goed wetende dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bijna voor de helft Vlaamse middelen krijgt.

We mogen dan wel een correcte berichtgeving verwachten. We moeten vooral de actiepunten blijven benadrukken. Ik vind het voorstel inzake de topambassadeurs vanuit Brussel voor Vlaanderen alvast een goed idee. Ik hoop dat dit gepaard gaat met de objectiviteits- en neutraliteitscriteria. Voor de rest kan ik me er volledig bij aansluiten dat aan de mindere punten en de achteruitgang moet worden gewerkt, maar ik benadruk eveneens dat er een vooruitgang is. Ik kijk uit naar het kwalitatief onderzoek dat in het najaar zal plaatsvinden.

De heer Bex heeft het woord.

Minister, hoewel de vragen om uitleg niet waren gekoppeld, heb ik mijn repliek wel gebundeld. Volgens mij hebt u duidelijk geantwoord op elk punt van kritiek dat de heer Vanlouwe naar voren heeft gebracht. U hebt verwezen naar de concrete acties van BRUZZ, naar de passages in de beheersovereenkomst en het beleidsplan met betrekking tot het gebruik van het Nederlands en de aandacht voor meertaligheid, pluralisme en objectiviteit. U hebt verwezen naar hoe dit zal worden gemonitord en naar de samenwerking met Nederlandstalige organisaties. Het Vlaams netwerk in Brussel zal zeker aan bod komen. Ik wil drie korte bemerkingen maken bij het debat dat we hier voeren.

Mijnheer Vanlouwe, ik vind het jammer dat u er steevast voor kiest het negatieve te benadrukken. U grijpt de niet-significante daling, bijvoorbeeld, aan als een reden om te stellen dat BRUZZ het momenteel slecht doet. We moeten er veeleer voor kiezen te handelen vanuit een vertrouwen in BRUZZ. Ik voel dat de wil daartoe er hier is. Ik betreur dat u, ondanks het goede werk dat volgens ons wordt geleverd en de vele inspanningen van de medewerkers van BRUZZ, zo wantrouwig tegenover BRUZZ staat.

Wat de aandacht voor het Vlaams karakter en het Nederlands betreft, is het heel belangrijk dat BRUZZ de verschillende gemeenschappen in Brussel samenbrengt rond de Nederlandstalige gemeenschap. BRUZZ moet dat doen vanuit een uitnodigende en open houding. Met azijn vangt men geen vliegen, wordt wel eens gezegd. Volgens mij is het niet goed vanuit een krampachtige, defensieve houding te proberen de Vlaamse gemeenschap open te stellen voor Brussel.

Dat zijn punten waarover we politiek van mening kunnen verschillen, maar mijn derde punt vind ik echt kwalijk. U doet met venijnige zinnetjes steevast alsof de berichtgeving op BRUZZ niet neutraal zou zijn. Als het een weergave van mijn socialmediafeed zou zijn, zou het om fietspaden gaan. Als het om een weergave van uw socialmediafeed zou gaan, zou het om rellen en taalklachten gaan. Dat is echter niet de bedoeling van BRUZZ. Het is de bedoeling dat BRUZZ een autonome redactie kan zijn, zoals collega Brouwers ook zei. U insinueert steevast dat dit niet het geval is. Ik wil u oproepen om hiermee te stoppen, want dit is bijzonder kwalijk. Deze toestanden doen denken aan de president van de VS, die vandaag eindelijk opstapt.

Minister Dalle heeft het woord.

Minister Benjamin Dalle

Ik heb niet onmiddellijk bijkomende opmerkingen. Ik denk niet dat me nog vragen zijn gesteld.

De heer Vanlouwe heeft het woord.

Mijnheer Bex, ik wil nog even reageren na uw verwijten, de vergelijking met president Trump, en de onzin die u hebt uitgekraamd. Voor alle duidelijkheid, we kunnen natuurlijk allemaal zeggen hoe goed BRUZZ het doet en hoe fantastisch het is – wat ik meermaals hebt benadrukt –, maar het is niet op basis van die positieve berichtgeving dat we BRUZZ moeten bijsturen. We moeten BRUZZ bijsturen op basis … Ik nodig u uit om dat evaluatieverslag eens te lezen, want het is duidelijk dat u het niet hebt gelezen.

U hebt het gewoon niet gelezen. U moet niet zeggen van wel, u hebt het niet gelezen. Uit uw reactie heb ik duidelijk vastgesteld dat u niet weet wat erin staat. U kunt samen met Groen ‘Kumbaya’ gaan zingen over al de positieve elementen. Ik wil op basis van de kritiek die erin staat, BRUZZ verbeteren. Ik heb uiteraard wel vertrouwen.

Ik geef u een recent voorbeeld over wat voor mij toch wel bijzonder storend is. Wanneer er een interview in staat van twee bladzijden met Brussels minister Elke Van den Brandt over haar mobiliteitsbeleid en er enkel in het klein bij staat dat ze ook bevoegd is voor het gezondheidsbeleid, waarbij er geen enkele kritische vraag wordt gesteld in deze coronacrisis over haar gezondheidsbeleid in Brussel, dan stel ik me effectief vragen over de onpartijdigheid en neutraliteit in deze berichtgeving. Het kan allemaal gaan over hoe goed de zone 30 is en over de inspanningen die er worden gedaan voor de verkeersveiligheid, maar we zitten in een gezondheidscrisis en er wordt niet één vraag gesteld over haar gezondheidsbeleid, noch van haar collega Maron. Dan denk ik dat wij als aandeelhouders en mensen die ervoor zorgen dat BRUZZ met 7,5 miljoen euro jaarlijks kan voortleven, daar toch wel kritische vragen over mogen stellen.

Voor het overige heb ik benadrukt wat in onze resolutie staat en welke richting volgens de decretale verplichtingen, volgens onze resolutie en volgens de beheersovereenkomst, BRUZZ moet aanhouden. Wanneer dat u niet zint en u denkt dat het allemaal perfect is, dan nodig ik u toch eens uit om die verslagen te lezen. Dan weet u ten minste waarover u spreekt in plaats van ‘Kumbaya’ te zingen.

Tot daar mijn betoog, voorzitter, na de onzin die ik van collega Bex heb moeten aanhoren.

I rest my case, voorzitter.

Van mij mogen jullie allebei jullie socialmediafeed houden zoals ‘Kumbaya’ en rellen en whatever. Het staat iedereen vrij om op zijn socialmediafeed te zetten of te lezen wat hij wil.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.